Kategoriler

Doğum parası nedir doğum parası ne kadardır şartları doğum parası nasıl hesaplanır doğum parası için gerekli evraklar

Yazımızda SGK dan ssk dan bağkurdan sigortadan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden  alınan doğum parası hakkında 2019  bilgileri bulunmaktadır. Ayrıca herkese yapılacak Torba kanun çocuk parası bilgileri açıklanmıştır. 

Sigortalı olsun veya olmasın herkese doğum sonrası  1. çocuk için 300 2.si için 400 ve 3. sü için 600 TL para verilecek . 15 mayıs 2015 tarihinden sonra çocuğu olanlar Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine Sosyal Hizmet merkezlerine ve konsolosluklara başvuru yapıp paralarını alabilirler . Bu para için çalışmaya sigortalı olmaya gerek yok . Çalışmayan bayanlara verilecek. 

Doğum parası başvuru formu buradadır .

 Memurlara doğum yardımında katsayı sistemi kaldırılmış olup yukardaki yardımlar ödenir. Sigortalılara geçici işgöremezlik ödeneği verilir  Halk dilinde Doğum parası yada analık parası doğum yapan bayanlara doğumdan önce ve sonra verilen geçici işgöremezlik ödeneğidir. Doğumdan önceki ve sonraki 8 haftalık süre içinde verilir .Çoğul gebelik halinde doğumdan önceki 8 haftaya 2 hafta daha eklenerek 10 haftalık süre için verilir . Doğum parasının şartları İstirahat başladığında sigortalılık niteliğinin sona ermemiş olması doğumdan önceki bir yıllık sürede 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması istirahatli sürede  işyerinde çalışılmaması ve doğum olayının gerçekleşmesidir.Peki ne kadar doğum parasının miktarı ve tutarı nedir.

Geçici iş göremezlik ödeneklerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç doğumun olduğu tarihten, önceki on iki aydaki son üç ay içinde 80 inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına  bölünmesi suretiyle hesaplanacaktır. Sigortalılara hesaplanacak günlük kazancının yatarak tedavilerde yarısı, ayaktan tedavilerde ise 2/3’ ü üzerinden hesap edilerek geçici iş göremezlik ödeneği verilecektir.

Doğum parası hesaplama form sayfasını kullanarak  nekadar doğum parası alacağınızı hesaplayınız.

emzirme ödeneği için http://www.calismadunyasi.com/emzirme-odenegi sayfasını okuyunuz.

çocuk yardımı için http://www.calismadunyasi.com/cocuk-yardimi sayfasını okuyabilirsiniz.

doğum parası sorgulama için bu sayfayı ziyaret ediniz.e-devlet sayfasıdır.E devlet şifresi ile yatan doğum geçici işgöremezlik ödeneği ve doğum istirahati sayfasını görebilirsiniz

Aşağıda sgk dan alınan doğum parası ve analık halinde alınacak geçici işgöremezlik ödeneği ile ilgili geniş açıklama bulunmaktadır.

Analık halinde geçici işgöremezlik ödeneği (kanun deyimi 5510 sayılı Kanunu ifade eder ) :

Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası ile Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendinde belirtilen muhtarlar ile (b) bendinin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamındaki sigortalılar ile 5 inci maddesinin (a) ve (g)  bendi kapsamındaki sigortalı kadına, analık hallerine bağlı olarak günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilecektir. Geçici iş göremezlik ödeneği hekimin vereceği istirahata bağlı olarak doğumdan önceki ve sonraki 8 haftalık sürede,  çoğul gebelik halinde doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için ödenecektir. Sigortalı kadının isteği ve hekimin onayı ile doğuma 3 hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat süresine çalışılan süre eklenecektir. Bu sürelerin eklenebilmesi için doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışmasının uygun olduğuna dair sağlık raporu yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularınca düzenlenecektir.

Geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için;

a- İstirahatın başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin sona ermemesi,

b- Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması,

c- Bu süre içinde işyerinde çalışmamış olması,

ç- Doğum olayının gerçekleşmiş olması,

gerekmektedir.

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen muhtarlar ile aynı bendin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamındaki sigortalı kadına analık sigortasından geçici iş göremezlik ödeneği ödenirken genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödendiğinin kontrolleri yapılacaktır.

Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “sigortalı kadının isteği ve hekimin onayı ile doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde,” ibaresi “sigortalı kadının, erken doğum yapması halinde doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılamayacak süreler ile isteği ve hekimin onayıyla doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde,” şeklinde değiştirilmiştir.

Buna göre, doğum öncesi 8 (7×8=56 gün) veya çoğul gebelik halinde 10 (7×10=70 gün) haftalık istirahata ayrılan veya 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor alan ancak daha önce erken doğum yapan kadın sigortalıya doğum yapacağı tarihten önce (erken doğum nedeniyle) kullanamadığı günler doğum sonuna ilave edilerek geçici iş göremezlik ödeneği ödenecektir.

Örnek: Doğumuna 8 veya çoğul gebelikte 10 hafta kaldığı ya da 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor alan kadın sigortalının erken doğum nedeniyle kullanamadığı doğum öncesine ait günleri doğum sonuna ilave edilerek geçici iş göremezlik ödeneği ödenecektir.

