yabancı dil tazminatı ne kadar memur YDS

2019 yabancı dil tazminatı memur maaş katsayılarına göre hesaplanmıştır. 2019  Temmuz  ayından  geçerli olmak üzere  memur maaş katsayısı 0,138459 dir .

Yabancı dil bilgisinden kurumlarınca yararlanılan personele bildiği her bir dil için YDS den aldığı puana göre hesaplama yapılacaktır. 

kpds A B C D düzeyleri aşağıdakş puanlara tekabül eder
KPDS seviyeleri karşılıkları
90 – 100 arası puanlar A seviyesi
80 – 89 arası puanlar B seviyesi
70 – 79 arası  puanlar C seviyesi
60 – 69 arası  puanlar D seviyesi
50 – 59 arası puanlar E seviyesi

Yabancı dil tazminatı için KPDS ye girmeniz gerekiyordu. ÜDS sınav sonuçları geçersizdir. 2013 nisan ayından itibaren sınavın ismi YDS yabancı dil sınavı olmuştur. Peki nasıl hesaplanır .Aşağıda tabloda belirttiğimiz oranlar ile memur katsayılarının çarpımı ile hesaplama yapılacaktır. 2019 yılı Temmuz için için yabancı dil tazminatı hesaplama tabloları aşağıdaki gibidir.

01.07.2019-31.12.2019 tarihler arası yabancı dil tazminat miktarları brüt
1-Yabancı dil bilgisinden kurumlarınca yararlanılan personele bildiği her bir dil için A Düzeyi 96-100 puan 1200 90-95 puan 900 B Düzeyi 600 C Düzeyi 300 katsayı

A GRUBU 96-100

A GRUBU 90-95 PUAN

B GRUBU

C GRUBU

katsayı

1200

900

600

300

alınacak miktar

166,15  TL

124,61 TL

83,08 TL

41,54 TL

2-Diğer personele bildiği her bir dil için A Düzeyi 96-100 puan 750  90-95 puan 750  B Düzeyi 500  C Düzeyi 250 katsayı

A GRUBU 96-100

A GRUBU 90-95 PUAN

B GRUBU

C GRUBU

katsayı

750

750

500

250

alınacak miktar

103,84  TL

103,84 TL

69,23 TL

34,61 TL

D ve E seviyesindekilere dil tazminatı verilmeyecektir.
Yabancı dil tazminatı göstergeleri oranları  alınacak puanlar (Değişik: 19/11/2008 tarihli Başbakan Onayı )

Amaç

Madde 1- Bu Esaslar 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi uyarınca kamu personeline ödenecek yabancı dil tazminatı miktarlarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2- Bu Esaslar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre aylık almakta olan personeli (kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan personel dahil) kapsar.

Ödenecek Yabancı Dil Tazminatı

Madde 3- Kapsam dahilindeki personele ekli tabloda belirtilen gösterge rakamlarının (…)memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda her ay aylıklar ile birlikte peşin olarak yabancı dil tazminatı ödenir.

Personelin yabancı dil bilgisinden görevinde yararlanıp yararlanılmadığı ita amirlerinden alınacak bir onayla belirlenir. Alınacak onaylarda yararlanma gerekçeleri açık olarak belirtilir. Bu onaylar ita amirlerince her zaman değiştirilebilir, ancak yenisi alınıncaya kadar eski onaylar geçerlidir.

Ancak, hakim ve savcılar, mülki idare amirleri, Dışişleri Bakanlığı meslek memurları, Daire Başkanı ve daha üst yönetim görevlerinde bulunanlar (Türk Silahlı Kuvvetleri için yarbay ve daha üst rütbelerde bulunanlar), üniversite öğretim elemanları, öğretmen kadrosuna atanmış olanlar ile mütercim ve tercümanlar için ayrıca bir onay alınmadan yabancı dil bilgisinden yararlanıldığı kabul edilir.

Yabancı dil sınavları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde sınava girmeyenlerin yabancı dil seviyeleri bir alt düzeye inmiş sayılır, (C) düzeyinde olanların yabancı dil tazminatları kesilir.

Aynı dil için birden fazla sınava katılanlara, en yüksek seviye esas alınarak yabancı dil tazminatı ödenir.

Yabancı dil tazminatından damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz. Hakedilmesinde ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. İlk ödeme sınavın yapıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren yapılır.