gss

gelir testi gelir tespiti

Gelir testi gelir tespiti nedir  nasıl yapılır bu konu ile ilgili yönetmelik yayınlandı .2011/2512  karar sayılı yönetmelik 28.12.2011 tarih ve 28156 sayılı resmi gazete yayınlandı. Yönetmelik bu sayfanın en altındadır. Güvencesi olmayanlar Genel sağlık sigortasından yararlanmak için vatandaşlar gelir testi yaptıracaklar. Gss testi de denilebilir. Yeşil kartlılar gelir tespitine tabi tutulacak . Sosyal Güvenlik Kurumu Gelir testi için yazı gönderiyor.
http://www.calismadunyasi.com/kiz-cocuklarinin-gss-durumu
http://www.calismadunyasi.com/yabanci-ulkede-ikamet-eden-vatandaslarin-gss-si
http://www.calismadunyasi.com/turkiyedeki-yabancilarin-gss-si
http://www.calismadunyasi.com/part-time-calisanlarin-gss-primi
aşağıdaki yazıda gelir tetinde sorulan sorular yer almaktadır
http://www.calismadunyasi.com/hane-basvurusu-formu-gelir-testi-belgesi
http://www.calismadunyasi.com/gelir-testinde-son-gun-ne-zaman-gss-basvuru-bitis-tarihi
http://www.calismadunyasi.com/gss-kanun-maddesi-kapsami
sık sorulduğu için yukardakileride okuyun
kimler gelir testinden istisna yada gss ödemeyecek
1.    Sigortalılar
2.    İsteğe bağlı sigortalılar
3.    Gelir testi sonucunda hane içinde kişi başı geliri asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar (Kanundaki adı 60c1)
4.    Vatansızlar ve sığınmacılar
5.    Sayılan kanunlara göre aylık alanlar    ( 2022, 1005, 3292, 2330, 422,
2913)
6.    Korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişiler
7.    Harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlar
8.    Mütekabiliyet esası da dikkate alınmak şartıyla, oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişiler
9.    İşsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılan kişiler
10. 5510 sayıl Kanundan önce yürürlükte bulunan sosyal güvenlik kanunlarına göre gelir veya aylık alan kişiler
11. Sayılanların dışında kalan ve başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlar (Kanundaki adı 60g)
Başbakanlıktan Konu :    Genel Sağlık Sigortalısı Gelir Tespiti İşlemleri  GENELGE 2012/4
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) 11’inci maddesine 662 sayılı KHK ile eklenen (h) bendi ile 5/12/2011 tarihli ve 2011/2512 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde genel sağlık sigortalısı gelir tespiti ve gelir testi işlemleri başlatılmıştır.
Genel sağlık sigortası kapsamında gelir tespiti ve gelir testi işlemleri, 3294 sayılı Kanuna göre kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (Vakıf) tarafından yürütülecektir. Bu işlemlerin Vakıflar tarafından en kısa zamanda sonuçlandırılması, yürütülen hizmetlerde bir aksaklığa meydan verilmemesi ve vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamasının önlenmesi için yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, Mülki İdare Amirlerince;
2 Kasım 2011 tarihi itibarıyla il ve ilçelerde; Yeşil Kart Bürolarında, Tek Adımda Hizmet Bürolarında ve Yeşil Kart hak sahipliği belirleme işlemlerinin yürütüldüğü diğer birimlerde, hizmet alımı yoluyla istihdam edilen personel de dâhil olmak üzere, fiilen görev yapan personelden hizmetine ihtiyaç duyulanların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında görevlendirilmesi,
Vakıf fiziksel mekânlarının, donanım ve araç durumunun, gelir tespiti ve gelir testi işlemlerinin yoğunluğu da göz önünde bulundurularak yeterli duruma getirilmesi için gerekli önlemlerin alınması
Yeşil kart devri ve genel sağlık sigortası tescil işlemler ile ilgili 2012/02 sayılı sgk genelgesi yayınlanmıştır.
ayrıca Aile ve Sosyal Yardım Bakanlığındaki
11.01.2012 tarihli resmi gazetede Gelir testi ile ilgili yönetmelik yayınlandı .
Gelir Testi Yönetmeliği

Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil Ve İzleme Sürecine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Birinci Bölüm  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortası yükümlülerinin gelir tespitinin yapılması ve tesciline ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5510 sayılı Kanun ile 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında;
a) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi: İçişleri Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu tarafından geliştirilen ve adres bilgilerinin yer aldığı elektronik veri tabanını,
b) Aile: Aynı hane içinde yaşayan eş, evli olmayan çocuk, büyük ana ve büyük babayı,
c) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,
ç) Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında yer alan mevduat bankaları ve katılım bankaları ile finansal kuruluşlarını,
d) Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi (BSYHP): Bakanlık tarafından geliştirilen, vatandaşların sosyal yardım için başvurularından hak sahipliğinin belirlenmesi ve ilgili yardım ya da desteğin teslimine kadar bütün süreçlerini içeren ve online olarak çalışan e-devlet uygulamasını,
e) Gelir tespiti: 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (g) bendinde belirtilen kişilerin harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarının tespitini,
f) Gelir testi: Kişinin çeşitli göstergeler ışığında mevcut gelirinin belirlenmesine ilişkin nesnel yöntemi,
g) Gelir testine tâbi tutulacak kişi: 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortası yaptırmak zorunda olan kişiyi,
ğ) Hane ziyareti: Vakıf personeli tarafından sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurmuş kişinin hane ziyaret bilgi formu kullanılarak genel durumunun mahallinde incelenmesini,
h) Hane ziyareti bilgi formu: Sosyal yardım yararlanıcılarının belirlenmesine yönelik puanlama formülü kapsamında düzenlenen ve puanlamaya esas teşkil edecek hanenin demografik bilgileri ile yoksulluğuna esas teşkil eden hususları içeren formu,
ı) Heyet: Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının mütevelli heyetlerini,
i) Puanlama formülü: Bakanlık tarafından TÜBİTAK ile işbirliği içinde geliştirilen, kişilerin harcamaları, gelirleri ve servetleri dikkate alınarak gelirlerine ulaşmada kullanılan formülü,
j) SGK: Sosyal Güvenlik Kurumunu,
k) SOYBİS: Bakanlık tarafından geliştirilen Sosyal Yardım Bilgi Sistemini,
l) Vakıf: Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarını,
ifade eder.
(2) 5510 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) ila (31) numaralı bentlerinde yer alan tanımlar bu Yönetmeliğin uygulamasında da geçerlidir.
İkinci Bölüm
Re’sen Tescil, Gelir Tespiti Başvurusu ve Hane Ziyaretleri
Re’sen tescil ve gelir tespiti başvurusu
MADDE 4 – (1) Genel sağlık sigortalısı ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde olmayanlar ile genel sağlık sigortalılığı ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsü sona eren kişiler, SGK tarafından re’sen tescil edilir. Bu kişiler için, gelir testleri sonuçlandırılıncaya kadar 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarı prime esas asgarî kazanç tutarı olarak esas alınarak primleri tahakkuk ettirilir. Ayrıca, gelir tespitini yaptırmak üzere bir ay içinde vakıflara başvurması gerektiği SGK tarafından re’sen tescil edilen kişilere bildirilir.
(2) Re’sen genel sağlık sigortası tescili yapılan kişilerin gelir testi işlemleri, SGK veya ilgili vakıf tarafından ailenin yazılı muvafakati alınarak vakıf tarafından sonuçlandırılır.
(3) Kendisine gelir testi yapılmasını istemeyenler ile genel sağlık sigortası tescilinin yapıldığına dair tebligatın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde gelir testi yapılması yönünde muvafakat vermeyenlerin gelirleri asgarî ücretin iki katı olarak kabul edilir.
(4) Gelir testine tâbi tutulacak kişinin gelir testini yaptırmak üzere vakfa bizzat yazılı başvurusu esastır. Ancak, kişiye kanunî temsilci atanması durumunda, bu kişi adına başvuru işlemi kanunî temsilcisi, özürlülük ve yaşlılık gibi nedenlerle bizzat başvuruda bulunamayacak olanların ise vekili tarafından yapılır.
(5) Aynı aileden birden fazla kişinin gelir testine tâbi tutulacak kişi olması hâlinde aynı form ile başvuru yapılır.
(6) Aynı aile üyelerinden biri veya birkaçı başvuruda bulunsa bile başvuru formunda hanede yaşayan tüm fertlere ait bilgiler yer alır.
(7) Gelir testine tâbi tutulacak kişilerden, aile içinde kişi başına düşen gelirinin asgarî ücretin iki katından fazla olduğunu beyan edenler için gelir testi yapılmaksızın, beyan edilen gelir esas alınarak genel sağlık sigortası tescili yapılır.
Başvuru için gerekli belgeler
MADDE 5 – (1) Gelir tespiti yapılması için başvuracak kişiler, gelir tespitine esas teşkil edecek göstergeleri içeren başvuru formu ile müracaat eder. Ancak, başvuru işleminin kanunî temsilciler tarafından yapılması hâlinde mahkemeden alınmış karar örneği, vekil tarafından başvuru yapılması hâlinde vekâletname örneği başvuru formuna eklenir.
Başvuru yeri
MADDE 6 – (1) Başvuru, kişinin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı ikametgâhının bulunduğu il veya ilçe idarî sınırları içindeki vakfa yapılır.
Başvurunun ön incelemesi
MADDE 7 – (1) Gelir tespitinde aynı hane içinde yaşayan eş, evli olmayan çocuk, büyük ana ve büyük babadan oluşan aileye ilişkin ön inceleme BSYHP üzerinden yapılır. Ön inceleme sonrasında 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (g) bendi kapsamı dışında genel sağlık sigortalısı ve/veya bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde olduğu tespit edilenler değerlendirmeye alınmaz. Ön inceleme sonucunda haklarında gelir tespiti yapılamayacağı kararı verilen bu kişilere,  karar gerekçesi ile birlikte başvuru esnasında yazılı olarak bildirilir.
Hane ziyaretleri
MADDE 8 – (1) Başvuru formunda beyan edilen bilgiler doğrultusunda yapılan gelir testi sonucunu doğrulamak amacıyla Bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde vakıf personeli tarafından tanıtıcı kimlik belgesi gösterilmek suretiyle hane ziyareti bilgi formu kullanılarak, başvuruda bulunanların ikametgâhlarına gidilerek hane ziyaretleri gerçekleştirilir.
Üçüncü Bölüm
Gelir Tespiti Yapılması Gereken Hâller ve Gelir Tespitinde Esas Alınacak
Aile Bireyleri, Genel Sağlık Sigortası Statüsü ile
Gelir Tespitinin Yenilenmesi
Gelir tespiti yapılması gereken hâller
MADDE 9 – (1) Genel sağlık sigortalısı ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde olmayanlar ile genel sağlık sigortalılığı ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsü sona erenler için gelir tespiti yapılır.
(2) Gelir tespiti yapılan genel sağlık sigortalılarının gerekli görülen hâllerde ve/veya genel sağlık sigortalılarının gelir durumlarının değişmesi sonucu gelir tespitinin yenilenmesi taleplerinin yerinde bulunması ya da vakıf ve/veya SGK tarafından gelir durumlarının değiştiğinin tespit edilmesi hâlinde, 14 üncü madde esaslarına göre gelir tespitleri yeniden yapılır.
Gelir tespitinde esas alınacak aile bireyleri
MADDE 10 – (1) Gelir tespitinde, aynı hane içinde yaşayan eş, evli olmayan çocuk, büyük ana ve büyük babadan oluşan aile esas alınır.
(2) Aile bireylerinden birinin veya birkaçının genel sağlık sigortalısı ya da bakmakla yükümlü olunan kişi olması, diğer aile bireylerinin genel sağlık sigortalılığı için yapılacak gelir tespitinde esas alınmalarına engel teşkil etmez.
(3) Yaşları ne olursa olsun aynı hanede yaşayan evli olmayan çocuklar gelir tespitinde aile içinde değerlendirilir.
(4) Öğrenim nedeniyle geçici olarak aynı hanede yaşamayan yirmibeş yaşını doldurmamış evli olmayan çocuklar, öğrenimleri süresince aile içinde değerlendirilir.
(5) Aynı hanede birden fazla aile yaşaması durumunda her bir aile için ayrı gelir tespiti yapılır.
(6) Gelir testine tâbi tutulacak kişi ile aynı hanede yaşamayan ana ve baba için bakmakla yükümlü olunsa dahi ayrı gelir tespiti yapılır.
(7) Kendisine kanunî temsilci atanan kişilerin aynı hanede birlikte yaşadıkları eşi, evli olmayan çocuğu, ana ve babası gelir tespitinde esas alınır. Bu fıkrada belirtilen eş, evli olmayan çocuk, ana ve baba dışında, aynı hanede birlikte yaşasalar dahi kanunî temsilcileri gelir tespitinde değerlendirilmez.
Genel sağlık sigortası statüsü
MADDE 11 – (1) Yapılan gelir tespiti sonrasında aile içinde kişi başına düşen gelir tutarı asgarî ücretin üçte birinin altında olduğu tespit edilenler için, aile içinde genel sağlık sigortalısı veya bunların bakmakla yükümlü olduğu kişi durumunda olmayan birey sayısı kadar 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapılır.
(2) Yapılan gelir tespiti sonrasında aile içinde kişi başına düşen gelir tutarı; asgarî ücretin üçte birine eşit veya üçte biri üzerinde olduğu tespit edilenlerin 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapılır ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler, tescili yapılan kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak genel sağlık sigortası kapsamına alınmış sayılır.
(3) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan, altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borcu bulunan ve bu borcu 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirmeyen sigortalıların, onsekiz yaş altı çocukları hariç olmak üzere, bakmakla yükümlü olduğu kişilerin 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılmak için talepte bulunmaları hâlinde, yapılacak gelir tespiti sonrasında bu kişiler genel sağlık sigortası kapsamına alınır.
Gelir tespitinin yenilenmesi
MADDE 12 – (1) Gelir tespiti sonucu 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi ve (g) bendine göre genel sağlık sigortası tescili yapılanlar, gelir durumlarının ödenecek prim miktarını etkileyecek şekilde değişmesi hâlinde bir ay içinde vakfa başvurmak zorundadır. Vakıf da BSYHP üzerinden tespit ettiği değişiklikler üzerine, kişilerin bildirimini beklemeksizin gelir tespitini yeniler.
(2) Doğum, ölüm, evlenme, boşanma ve benzeri nedenlerle hanedeki aile bireyi sayısının değiştiğinin tespit edilmesi durumunda gelir tespiti yenilenir.
(3) Genel sağlık sigortası tescili yapıldığı tarihten itibaren primi Devlet tarafından ödenenler ile asgarî ücretin üçte biri üzerinden prim ödeyenlerin hane ziyaretleri her yıl yenilenir.
(4) Genel sağlık sigortası tescili yapıldığı tarihten itibaren doksan günde bir aile içindeki bireylere ait veriler BSYHP’de otomatik olarak güncellenir. Güncelleme sonucu durumunda değişiklik olduğu tespit edilen sigortalıların, tespit edilen aile içindeki kişi başına düşen gelirin aylık tutarına göre ödeyeceği prim miktarı yeniden belirlenir ve buna göre genel sağlık sigortası tescili yapılır.
(5) Kişinin, ödeyeceği prim miktarında azalma yönünde bir gelir değişikliği olduğunu bildirmesi veya bu değişikliğin vakıf tarafından tespit edilmesi hâlinde, bildirim veya tespit tarihinden itibaren ya da SGK’nın gelir tespitinin yeniden yapılmasını talep etmesi hâlinde gerekli iş ve işlemlerin başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde yapılması zorunludur.
(6) Aynı hanede birlikte yaşama ve hanede meydana gelen değişikliklerde Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi kayıtları esas alınır.
(7) 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (g) bendine tâbi genel sağlık sigortalıları, gelir tespitlerinin yapıldığı tarihten itibaren, bu maddede belirtilen durumlar hariç olmak üzere, altı ay içinde gelir tespitinin yenilenmesi talebinde bulunamaz.
Dördüncü Bölüm
Vakıf Mütevelli Heyeti, Gelir Tespitine Esas Veriler,
Verilerin Değerlendirilmesi
Vakıf mütevelli heyeti
MADDE 13 – (1) 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununa göre oluşturulan mütevelli heyetleri, gelir tespiti iş ve işlemleri ile ilgili olarak;
a) BSYHP sistemi üzerinde yapacağı değerlendirmeler sonucu aile içinde kişi başına düşen gelirin aylık tutarını tespit ederek tescil için SGK’ya bildirilmesini sağlar veya gerekli gördüğü hâllerde yeniden incelenmesine karar verir,
b) Gelir tespiti yapılacak kişilere ait taşınır ve taşınmazlara ilişkin vakıf tarafından tespit edilen rayiç bedeller ile ilgili değerlendirme yapar,
c) Bakanlık ve SGK’nın talebi üzerine gelir tespitini yeniler, ihbar, tespit, itiraz, bildirim ve gelir tespitinin yenilenmesi talebi gibi nedenlerle gelir tespitinin yenilenmesine karar verebilir.
Gelir tespitine esas veriler
MADDE 14 – (1) Gelir tespitinde, aile bireylerinin harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak aile içinde kişi başına düşen gelirin aylık tutarı tespit edilir.
(2) Gelir tespit yönteminde, BSYHP üzerinden puanlama formülü esasına göre belirlenecek hane geliri ve kişi başına düşen gelir kullanılır. Puanlama formülünde kullanılacak haneye ilişkin veriler, BSYHP’den ve hane ziyaretinden elde edilen bilgilerden oluşur.
(3) Aile içinde kişi başına düşen gelirin aylık tutarının tespitinde, puanlama formülünün gelir, harcama ve servet verileri dikkate alınarak geliştirilen gelir tespit ölçütleri kullanılır. Puanlama formülünde ekonomik ve sosyal şartların değişmesi nedeniyle Bakanlık ve SGK’nın önerisi ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulu’nun kararı ile güncellemeler yapılabilir.
(4) Gelir tespiti yöntemi olarak kullanılacak olan puanlama sisteminde ayrıca aşağıdaki unsurlar dikkate alınır:
a) Kişilere ait taşınır ve taşınmazlar ile bunlardan doğan haklar.
b) Bankaların muvafakati alınmak suretiyle SGK tarafından Bakanlığa sağlanacak olan aile bireylerinin bankalardaki tüm hesaplarına ilişkin bilgiler.
c) Sürekli olarak alınan nakdî sosyal yardımlar.
(5) Bakanlık veya SGK tarafından aile bireylerine ilişkin, aile içinde kişi başına düşen geliri etkileyecek diğer unsurların belirlenmesi hâlinde, bu unsurlara göre vakıf personeli tarafından yapılacak tespitler sonucu elde edilen bilgiler de kişilerin gelir tespitinde dikkate alınır.
Verilerin değerlendirilmesi
MADDE 15 – (1) Gelir tespitinde aile bireyleri için 14 üncü maddedeki esaslara göre tespit edilen verilerin değerlendirilmesi 3294 sayılı Kanuna göre il ve ilçelerde yer alan heyetler tarafından yapılır. Gelir tespiti iş ve işlemleri, kişinin gelir tespiti başvurusundan itibaren en geç bir ay içinde tamamlanır.
(2) Gelir tespitinde 14 üncü maddedeki verileri de esas alan puanlama sistemi kullanılır.
(3) Heyet tarafından yapılan değerlendirme sonucu verilen karar ve aileye ilişkin bilgiler, kişi bazlı olarak veri paylaşımını sağlayan elektronik sistem üzerinden SGK’ya bildirilir.
(4) Heyet tarafından verilen gelir tespiti kararları ile kararlara esas veriler ve bunların değerlendirilmesine ilişkin bilgi ve belgeler, gelir tespiti yapılan her bir ailenin vakıfta bulunan hane dosyasında muhafaza edilir.
(5) Gelir tespiti sonucu elde edilen ailenin ortalama aylık geliri, gelir tespitine esas alınan aile bireyi sayısına bölünerek aile içindeki kişi başına düşen gelir tespit edilir.
Beşinci Bölüm
Tescil ve Primlerin Ödenmesi, Bildirim ve İtiraz
Tescil ve primlerin ödenmesi
MADDE 16 – (1) Yapılan inceleme ve araştırma sonucunda tespit edilen aile içinde kişi başına düşen gelirin aylık tutarı, prime esas kazanç alt sınırının üçte birinden az olanlardan, gelir tespitine esas alınan aile bireylerinden genel sağlık sigortalısı veya bunların bakmakla yükümlü olduğu kişi durumunda olmayanların tamamı, 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendine göre genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilir. Bunların genel sağlık sigortası primleri, 5510 sayılı Kanunun 87 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve 88 inci maddesinin beşinci fıkrasına göre SGK tarafından ilgili kamu idarelerinden tahsil edilir.
(2) Yapılan inceleme ve araştırma sonucunda tespit edilen aile içinde kişi başına düşen gelirin aylık tutarı, prime esas kazanç alt sınırının üçte birine eşit veya üçte birinden fazla olanlardan, gelir tespitine esas alınan aile bireylerinden genel sağlık sigortalısı veya bunların bakmakla yükümlü olduğu kişi durumunda olmayanların 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine tâbi genel sağlık sigortalısı olarak tescili ile ilgili esaslar SGK tarafından belirlenir.
(3) Genel sağlık sigortası tescilinin re’sen yapıldığı tarihten itibaren prim tahakkuk ettirilir ve ödeme yükümlülüğü başlar.
(4) 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine tâbi genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilen aile bireyi ile birlikte, bunların bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri de tescil edilen genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak genel sağlık sigortasından yararlanır.
(5) Aynı hane içinde gelir tespitine esas alınan aile bireylerinden; genel sağlık sigortalısı veya bunların bakmakla yükümlü olduğu kişi durumunda olmayan diğer aile bireyleri ayrı bir prim ödeme yükümlüsü genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilir ve varsa bunların bakmakla yükümlü oldukları diğer aile bireyleri de bakmakla yükümlü olunan kişi olarak genel sağlık sigortasından yararlanır.
(6) SGK tarafından, gelir tespiti herhangi bir nedenle yapılmamış olan ve 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında olanlardan, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden genel sağlık sigortası primi alınır. Bu kişiler, gelir tespitinin sonucuna göre ya 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında ya da (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilir. 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında tescil edilmesi veya prime esas kazanç alt sınırının üçte biri üzerinden (g) bendi kapsamında tescil edilmesi hâlinde, gelir tespitinin sonuçlandığı tarihe kadar alınan genel sağlık sigortası primleri herhangi bir faiz uygulanmaksızın iade veya mahsup edilir.
Bildirim
MADDE 17 – (1) Heyet tarafından verilen gelir tespiti kararları, genel sağlık sigortası tesciline ve prim ödeme yükümlülüğüne ilişkin bilgilerle birlikte;
a) 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendine tâbi olanlar için genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilen aile bireyleri adına başvuru sahibine,
b) 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine tâbi olanlar için genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilen aile bireyine,
SGK tarafından tebliğ edilir.
İtiraz ve itirazın sonuçlandırılması
MADDE 18 – (1) SGK tarafından tebliğ edilen gelir tespiti kararlarına karşı, tebligatın yapıldığı genel sağlık sigortalısınca kararın tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde gelir tespitini yapan vakfa yazılı olarak itiraz edilebilir.
(2) İtirazlar, itirazın vakıf kayıtlarına intikal tarihinden itibaren onbeş gün içinde, heyet tarafından karara bağlanarak alınan karar itirazda bulunan genel sağlık sigortalısına ve SGK’ya bildirilir.
(3) Heyet gerekli gördüğü hâllerde itirazı karara bağlamadan önce vakıf personeline inceleme yaptırabilir.
(4) Heyetin kararlarına itiraz, genel sağlık sigortalılığına ilişkin prim tahakkuk ve tahsilât işlemlerini durdurmaz. İtiraz sonucunda prim ödeme yükümlülüğünde değişiklik olması hâlinde, gerekli iade ve mahsup işlemleri SGK tarafından yapılır.
Altıncı Bölüm
Çeşitli Hükümler
Verilerin korunması ve sorumluluk
MADDE 19 – (1) Gelir tespitine esas olmak üzere elde edilen veriler ve yaptırılan incelemelere ait raporlar ile gelir tespitine yapılan itiraza ve karara bağlanmasına ilişkin bilgi ve belgeler vakıf tarafından muhafaza edilir.
(2) SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yürütülen inceleme ve soruşturmalar dolayısıyla ya da yargı organlarınca ve Bakanlık tarafından talep edilmeleri dışında, gelir tespitine esas olmak üzere elde edilen kişisel veriler ve incelemelere ait raporlar üçüncü kişilere verilemez.
(3) Gelir tespitine esas veri sorgulamaları ile itirazların sonuçlandırılması, bunlara ilişkin yazışmalar ve diğer işlemler Bakanlık, SGK ve vakıf tarafından belirlenen personel tarafından yapılır.
(4) Gelir tespitine esas veriler ve yaptırılan incelemelere ait raporlar ile gelir tespitine itiraza ve karara bağlanmasına ilişkin bilgi ve belgelerin muhafazasından ilgili personel ile bunların bağlı bulunduğu yetkililer sorumludur.
Devlet tarafından ödenen primlerin geri alınması ve cezai kovuşturma
MADDE 20 – (1) Bildirim yükümlülüğüne uyulmadığı ve/veya SGK’ya ve vakfa ibraz edilen belgelerin ve beyan edilen bilgilerin gerçeği yansıtmadığının tespiti hâlinde, ilgili kamu idareleri tarafından ödenmiş olan genel sağlık sigortası primleri SGK tarafından ilgili kamu idarelerine iade edilir. Yenilenen gelir tespiti sonucunda kişilerin ödemesi gereken genel sağlık sigortası primleri, kişilerden geçmişe yönelik olarak yasal faizi ile birlikte tahsil edilerek yeni durumlarına göre genel sağlık sigortası tescili yapılır.
(2) Gerçeğe uygun olmayan belgeleri düzenleyen ve kullananlar hakkında SGK tarafından Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu belgeleri düzenleyenlerin kamu görevlisi olması durumunda, haklarında ayrıca idarî ve cezaî soruşturma yoluna gidilir.
(3) Genel sağlık sigortası primi ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında 5510 sayılı Kanunda belirtilen yaptırımlar uygulanır.
Zamanaşımı
MADDE 21 – (1) SGK tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yersiz ödeme yapıldığı tespit edilen genel sağlık sigortalısının borçları hakkında;
a) Genel sağlık sigortası primleri için 5510 sayılı Kanunun 93 üncü maddesinde,
b) Genel sağlık sigortası giderleri için 5510 sayılı Kanunun 96 ncı maddesinde,
yer alan zamanaşımı hükümleri uygulanır.
Yedinci Bölüm Geçici ve Son Hükümler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Gelir testi olarak Bakanlık tarafından belirlenecek puanlama formülünün hazırlanmasına kadar geçen sürede BSYHP’den ve hane ziyaretlerinden elde edilen veriler doğrultusunda heyetler tarafından gelir tespit edilir. Heyetler tarafından yapılan gelir tespiti sonucunda aile içinde kişi başına düşen gelir düzeyi SGK’ya bildirilir.
(2) Puanlama formülü belirlendikten sonra, gelirleri birinci fıkraya göre tespit edilen kişilerin gelir tespitleri, bir yıl içinde puanlama formülüne göre yenilenir.
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 18/6/1992 tarihli ve 3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanuna göre 1/1/2012 tarihine kadar yeşil kart verilenler, 1/1/2012 tarihinde gelir tespitine tâbi tutulmaksızın 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilir. Bu kişilerin yeşil kart vize tarihinden itibaren bir ay içinde gelir tespitini yaptırmak üzere vakıflara başvurmaları gerektiği Bakanlık ve SGK tarafından kamuoyuna duyurulur. Bu kişilerin gelir tespitleri bu Yönetmelikte belirtilen usûl ve esaslar çerçevesinde vakıflar tarafından yapılır.