09/03/2011 tarihinde doğum öncesi gebelik istirahatına ayrılan ve doğumuna 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor alan ancak 19/03/2011 tarihinde erken doğum yapan kadın sigortalının doğum öncesi işyerinde çalıştığı 09/03/2011-18/03/2011 tarihleri arasına ait 10 günlük süre ile erken doğum nedeniyle kullanamadığı 19/03/2011–04/05/2011 tarihleri arası 46 günlük (10+46 gün)  gebelik istirahatı doğum sonrasına ait 56 günlük doğum sonu istirahatına ilave edilerek (56+10+46=112) geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi gerekmektedir.

Ayrıca, doğumuna 8 hafta veya çoğul gebelikte 10 hafta kaldığı ve 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor almaksızın doğum öncesi 8 hafta veya çoğul gebelik halinde 10 hafta kaldığı için istirahata ayrılan ve daha önce erken doğum yapan kadın sigortalıya doğum yapacağı tarihten önce erken doğum yapması nedeniyle kullanamadığı günler doğum sonuna ilave edilerek geçici iş göremezlik ödenekleri ödenecektir.

Örnek: 10/03/2011 tarihinde doğum öncesi 8 hafta veya çoğul gebelik halinde 10 hafta kaldığı için istirahata ayrılan ve 20/03/2011 tarihinde erken doğum yapan kadın sigortalının erken doğum nedeniyle kullanamadığı 46 günün veya çoğul gebelik hali nedeniyle 60 günün doğum sonuna ilave edilerek geçici iş göremezlik ödeneklerinin ödenmesi gerekmektedir. Ancak 10/03/2011-20/03/2011 tarihleri arasında hekimden onay almaksızın analık döneminde işyerinde çalıştığı için söz konusu dönemde sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği ödenmeyecektir.

Doğuma üç hafta kalıncaya kadar işyerinde çalışabileceğine dair raporu almadan işyerinde çalışmaya devam eden, ancak doğum yaptıktan sonra erken doğum yaptığı anlaşılan kadın sigortalıya erken doğum nedeniyle kullanamadığı günlere ait geçici iş göremezlik ödeneği doğum sonrası çalışmadığı günlere  ilave edilerek geçici iş göremezlik ödeneği ödenecektir.

Örnek: Doğum öncesi gebelik iznine ayrılmadan işyerinde çalışmaya devam eden kadın sigortalının 01/03/2011 tarihinde doğum yapması halinde, doğum raporuna doğumun 30 gün erken olduğu, normal doğum tarihinin 31/03/2011 olduğunun belirtmesi durumunda, sigortalının 01/03/2011-30/3/2011 tarihleri arasında erken doğum nedeniyle kullanamadığı 30 günün doğum sonu 56 günlük istirahatına ilave edilerek geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi gerekmektedir.

25/02/2011 tarihinden itibaren, 56 gün veya çoğul gebelik halinde 70 günlük gebelik iznine ayrılan ancak, erken doğum yapan kadın sigortalıların doğum öncesi ve sonrası sürelerinin toplam 112 günü veya çoğul gebelik halinde toplam 126 günü geçmemek şartıyla erken doğum nedeniyle kullanamadıkları sürelerin doğum sonrasına ilave edilmesi gerekmektedir.

4-Örnek: 25.02.2011 tarihinde 56 günlük doğum öncesi istirahatına ayrılan ve doğum öncesi 33 günlük istirahatını kullanarak 30.03.2011 tarihinde erken doğum yapan kadın sigortalıya kullanamadığı (25.02.2011-22.04.2011 tarihleri arası)  23 günlük istirahatının 56 günlük doğum sonu istirahatına ilave edilerek geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi gerekmektedir.

Doğum öncesi istirahata ayrılan, ancak doğumu 56 veya 70 günden sonra olan sigortalılara 8 hafta (56 gün) veya 10 haftadan (70 gün) fazla gebelik geçici iş göremezlik ödeneği ödenemeyeceğinden, aşan süre hastalık sigortası kapsamında değerlendirilecektir.

Örnek: 01/03/2011 tarihinde doğum öncesi istirahatına ayrılan sigortalı 03/05/2011 tarihinde doğum yaparsa, 01/03/2011-07/0/2011 tarihleri arasındaki süre hastalık sigortası, 08/03/2011-02/05/2011 tarihleri arasındaki süre ise analık sigortası kolundan değerlendirilecektir.

Sigortalı kadının hekim raporuna istinaden çalıştığının ve doğum öncesi izninin başlama tarihinin tespiti için düzenlenecek raporda “Gebelik normal/çoğul gebeliktir. Doğuma… hafta kalmıştır. Sağlık durumu,  doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışmasına uygundur.” ifadelerine yer verilecek ve mutlaka rapora düzenlenme tarihi ile poliklinik protokol numarası yazılacaktır. Bu duruma göre, raporun düzenlenme tarihi, doğum öncesi izninin (8 veya 10 haftanın) başlama tarihi olarak kabul edilecektir.

