müfettiş uzman denetci maaşları

Müfettiş Uzman ve denetci maaşları yeniden düzenlendi . 666 sayılı  Kamu görevlilerinin mali haklarının düzenlenmesi amacıyla  bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun  hükmünde kararnameile ücretlerde eşitlenme yapıldı.

Kapsama dahil idarelerin merkez teşkilatına ait genel idare hizmetleri sınıfında yer alan başmüfettiş, müfettiş, başdenetçi, denetçi, başkontrolör, kontrolör ve iç denetçi kadrolarında bulunanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama uzmanları ile uzman stenograf ve stenografları, Hazine Müsteşarlığı sigorta denetleme uzmanları ve aktüerleri, Dışişleri Meslek Memurları ile Konsolosluk ve İhtisas Memurları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının “A- Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (ğ) bendinde yer alanlardan merkez teşkilatına ait uzman unvanlı kadrolarda bulunanlara aşağıdaki  tablodaki ödemeler yapılır;Bu tablodaki miktarlardan aşağıdaki dikkat edilecek konular kısmındaki kesintiler yapılır.

Dikkat edilecek konular

1-Karşılaştırma yapmak için Hesaplamalar 2011 Temmuz ayına göre yapılmıştır .Aylık katsayı 0,06446 olarak alınmıştır. Zamlar 2012 Ocakdan itibaren geçerli olacaktır. ‘2012 memur aylık katsayı açıklandığında hesaplanacaktır.

2-Alınacak Ücretlerden önce emekli keseneği kesilecektir.Kalan miktardan gelir ve damga vergisi kesilecektir.

3-Tazminatlardan sadece damga vergisi kesilecektir

3- aile yardım ödeneği verilecek

4-Tablo sonundaki toplam maaşdan kesintiler düşülecek eklentiler eklenerek net maaş bulunacaktır. Toplam maaş kısmı alınacak maaş değildir.

Tebliğ yayınlandı . 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerine İlişkin 161 Seri No lu  Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği göre iç denetci maaşı hesaplandı . Hesaplama 2011 temmuz katsayılarına göre yapılmıştır.2012 rakamları belirlendiğinde yeniden hesaplama yapılacaktır.Bir not ek ödeme alan müfettişlerde maaşda eski hesaplamaya göre maalesef 192 TL ye yakın bir düşüş görülmektedir. Daha önce ek ödeme almayan Bazı müfetttişerin ise maaşları yükselmiştir.
Ayrıca eskiden makam tazminatı vardı .Yeni uygulamada bu kaldırılmış ve bu gelir 4,3,2 ve 1. dereceye tazminat ve ücret ile yayılmıştır. Dolayısı ile 4 ,3 ve 2.derecedeki müfettişlerin maaşı yükselmiştir.

 Ek 10 uncu maddeye göre söz konusu İç Denetçi için hesaplanacak ücret ve tazminata ilişkin ortalama aylık net ödeme aşağıda gösterilmiştir.
Unsurlar / İç Denetçi 1/4 Hesaplanışı Tutar (TL) 
1-Ücret Ücret Göstergesi x Aylık Katsayı / (46450×0,06446)  2.994,17
2-Tazminat Tazminat Göstergesi x Aylık Katsayı / (25560×0,06446)  1.647,60
Brüt Ödeme (1+2)  4.641,77
3- Emekli Keseneği İşveren Payı(5434 saydı Kanun hükümlerine göre kesenek kapsamına giren unsurlar ile oranlar esas alınacaktır.) Emekli keseneği matrahı üzerinden %20[(Aylık gösterge x Aylık katsayı) + (Ek gösterge x Aylık katsayı) + (Taban aylık göstergesi x Taban aylık katsayısı) + (Hizmet yılı x 20 x Aylık katsayı) + (9500 x Ek Göstergeye bağlı tazminat oranı x Aylık katsayı)] x Prim oranı1/1500×0,06446) ı (3600×0,06446)+( 1.000×0,86251)+ (25x20x0.06446)+ (9500×1,30×0.06446)1 x 0.20  403,9
4- ilave Genel Sağlık Sigortası Primi Emekli keseneği matrahı üzerinden %12  242,35
Brüt Gelir (1+2+3+4)  5.288,03
5- Emekli Keseneği işveren Payı 403,91 
6- ilave Genel Sağlık Sigortası Primi 242,35 
7- Emekli Keseneği Kişi Payı Emekli keseneği matrahı üzerinden %16[(Aylık gösterge x Aylık katsayı) + (Ek gösterge x Aylık katsayı) + (Taban aylık göstergesi x Taban aylık katsayısı) + (Hizmet yılı x 20 x Aylık katsayı) + (9500 x Ek Göstergeye bağlı tazminat oranı x Aylık katsayı)] x Prim oranı1/1500×0,06446) ı (3600×0,06446)+( 1.000×0,86251)+ (25x20x0.06446)+ (9500×1,30×0.06446)1 x 0,16  323,13
8- Ortalama Aylık Gelir Vergisi {[(Ücret Tutarı-Emekli keseneği kişi payı) x 12 x matraha bağlı vergi oranı %15 ila %35] / 12} – Asgari Geçim İndirimi Tutarı  488,1 1
9- Damga Vergisi Brüt Ödeme x 0,0066  30.64
Kesintiler Toplamı (5+6+7+8+9)  1.488,14
Ortalama Aylık Net Ödeme (Briit Gelir – Kesintiler Toplamı) 3.799,89

 
III nolu tablo brüt (kesinti öncesi Alınacak ücret ve alınacak tazminat 2012 katsayılarına göre hesaplanıp tabloya konulacaktır.