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 3816 sayılı Kanun gereğince yeşil kart sahiplerine devir tarihinden önce sağlanan sağlık hizmetlerine ait bedeller SGK tarafından karşılanmaz.
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Veri paylaşımını sağlayan elektronik sistem uygulamaya geçene kadar vakıf tarafından SGK’ya yapılacak bildirimler, gelir tespiti sonuç kararının verilmesinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak gerçekleştirilir.
Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel sağlık sigortası uygulamasındaki değişiklikler nelerdir?
Genel sağlık  sigortasından yararlanılmasında  temel şartlardan  birisi, Türkiye’de  ikamet
etmektir.
1/1/2012 tarihinden itibaren zorunlu genel sağlık  sigortası uygulamasına geçilmiştir.  Buna göre; tutuklu ve hükümlüler,  er, erbaş ve yedek subay okulu öğrencileri, yabancı bir ülkede sosyal sigortaya tabi olması nedeniyle sözleşmeli ülke adına sağlık yardımları  karşılananlar, Kuruma  devir alınacakları  tarihe  kadar  5510  sayılı Kanunun  geçici  20  nci  maddesi kapsamındaki  banka ve sigorta şirketlerinin  sandıkları kapsamında  bulunanlar ile bunların bakmakla  yükümlüleri, yabancı ülke vatandaşlarından Türkiye’de kesintisiz olarak bir yıldan fazla  ikamet  etmeyenler,  milletvekilleri  ile Anayasa  Mahkemesi  Başkan  ve  üyeleriyle bunların emeklileri ile dul ve yetimleri hariç olmak üzere Türkiye’de ikamet edenler, zorunlu genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır.
Sosyal güvencesi bulunan işçi(4/a), esnaf(4/b), memur(4/c) olanlar ile bu sigortalılıklarından dolayı aylık alanların durumlarında değişiklik olacak mı?
Sigortalılığı  bulunan bu kişiler  ile bunların bakmakla  yükümlü oldukları  kişilerin  sağlık yardımlarının,  daha  önce  olduğu  gibi kanun  kapsamında  karşılanmasına  aynen  devam edilecektir. Yani; işçi, memur veya esnaf olarak çalışan zorunlu sigortalılar  ve emekliler ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişiler için herhangi bir değişiklik  bulunmamaktadır.
Kanun kapsamında zorunlu sigortalı olan ve kendi nam ve hesabına çalışanlardan (4/b’lilerin) 60 günden fazla prim borcu olanlar ne yapacaktır?
Bu durumda olanların borçlarının tamamının ödenmesi  veya 6183 sayılı Kanuna göre 36 aya kadar  taksitlendirmesi  suretiyle  ilk taksitin (peşinatın) ödenmesi  halinde, kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanmaları mümkün  bulunmaktadır. Borcun taksitlendirme işlemi, Kurum ünitelerince taksitlendirme müracaat ve çok zor durum halini  gösteren  (Kurum  web sayfasında  yer  alan)  belgelerin  verilmesi  ve peşinat tutarının ödenmesi  ile yapılabilmektedir.
Kendi nam ve hesabına çalışanlardan (4/b’liler) 60 günden fazla prim borcu olan ancak  ödeme  veya  taksitlendirmede  bulunmayan  sigortalıların  bakmakla  yükümlü oldukları eş ve çocukları sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanacaktır?
Bu durumda olanların bakmakla yükümlü  olduğu eş ve 18 yaş üstü çocukları  Kurumumuza  genel sağlık sigortalısı olmak  için Kurumumuza  talepte bulunabilirler.  Talepte bulunduktan sonra gelir testi için ikametlerinin bulunduğu sosyal yardımlaşma  ve dayanışma vakıflarına (SYDV) başvurmaları  halinde gelir  tespiti sonuçlarına göre  prim  ödemek suretiyle veya primleri devlet tarafından karşılanmak suretiyle sağlık hizmetlerinde yararlanabileceklerdir.
Kendi nam ve hesabına çalışanlardan (4/b’ liler) (4/a) kapsamında hizmet akdine tabi olarak çalışanlarsa sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanacaktır?
Kendi nam ve hesabına çalışanlar(4/b’liler),  bir ve birden fazla işverene bağlı olarak hizmet akdine tabi  çalıştığında,  Kanunun 53 üncü maddesi gereği (4/b) kapsamında sigortalılıkları sona  ereceğinden,  (4/a)  kapsamında  en  az  30  gün  prim  ödenmek  şartıyla  sağlık yardımlarından  kendileri ve bakmakla  yükümlü  olduğu kişiler faydalandırılacaktır.  Ancak prim borcunun ödeme yükümlülüğü  devam edecektir.
18 yaşın üzerindeki çocukların durumu ne olacaktır?
18 yaşın üzerindeki erkek çocuklar, lise ve dengi öğrenim görmesi  halinde 20 yaşını,  yüksek öğrenim  görmesi  durumunda  ise  25  yaşını doldurmamış  ve evli olmayanlar,  ana  veya babasının sağlık  güvencesinden yararlanmaya  devam edecektir.  Yani, bu kişilerin  her yıl öğrenci  belgelerini  sosyal  güvenlik  il müdürlüğü/sosyal güvenlik  merkezine göndermesi  yeterli olacaktır.
1/10/2008  öncesi bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık yardımlarından faydalanan kız
çocukları ise 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren de sağlık yardımlarından, daha önce olduğu gibi
sigortalı veya evli olmadığı  sürece yaş şartı aranmaksızın faydalandırılacaktır.
18 yaşın üzerinde çalışmayan/okumayan veya 25 yaşın üzerinde okuyan/okumayan/çalışmayan erkek çocukların durumu ne olacaktır?
Bu kişiler, 1/1/2012 tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci  fıkrasının (g) bendine  göre  re’sen  tescil  edilecektir.  Bu kapsamdakiler,  gelir testi  yaptırmaları  için ikametlerinin  bulunduğu  yerdeki  sosyal  yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurmaları gerekmektedir. Gelir testi sonucuna göre de prim ödeme yükümlüsü,  devlet ya da kendileri olacaktır.
Bakmakla yükümlülük durumu sona eren çocukların gelir testinde ana ve babasının gelirleri mi yoksa kendi gelirleri mi dikkate alınacaktır?
Gelir tespitinde  aile  olarak  aynı  hane  içinde yaşayan ve nüfus kayıtlarında  yer alan  eş, yaşlarına bakılmaksızın evli olmayan çocuk ve genel sağlık sigortalısı  olarak tescil  edilecek kişinin ana ve babası esas alınmaktadır. Buna göre; ana ve/veya babasıyla aynı adreste ikamet eden ve yaş koşulları nedeniyle ana/babanın bakmakla  yükümlüsü  konumunda  olmayanların  gelir testi yapılırken ana, baba ve çocuğun gelirleri hesaplamada dikkate alınmaktadır.
Ancak nüfus kayıtlarında  göre ana ve babasından ayrı ikamet  eden bakmakla  yükümlülük
durumu sona ermiş olanların gelir testi, ayrı olarak yapılacaktır.
Öğrenim görmesi nedeniyle ailesi ile aynı hanede yaşamayan  25 yaşından  küçük çocuklar, gelir testi yapılırken dikkate alınacak mıdır?
Aynı hanede yaşamayan  ve öğrenimi nedeniyle başka bir hanede  yaşayan evli olmayan çocuklardan öğrenim görmesi  nedeniyle 25 yaşını  doldurmamış  olanlar, gelir testinde aynı aile içinde değerlendirilecektir.
Ana ve babasının sosyal güvencesi olmayan çocuklar ne yapacaktır?
Ülkemizde  yaşayan  herkes  zorunlu  olarak  genel  sağlık  sigortalısı  kapsamında  tescil edileceğinden, bu kişilerin 18 yaşın altındaki  çocukları da bakmakla yükümlü oldukları çocuk olarak Kanunun (60/g) bendi kapsamında tescili olan  ana/babası üzerinden  sağlık yardımlarından  faydalandırılacaktır. 18 yaşın altındaki  tüm çocuklara  30 gün prim ödemiş olma  ve prim  borcu bulunmaması şartları  aranmaksızın sağlık hizmeti  verilmeye  devam edilecektir.
18 yaşını tamamlamadan evlenenler ile bunların çocukları genel sağlık sigortası kapsamına nasıl alınacaktır?
Türk Medeni Kanununa göre evlenmeyle  kişi ergin olunacağından,  18 yaşından küçük ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan kişiler de Kanunun (60/g) bendine  göre genel sağlık sigortalısı olmak için Kuruma  müracaat edenler, müracaat tarihi itibariyle tescil edilecek ve bunlar da ikametlerinin  bulunduğu vakfa başvurmak  suretiyle gelir testi sonucuna göre işlem yapılacaktır.
1/1/2012  tarihinden  önce  3816  sayılı  Kanuna  göre  yeşil kartı  olanlar,  sağlık yardımlarından nasıl yararlanacaktır?
1/1/2012 tarihinden önce yeşil kart sahibi olan ve bu tarihten sonra da vizesi (hak sahipliği)  devam edenler,  genel sağlık  sigortası kapsamında sağlık yardımlarından yararlanmaya vize süresi dolana kadar devam edeceklerdir. Vize süresinin dolduğu tarihten itibaren de en geç bir ay içinde gelir testi yapılması için ikametlerinin  bulunduğu sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına (SYDV) başvurmaları gerekmektedir. Yapılan gelir testi sonucuna göre aile içinde kişi başına düşen aylık ortalama gelirleri asgari ücretin üçte birinin altında olanlar, yeşil kartlı (Kanunun  60/c-1  alt bendi kapsamında) gibi  primi  devlet tarafından  karşılanarak  sağlık hizmetlerinden faydalandırılacaklardır.
1/1/2012  tarihinden  sonra  yeşil  kart  vizeleri  dolanların  sağlık  yardımlarından yararlanması için ne yapması gerekmektedir?
Söz konusu kişilerin, vize süresinin dolduğu tarihten itibaren bir ay içinde gelir testi yapılması  için ikametlerinin bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma  ve dayanışma vakıflarına (SYDV) başvurmaları gerekmektedir.
Gelir  testi  yaptırmak  için  sosyal  yardımlaşma ve  dayanışma vakıflarına  nasıl ulaşılabilir?
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının adres ve diğer iletişim bilgilerine;  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın “http://www.aile.gov.tr” veya “http://www.sydgm.gov.tr/tr/vakif” web adreslerinden erişilebilmektedir. Ayrıca  gelir testine müracaat edeceklerin ikametlerinin  bulunduğu il veya ilçelerdeki valilik/kaymakamlıklardan da bilgi alınarak öğrenilebilir.
Gelir testi yaptırmak isteyenler müracaat formunu nereden temin edilebilir?
Gelir  testi müracaat formu,  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın web adresinden  veya
vakıflara bizzat müracaat edilerek temin edilebilir.
Her hangi bir sosyal güvencesi olmayanlar 31/1/2012 tarihine kadar gelir testi için müracaat etmezlerse ne olacaktır?
1/1/2012  tarihi itibariyle  her  hangi  bir  sosyal  güvencesi  olmayanlar  Kurum  tarafından Kanunun  (60/g) bendi kapsamında re’sen tescil  edilmişlerdir.  Bu kapsamdakilere  Kurum tarafından gelir testi yaptırmaları için “gelir  testine müracaat bildirim” belgesi adreslerine gönderilmiştir.  “Gelir testine müracaat bildirim”  belgesi tebliğ  edilenler,  tebliğ tarihinden  itibaren  en geç bir ay içinde ikametlerinin bulunduğu vakıflara başvuracaklardır. Ancak bu yazının  alınmasını  beklemeksizin  de doğrudan gelir  testi  için ikametlerinin  bulunduğu vakıflara başvurabilirler. Dolayısı ile 31/1/2012 tarihi, son müracaat tarihi olarak değerlendirilmeyecektir.
Gelir testi yaptıranların daha sonra hangi işlemleri yapması gerekmektedir?
Gelir  testi yaptıranların gelir  testi  sonuçları,  sosyal yardımlaşma  ve dayanışma vakıfları tarafından  SGK’ya elektronik  ortamda  gönderileceğinden, bu kişilerin  tescil  işlemi için Kuruma ayrıca başvuruda bulunmaları gerekmemektedir. Gelir testi sonucunda aile içindeki kişi başına düşen aylık ortalama gelire göre bu kişilere, SGK tarafından genel sağlık sigortası statüsünü ve ödemesi gereken prim miktarını gösteren yazılı bildirim yapılacaktır.
Herhangi  bir  sosyal  güvencesi  olmayanlar  gelir  testi  yaptırmaları  için  sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına hangi sürede başvurmaları gerekmektedir?
Herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar  veya genel sağlık sigortasından  yararlanma süresi sona erenler, Kurumun tebligatını beklemeksizin doğrudan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına  başvurabilirler. Ancak bu kişiler Kanunun (60/g) bendi kapsamında  genel sağlık sigortalısı sayılmakta ve bu kişilerin gelir testi yaptırmaları  için adreslerine gönderilen “gelir testine müracaat bildirimi” tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde ikametlerinin bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma  ve dayanışma vakıflarına başvurmaları gerekmektedir.
Genel sağlık sigortasından yararlanma hakkı olmayanlar/sona erenler gelir testi yaptırmak istememeleri durumunda ne yapmalıdır?
Herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar veya genel sağlık sigortasından yararlanma  hakkı sona erenler, gelir testi yapılmaması yönündeki yazılı beyanı ile Kuruma  başvurması halinde, asgari ücretin iki katı üzerinden % 12 oranında hesaplanacak tutarda genel sağlık sigortası primi ödeyeceklerdir. (2012 yılı ilk altı ayı için aylık 213-TL’dir.)
Gelir testi sonucu prim ödeme yükümlüsü olanların bakmakla yükümlü olduğu kişileri de prim ödeyecek mi?
Gelir testi sonucu aile içinde kişi başına düşen aylık ortalama geliri asgari ücretin üçte biri ve üzerinde  olanların  genel  sağlık  sigortalısı  olarak  prim  ödeme  yükümlüsü  (60/g  bendi kapsamında)  kendisidir. Bu kişilerin bakmakla  yükümlü  olduğu eş, çocukları,  varsa ana ve
babası prim ödeme yükümlüsü değildir.  Bunların bakmakla yükümlü olduğu  eş, çocukları,  ana ve babası, tescil edilen sigortalı üzerinden sağlık yardımlarından yararlanacaklardır.
Gelir testine başvurulması kişilere hangi hakkı sağlamaktadır?
Genel  sağlık  sigortası kapsamında  tescil  edilenlerin  gelir  testi yaptırmaları  sonucunda ödeyecekleri prim  miktarı, kişinin gelir durumuna  göre belirlenmektedir. Gelir testi sonucu, aile içinde kişi başına düşen gelir tutarının asgari ücretin üçte birinden az olması durumunda bu  kişiler,  primleri  devlet  tarafından  karşılanmak  suretiyle  genel  sağlık  sigortasından yararlanacaklardır.
Gelir  testi sonucu, aile içinde kişi başına düşen  gelir tutarının asgari ücretin üçte birinden  fazla olması durumunda, tespit edilen gelir düzeyine göre prim ödeme yükümlüsü olacaktır. Gelir testinin yaptırılmaması halinde ise tescil edilen kişinin geliri, asgari ücretin iki katından fazla olduğu kabul edilerek asgari ücretin iki katı üzerinden prim ödemesi gerekecektir.
Gelir testi işlemi yapılırken neler dikkate alınmaktadır?
Gelir  testi yapılırken, genel sağlık sigortalısı ile aynı ikametgâhta yaşayan  eş, evli olmayan çocuklar ile ana ve babanın gelirleri, harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak belirlenen ailenin aylık geliri, hanede yaşayan aile bireyi sayısına bölünerek aile içinde kişi başına düşen gelirin aylık tutarı tespit edilmektedir.
Gelir testi sonucu, gelirleri asgari ücretin üçte birinin altında olanlar prim ödeyecek midir?
Gelir  testi sonucuna göre; aile içinde kişi başına düşen gelirin aylık ortalama  tutarının, brüt asgari ücretin üçte birinden az olması halinde sağlık primi  devlet tarafından karşılanmakta olup, kendileri ayrıca  prim  ödemeyecektir.  Gelirleri  bu şekilde  tespit edilenler, 1/1/2012 öncesindeki yeşil kartlılarda olduğu  gibi prim ödemeyecekler ve Kanunun (60/c-1)  bendi kapsamında sigortalı sayılacaklardır.
Gelir  testi  sonucu  aile  içinde  kişi  başına düşen  geliri,  brüt  asgari  ücretin  üçtebirinden fazla olanlar ne kadar prim ödeyecektir?
1/1/2012 – 30/6/2012 tarihleri arasındaki asgari ücret (886,5-TL) dikkate alındığında;
– Kişi başına düşen aylık gelir, brüt asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasında (295,50 –
886,50-TL) ise aylık 35,46 -TL,
– Kişi başına düşen aylık gelir, asgari ücret ile asgari ücretin iki katı arasında  (886,50 – 1.773-
TL) ise aylık 106,38 -TL,
– Kişi başına düşen aylık gelir, asgari ücretin iki katından daha fazla (1.773-TL’den)  ise aylık
212,76 -TL,
1/7/2012 – 31/12/2012 tarihleri arasındaki asgari ücret (940,50-TL) dikkate alındığında;
– Kişi başına düşen aylık gelir, brüt asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasında (313,50 –
940,50-TL) ise aylık 37,62 -TL,
– Kişi başına düşen aylık gelir, asgari ücret ile asgari ücretin iki katı arasında  (940,50 – 1.881-
TL) ise aylık 112,86 -TL,
– Kişi başına düşen aylık gelir, asgari ücretin iki katından daha fazla (1.881-TL’den)  ise aylık
225,72 -TL,
Genel sağlık sigortası primi  ödenecektir. Ödenen bu prim karşılığı  sigortalı  ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanacaktır.
Gelir testi yaptırmak istemeyenler ne yapmalıdır?
Gelir testi yaptırmak istemeyenler, Kuruma verecekleri gelir testi yaptırmak  istemediklerine ilişkin yazılı  beyan üzerine  asgari ücretin iki katı üzerinden prim  ödeyerek  genel sağlık yardımlarından  kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler yararlanabilirler.
“Gelir testi müracaat bildirim” yazısının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde vakfa müracaat etmeyenlere ne işlem yapılacaktır?
“Gelir  testi  müracaat  bildirim” yazısının  tebliğ tarihinden  itibaren bir  ay içinde  vakfa müracaat  etmeyenlere  gelirleri  asgari  ücretin  iki üzerinden  prim  tahakkuku  yapılarak  Kanunun (60/g) bendi kapsamında tescilli olacaktır.
Çalışmayanlar  ve  ayrıca  gelir  testi  yaptırmak  istemeyenler  uzun  vadeli  sigorta kollarına tabi prim ödemek suretiyle genel sağlık sigortasından nasıl yararlanabilirler?
Hem  uzun vadeli sigorta (malullük,  yaşlılık  ve ölüm) hem de genel sağlık  sigortasından yararlanmak  isteyenler, isteğe  bağlı sigortalılık kapsamındaki müracaatlarına bağlı  olarak, müracaat tarihini takip eden günden  itibaren tescil edilirler. İsteğe bağlı  sigortalı  olunması halinde, en az brüt asgari ücretin % 32’si oranında (886,50 x 32/100 = 283,68)  prim ödeyerek hem emeklilik hem de 30 günlük prim ödeme şartını yerine getirerek kendileri ve bakmakla yükümlü  olduğu  kişilerin,  prim  borcunun  olmaması  kaydıyla  sağlık  hizmetlerinden yararlanılması imkânı bulunmaktadır.
Özel sağlık sigortası bulunanların genel sağlık sigortası kapsamına alınması zorunlu mudur?
1/1/2012 tarihinden itibaren genel sağlık sigortası Kanun gereği “zorunlu” olarak uygulanmaktadır. Dolayısıyla, Türkiye’de ikamet eden herkes 5510 sayılı Kanunun belirlediği şartlar içerisinde genel sağlık sigortalısı olmak durumundadır.
2022 sayılı Kanuna göre 1/1/2012 tarihinden önce 65 yaş veya özürlü aylığı alanlar,sağlık yardımlarından nasıl yararlanacaktır?
1/1/2012 tarihinden önce 2022 sayılı Kanuna göre;  65 yaş veya özürlü aylığı alanlar herhangi bir vize ve gelir  testi işlemine  tabi olmaksızın  aylık aldıkları sürece kendileri ile bakmakla yükümlü  olduğu kişiler,  genel  sağlık  sigortasından  Kanunun (60/c-3)  bendi kapsamında yararlanacaklardır.
1/1/2012 tarihinden önce de olduğu gibi,  18 yaş altı özürlü  aylığı  alan çocukların  ana ve babası  bu  özürlü çocuğu  üzerinden  bakmakla  yükümlü  sıfatıyla  sağlık  yardımlarından yararlanmayacaktır. Özürlü çocuklar ise aylık aldıkları sürece sağlık yardımlarından  sadece kendileri yararlanacaktır.
442 sayılı Kanuna göre geçici köy koruyucusu olan veya bu Kanuna göre aylık alanlar, 1/1/2012 tarihinden sonra sağlık yardımlarından nasıl yararlanacaktır?
Bu kişiler, Kanunun (60/c-9) bendi kapsamında sigortalı sayılacaklar,  gelir testine ve vize işlemine tabi olmaksızın  geçici köy koruyucusu olarak görevleri  devam ettiği sürece, aylık alanlar ise aylıkları devam ettiği sürece genel sağlık sigortalısı sayılacaklardır.
Her ayın  primi,  takip eden ayın  sonuna kadar Kurumun  anlaşmalı  olduğu (T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıfbank)  bankalara ödenecektir.
Avukatlık stajı yapanların durumu ne olacaktır?
Genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayan stajyer avukatlar,  genel sağlık sigortası primleri  staj süresince Türkiye  Barolar  Birliği tarafından karşılanarak  sağlık yardımlarından faydalanmaktadır.
Banka  sandıklarına  tabi  sigortalı  veya  emekli  olanların  sağlık  yardımlarından yararlanmak için herhangi bir işlem yapmaları gerekmekte midir?
Söz konusu kişilerin herhangi  bir işlem yapması gerekmemektedir. Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki  bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya  bunların teşkil ettikleri birliklerin personeli için kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçileri,  bu sandıklardan aylık  veya gelir  bağlanmış  olanlar ile  bunların bakmakla yükümlülerinin sağlık hizmetleri, Kurumca devralınıncaya kadar ilgili kuruluşlarca karşılanacağından  bu kişiler,  devir  işlemlerinden  sonra genel sağlık  sigortası kapsamına alınacaktır.
Yaşlılık aylığı bağlanması için gerekli olan prim ödeme gün sayısını tamamlayıp, yaş şartının dolmasını bekleyenlerden herhangi bir sigortalılığı bulunmayanlar genel sağlık sigortasından nasıl yararlanacaktır?
Söz konusu kişiler de Kanunun (60/g) bendine  göre genel sağlık sigortası kapsamına alınmış olup, gelir testine başvurmaları halinde gelir testi sonucuna göre primleri ya devlet tarafından ödenecek ya da kendileri aile içinde kişi başına düşen gelir tutarına göre genel sağlık sigortası primi ödemekle yükümlü olacaklardır.
Part-time çalışan kişilerin genel sağlık sigortasından yararlanmaları için eksik olan günlerin primlerini ödemeleri gerekecek mi?
4857 sayılı İş Kanununa göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile ev hizmetlerinde ay içerisinde  30 günden az çalışanların  eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerini  30 güne tamamlamaları, 1/1/2012 tarihinden itibaren zorunludur. Bu şekilde çalışanlar, gelir testi yaptırmak  suretiyle gelir  testi sonucuna göre  primlerinin  devlet  veya  kendileri  tarafından ödenmesi koşuluyla sağlık yardımlarından yararlanacaktır.
Ancak  bu sürelerini  isteğe bağlı olarak (4/a) kapsamında prim  ödeyerek  tamamlamaları halinde, eksik günleri için ayrıca genel sağlık sigortası primleri ödemeyeceklerdir.
Part-time çalışanlardan kimlerin ay içindeki eksik bildirilen günlerini genel sağlık sigortası yönünden 30 güne tamamlama yükümlülüğü bulunmamaktadır?
Eksik gün nedeni “puantaj”  olanlar, sosyal güvenlik destek primine  tabi olanlar, Kanunun 5 inci maddesi kapsamındaki haklarında bazı sigorta kolları  uygulanan sigortalılar, ay içinde birden fazla işyerinde çalışıp  toplam çalışma  süresini 30  güne tamamlayanlar  ile  kamu idarelerinde 657 sayılı  Kanununun 4 üncü maddesinin (B) ve (C) bentlerine tabi çalışanlar,
4857 sayılı Kanuna tabi çalışmakla  birlikte 506 sayılı Kanunun  geçici 20 nci maddesine tabi sandıklarda çalışanlar için sandıklar Kuruma  devredilinceye  kadar 30 güne tamamlama yükümlülüğü aranmaz.
BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNAN KİŞİ DURUMU
Bakmakla yükümlü kişi olarak sağlık yardımı alan kişi, sigortalı olduğunda sağlık yardımlarından yararlanmak için 30 gün beklemek zorunda mıdır?
Bakmakla  yükümlü kişi olarak anası/babası/eşi üzerinden sağlık  yardımı  alan kişi, genel sağlık sigortalı olması durumunda sağlık yardımlarından  faydalanmak için 30 gün bekleme süresine tabi olmayacak ve işe başladığı gün itibariyle sağlık yardımlarından yararlanabilecektir.
Hem bakmakla yükümlü statüsünde hem de sigortalı olan birisi sağlık hizmetlerini hangi kapsamda alacaktır?
Kanuna göre zorunlu veya isteğe bağlı sigortalı olanlar aynı zamanda  bakmakla yükümlülük statüsü bulunması halinde, kendi sigortalılığı esas alınarak sağlık yardımlarından yararlanacaklardır.
sgk gelir testi