Örnek: Doğumuna 8 veya çoğul gebelikte 10 hafta kaldığı ve 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor alan kadın sigortalıya doğumuna 3 hafta kaldığına dair alacağı rapora istinaden işyerinde çalıştığı 35 gün doğum sonuna ilave edilerek doğum sonu iş göremezlik ödeneği 91 gün olarak, çoğul gebelikte ise (ikiz vb.)  49 gün doğum sonuna ilave edilerek doğum sonrası 105 gün üzerinden geçici iş göremezlik ödeneği ödenecektir.

Doğumuna 8 hafta kaldığı ve 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor alan sigortalı kadın, üç haftadan önce doğum yaparsa işyerinde çalışmadığı süre kadar gebelik geçici iş göremezlik ödeneği ödenip rapor tarihi ile iş göremezlik ödeneğinin başladığı tarih arasındaki süre doğum sonrası istirahat süresine ilave edilir.

Örnek: 01/03/2011 tarihinde yapılan muayenesi sonucunda doğumuna 8 hafta kaldığı ve 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor alan ve 05/04/2011 tarihinden itibaren işyerinde çalışmayan sigortalı kadın 11/04/2011 tarihinde doğum yaparsa, sigortalıya 05/04/2011-10/04/2011 tarihleri arası için gebelik geçici iş göremezlik ödeneği ödenecek, hekim raporuna istinaden işyerinde çalıştığı 01/03/2011 ile 05/04/2011 (dahil) tarihleri arasındaki süre (35 gün) ile erken doğum nedeni ile kullanılamayan (15 gün) doğum sonu istirahat süresine ilave edilecektir.

Doğumuna 8 hafta kaldığı ve 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor alan sigortalı kadın üç haftadan daha uzun bir süre sonra doğum yaparsa işyerinde çalışmadığı gün kadar gebelik geçici iş göremezlik ödeneği ödenir. Sigortalı kadına 56, çoğul gebelikte 70 günden fazla gebelik geçici iş göremezlik ödeneği ödenemeyeceğinden, 56 veya 70 günden, ödenen gebelik geçici iş göremezlik süresi düşülerek kalan süre doğum sonrası istirahat süresine ilave edilir.

Örnek: 01/03/2011 tarihinde yapılan muayenesi sonucunda doğumuna 8 hafta kaldığı ve 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor alan 05/04/2011 tarihinden itibaren işyerinde çalışmayan sigortalı kadın 01/05/2011 tarihinde doğum yaparsa, kendisine 05/04/2011- 31/04/2011 tarihleri arası için 26 gün gebelik geçici iş göremezlik ödeneği ödenecek ve 56-26=30 gün çoğul gebelikte 70-26=44 gün doğum sonu istirahat süresine ilave edilecektir.

Geçici iş göremezlik ödeneği alabilmek için gerekli prim ödeme gün sayısı bulunmayan ve doğum öncesi istirahatına ayrıldığı tarih ile doğum yaptığı tarih arasında işyerinde çalışmadığı sürelerde, işverence (toplu iş sözleşmesi, işyeri yönetmeliği hükümleri vb. nedenlerle) ücretleri verilerek sigorta primleri de Kuruma ödenen kadın sigortalılar bakımından,  Kurumca geçici iş göremezlik ödeneği verilecek süre aynı zamanda sigorta primi bildirilmiş süre ile çakışamayacağından bu devredeki sigorta primi bildirilmiş günlerin, yaptığı doğum nedeniyle, geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi için gereken 90 gün hesabında dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.

Örnek: 22/03/2011 tarihinde doğum öncesi istirahatına ayrılarak 17/05/2011 tarihinde doğum yapan ve doğum yaptığı tarihten önceki bir yıl içinde (17/05/2010-16/05/2011 tarihleri arasında ) kendisi için 89 gün analık sigortası primi ödenmiş olan sigortalı kadının, doğum istirahatine ayrıldığı 22/03/2011 tarihi ile doğum yaptığı 17/05/2011 tarihi arasında işyerinde çalışmadığı süre için, toplu iş sözleşmesi gereğince işverence ücretleri, dolayısı ile sigorta primleri ödenmesi halinde, sigortalı kadına analık geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi mümkün değildir.

Doğumdan önce gebelik istirahatının başladığı tarihte sigortalılık niteliği devam etmekte olan kadının 90 günlük kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartını yerine getirdiğinin tespiti halinde, gebelik istirahat süresi içinde herhangi bir sebeple hizmet akdi sona ermiş olsa dahi kendisine doğum öncesi ve doğum sonrası geçici iş göremezlik ödeneğinin verilmesi gerekmektedir.

yazının içeriği doğum parası hamilelik parası hamilelik ödeneği doğum ödeneği  ne kadar


136 Replies to “Doğum parası nedir doğum parası ne kadardır şartları doğum parası nasıl hesaplanır doğum parası için gerekli evraklar”

 1. İpek Sayar

  Merhaba,
  Bir yıl önceden 190 gün primim var. 4 ay işsiz kaldım. Yeni işe girdim, bu yeni iş yerinde de doğum öncesinde 60 gün primim var. Ne kadar doğum parası alabilirim? Brütüm 3500 TL . Teşekkürler.
  Cevap: Rapordan önce 90 güm priminiz olmalı . Olursa ayakta tedavide aylık 1705 TL yatarak tedavide 1270 TL alırsınız.
  Ayrıca çocuk parası ve süt parası da alabilirsiniz.