Kadro Ücret  Alınacak Tazminat  Alınacak  Brüt
Unvanı Göstergesi Ücret Göstergesi Tazminat Maaş
     Kadro Derecesi 1 olanlar 46450 25560
     Kadro Derecesi 2 olanlar 43400 23870
     Kadro Derecesi 3 olanlar 40850 22475
     Kadro Derecesi 4 olanlar 39300 21625
     Kadro Derecesi 5 olanlar 37950 21000
     Kadro Derecesi 6 olanlar 36800 20250
     Kadro Derecesi 7 olanlar 35550 19550
Yukarıda sayılanların yardımcıları ve stajyerleri 30575 16800
Kapsama dahil idarelerin merkez teşkilatına ait mali hizmetler uzmanı kadrolarında bulunanlardan;
     Kadro Derecesi 1 olanlar 37250 20500
     Kadro Derecesi 2 olanlar 35650 19650
     Kadro Derecesi 3 olanlar 34400 18925
     Kadro Derecesi 4 olanlar 33150 18250
     Kadro Derecesi 5 olanlar 32650 17950
     Kadro Derecesi 6 olanlar 31450 17300
     Kadro Derecesi 7 olanlar 30250 16650
Yukarıda sayılanların yardımcıları 25875 14225

yukardaki tablo III no ludur . Bu tablo ile ilgili olarak
666 sayılı KHK de

GEÇİCİ MADDE 12- Ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellerde yer alanlara, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre fiili çalışmaya bağlı ödemeler hariç olmak üzere kadrolarına bağlı olarak mali haklar kapsamında fiilen yapılan her türlü ödemeler (ikramiyelerin bir aya isabet eden tutarı dahil) toplamı net tutarının; ek 10 uncu maddeye göre sözkonusu kadro unvanları için öngörülen ücret ve tazminat toplamı net tutarından fazla olması halinde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte anılan kadro unvanlarında bulunanlar hakkında (yardımcı veya stajyerlikten uzman, müfettiş, denetçi, kontrolör, stenograf ve aktüer unvanlı kadrolara atananlar ile bu mesleklere mensup olup idari görevlerde bulunanlardan anılan kadrolara yeniden atananlar dahil), bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin geçici 10 uncu ve geçici 15 inci madde hükümleri dikkate alınmak suretiyle uygulanmasına devam olunur. Uygulanmasına devam olunan mevzuat hükümlerine göre mali haklar kapsamında fiilen yapılması öngörülen her türlü ödemeler toplamı net tutarının, herhangi bir nedenle ek 10 uncu maddeye göre ödenmesi öngörülen ücret ve tazminat toplamı net tutarına eşit duruma geldiği veya daha düşük kaldığı tarihten itibaren bunların mali hakları ek 10 uncu maddeye göre belirlenir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellerde yer alan unvanlı kadrolara atananların mali hakları ek 10 uncu maddeye göre ödenir.

GEÇİCİ MADDE 13- Ek 12 nci maddeyle yürürlükten kaldırılan hükümler uyarınca ikramiye ödenen personelden ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellerde yer alan ve 15/1/2012 tarihinden itibaren anılan Cetvellere göre ödeme yapılacaklara, mevzuatında Ocak ayında ödenmesi öngörülen ikramiyeler ödenmez.

GEÇİCİ MADDE 16- Ek 10 uncu madde kapsamında yer alan kamu idarelerinde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte kadro karşılığı sözleşmeli olarak istihdam edilen personelden (aylıksız izinde bulunanlar dahil) ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellerde unvanları yer almayan personelin malî ve sosyal hakları hakkında, aynı kadrolarda bulundukları sürece bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte olan mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarda yer alan hükümler, 36 ncı maddenin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde belirtilen uzman ve uzman yardımcılarından merkez teşkilatına ait kadrolarda bulunanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi uzman ve uzman yardımcıları ile 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (III) sayılı Cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların uzman ve uzman yardımcıları hakkında da uygulanır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte 36 ncı maddenin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde belirtilen uzman yardımcıları, Türkiye Büyük Millet Meclisi uzman yardımcıları ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (III) sayılı Cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların uzman yardımcıları kadro veya pozisyonlarında bulunanların yeterlik sınavları ve ilgili uzmanlık kadrolarına atanmaları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

1) 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi uyarınca ödenen tazminatlar (bölge, kurum, birim, çalışma mahalli, görevin niteliği ve benzeri kriterlere dayalı olarak asıl tazminatlara ilave, ek veya ayrıca ödenen tazminatlar hariç)” ibaresi “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi uyarınca (bölge, kurum, birim, çalışma mahalli, görevin niteliği ve benzeri kriterlere dayalı olarak asıl tazminatlara ilave, ek veya ayrıca ödenen tazminatlar hariç) ödenen tazminatlar (375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (III) sayılı Cetvelin 1 inci ve 2 nci sıralarında sayılanlar ile düzenleyici ve denetleyici kurumların emsali personeli için, 152 nci maddenin “II- Tazminatlar” kısmının “A- Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (ğ) bendi ile “F- Denetim Tazminatı” bölümünün (b) bendinde yer alan tazminatlar esas alınır)” şeklinde değiştirilmiştir.