Yorumunuz

386 comments on “gelir testi gelir tespiti

xyzk

Allah ım ya delirmemek mümkün değil çalışsan da borçlusun çalışmasan da yazıklar olsun ya. zaten hiç bir şeyim yok canımı alırlar bir alırlarsa o da onların olsun. çok adice bir tuzak bu tuzak. çalışsan işverene çalışmazsan devlete yine kölesin yine. çalışırsan maaştan çalışmazsan anandan babandan keserler ücretini

turgay

bağkur sgk borçlarını silin emekli olalım ne bu bağkuru öde yası bekle bır de bak sgk dan borç cıktı haksızlık var silin ben istemedim otomatik geçirmişler 6 milyar borç cıktı bildiri bır sey gönderin bari . Haberimiz olur emeklilik için gittik yaşın tutmuyor dediler yaşı tamamladık borç çıktı

fahri

4a sigortalısı olarak çalışıyorum.babam tamirci,bağ-kur a 50.000.-TL borcu var ödeme gücü yok.Annem tarım bağ-kurlusu 5.000.-TL borcu var hem borçlarını,hemde carilerini ödeyecek güçleri yok.
ben 4a sigortalısı olarak bakmakla yükümlüyüm.bu nedenle
bu durumda annem ve babama benim sağlık yrdımımdan yararlanabilirlermi.
acilen cevabınızı bekliyorum.saygılarımla 22.10.2012
aktif sigortalılar ise yararlanamazlar.değilse borçları dahi olsa sizin üzerinizden yararlanabilirler.

aysel

slm ben 30 yasında bir bayanım çalışmıyorum babamın sigortasından yararlanıyorum..babam vefat edince annemle ben kaldım..gelir testi yada sosyal güvenlik sigortası yaptırmama gerek varmı acaba . Gerek yok aynen yararlanmaya devam edeceksiniz .

seda

merhaba eşimden boşandım 2010 da babam tarafından bakılıyordum Ama bugun baktım ki eczanede geçmedi ben emekli sandıgına tabi oldugum için başvurmadım. şimdi ne yapmam lazım? ilginiz için tşk ederim

mustafa

burda ki bilgi yanlış bence. ben baş vurdum 26 yaşındayım üniversite öğrencisiyim herhangi bir gelirim yok ama isteye bağlı sıgortalı çıktı pırım yatırmam gerekıyormuş diye sonuç geldi birde diyorlarkı geliri 295.5 tl üstü olanlar yatıracak prim benim sadece borsum var resmi olarak o da 260 tl ama sıgortalı yapmadılar bence yaşı 25 üstü olanları isteye baglı sıgortalı yapıyorlar yani pırim ödüyorsun.
Mustafa bey gelirin yoksa mal varlığına ve harcamana bakıyorlar . Verdiğin kiraya kadar tespit ediliyor. O yüzden resmi gelirin olmaz ise bile başka bir şekilde tespit edilmişsin

eyyüp

ben yaklasık 8 aydır çalısmıyom işsızım gelırtesıne basvurdum ama sonuc ne olacak acaba beklıyom

bora özkan

ben 24 yaşındayım askerden 3 mart 2012 tarihinde geldim. Terhis tarihim 1 nisan. Ben bu başvuruyu ne zamana kadar yapmalıyım?

alper yılmaz

merhaba ben de bu gelir testi olayını merak edip araştıranlardanım sizin de sorunuzu görünce faydalı olabileceğine inandığım bu konunun özünü oluşturan açıklamayı yazıyorum gerçi her ne kadar başvuru zamanı geçmiş olsa da uzmanlar diyor ki ” şuan herhangi bir şekilde sigortalı olmayan veya herhangi bir şekilde sigorta veya sağlık hizmetlerinden faydalanamayan herkesin bu testi yaptırması gerekiyor” iyi günler.

deniz aysu tavşanlı

merhaba 23 yaşında üniversite öğrencisiyim. Gelir tespiti ile ilgili eve kağıt geldi. Bağkurum babamın üstünden çıkmış gidip geri aldırmam gerektiği anlamına mı geliyor?

behic

45 yasındayım ssk prımım 5980 gun yastan dolayı emeklılık beklıyorum sıgorta olmadan yabancı gemılerde gemıcılk yapıyorum 4 calısıyorum 4 ay ıssız dolasıyorum eger calsısam ortalama 2500 tl elıme gecıyor ama her zaman degıl ne yapmalıyım

erdal

ziraat bankasından alıyolar

erdal

genel saglık sigortası kapsamında başvuru yaptım ve aylık 35,47 tl para yatırmam gerekiyormuş, ben öğrenciyim ve itiraz edicem… kaymakamlıktakı yetkiliye söyledigimde evinize mektup gelicek 15 gün içinde itirazını yap diyolar. Ama başvuru yapalı 1.5 ay oldu nerdeyse, mektup felan gelmedi. Şimdi ne yapmam lazım ve hangi kuruma dilekçe yazmam gerek( kaymakamlık mı sgk mı).

Yanlis Zaman

bunu sormak için epey geç olduğunun farkındayım. 1987 haziran doğumlu üniversite öğrencisi erkeğim. bu dönemki/seneki öğrenci aktivasyonumu yapmadım. gss ve gelir testi açısından durumum nedir? ne yapmalıyım?

özge

kardeşim 28/10/1991 doğumlu, şuanda okumuyor, ve sigortasız bir işte part time çalışıyor. gelir testi yapamadı hala şansımız var mı acaba bilgi verebilirmisiniz ?

fevzi

Apartmanımızın kapıcısı ve kapıcı oturacak mekan olmadığı için kendi ihracatçılarımızı kendimiz giderecek durumdayız şimdilik.yakın semtimizde otura sigortadan emekli bir kişi haftada bir saat apartman merdiven ve çevre temizliğini yapayım diyor emekli olduğu için destek pirimi ne kadar ödememiz gerekecek buna ait belge ve kayıtlar nasıl tutulacağını gönderebilir misiniz şimdiden teşekkürler

asd

arkadaş her iş tamam parayıda vereceğiz de nereye ne zaman verecegiz kimse söylemiyor

ibrahim

Başvuru için 1. gitmemde muhtardan bir kağıt alcaksın dediler, 2. gitmemde bugün yetişmez yarın gel dediler, 3. gitmemde ise (bayrampaşa yeşilkart bürosu) sana gönderilen tebligat olmadan başvuru yapamazsın dediler,, bana bir tebligat gelmedi dedim. Başvurmana gerek yok dediler.