 2. Mjne

  Merhaba ben 4 aylık hamileyim 1 aydır sigortam yapılmış mayısta doğumum var ve 90 gün doluyor sgk ödeme yapar mı ?
  Cevap :Tabi ki ödeme yapar. Şartları sağlamış oluyorsunuz.

 3. Rukiye ÖZBEK

  Merhabalar ben şuan hamileyim ücretli öğretmenlik yaptığım için haziran ayına kadar çalışıyorum yani doğumum da temmuz ayında doğum parası almam için 1 aylik da aktif çalışıyor mu olmam gerekiyor yada başka bir yerde çalışıyor olarak gösterilse oluyor mu ?
  Cevap : Doğumdan önce istirahat verilir İstirahat başladığında sigortalılık niteliğinin sona ermemiş olması gerekir . Çıktıktan sonra 9 gün hala istirahatiniz devam eder. Burada önemli olan istirahat raporunun başlangıç tarihidir. Doğum tarihi değildir. Doğumdan önce 8 hafta istirahat vardır.Bu dönem geçici işgöremezlik ödeneği alırsınız. Doğumdan sonra da almaya devam edersiniz. Çocuk parası da herkese veriliyor.

 4. Feray

  Merhaba ben 3 hafta önce doğum yapan bir öğretmenim. Doğum öncesi ve sonrası analık iznini kullanıyorum, bu süre içerisinde maaşımı aldım, şimdi iş görememezlik ödeneğini alabiliyor muyum, zira kurum maaşınızı yatırıyoruz zaten o yardımı alamazsınız dedi.
  Cevap . Kamuda çalışıyorsanız zaten size ödeme yapılıyor. İş göremezlik ödeneği alamazsınız. Özelde çalışıyorsanız ve maaşınız ödeniyorsa işgöremezlik ödeneği almanız işverene bağlı. İşveren size maaş ödeyip ödeneği kendi alabilir. isterse ödeneğe dokunmaz onu da siz alabilirsiniz.

 5. nzr

  belediyede sözleşmeli çalışıyorum 2016 şubat ayından beri. kısa vadeli sigorta primi ne demek.
  Cvp. malüllük yaşlılık ölüm uzun vadelidir.İşkazaları meslek hastalığı hastalık va analık sigortası kısa vadelidir.

 6. ibrahim

  merhaba benim esim 2. çocuğa hamile sigortalı ise daha yeni başladı doğuma kadar da 90 gün prim ancak doluyor devletin verdiği 4099 tl rapor parasını esim alabilir mi doğumdan sonra 16 hafta izin kullanması mecbur mu 8 haftasını doğumdan önce kullanılacak diye yazılmış ama doğuma kadar 90 gün prim anca doluyor biz bu yardimi alabilirmiyiz lutfen bize cevap yazarmisiniz?

  Rapordan önceki 1 yılda 90 gün dolmuş olmalı.

 7. tuba

  Yeni torba Kanun ile alabilecek . sırası ile 300 400 600 TL

  bu rakamı çalısan annede alabiliyor mu doğumdan sonra,kendi doğum ödeneği dışında?

  Cevap : Bunu çalışan çalışmayan her anne alabiliyor.

 8. eda

  iyi gunler mayis 2016 da ise girdm ozel sektor 18 haftalik hamileyim. mayis ayina kadar calismayi dusunuyorum. özel sektör olmasina ragmen toplamda ne kadar dogum parası alacağım ? dogum izninde. sonra isten ayrilırsam issizlik maasi nekadar alablirim?
  Cevap. Son üç ay içinde ortalama brüt gelirinizin yatarak tedavilerde yarısı ayakta tedavilerde 2/3 kadar geçici işgöremezlik ödeneği alırsınız. Örneğim 3000 Tl brüt ücretiniz varsa 1500 veya 2000 TL gibi. İşten kendi isteğinizle ayrılırsanız işsizlik maaşı alamazsınız.

 9. Perihan

  Merhabalar
  4 aydır sigortalıyım ve şubatta doğumum var doğum parası alabilir miyim almak için nereye başvurmalıyız.
  Cevap :Geçici iş göremezlik ödeneği ve süt parası için SGK Merkez Müdürlüğüne çocuk parası için Sosyal Hizmet Merkezine

 10. gülseren

  Doğum parası ayrı ssk rapor parasını ayrımı alıyoruz acaba

  Cevap . Evet . SSK geçici işgöremezlik ödeneği ve süt parası veriyor.Çocuk parasını sosyal hizmet merkezi veriyor.

 11. Fffatma

  Özelde 1.5 yıldır SSK li çalışıyorum. Şu an bir aylık hamileyim. Doğum yardımı alabilmem için hamileliğin in kaçıncı ayında işten ayrilmaliyim ? Raporlu olduğum süreçte SSK devam etmeli mi ? Son olarak ödenek ne kadar olacak ? Yardımcı olabilir misiniz?

  Geçici iş göremezlik ödeneği hekimin vereceği istirahate bağlı olarak doğumdan önceki ve sonraki 8 haftalık sürede, çoğul gebelik halinde doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için ödenecektir. Sigortalı kadının isteği ve hekimin onayı ile doğuma 3 hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat süresine çalışılan süre eklenecektir. Bu sürelerin eklenebilmesi için doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışmasının uygun olduğuna dair sağlık raporu yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularınca düzenlenecektir.
  Ne kadar alacağınızı yazıda bulunan hesaplama linkini tıklayın kendiniz hesaplayın

 12. ismail

  Benim eşim yaklaşık olarak 5 ay devlet hastanesinde İşkur ile bağlantılı olarak raporlu birinin yerine çalıştı ve şu an doğum yaptığı için işten ayrıldı.geçici iş göremezlik parası alabilir miyiz.

  90 günden fazla çalıştığı için alabilirsiniz.

 13. yağmur

  Merhaba 6 aydır sigortam var şuan 2 aylık hamileyim.90gün tamam Doğumdan 8 hafta önce değilde daha erken işe ara vermek istiyorum.Yine de işgörememezlik ödeneği alabilir miyim?Alabilirsem ne yapamam gerekiyor.teşkkürler.

  Rapor alırken sigortalı olmanız gerekiyor. Erken ayrılırsanız alamazsınız

 14. Kübra

  Ben 5 yildir sigortalıyim. İki buçuk yaşında kızım var. Doğum parası meselesini yeni öğrendim. Ama o dönem hep çalıştım. Yinede doğum parası alabiliyormuyum?

  Sadece süt parası ve AGİ alabilirsiniz. 300 TL lik çocuk parasını alamazsınız.

 15. Cahit

  Kaç şekilde yardım yapılıyor yeni doğan çocuklara

  süt parası tek sefer (122 TL)
  çocuk yardımı tek sefer (300-400-600)
  agi her ay (çalışan için )

 16. GONCA

  9 aydır bir firmada çalışıyorum ekimde doğum yapıcam. doğum parası alabiliyor muyum ?
  Ayrıca doğum parası alırken iş yerinden de aylık maaş alınıyor mu?
  Doğum parası alabilirsiniz.İstirahatli iken sgk dan işsizlik ödeneği alıyorsunuz. işveren isterse maaş verir. İstemez ise verme zorunluluğu yoktur.

 17. Ferhan sevinç

  Esim su anda 3 aylik hamile 3 yildir araliksiz sigortali olarak calisiyor bende calisiyorum ama benim sigortam yok genede dogum parasi sut parasi vede cocuk parasi alabilir miyiz ?
  Alabilrsiniz.

 18. Kübra

  Merhabalar ben 2 senedir Meb de ücretli öğretmenlik yapıyorum bu sene de dönem başından sonuna kadar okulda devam ettim çalışmaya hamileyim 30. Haftamdayım bende doğum parası alabilir miyim
  Alabilirsiniz

 19. burcu

  Çalışmayan ev hanımlarının aldığı parayi nasıl alacağız nereye ne şekilde basvuracagiz.
  Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri ile Sosyal Hizmet Merkezlerine başvuru yapacaksınız.

 20. cabbar

  Merhaba esim sezonluk
  işçi 28 haftalik hamile
  işten çikiş
  verilecek şimdi
  dogum raporunu
  almam mümkün mü
  1 yıl içinde 90 günü varsa istirahat aldığında sigortalı ise geçici işgöremezlik ödeneğini alır.

 21. sultan

  Çalışmayan ev hanımları doğum parası alır mı ?
  Yeni torba Kanun ile alabilecek . sırası ile 300 400 600 TL

 22. melek

  Ben ocak 2 sinde dogum yaptim 2015 te yararlanabilir miyim 600 tlden esim den sigortaliyim
  Yasal mevzuat olmadığından maalesef şartlar belli değil

 23. Pelin

  Merhaba 3.5 aylık hamileyim 4 yıldır sgklıyım doğuma kadar çalışacağım. Doğumdan sonra işe tekrar başlamayacağım. Doğum parası alabilirmiyim ?
  istirahatli olduğunuz dönemlerde sgk size doğumdan dolayı işgremezlik parası verecektir. Ayrıca süt parası alacaksınız.

 24. zeliha

  Ise baslayali bir iki gun oldu 1500tl uzerinden sigorta girisim yapilacak ikibucuk aylik hamileyim doguma kadar calismayi dusunuyorum bende dogum parasindan yararlana bilirmiyim.
  Tabiki yararlanabilirsiniz.

 25. necati

  Merhaba esim 1 yildir calisiyor 1180 tl yatirilior sskya.bu yil dogum parasi olarak ne kadr alir?
  hamilelik döneminde istirahatli iken ayakta tedavi brüt maaşın 2/3 si yatarak tedavi 1/2 si olur. Ayrıca hemzirme parası sabittir bir kere olur

 26. estergon

  Bir tanidigim var ise baslayali iki ay oldu ama bir buçuk aylik hamileymis doğum parasi ala bilirmi doğuma kadar da calismayi düşünüyor
  1 yıl içinde 90 gün olsun yeterli. Doğum parası alabilir.

 27. tuğba

  merhaba son paragrafta okuduğumu doğrumu anladım şimdi bende 6 aydır aynı yerde çalışıyorum 3 aydır hamileyim yani 90 günü doldurdum benim şimdi işten çıkardılar diyelim genede doğum parası alabiliyormuyum.
  İstirahatin başladığı günde sigortalılık niteliğiniz devam etmeli . Yani en fazla işten ayrılma tarihinizden sonra 10 gün geçmiş olması lazım .