1985 doğumluyum sigortam yok, işim yok, açıköğretim fakulütesine devam ediyorum ama başvurmama gerek diyor sayın memur ?

ali arslan

ben 1984 doğumluyum hiç bir sağlık güvençim yok işsizim bekarım.babam emekli ne yapmam lazım.
test yaptırmalısınız. sağlık devlet tarafından karşılanır

rukiye

Bu işlemler bugün mü son yoksa dün mü son gündü ?
bugün son ama tebligat alanlar tebligat aldığı tarihin üzerine 1 ay eklemeliler. örneğin 5 şubat ta tebligat aldıysanız 5 marta kadar süreniz var

elfin

tekrar yazıyorum sorumu o halde. 1987 doğumluyum üni. öğrencisiyim babam emekli çalışıyor sigortasından yararlanıyorum gelir testi yaptırmama gerek varmı
30.08.1990 öncesi doğumlu bayanlar baba ve anneden yararlanmaya devam edecektir.Bu nedenle test yaptırmayacaksınız.

elfin

benim yorumum neden silindi acaba.
optimizasyon sırasında kontrol bekleyen tüm yorumlar maalesef yanlışlıkla silinmiştir.

erol öztürk

Ben 1976 yılında emekli sandığından emekli oldum .Oturduğum ev kendimin ve eşimle birlikte yaşıyorum.eşim benim sağlığımdan faydalanıyor.benim durumum nedir eşim için gelir testi yaptıracakmıyım.
siz aynen devam edeceksiniz. Hiçbir şey yapmaya gerek yok

0ğuzhan

ben bekarım 31 yaşındayım çalışmıyorum hiç bir gelirim yok ayrıca aylık kredi ödemem var 1 ay sonra sertfika alıyorum işe başlıyacağım gelir testi yaptırmama gerek varmı
yaptırmalısınız.

mürsel

46 yaşındayım 1985 yılı ssk ğirişim var 5300 ğün sayısı ve 25 yılımı tamamladım yaş farkından dolayı emeklilik bekliyorum şu anda çalışmıyorum ve hiç bir gelirim yok benimde yaptırmam gerekiyormu lütfen acele cevap verebilirmisiniz
yaptırmalısınız.durumunuz anlattığınız gibi ise hiç bir ödeme yapmadan sağlıktan yararlanacaksınız.

tayfun

slm, ben 30/10/2011 yılında işten ayrıldım. Şu anda işkurdan işsizlik maaşı alıyorum. çalıştığım yerde 6,5 sene devamlı sigortalı olarak çalıştığım için 10 ay işsizlik maaşı alıcam.Evliyim ve 5 yaşında bir çocuğum var. Bir duyuma göre işten ayrıldıktan sonraki 10+90 gün eşim ve çocuğum benim üzerimden ssk lı görünüyormuş. Eşim aynı zamanda çağrı üzerine bir taşeron firmada işçi olarak çalışıyor. Ama ssk benim üzerimden faydalanıyor ne yapmam gereekiyor. teşekkürler

huseyin

Selamlar…benim sadece sigorta girişim var..tiyatro yaptığım için yövmiye primleri yattı sadece 6 tane falan…şuan güvencem yok, 29 yaşındayım ve arkadaşımla yaşıyorum…arkadaşımın geliri benden sayılmayacağına göre benim durum nedir?
sana yazı gelmesi lazım.teste tabi olacaksın.gelirin yoksa ve harcama ile mal varlığında hesaba katılacak buna göre prim ödeyip ödemeyeceğin kararlaştırılacak

vedat çınar

Babam felçli annem de yaşlı ona bakıyor.onun üzerinden bakım maaşı alıyor şu ana kadar benim üzerimdelerdin (sağlık güvencesi) şimdi sağlık güvenceleri yok gözüküyor benim ne yapmam lazım
sizin üzerinizden devam edecek

zeyneprenkli

merhaba,eşimden 2008de boşanan bayanım.43yaşındayım.babam bağkur emeklisi,babamdan yararlanmıyorum, 1.10.2008’deki duruma göre babamın üzerinden faydalanmalı mıyım?ama ben yeşil kart ve gelir testi için başvurmuştum 15 gün önce.ne yapmalıyım?ooff
babanızdan yararlanabilirsiniz .Başvuru yapın

esra

iyi günler öncelikle.ben 19 yaşında üniversite öğrencisiyim.gelir testi yapmam gerekiyor mu?yapılacaksa neler gerekli …
anne babanızın sağlık güvencesi varsa 25 ine kadar yararlanacaksınız.

ihsan

Mevsimlik işçi olarak sulama birliğinde çalışıyorum.1 yılda 5ay 29 günlük sigorta primi sulama birliği tarafından yatırılıyor. Sağlıktan ise yıl boyu faydalanabiliyoruz. Gelir testi yaptırmamıza gerek varmı?

hüseyin

ssk yer altı 2371gün dörtte 1 592 gün istğe bağlı 2400 gün ve toplam 5363 günüm var 1.1.1966 doğumluyum nezaman emekli olurum

ismail

müracat tarihi uzatıldımı

Freddy

23.01.2012 tarihinde sgk ve gelir testi yaptırdım ancak bugün evime tebligat geldi.Tekrar başvurmammı gerekli
yaptırdınız ise gerek yok

mehmet

gelir testinin en son başvuru tarihi ne zaman ayrıca başvurduktan sonra ilerde tekrar başvurmamız gerekecekmi yada baş vurmassak herhangi bir cezası varmı
başvurmazsanız en yüksekten prim ödersiniz

ENGİN

slm şuanda işsizlik ödeneği alıyorum gelir testi taptırmam gereklimi eşim daha önce sigortalı calışıyordu şu anda calışmıyor ayrıca onunda yaptırması gereklimi
işsizlik ödeneği alırken gerek yok

AYŞE

25.12.1993 doğumluyum babam ssk lı halen aktif çalışıyor.18 yaşımı doldurmadan önce liseyi bitirdikten sonra yaklaşık olarak 18 yaşından önce 40 gün sigortalı olarak çalıştım şu anda okumuyorum vede çalışmıyor üniversiteye hazırlanıyorum babam,annem,ve 12 yaşında kızkardeşimle beraber yaşıyoruz.evde sadece babam çalışıyor yaklaşık geliri 1900 tl civarında benim gelir testi yaptırıp prim ödememe gerek varmı? Varsa bunu ne zamana kadar yaptırmalıyım.bilgileriniz için tşk

osman

gelir tespiti sadece ikametgahın bulunduğu vakıflardan mı yaptırılabiliyor?
ya bulunduğunuz yerdeki sgk ya başvuracaksınız yada ikametgahtaki vakıfa başvurun

Ahmet

merhaba, sigortam part time olarak 12 gün üzerinden yatırılmakta, acaba benim gelir testi yaptırmam gerekiyor mu?yoksa geri kalan günleri kendim mi yatırmam gerekiyor?
yaptırmalısınız

cigdem

Merhabalar;
2011 temmuz ayinda isten cikarildim ve aralik ayinda bir bebegim oldu. Agustos ayi itibari ile de issizlik maasi aliyorum (max 9 ay odeme yapiyorlar). Benim gelir testi yaptirmam gerekir mi? Eger gerekli degil ise benim issizlik maasim hane gelirine mi eklenecek? Eger evet ise issizlik maasi kesilmisi durumunda tekrar gelir bilgisi mi vermemiz gerekecek?
Iyi calismalar, simdiden tesekkurler

Cigdem

merve

babam emekli ben 19 yaşında kız öğrenciyim gelir testi yaptırmam gerekiyoru mu?

şeyda

babam emekli sandığından emekli ilk sigortam nisan 2011 de yattı.otelde sezonluk çalışıyorum şuan çalışmıyorum.Daha önceden babamdan bakılıyodum gelir testi yaptırmalı mıyım?

Ahmet Bulut

part time olarak çalışmaktayım ve sigortam 12 gün üzerinden yatmakta..halen sağlıktan faydalanabiliyor muyum?? Gelir testi yaptırmam gerekiyor mu?? geri kalan günleri kendim mi yatırmam gerekiyor??

cihan

sağlık için ödenen bu aylık ücret emeklilik pirimine sayılıyormu,bu ücreti ödemekle mecbur kılınanlar emekli ola bileceklermi.
sayılmaz ama isteğe bağlı yatırırsanız sayılır

Recep

Ben ve eşim emekliyiz. Ben ayrıca SGDP ödeyerek çalışıyorum. Oğlum 1989 doğumlu üniversitede okuyor. Partime çalışıyor. Partime çalışmasa problem olmayacak gibi çalıştığı için öğrenci muafiyeti gider mi. onun için ödeme yapmamız gerekiyor mu?

serkan şeker

MERHABA
01.03.2011 tarihinde işe girdim 24.10.2011 tarihinde çıktım
25.01.2012 tarihinde tekrar işe girdim acaba 31 ocakta sona erecek GSS ile ilgilli bir şey yapmama gerek varmı teşekkürler.
işe girince gerek yok

bahar

21 yasındayım evliyim esimin ssk sı var benım gelir tespiti yaptırmam gereklimidir?
gerek yok eşiniz üzerinden yararlanacaksınız

yasin

merhaba. Ben 24 yaşındayım hiç bi gelilirim yok ailemle yaşıyorum. Ailemin geliri beni etkilermi. Pirim ödermiyim bu yüzden.

Kesebir

31 Ocak 2012 tarihinde calistigim sirketten ayriliyorum. Gelir testi yaptirmak zorundamiyim, 1 subat 2012 tarihinden itibaren istege bagli sigorta yaptirmak istiyorum ne zaman SGK ya basvurmaliyim.,
isteğe bağlı başvuru yapın size teste gerek yok

selim

Merhabalar biz 3 kişilik bir aileyiz,annem ben ve eşim .Annem79 yaşında dul,yeşil kartlı.Ben bir ay önce emekli oldum,eşim ise2011mart ayından beri emekli,saadece bir evim var.ben 850 tl alıyorum,eşim 796 tl emekli maaşı alıyor,annem ise65yaş maaşı alıyor .Bizim ne yapmamız gerekiyor-bilgilendirirseniz sevinirim,şimdiden teşekkür ederim.
sizin bir şey yapmanıza gerek yok

asım

ben şu an sigortasız bir işe başladım bir ay sonra sigorta yapılacak evliyim 2 çocuğum var okuyorlar primimin dolmasına 120 gün kaldı ve 03 12 2012 emekliliğim dolacak ben şimdi ne yapmalıyım
sigortasız çalışma olmaz dilekçe yazın. eğer çalışmıyorsanız sigortanız yoksa test için başvuru yapmalısınız

mustafa

49 yaşındayım. Şu anda işsizim ve bir gelirim yok. Annem emekli. Ona ait evde oturuyorum.
Bankada az bir birikimim var ama o da harçlık kadar bir gelir sağlıyor bana. Gelir testinde gelir olarak göstermeli miyim? Annemin emekli maaşı gelir testinde gösterilecek mi?

Mustafa YÜKSEL

Ben ssklıyım benim çocuklarımda gelir testi yaptırmak zorunda mı kız çocukları doğum tarihi 10.12.1990 açık liseye gidiyor .

eda

babam memur emeklisi .annem babamdan faydalanıyor.annemin üzerine kayıtlı arazi var ama.annem gelir testi yaptırmalı mı?ablamda 76 doğumlu bekar,şuan işşiz ,anne ve babasıyla yaşıyor.başka geliride yok. gelir testi yaptırmalı mı?babasının sağlık güvencesine dönebilir mi?

hanife

ben sigortalı çalışıyorum babam ve annem üzerimden faydalanıyor ama eşim üzerimden faydalanmıyor(eşimi üzerimden faydalandırsam annem babam bundan etkilenir mi?) eşim çalışmıyor.ama üzerinde motorsiklet kayıdı var sadece kirada oturuyoruz. ne yapmamız gerekiyor teşekkürler…..

ufuk

benim sigortam 26.01.2012 de başladı gelir testi yaptırmama gerek var mı?
gerekli değil

süleyman kılıç

ben 20 yasındayım. annem babam ve erkek kardeşimle birlikte kalıyorum. babam memur annem ev hanımı, kardeşim de memur. ben baqbam üzerinden bakılıyorum. benim gelir testi yaptırmam gerekiyor mu? yaptıracaksam gelir testinde erkek kardeşimin gelirini de mi katacaklar

salih

ben 2009 yılında iflas ettim, kredi kartı,çek ve bağkur borçlarım var ve hiçbiyere kayıtlı değilim 2 çocuğum var ve eşim çalışıyor sigortalı olarak…. benim bu durumda yapmam gereken bişey varmı?
siz ve çocuklar eşinizin üzerinden gss li olacaksınız

ECE

babam 58 yaşında taksici ve yıllardan beri birikmiş bağkur borcu var.aile fertleri çalışıyoruz kendi sigortamız var.babam bu durumda sağlıktan yararlanamıyor.onun için bu testin yapılması gerekiyormu?.cevabınızı bekliyorum.
teşekkürler..

ali

şuan askerim, evime gelir testi ile ilgili kağıt gelmiş ben askerim nasıl gidip yaptırablilrm ki ?
askerlik yapanların zorunluluğu yok .Evden birisi durumu bildirsin

oguzhan

acaba gelir testi yapanlar para ödüyormu
sonucunda prim ödenecek veya ödenmeyecek

ahmet budak

ben kayıtlı oldugum ikamet adresinden çok uzaktayım;herhangi bir ilçeden baş vurabilirmiyiz.illa memleketemi gidecez…

lale

mrb ben lale 27 yaşındayım üniversite mezunuyum ama çalışmıyorum ve hiç çalışmadım. Babam ssk emeklisi sosyal güvenlik için herhangi bir işlem yaptırmam gerekiyor mu??
30.09.1990 tarihinden önce doğmuşsunuz babanız üzerinden devam

gamze

iyi günler ben imam nikahlı yasıyorum otrudugum evım ıkametı benım üzerime babamın sıgortasından acıkögretım okudugum ıcın faydalanıyorum gelır tesbıtı ıcın ne yapmalıyım ?
yaş önemli .25 yaşına kadar devam edeceksiniz hiç bir şey yapmanıza gerek yok

serkan

başvurular posta yolu ile oluyor mu?
hayır

Remziye

1993’ten 1 yıla yakın sigortalı çalıştım.2010′ da 9 ay çalıştım.şu an eşimden yararlanıyorum ve lise sona giden 1994 Elül 2 doğumlu oğlum var. bizim bu testi yaptırmamız gereklimi
gerek yok