 28. Leyla

  29 mayista calisabilir raporumu aldim ve temmuz 3 te dogum iznine ayrildim 22 ekimde iznim bitiyor sormak istedigim hesaplama son burut ucret uzerinden mi yapilir.
  Son üç ayın brüt ücretinin ortalaması alınır.Örnek üç aylık brüt kazançalarınız 2000 , 4000 , 6000 TL ise ortalaması 4000 TL olur. Bu rakam üzerinden hesaplama yapılacak .

 29. ebru

  Ben suan issizim 19 haftalik hamileyim. Isten ayrilali 3 ay oldu 90
  Gunluk sigortam var dogum parasi alabilirmiyim.
  İşe girin tekrar. istirahatinizin başladığı tarihte ya sigortalı olmanız gerekir yada en fazla işten ayrılalı 10 gün geçmiş olmalı .

 30. murat

  Ben sgk liyim esim erken dogum yapti esim benim uzerimden sgk,li sut parasi alabilirmiyiz ve nereye basvurmamız gerekiyor.
  Alabilirsiniz. SGK merkezlerine başvuracaksınız (SGM)

 31. Sevgim

  Eşim 3 yıldır ücretli öğretmenlik yapıyor.Ben memurum.Eşim 15 eylül gibi doğum yapacak.Doğum parası alabilir mi?Ne yapmamız gerekir?Teşekkürler.
  Cvp: Eşiniz 4 a (ssk ) lı olduğu için emzirme parası ve kanuni sürelerde işgöremezlik ödeneği alabilir.

 32. Sinem

  Mrb.. Ben 7 aylık hamileyim doğuma 2,5 ay var ama doktorum erken doğum yapabilirsin dedi. Erken doğum yaparsam yinede doğum parası alabilir miyim ?
  Alabilirsiniz.

 33. fatih

  Merhaba ben memurum eşim doğum yaptı ikiz oldu. Doğum yardımı için nasıl bir yol izlemeliyim. İkiz olması yardımı artırırmı. Teşekkurler.
  Kurumunuza başvuracaksınız. sizden maktu belgeleri doldurmanızı isteyecekler Birde doğum raporu . İkizler için memurların doğum parası artmaz ve çocuk parası artar

 34. neslihan karabenli

  11haftalik hamileyim henuz yeni basladim ise..sigortam hemn baslarsa bende yararlanabilir miyim dogum parasindan..
  Tabiki yararlanabilirsiniz.

 35. nur

  Ben 8 aydir ucretli ogretmenlik yapiyorum dogumuma 5ay var dogum parasi almak icin ne yapmam gerekli.
  Rapor almanız yeterli olur

 36. zuhal

  2 yıldır sigortalı çalışanım. 5 aylık hamileyim ve son aya kadar çalışıcam, hiç rapor kullanmadım. doğum parası durumu nedir?
  Yazıda belirtilen şekilde doğumdan önceki 8 hafta ve sonraki 8 hafta boyunca iş göremezlik ödeneği alacaksınız. Ayrıca emzirme ödeneği de alırsınız.

 37. erdal

  eşim 6 aylık hamile doğum parası alabilirmi bana yardımcı olabilirmisiniz.
  sizin sigortanız varsa sadece doğum halinde süt parası alabilirsiniz.

 38. fahrettin

  ben apartman görevlisiyim eşim çalışmıyor benim sigortamdan dogum parası alabilirmiyiz.
  sadece süt parası alabilirsiniz.

 39. lale

  slm 2013 yılı içerisinde bir şirkette tam 6 ay sigortalı olarak çalıştım ve 1 ay önce işi bıraktım iş yerimde zorluk çıkardılar şimdi tam 6 aylık hamileyim şimdi başka bir şirkete sigortalı olarak başlasam doğum parası alabilirmiyim bana yardımcı olursanız çok teşekür ederim.
  Alabilirsiniz

 40. fatih

  bu sizce adaletsizlik değilmi? kamu çalışanları neden özel sektörde çalışan ssk lılardan ayrı tutuluyor , kamu çalışanıyla özel sektörde çalışan arasındaki doğum ücreti farkı nedir? ayrıca kreş parası, düğün yardımı buna benzer bir sürü şey, en düşük memur maaşı 2000tl en yüksek asgari ücretli maaşı agiyle 900 bu insanlar nasıl geçiniyo acaba hiç düşünen varmı.. bir an önce bu durum düzeltilmeli saygılar..

 41. sercan

  merhaba ben emekli sandığına bağlıyım eşim ise ev hanımı. eşim benim üzerimden doğum parası alabilir mi?
  Memurun eşinin doğum yapması halinde doğum parası verilir. memurlar için alınacak rakam farklıdır.