özlem özdemir

babamın bağkur borcu olduğu için sağlıktan yararlanamıyor.onun için testi doldurup prim ödemelimiyiz,ozaman yaralanabilirmi?tşkk

fatma taşçı

35 yaşındayım. 2010 yılında eşimden boşandım. 2010 yılında çıkan torba yasadan faydalanarak babamın üzerin sağlık sigortası kaydımı yaptırarak faydalanmaya başladım. Bende gelir testi yaptırmam gerekiyormu yoksa babamın üzerinden sağlık sigortam devam edecekmi. Teşekkürler. Halen bir cevap bekliyorum.
Babanın üzerinden devam

mustafa duman

merhaba ben antalya da çalışıyorum yat kaptanı olarak 27 yaşındayım benim işim sezonluk oldugu için 7 ay sigortalı gözüküyorum 5 ay sigortasız gelir testi yaptırmama gerek varmı. birde eger varsa benim ikametgahım mersin antalyada yapa bilirmiyim teşekkürler

İsmail SERT

iyi günler ben özel bir temizlik şirketinde çalışıyordum 1 ay oldu işden ayrılalı şuan çalışmıyorm ve sigortamda işlemiyor gelir testi yaptırmalımıyım

yaptırmalısınız

selahattin

27 yaşındayım,yabancı uyruklu öğrenciyim ,bir yıllık oturma iznim var ve bu her sene öğrenci olduğum için yenileniyor,yasada bir yılı doldurduktan sonraki bir ay içerisinde başvurmam gerektiği yazılıyor ancak benim oturma iznimin süresinin dolmasına daha var,ilginç olan ,bu oturma iznimin her yıl eğitim gördüğüm süre dikkate alınarak uzatılıyor olması.bu durumda uzun dönemli oturma izni almış olmuyorum,süre bitince tekrar uzattığım için dolan yıllarım geçersiz sayılmakta diye düşünüyorum,çünkü öğrenci oturma izni olanlar vatandaşlığa müracatlarda başvuru hakkına sahip değiller.bu durumda benim önceki yıllarda uzatmış olduğum süre dikkate alınır mı.tekrar ediyorum ,bir yılı doldurduktan sonra ,eğer eğitim görmezsem iznim uzatılmıyor.bu durumda yurt dışına çıkmam gerelen bir durum var,yurt dışına çıkmam gereken bir durumda neden bir ay içerisinde sgk ya gitme zorunluluğum var.teşekkürler.

kadir

aralıgın 16 sında çıkışim oldu ssk lıydım bıde annem benım üzerimdem sskdan faydalanıyor bende bu prımı odıyecekmıyım tşkler

mustafa

ben tarım bağkurlu olarak pirim ödüyorum. 1992 doğumlu kızım var aynı evde ikametgah ediyor
bekar gelir testi yapmasına gerek varmı
kızınız yaptıracak

eda

30 yaşındayım .daha önce ssk lı olarak 3 yıl çalışım.2010 yılında ayrıldım.şuan çalışmıyorum.herhangi bir gelirim de yok ,eşim sigortalı onun üzerinden faydalanıyorun benim başvuruda bulunmam gerekiyormu?
eşinizin üzerinden devam edeceksiniz.Herhangi bir şey yapmayacaksınız

zehra erdem

ben 4 aydir part time çalişiyorum ancak istifami verdim 31 ocak tarihinde işten ayriliyorum.. normalde babamin sigortasindan yararlaniyordum.. yüksek lisansa başlicam 23 yaşindayim gelir tespiti yaptirmama gerek varmidir yoksa direk babamin sigortasindan yararlanmaya devam edecekmiyim ?

serdar arslan

merhaba, ben 24 yaşında öğrenciyim. okula başladığımdan beri sigortamı her yıl uzattım.bu yılda uzattım. şuanda babamın sigortasından yararlanıyorum, kayıtlı durumda gözüküyorum.. yine gelir testine gerek varmı, Bir de bazen sigortamı geç uzattığım oldu, yani öğrenciyim ama arada 1-2 aylık gecikmeler oldu uzatırken onlar önemli mi?

zihni

ben emekliyim. 25 yaş üzeri bir oğlum asker,kızım üniversite bitirdi, eşim evhanımı ve yedi yaşında çocuğum var. gelir tespiti yaptırmam gerekiyor mu?
sadece oğlunuz yaptıracak

sezer

23 yaşında öğrenciyim. okula başladığımdan beri sigortamı düzenli uzatıyorum. babamın sigortasında kayıtlı durumda gözüküyorum.. gelir testine gerek varmı?

hakan ak

merhaba.2004 yılından beri(arada boşluklar mevcut) sigotalı olarak çalısıyorum.2 sene önce askerlik nedeniyle 15 ay sigorta boşlugu olustu.ocak ayının ortasında işten ayrıldım kendi isteğimle.subat ortasında tekrar işe başlıyacagım.bu boslukta sigorta haklarımdan yararlanıyormuyum ve de gelir testi yaptırmam gerekirmi.(evli ve 1 cocuk var)
son güne kadar süreniz var sigortalı olduğunuz tarih son günden önce olursa test yaptırmanıza gerek yok . işsizlik parası alıyorsanız gerek yok

Anıl Eroğlu

24 yaşında sözleşmeli öğretmen olarak çalışıyorum.
Haziran ayında görevim bitecek.
gelir testi yaptırmam gerekiyormu ?
bitince yaptıracaksınız

nazire koca

iyi günler ben 25 yaşındayım.2 sene önce ücretli öğretmenlik yapmıştım kısa süreli sigortam yattı sonra işi bıraktım.şuan çalışmıyorum, babam emekli öğretmen.şuan babamdan yararlanıyorum.benimde gelir testi yaptırmam gerekiyor mu?

ali can akad

başvuruları internet ortamından da yapabilirmiyiz?
şimdilik online yapılamıyor şahsen başvuru gerekiyor.

sümeyye çavdarcı

ben 21 yaşında üniversite öğrencisiyim. ama haftada 2 gün özel bi şirkette sigortalı olarak calışıyorum. şirketim bu testi yapmam gerektiğini soyledı . öylemi ? bana da cevap yazın. kayseri de bu işi nerede yaptıracağım . . .

FATMA TAŞCI

35 yaşındayım. 2010 yılında eşimden boşandım. 2010 yılında çıkan torba yasadan faydalanarak babamın üzerin sağlık sigortası kaydımı yaptırarak faydalanmaya başladım. Bende gelir testi yaptırmam gerekiyormu yoksa babamın üzerinden sağlık sigortam devam edecekmi. Teşekkürler.

DERYA TAŞ

meraba ben derya taş iş yerim vardı ama biryıl önce kapatmak zorunda kaldım
yüklü miktarda borcum var bağkur ve vergi borcumda var şu an çalışmıyorum
bende başvurmam gerekiyomu?
vergi kaydınız yoksa bağkurluda değisinizdir o zaman evet

Tayfun

10 ay bir firmada 8 ay başka bir firmada çalıştım. 1 ay önce işten ayrıldım ama sağlık sigortası 3 ay devam ediyor sanırım gelir testi yaptırmam gereklimi. şubat ayında yeni bir işe başlıyacağım şimdiden teşekkür ederim.
gerek yok

mustafa

ben sigortalı olarak çalışıyorum eşim çalışmıyor eşimin gelir testi yaptırmasına gerek varmı
hayır eşiniz zaten sizin üzerinizden yararlanıyor.

banu

merhaba ben 20 yaşındayım ve okumuyorum babam emekli onun sigortasından yararlanoyruz bizimde gelir testi yaptırmamıza gerek varmı ?

nejdet ün

1986 ssk başlangıcım ve bağkurluyum ama günüm doldu 5300 günden yaşımı bekliyorum tam 7 senem var yaşıma ben eşim çocuklarım sağlıktan yararlanabilirmiyiz hiç biyerde çalışmıyorum değişik işlerde çalıştım kendim yatırdım günüm doldu herhangi bir pirim yatırırmıyım sağlıktan yararlanmak için.
başvuru yapınız geir ve harcamaya göre prim ödeyip ödemeyeceğinize karar verilecektir.

ebru

ben 27 yaşındayım ve öğrenciyim.babam ssk dan emekli ,babamın sağlık sigortası ndan bakılıyorum.gelir testi yaptırmama gerek varmı ve de öğrenci belgemi sgk ya götürüp güncelleme yaptırmam gerekiyor mu?
öğrenci olduğunuzdan değil 01.09.1990 tarihinden önce doğduğunuzdan bayan olarak babanızın üzerinden yararlanmaya devam edeceksiniz

salıh

cevap verırsenız cok memnun olurum oğlumun uzerınden sağlıktan yararlanıyoruz bağkurdan bızımde yaptırmamız gerekırmı
gerekmiyor

Mustafa

emekli sandığından emekliyim. 24 yaşında bekar kızım var. 2008 yılından itibaren 2 yıl boyunca Çeşitli part işlerde çalıştığı için çeşitli dönemlerde sigorta giriş çıkışı yapıldı(vekil(ücretli) öğretmenlik yaptı) ama şimdi çalışmıyor. ve benim üzerimden sağlık için faydalanıyor. şimdi gelir testi doldurmak zorundamı? Bnm soruma da cvp verir misiniz lütfenn

sümeyye çavdarcı

ben 21 yaşında üniversite öğrencisiyim. ama haftada 2 gün özel bi şirkette sigortalı olarak calışıyorum. şirketim bu testi yapmam gerektiğini soyledı . öylemi ?
evet

önder

ben 8 senedir bağkurluyum şimdiye kadar hiç ödeme yapmadım ödeyecek durumumda yok beni aydınlatırsanız sevinirim aylık gelirim asgari üçrete yakın evim kira işyeri okul kantini

burak

4 kişilik aileyiz hiçbirimizin sosyal güvencesi yok babam 85 annem80 yaşında ben evliyim 65 lik maaşı alıyolar benimse hiçbi gelirim yok napmamız gerekiyo acb. cvabınıza şimdiden tşkkür ederim
test yaptırın

salıh

oğlumuz bağkurlu ben calışmıyorum oğlumun uzerınden eşım ve ben sağlıktan yararlanıyoruz 2022 den maaş alan kızım var benım ve eşimın baş vurması gerekırmı
gerekmez

Cansu .

Ailesinin emekli sandığından yararlanan, 27 yaşında üniversite mezunu birisinin testi yaptırması gerekiyor mu?
gerekli değil http://www.calismadunyasi.com/kiz-cocuklarinin-gss-durumu

G.Murat's

Selam. Benim 2004 yılından SSK ya girişim mevcut. Şu an da siteden baktığımda 4-A Aktif Gözüküyor.. Askerden yeni geldiğim için çalışmıyorum. Şu an benim bu testi yaptırmam gerekiyor mu. SSK benim adıma olup. Okuduğum mesleki okul tarafından yaptırılmıştır. Primleri çalıştığım zaman içerisinde ödenmiştir…

eser

Aynı hanede arkadaşlarımla kalıyorum , onlar çalışıyorlar ve sigortalılar .Ben işsizim çalışmıyorum, prim ödeme hesabım nasıl yapılacak.
arkadaşlarınız değil aile hane olarak kabul edilir.

erkan baltacı

evim yok dağ başında bir evde yaşıyoruz elektirk ve suyumuz yok doğal olarakta ikamet adresimiz yok ne yapmamız lazım.
bunu biz bilemeyiz nüfus idaresine gidip kayıt yaptırmanız gerekir.

erkan baltacı

42 yaşındayım uzun zamandır işsizim bakmakla yükümlü 17 yaşında bir olum var eşimden ayrıyım şu an 36 tl pirimi bile ödeyecek durumum yok ne yapmalıyım.teşekkürler.
durumunuz yok ise sizin primlerinizi devlet ödeyecek

Necip Dilbaz

2006-2007 yıllarında 10 ay SSK ‘lı olarak çalıştm, askerliğimi yaptım, 4 yıllık mühendislik fakültenin 2. sınıfında okumaktayım, babamın SGK ‘sından yararlanıyorum, eylül ayında 25 yaşımı dolduracağım. 25 yaşımı doldurdutan sonra SSK kayıdımın olmasına rağmen GSS testi yaptırmam gerekiyormu? Nezaman müracaat etmeliyim? Teşekkür ediyorum. Saygılarımla. Necip DİLBAZ.
25 yaşını doldurunca yaptırmalısınız. o esanada sigortalı çalışıyorsanız gerek yok

Birgul Iren

Emekli olup, anne veya babasına bakmakla yukumlu olan bir kişi anne veya babası ile ilgili bir işlem yaptıracakmı, (anne veya baba yası 75)

sizin bir şey yaptırmanıza gerek yok. şu an anne ve baba sizin sağlık güvencenizden yararlanıyorsa aynen devam

senem yaman

merhaba ben 21 yaşındayım ve ne sigortam nede başka bir sosyal güvencem yok yanlız yaşyrm hiç bir gelirimde yok benim birşey yapmam gerekiyormu . yapmam gerekiyorsa nasıl bir yol izlemeliyim nereye gitmeliyim lütfn yardımcı olurmusunuz? şimdiden çok teşekkür ederim.
siz kaymakamlığa gideceksiniz gelir testi yaptıracaksınız. geliriniz yok ise zaten prim ödemezsiniz. yazıda açıklama var .
http://www.calismadunyasi.com/hane-basvurusu-formu-gelir-testi-belgesi formu buradan indirin bunları elle doldurun gittiğiniz zaman aynılarını yazarsınız

kadirs

ben 19 yaşındayım aile içinde yaşıyorum hiçbir gelirim yok bu başvuru formunu nasıl dolduracağımı bilmiyorum yardımcı olur musunuz lütfen?
http://www.calismadunyasi.com/hane-basvurusu-formu-gelir-testi-belgesi

Seda

Merhaba ben 20 yaşındayım üniversite öğrencisiyim babamın sigortası yok gelir testi yaptırmam gerekiyor mu?

FATMA TAŞCI

35 yaşındayım. 2010 yılında eşimden boşandım. 2010 yılında çıkan torba yasadan faydalanarak babamın üzerin sağlık sigortası kaydımı yaptırarak faydalanmaya başladım. Bende gelir testi yaptırmam gerekiyormu yoksa babamın üzerinden sağlık sigortam devam edecekmi. Teşekkürler.
babanızı üzerinden devam . ama başvuru yapın

SADIK ATAER

Ben emekliyim eşim ise çalışan sigortalı. 23 Yaşında kızım ise üniversitede okuyor, kızım şimdiye kafar sağlık yardımını benim üzerimden alıyordu.. Ancak son 3 aydır haftanın 3 günü staj mahiyetinde bir iş yerinde çalışıyor. Çalıştığı iş yeri aylık 12 günden Aralık dahil 36 gün prim ödedi. Şimdi ise bu durumda kızım çalışıyor sayılmıyormu. Aylık 30güne tamamlaması gerekiyormuş. Zaten 12 gün için sağlık yardımı almayacakmıydı. Özetle gelir testi yaptırmak zorunlulumuz varmı. Gelir testi müracatını kızım adınamı yapacağız yoksa kendi adımızamı . ÇOK

GÜLTEN

Benim babam sgk dan emekli ben 20 yaşındayım babamın sigorta ndan yararlanıyorum benim gelir testi yaptırmam gerekiyomu?

hakan ak

merhaba ben 2004 yılından beri sigortalı olarak çalışmaktaydım.2 sene önce askerlik nedeniyle giriş çıkış yapmak zorunda kaldım.(15 ay boşluk var) ocak ayının ortasında ise kendi istegimle istifa ettim.şubat başında tekrar başka bir işe gireceğim.bu boşlukta sigorta haklarımdan faydalanabilirmiyim ve gelir testine muracaat etmem gerekirmi.teşekkürler.