 42. ertan sahin

  burada çok buyuk adaletsizlik var yani memursan doğum parası var normal ssg çalışanıysan yok zaten kardeşim bir memur 2500 liraa maaş alıyor bir ssg çalışanı ne alıyor 8500 lira devlet memuruna sahip çıkıyorda normal vatadaşını neden yabana atıyor

 43. gökkan

  3 ay oldu daha çocuk parasın alamadım bunasıl bi işya hiç kimse kayleye almıyo arkadaş ya

 44. Özlem

  Merhaba
  Ucretli ogretmenim 7 haftalik hamileyim 9 ekim ise girisim 28 ocak itibari ile dogum iznime ayrilmak istiyorum hesaplamam dogru degilmi 90 is gunumu doldurmus oluyorum.
  Doğrudur.

 45. Volkan

  eşim 26.11.2011’de sigortalı olarak çalıştığı işinden ayrıldı 4.9.2012’de doğum yaptı.Ben sigortalıyım herhangi bir analık sigortası başvurusunda bulunmadık hangi doğum yardımlarından faydalanabiliyoruz yardımlarınız için teşekkürler

 46. seher

  Neden sadece çalışan bayanlara ödeniyor ?
  Çünkü çalışan bayanlar içim analık sigortası primi ödeniyor

 47. firdevs tuncer

  ben 2004 doğum yaptım öncesindede 6 aylık sigortalı olarak çalışıyorum hiç izin kullanmadım doğum parası falanda almadım .Şimdi böyle bir hakkım var mı merak ediyorum yardımcı olursanız sevinirim

 48. mehmet

  merhaba benim eşimle resmi nikahımızdan 2 gün sonra eşim doğum yaptı doğum parası alabilirmiyim saygılar

 49. FATMA KOCA

  3 aylık hamileyim.özel bi şirkette çalışıyorum.ikiz bebek bekliyorum ve en fazla 2 ay daha çalışabilirim.15 gün yıllık iznimi kullanacam temmuz ayında sonra 15 günlük bi süre kalıyo doğum raporunu almama.15 günlük bi rapor alabilirmiyim.

 50. FATMA KOCA

  2,5 aylık hamileyim ve hamileliğim sıkıntılı geçiyor en fazla 2 ay daha çalışabilirim doktorum rapor verirsse rapor bitiminde ssk dan paramı alabirmiyim.birde süt ve doğum parası ne kadar alırım.
  2 yıldır çalışıyorum asgari ücret alıyorum çıkışımı iş yerim yapacak.tazminat ne kadar alırım şimdiden teşekkür ederim.

 51. selin

  slm ben dogum iznim bitti. ücretsız 6 ay izne ayrıldım. ama muhasebeci sgk raporumu göndermedıgı için işlem yapılamıyor. muhasebeci 1 ay sonra göndermmek zorundayım dıyor. böyle birşey varmı napabılırım. acil ihtiyacım var olmasa bu kadar önemsemem napabılırım. cvp verırsenız sevınrım tşk. iyi günler

 52. Nurdan

  Mrb ben 14 haftalık hamileyim ve özel bir şirkete çalışıyorum 2 yıldır.Doğum parasını yatan sgk prim üzerinden mi hesaplamamız gerekli benim benim brüt maaş üzerinden mi hesaplamak gerekli yoksa aldığımız net maaşın kaçte kaçını doğum parası olarak alıyoruz.Bu konuda bilgi verirmisiniz.
  Brüt maaş üzerinden 2/3 ü . (ayakta tedavi ) Yani hastanede yatmıyorsanız. Biraz daha ayrıntılar var . Örneğin prim ikramiyelerin %50 si de eklenir gibi

 53. mukaddes

  merhaba doğum parası doğum yaptıktan sonra ne zaman alınıyor ve hepsi birden mi alınıyo? Birde 1/2 simi yoksa 3/2 simi orasını anlayamadım açıklarsanız sevinirim.
  doğumdan önce ve sonraki sürelerde her ay için brüt maaşın 2/3 ü .yatarak tedavide yani hastanede kalırsanız. 1/2 si .Bir defalık alınan süt parasıdır.

 54. şehnaz özel

  03-15-2012 Tarihinde doğum raporu formunu doldurdum ve teslim ettim ne zaman para hesabıma geçecek.bana 10 gün denildi fakat 30 gün oldu hala yatmadı.
  Bu konuda sgk il veya merkez müdürlüğü nün hızı önemli

 55. sonay

  iyi günler.03.03.2012 cumartesi günü doğum yaptım.manisada oturuyorum.doğum öncesi ve doğum sonrası istirahat belgemi manisadan aldım.fakat yarın doğum sonrası 56. günüm doluyor ve 5 hafta daha uzatma hakkım var.ama manisada değilim,bu uzatmayı başka ildende alabilirmiyim.herhangi bir belgeye ihtiyaç varmı?cevaplarsanız çok sevinirim.

 56. aslan

  eşim 36 haftalık hamile kamuda gecici işci olarak yılda 4 ay calişiyor 32,haftada rapor almamiz gerekiyorumuş biz bu raporu 36 haftada aldık rapor parasi alabilirmiyiz ? alirsak tam parami alacagız yoksa aradaki 4 haftalık süreyi almiyacakmiyiz

 57. Billur

  İyi günler,
  Ben 7 yıldır çalıştığım yerden 8 aylık hamileyken çıkarıldım. 15 gün sonra işe başladım fakat. 2.5 ay sonra zaten ayrılmam gerekti. Bu durumda hamilelik iznine ayrılmadan önce devamlı olarak 90 gün çalışamadım ama yıl içinde 90 gün çalışmam var. Bu durumda doğum parası alabilir miyim? Ve tam alabilir miyim?