Erdem

Merhabalar,
Ben 22 yaşındayım üniversite öğrenimim devam ediyor ama aynı zamanda part-time olmak üzere çalışıyorum ve işyerinden sigortam yatıyor. Benim nasıl bir yol izlemem gerek. Çalıştığım halde emekli olan babamdan bakılmaya devam edebilir miyim? Gelir tespiti yaptırmam gerekiyor mu acaba?

sevil

ben27 yaşındayım açıköğretim üni de okuyorum. yazın 6 ay antalyada otelde çalışıyorum kışın evdeyim. benim test yaptırmam gerekiyor mu?
çalışmadığınız sürece yaptıracaksınız http://www.calismadunyasi.com/kiz-cocuklarinin-gss-durumu yazısına bakın

hale

isteğe bağlı sigorta ödedim ve bitti üzerime kayıtlı bir araç var ailemin ve resmiyette vergisi olmayan geliri düşük ve sürekliliği olmayan el işleri yapıyorum herhangi bir yeşil kart vs kullanmıyorum benim gelir tespiti başvurusu yapmam gerekirmi ? yardımcı olursanız sevinirim.

Birgul Iren

Turizm sektorunde calısan insanların cogunlugu guneyde ve sehir otellerinde exstra personel adı altında calıstırılır. Ayda en fazla 15 gun sigorda primleri ve saglık primleri yatırılır. Bu sekilde calısan insanların eksik yatırılmıs olan saglik primleri ile ilgili nasıl bir işlem yapılacak.

Uygar ESEN

2009 yılında iş yeri açıp vergi mükellefi oldum. İş yerimi 2010 yılında kapattım. Kapanışımı vergi dairesine bildirmedim. Daha önceden hiç sigortam yok. Ödenmiş bağkur um da yok. Ama bağkur otomatik açılıyormuş. Benim durumum ne olacak sizce?

hakan aksu

2004 ten beri sigortalı olarak özel bir şirkette çalışıyordum.2 sene önce askerlik nedeni ile giriş çıkış yapmak zorunda kaldım(15 ay boşluk var).şimdide ocak ayın ortalarında kendi isteğimle istifa ettim.şuan boştayım şubat başında iş başı yapacagım.iş başı yapıncaya kadar sigorta haklarından yararlanıyormuyum ve de gelir testine başvurmam gerekirmi?teşekürler.

aslan aslan

ben 4 ay önce işten çıkarıldım şuan sskam yatmıyo ancak 2 aya kadar başlayacak benim ne yapmam gerekiyor
başvuracaksınız sigortalı olunca oradan gss ye devam edeceksiniz

serkan

ben 28 yaşındayım.balıkesirde öğrenciyim.ikametgahım istanbulda.ailem de istanbulda yaşıyor.başvurumu balıkesirden yapabilir miyim? ayrıca gelir testinde babamın mı geliri dikkate alınacak.benim bir gelirim yok.

damla argun

bana cevap verirseniz sevinirim 15 günlük tarım sigortası 30 gün olacak diye duydum bir bilginiz varmı teşekkürler

senem yaman

merhaba ben 21 yaşındayım ve ne sigortam nede başka bir sosyal güvencem yok yanlız yaşyrm hiç bir gelirimde yok benim birşey yapmam gerekiyormu . yapmam gerekiyorsa nasıl bir yol izlemeliyim nereye gitmeliyim lütfn yardımcı olurmusunuz? şimdiden çok teşekkür ederim.
başvuru yapacaksınız http://www.calismadunyasi.com/kiz-cocuklarinin-gss-durumu okuyun

hale

gelir tespiti vergi dairesinemi yapılıyor?
kaymakamlıklarda bulunan vakıflara

mehmet

iyi günler 4 senelik evliyim eşimde hamile yeşil kartı 2 ay önce çıkardım 2010 yılından 35 gün sigortalı çalıştım ozamandan beri çalışmıyorum benim ve eşimin gelir testi yapması gerekiyormu
yeşilkart vizesi bitinceye kadar devam edeceksiniz sonra test

hasan

2007 yılında batırdım işimi ve haliyle şirketim kendiliğinden kapandı.maliye borcum ve bağkur borçlarım hep duruyor.ve hiçbir yerde çalışmıyorum şuan peki benim ne yapmam gerekir?
test için başvuru yapmalısınız

ali can akad

merhaba, başvuruları internet ortamından da yapabilirmiyiz? Aksi halde sadece il-ilçe kaymakamlıklarından mı yapmamız gerekiyor?
direk başvuru gerekiyor

seçkin akciğer

ben 2002 esnaf kaydım var fakat bağkur kaydım yok ve hiç bağkur yatırmadım evliyim 10 5 ve 3 yaşında cocuğum var eşim ev hanımı ustıme hale basıt usul vergı levhası var bu yasadan faydalanabilirmiyim
bağkur kaydı ve vergi kaydınız devam ediyorsa yararlanamazsınız

yaşar eymur

37 yaşındayım inşaat işçisiyim daha önceden 10 yıllık ssk vardı 9yıldan beri ssk yok, evliyim ve 7 yaşında bir çocum var şimdiye kadar yeşilkarttan faydalanıyordum , yeşilkartın vizesini yenilemiştim daha vizesi dolmadı gelir tespiti yaptırmam gerekiyormu
vizesi doluncaya kadar süresi var

damla

ben ssk tarım ödüyorum15gün üzerinden çalışan olarak eşim bir süre işsizdi benim üzerimden bakılıyordu sonra sigortalı işe girdi ama şuanda siğortasız çalışıyor yine benim sigortamdan faydalana bilirmi ben ve eşim bu testi yaptırmalımıyız

umut turk

merhaba 27 yasındayım ıs yerımı yenı kapattım. 2 aylık bagkur borcum var. uzerımde bır daıre bırde araba var fakat calısmıyorum işsizim gelirim yok . evlıde degılım. gelır testı yaptırmalımıyım. pirim ödemem gerekıyormu
yaptırmalısınız .prim ödemezsiniz

Mustafa

emekli sandığından emekliyim. 24 yaşında bekar kızım var. 2008 yılından itibaren 2 yıl boyunca Çeşitli part işlerde çalıştığı için çeşitli dönemlerde sigorta giriş çıkışı yapıldı(vekil(ücretli) öğretmenlik yaptı) ama şimdi çalışmıyor. ve benim üzerimden sağlık için faydalanıyor. şimdi gelir testi doldurmak zorundamı?

yasin

annadıysam arap olayım.

faik

benim sorum şu eğer başvuru yapmazsak işte en yuksekten prim odeyeceğiz buda 200tl civarı herneyse ben bu paralarıda odemedim kesinlikle odemek ve testi yaptırmazsam bunun sonucunda ne cezası var bu kıseye anlatılmıyor sadece prim odeme cezasından bahsediliyor simdi soru su bunların sonucunda testi yaptırmayıp odemeleri yapmadıgımız takdirde saglık sıgortası yani hastanelerdenmi yararlanamıyacagız yoksa hapis vs cezalarımı var bunun cevabını istiyorum

serap deniz

iyi günler
çalıştıgım için sigortamı babamın üzerinden kendi üzerime aldım ama şuan çalışmıyorum bekarım ve ailemle yaşıyorum gelir testini yapmama gerek var mı

pınar

iyi akşamlar ben 20 yasındayım ve önlisans mezunuyum hatta yeni bitti okulum. sadece öğrencilik hayatım boyunca işletmelerin yapmış oldugu staj için sigortam var sanırım buda sağlık sigortası olarak geciyor. babamın ssk sı var. bu durumda ben babamın sigortasından faydalanıyor muyum ? gelir testi yaptırmam gerekiyor mu ?
http://www.calismadunyasi.com/kiz-cocuklarinin-gss-durumu

emrah yılmaz

ben 42 yaşında özel şirkete çalışıyordum şirket iflas etti ve ben çalışmıyorum 1810 gün sigorta günüm var bir daire ve bir de arsa var 3 çocuk babası ve eşim çalışmıyor yazları inşatlarda boyacılık yapıyorum benim gelir testi yaptırmama gerek varmı

serdar arslan

merhaba, ben 24 yaşında öğrenciyim. sigortamı her yıl uzattım. şuanda babamın sigortasından yararlanıyorum, kayıtlı durumda gözüküyorum.. buna rağmen yine gelir testine gerek varmı, nezaman yaptırmam gerekir? 25 yaşından sonra mı ?
kolay gelsin.

sevgi

merhaba ben daha önce çalıştım şimdi çalışmıyorum herhangi bir mal varlığım yok kardeşimin yanında yaşıyorum ve sosyal güvencem yada yeşil kartımda yok benimde yaptırmam gerekiyormu

kadirs

ben 19 yaşındayım aile içinde yaşıyorum hiçbir gelirim yok bu başvuru formunu nasıl dolduracağımı bilmiyorum yardımcı olur musunuz

lale

babam ssk dan emekli ben 27 yaşındayım ünv mezunuyum ama çalışmıyorum gelir testi veya başka bir işlem yaptırmam gerekiyor mu??

Güzin,Berk

1)Merhaba, ben 26 yaşında bayanım,çalışmıyorum,ailemle yaşıyorum ve babamdan yararlanıyorum(emekli sandığı emeklisi) okulumda bitti. Gelir tespiti için başvuru yapmam gerekiyor mu?
2)Merhaba ben 39 yaşındayım ve sadece yaz aylarında çalışıyorum(yazları sigortam var),belli bir ikemetgah adresim yok,Gelir tespiti yaptırmak istiyorum fakat ikemetgah adresim yok ne yapabilirim? Teşekkür ederiz

mesut

1989 ssk girişim var, 2001 esnaf bağkur geçtim. son 48 aydır prim ödemiyorum. yaş özründen emeklilik bekliyorum (ocak2013). gelirim hiç yok. gelir testi sonrası eşim ve ben sağlıktan yararlanabilir miyim.emekliliğime etkisi ne olur

osman yıldırım

ben 34 yaşındayım daha önce sigortalıydım şimdi çalışmıyom yeşil kartım var .üzerimde hiç mal yok. benim neyapmam gerekiyor teşekkürler.
yeşil kart başvuru süresi bitince başvuru yapacaksını<.

Mustafa Kilcak

merhaba. ben 30 yasindayim ve hazirandan beri sigortam odenmiyor yani issizim. 3 sene bir dersanede ogretmenlik yaptim ve sigortam odendi. su an istanbuldayim ozel islerim nedeniyle. fakat ikametim eskiden calistigim yerde. ailem mersinde. su an ne mersine ne de eskiden calistigim yere gidecek durumda degilim. herhangi bir gelir tesbiti yaptirmam gerekyor mu? babam vefat etti ve annemin emekliligi var ve evin tapusu onun uzerine. ikametimi mersine aldirmam mi iyi olur ? ayrica tarihin subat sonuna kadar uzatildigi soyleniyor.. bu beni de kapsiyor mu?tesekkurler..

levent kırbıyık

1997 den bu yana sigortaliyim en son yatan pirimmim 30 11 2011 de yatti 12ci ayda yatmis ola bilir bu kampsamda bundan sonra ne yapmam gerek bu kapsama bende dahilmiyim bilgi verirseniz sevinirim

sibel demirel

iyi günler ben 657 ye bağlı devlet memuruyum.evliyim annem ve baban benim üstüme,Yalnız yaklaşık 1 ay önce artık babamın benim üstüme gözükmediğini öğrendik babam bağkuru var fakat prim ödemelerini yapmadığı için yararlanamıyor ve benim üstümden sağlık hizmetinden yararlanıyordu şimdi ne yapmamız lazım benim üstüme tekrar geçmesi için nereye başvurması gerekiyor annem halen benim üstümde ona bir belge zorunluluğu varmı teşekkürler kafam çok karışık cevap için şimdiden teşekkürler

levent

ben once sigortaliydim en son yatan pirimimm 2011 son ayi 11 ila 12 ci ayi yatti bana bilgi veririmisiniz ne yapmam gerek bu itibareden sonra lütfen bilgi verin bana

Seda

Merhaba ben 20 yaşındayım üniversite öğrencisiyim babamın sigortası yok gelir testi yaptırmam gerekiyor mu ?

Ercan

İyi günler. Ben yurtdışında çalışıyorum, ama oturumum Türkiye’de. Aynı zamanda isteğe bağlı pirim ödüyorum. Burada bütün arkadaşlarımızın ortak sorusu. Gelir testi yaptırmamız gerekiyor mu? Eğer gerekiyorsa biz yurtdışından nasıl yaptırtabiliriz?
http://www.calismadunyasi.com/yabanci-ulkede-ikamet-eden-vatandaslarin-gss-si burada

mehtap gül

bu saçma değil mi en azından bu yenilene kadar kadar bu araştırmalar yapılana kadar bunların geçerli olması insanların mağdur edilmemesi gerekli değil mi. benım kullandığım ilaç karacğere etkili aylıkolarak kontrol gereklı insan sağlığının faturasını kim verecek.

serkan

ssk dan emeli olanlara herhangi birşey gerekiyor mu ?
hayır

mehtap gül

iyi günler ben üniversitenin sağlık karnesinden yararlanmaktayım. Tedavi görmekteyim ve aylık kontolum var. Okuldan bu uygulama nedenıyle sevk alamadım. Tedavim aksıyor. bu konuda bir yürürlük yok mu? Gelir testi için başvuru yaptım ne zaman belli olur?
artık mediko sosyal dönemi bitti. sonuçların ne zaman belli olacağı hakkında maalesef bir bilgi yok

erol öztürk

2003 yılında bağkurdan emekli oldum.şu anda başka işte çalışmıyorum.22 yaşında öğrenci kızım 16 ve 8 yaşında iki oğlum var.eşim dahil hepsi benim sağlığımdan faydalanıyor.benim ne gibi işleme başvurmam lazım.teşekkürler
sizi yapacağınız herhangi bir durum yok. Üniversite öğrencileri 25 yaşına kadar sizin üzerinizden yararlanacak.

cevdet

ben inşatciyim calışirsam ödeniyor ssk iki cocugum var 23 15 yaşlarında ben eşim ve oglumda yaptıracakmı
boşluk döenmeleri için siz ve okumayan çocuğunuz yaptıracak

A.Pınar

tüm soru ve cevapları okudum. ama yine de tam emin olamadığım için sormak istedim.
30 yaşımdayım ve işsizim. ailemle yaşıyorum. babamın ssk’sından yararlanıyorum. (çalışma hayatından kalma hepi topu 2 aylık sigortam vardır.) gelir testi yaptırmam gerekiyor mu?
bu işin özü şu herkes genel sağlık sigortasına tabi olacak.Tabi olmayanlar başvuracak . şu an siz babanızdan yararlanıyorsunuz. Yani babanız size bakmakla yükümlü . Dolayısı ile sizin için gerek yok

metin

yüksel şengör ssk ı olararak inşaat larda usta olarak çalışıyoru kira veriyorum şu an ssklı görünüyorum askerde oğlum var ve bir oğlum yanımda 22 yaşında ve kızım üniversiteye hazırlanıyor en küçük oğlum 8 sınıf okuyor benimde gelir testi yaptırmam gerekirmi
ssk lı iseniz siz ve bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler başvuru yapmayacak

sedat

merhaba ben 27 yaşındayım milli eğitime bağlı bir okulda ücretli öğretmenlik yapıyorum. okul bize her ay 15 günlük ssk primi ödüyor.. bunun için herhangi bi işlem yapmam gerekiyormu eğer gerekiyorsa nereye gidicem
başvuracaksınız 30 güne tamamlayacaksınız http://www.calismadunyasi.com/part-time-calisanlarin-gss-primi yazısını okuyun

aziz dinler

Ben 1800 tl maaşla eşim asgari ücretle çalışmaktadır. 19 ve 15 yaşında 2 çocuğum var. Büyük çocuğum üniversiteye hazırlanmakta. Bu nedenle gelir tespiti yaptırmamız gerekmekte mi?
19 yaşındaki çocuğunuz yaptıracak

meryem

merhaba ben ssklıyım eşim ve oğlum benim sskdan faydalanıyor onlara genel sağlık sigortası yaptırmamız gerekiyormu.
Hayır eskisi gibi devam edeceksiniz.

gamze

iyi günler, ben sigortalı olarak çalışmaktayım. 19 yaşında üniversite öğrencisi oğlum var. oğlum için gelir tespiti için başvuru yapmak zorunda mıyız. ? bu başvuruyu yaparken hane olarak mı başvuracağız.? bilgi verirseniz memnun olurum.
oğlunuz üniversitede okuduğu sürece 25 yaşına kadar sizin üzerinizden yararlanacak .Başvuruya gerek yok

hayrettin sonakalan

emekli sandığından emekliyim. 29 yaşında bekar kızım var. 2008 yılında sigorta numarası almak için çalışıyor gösterildi. şimdi çalışmıyor. ama benim üzerimden sağlık iaçin faydalanıyor. şimdi gelir testi doldurmak zorundamı?
Aynen devam edilecek eskisi gibi herhangi bir şeye gerek yok

fatih

gelirim yok ama benim üstüme araç var araç babamın ama benim üstüme benim bir ödemem çikarmi 21 yaşindayim bu sene açiktan üniversite yazcam yene burdan bana ödeme çikarmi

tolga

ben 36 yaşındayım işsizim annemle kalıyorum kendiside emekli kirada oturuyoruz.her hangi bir devlet tende yardım almıyorum yani işsizlik primde almıyorum bende ödeme yapacak mıyım yada kayıt yaptırmam gerekir mi.
başvuru yapacaksın gelirin harcama fazlası ve fazla malında yoksa prim ödemeyeceksin

ahmet ilona

iyi günler ben yazın antalyada otellerde çalışıyorum şimdide almanyada ziyarete geldim ve burada calişmiyorum subartta tekrar türkıyeye gelecem ben nasıl basvuru yapabilirim 6ay calısıyorum 6 ay calişmiyorum

çalışmadığın sürelerde başvuru yapacaksın şu yazıyıda oku
http://www.calismadunyasi.com/yabanci-ulkede-ikamet-eden-vatandaslarin-gss-si

ayşegül nizamoğlu

ben babamdan emekli maaşı ve sigortadan yararlanıyorum

2 oğlum var fakat babaları 2004 yılında vefat etti

kendi evimizde oturuyoruz fakat aldığım emeklii maaşı belli 690 tl cocuklarım ıcın gelır testı yaptıcam fakat emeklı maaşıyla nasıl ödıyceğimi dusunur oldum cunku calışmıyorum yaşımdan dolayı ıs bulmam cok zor ve emekli maaşıyla gecınıyorum ne yapmam lazım

cocuklarımın gelır testını yaptıracam ama babalarıyla boşanmış oldugum ıcın ben kendı babamdan sağlıktan yararlanıyorum cocuklarımında babası oldugunden bu nasıl olacak

çocuklar yaş sınırını geçtiyse gelirleride yoksa hiç bir ödeme yapmayacaklar

erhan

gss yle ilgili her ayrıntıya yer verildiği ve tüm sorulara cevap verildiği için teşekkürler.

Barış KARACA

Ben 2006 yılından bu yana özel bir şirkette çalıştım.31.12.2011 tarihi itibari ile şirket iflas ettiğinden dolayı iş akdimiz sona erdi.Bu süreç zarfında İşsizlik ödeneği için başvurdum.Şubat ayı içerisinde tekrar sigortalı olarak işe başlayacağım.Bu durumda benim ne yapmam gerekiyor.Teşekkürler.
işsizlik maaşı alanlar ve sigortalı olanlar başvurmayacak. ama almıyorsanız yada kabul edilmedi ise başvuru yapınız.

Kemal FATİH

merhaba,27 yaşımdayım üniversitede okuyorum.bir gelirim yok fakat başbakanlık bursu alıyorum, babam rahmetli annemle beraber yaşıyoruz.üzerime bir araba ve oturduğumuz evin yarı tapusu var. başvurmam gerekiyor mu? eğer başvurmam gerekli ise ne kadar sigorta öderim tahmininiz?
başvuru yapmak zorundasınız. harcama ve mal sahipliğine göre prim miktarının nasıl olacağı henüz tam açık değil .

pınar

daha önce 5 yıl sigortalı çalışmıştım 5 yıldır çalışmıyorum eşim sigortalı onun üzerinden faydalanıyorun benim başvuruda bulunmam gerekiyormu

gerekmiyor.sigortalı eşden yararlananlar herhangi bir işlem yapmayacak

hasan caymaz

merhaba bende ailemle oturuyom babamın üstünde iki araba görünüyor ama biri ormaniye tarafından el konulmuş durumda ben ise garanti bankasının garanti emeklilik hizmetinden yararlanıyorum aylık buraya 75tl ödüyorum ve üstümde bankada 11bin tl var biz 7 kişilik bi aileyiz benimkiler ailemi ne kadar etkiliyor biz ne kadar ödeyeceğiz

harcama yönü ve mal varlığı ile ilgili henüz tam açıklama yok nasıl olacağı belli değil ama 7 kişilik değerlendirme yapıldığında sanırım sorun olmaz

tolga

subatta yada marta askerı gıdecegım bende yaptırmalımıyım

yaptırmalısınız

mine slr

şuan mersindeyim ikematgahım manisada ve şuan manisaya gidecek durumumuz yok eşimde bende şuan çalışmıyoruz nasıl yaptırabiliriz

mersinden yaptırabilirsiniz.

mustafa kol

ben 30 yaşındayım daha önce siğortalı işte çalıştım yaklaşık 10 bin tl birikim yaptım buda bankada şimdi ise çalışmıyorum başkada üstümde bişey yok bu nekadar etkiler benim aylığım şimdi kaça geliyor yanlız ikahmet ediyom

hiç bir şey olmaz sizin primlerinizi devlet ödeyecek. ama başvurunuzu mutlaka yapın

ikbal

merhaba ben 22 yaşındayım babam emeklılık yasını beklıyor . annemle babam abımin ssk’sından yararlanıyorlar benim herhangi bir güvencem yok çalışmıyorumda annem babam ve benimde yaptırmam gerekiyor mu? gerekiyorsa basvurmam ıcın hangı belgeler lazım cevabınız için tşkr ederim

siz başvurmalısınız.

merve arslan

ben 20 yaşında ssk sız bayanım.Lise mezunuyum. ailemle yaşıyorum. Eskiden olduğu gibi hala babamın ssk sından faydalanıyomuyum, yani gelir testi yaptırmama gerek varmı?
şu an yararlanıyorsanız devam edeceksiniz. gerek yok

pınar

5 yıllık çalışmışlığım var yaklaşık 4 yıldır çalışmıyorum eşimin üzerinden sigortalıyım benim için sigorta yaptırmam gereklimi
siz eşinizin sağlık yardımından yararlanmaya devam edeceksiniz

ergin mutlu

ben evdeki tek çalışan ım , sigortalıyım eşimin hiç iş başlangıcı yoktur benim sigortadan faydalanıyor onun da gelir testi yaptırması gerekiyor mu ?
eşiniz sizin üzerinizden yararlandığı için gerek yok.

ayse

babam bagkurlu fakat 4 5 senedir ödenmediği için yararlanamıyoruz bende üniversitede ögrenciyim napmalıyım gelir testi beni de kapsar mı

25 yaşından küçükseniz kapsamaz

umut

bende askerden yenı geldım sayılır askerden geldım sigortalı olarak 2 ay çalıstım ve işten cıkmak zorunda kaldım ve su an çalısmıyorumm bu testten benım yaptırmam gerekıyormu cevap verirsenız sevinirim

yaptırmalısınız.

celil

ben esnaf bagkurundan 2010 da ayrıldım ve 1 yıl kadarda prim borcum var ama saglık güvencem yok evliyim ve 1 çocugum var
bağkurluluğunuz bitti ise başvuru yapacaksınız.geliriniz yoksa prim ödemeyeceksiniz.

Gülten uzbilge

oğlumla oturuyorum 1.400.00 emekli maaşı ve oturduğumuz dairem var Oğlum şu an işsiz Oğlum ne kadar prim ödiyecek

oğlunuz başvurusunu yapsın geliri yok ise ödeme yapmayacak

Emrullah

gelir testini yeşil kart vizesi dolmayanlar yaptırmalı mı?

doluncaya kadar süresi var

memet emin durna

ben sigortalıyım özel bir şirkette çalışıyorum maşım asgeri ücret annem ve babam benim saglık
sigortamda yararlanıyor beni gelir testi yaptırmam gerekiyormu lütfen yardımcı olun

sigortalı olanların gss ni zaten işveren ödüyor. sizin hiçbir şey yaptırmanıza gerek yok

sinan

annem benim sigortamdan yararlanıyor,yanımda kalıyor.babam vefat etti.hiç bir sosyal güvenceleri yok,gelirleri yok.oturdugumuz ev annemin üzerine.gelir testi yapılmasına gerek varmı.aydınlatırsanız sevinirim.

anneniz babanızdan maaş alıyorsa gerek yok .almıyorsa var

mesude

ben daha çalışıyordum ama şu anda çalışmıyorum yani sigorta başlangıcım var ama bebekten dolayı ara verdim ve şu anda eşimin üzerinden faydalanıyorum sigortayı benimde yaptırmam gerekiyormu ve babamda ayrıca emekli sandığına bağlı banka emeklisi annemde ondan faydalanıyor annemde gelir testi yaptırması gerekiyormu , lütfen yardımcı olursanız sevinirim.

eşinin üzerinden sağlık yardımı alanlar anneden babadan maaş alanlar zaten gss li olduğu için test yaptırmayacaklar eskisi gibi devam edecekler

can sadık

merhaba ben yasadan yararlanmak istemiyorum çünki yakın zamanda işe girecem.bu durumda ne yapmalıyım.

işe girinceye kadar zorunluluk var yoksa adınıza gss primi tahakkuk eder

Goksel

Eylül 2010’da yuksek lisans icin İngiltere’ye geldim, ADNKS’de Istanbul ikametgah adresimi değiştirmedim. Yüksek lisans eğitimim 2011 Eylül’de bitti, yüksek lisans sonrası İngiltere’de 2012 Eylül’e kadar oturma hakkım var ama şu anda Istanbul’dayım. 23 yaşındayım. Sorularım:
İkametgahımı 2010’da İngiltere olarak değiştirmediğim için herhangi bir cezai durum söz konusu mu?
Benim bir gelirim yok ama her ikisi de emekli olan anne ve babamın toplam emekli gelirleri asgari ücretin 4 kat üzerinde olduğu için otomatikman aylık 213 TL SGK primi ödemem mi gerekecek?
Anne babamla oturduğum ikametgah adresime “Gelir testi müracaat bildirim” tebligatı gelmedi, gelir testi için başvurmam gerekir mi, yoksa SGK’dan muaf mıyım?

bu yazıda cevabı var http://www.calismadunyasi.com/yabanci-ulkede-ikamet-eden-vatandaslarin-gss-si

Gorkem

2009’da yuksek lisans icin ABD’ye geldim, ADNKS’de Istanbul ikametgah adresimi değiştirmedim, yani her ikisi de SSK emeklisi olan anne-babamın yanında ikamet ediyor görünüyorum. Yüksek lisans eğitimim 9 ay önce bitti, çalışma iznim bitene kadar ABD’de çalışıyorum, ayrıca oturma izni için başvurdum, sonuçlanmasını bekliyorum. 25 yaşımı 2012 Temmuz’da dolduracağım. Sorularım:
İkametgahım halen Istanbul’da gözüktüğü için herhangi bir cezai durum söz konusu mu?
25 Yaş doldurmadığım ve anne babam emekli olduğu için SGK primi ödemem gerekir mi?
İkametgahımı şimdi yurtdışı olarak değiştirsem 25 yaşımı doldurduktan sonra SGK primi ödeme durumundan muaf olabilir miyim?
İkametgah adresime herhangi bir tebligat gelmedi, gelir testi için başvurmam gerekir mi?

http://www.calismadunyasi.com/yabanci-ulkede-ikamet-eden-vatandaslarin-gss-si yazısında gerekli cevap var

vahdettin sağlam

2002den sigortam var ancak boşluğum çok var gelir testi yaptırmam gerekirmi.
geçmiş önem arzetmez bugünkü durum nedir

vahdettin

2002 girişli ssk var ancak yaklaşık 10 yıl sigorta boşluğum var şu an sigorta devam ediyor yaptırmam gerekiyormu
sigortalı iseniz zaten ödeme yapıyorsunuz demektir. Dolayısı ile test yaptırmanıza gerek bulunmamaktadır

mehmet demir

bagkurdan primim dolmuş olup yaş tutmadıgı için emeklilik beklemekteyim.prim ödemeyi bıraktığımız için saglıktan yararlanamıyoruz.ailem yeşil kart kullanmakta.bu testi yaptırmamız bizede gerekiyormu.
yaptırmanız gerekiyor

aysen bor

bir yakınım yurt dışında yaşıyor.çifte vatandaş..çocuklarıda öyle…gelir tespiti yaptırmak zorunda mı..?yurt dışında nereye başvuru yapmalı..?
http://www.calismadunyasi.com/yabanci-ulkede-ikamet-eden-vatandaslarin-gss-si yazısını okuyun

tarık saglam

benim esnaf bakurum var 5 aylık ödeyemiyom pirimlerini bende bundan yararlana bilirmiyim bu gelir tesdinden ?
bağkurlu iseniz teste tabi olmayacaksınız .zaten sizin hakkınızda gss primi işliyor .sadece ödeme yapamıyorsunuz.sağlık primi bağkur priminin içinde

sevim

slm ben sevim babamdan emekliyim benimde gelir tesbiti yaptırmam gereklimi babam vefat etti ben ve annem var evde annemle benimde gelir tesbiti yaptırmamız gerekiyormu bilgilerinize sunar iyi çalışmalar dilerim.
sizin yaptırmanıza gerek yok

SAVAŞ

bu tespit için yaş sınırı kaçtır ???

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kategoriler