 58. engin

  Eşim 2 ay sonra doğum yapacak.Ben 1 nisan itibari ile işten ayrıldım.Şuan işsizim eşimin de sigortası yok.Doğum parası alabiliyormuyuz alabilirsek ne kadar.

 59. GÖKHAN

  tabiki hayır sgk sadece analık parası diye bi ücret öder oda eşin sgk ona degilse sana 89 tl öder devlet

 60. GÖKHAN

  6 ncı ayda dr.unuz rapor verirse alırsın istirahatini doğum parandada sıkıntı olmaz alırsın mutlaka

 61. GÖKHAN

  sevinç hanım paranızın geri kalanını işte çalışıyosanız iş başı yaptıktan sonra bağlı olduğunuz sgk nın rapor işleri bölümüne gidip açık olan iş görmezlik (doğum rporunuzu)kapattırdıktan sonra alacaksınız

 62. burak

  Eşim SSK’lı değil, çalışmıyor ve benim SSK üzerinden yararlanıyor ve 4 aylık hamile. Acaba doğum parasından yararlanabiliyormuyum.
  Sadece süt parası alırsınız

 63. çiçek güzel

  sedat bey merhaba. ben çoğul gebelik yaşadım. ama 26 haftalık doğum yaptım. yani izin hakedecek süreyi doldurmadım. sgk erken doğum olduğu için doğum öncesi 10 haftalık kullanamadığım iznimi, doğum sonrası ,iznime eklemiş. toplam 18 hafta. ama şimdi kendilerinin düzenlediği bu raporu, yine kendileri kabul etmiyor.sadece 56 günlük ödeme yapacaklarını söylüyor.aktarma raporu istiyorlar ödemenin tamamı için. aktarma raporunu almam için ise 30. haftayı doldurmam lazım. ama ben 26 haftalık yani 6 aylık doğum yaptım, acilen doğuma alındım. böyle durumlarda aktarma raporu düzenlenemezki. acil gelişen bir olay bu erken doğum. bu dünyada 6 aylık doğum yapan binlerce kadın var. onların da işgörmezlik parası ödenmiyor mu? işgörmezlik rapor parasında nasıl bir yöntem uygulanıyor bu kadınlara? lütfen yardımcı olur musunuz? kimse birşey bilmiyor bu konuda. bilgi verebilirmisiniz ? çok mağdurum..

 64. çiçek güzel

  özlem hanım merhaba.öncelikle geçmiş olsun. bende 26 haftalık doğum yaptım. benim bebeklerim ikizdi ve malesef ikiside karnımda ölmüş. bu nedenle acilen amelyatla alındılar.torba yasa değişti diye erken doğum yaptığım için doğum öncesi kullanamadığım izinlerimi de rapora eklemiş sgk, şimdi de sadece 56 günlük kısmının ödemesini yapacağız deyip duruyorlar. rapor parasında bende sorun yaşıyorum. ödeme yapmıyorlar. dilekçe yazdım. özellikle 6 aylık doğum yapan çok kadın var, onlara nasıl bir yöntem uygulanıyor bu işgörmezlik raporunda diye birçok şey sordum. cevap bekliyorum. siz bir sonuca ulaşabildiniz mi? rica etsem beni de bilgilendirir misiniz? bunların yaptıkları saçma hatalar yüzünden çok büyük zarara uğradım.çünkü şirketim bu parayı benden istiyor.

 65. Sevil

  Ben 27 haftalık hamileyim. 1.5 ay önce hamileliğimden kaynaklanan sıkıntılar nedeni ile işten ayrılmak durumunda kaldım. Bilgi almak istediğim konu ise baba üzerinden alınan analık parası ile ilgili. Bir bilgisi olan var ise bilgisinin paylaşmasını rica ederim.
  Teşekkürler,

 66. derya

  asgari ücretle çalışıyorum,ama doğumumu sgk anlaşması olmayan özel bir hastanede yapmayı planlıyorum,,buna rağmen doğum parası alabilirmiyim,,ayrıca 22 haftalık hamileyim doğum parası için en geç ne zaman başvuruda bulunmam gerekiyor? şimdiden teşekkür ediyorum…
  doğum yaptığınız hastane farketmez .çalışmadığınız sürelere göre alacağınız işgöremezlik yazıdadır.rapor aldığınızda sigortalılık niteliğini yitirmemiş olacaksınız.

 67. münüre

  meraba ben 23 haftalık hamıleyım sadece 20 gunluk sigortam var hamileliğimin 3.ve 4. ayında sıgorta yaptırsam da (yanı 90 gune tamamlansa) doğum parası alabılırmıyım ? yazıdaki süreleri tamamlamak şartıyla ne zaman sigortalı olursanız olun önemli değil. Rapor tarihi son tarihdir ona göre

 68. bınnur

  merhaba ben 23.07.2003 te sıgortalı olarak bır yerde ıse basladım aynı ısyerınde sureklı calıstım evlılık tazmınatı nedenıyle 11.02.2010 ayrıldım bu tarıhe kadar sıgortam odendındı su an 1 aylık hamıleyım sıgorta yapsam kendıme dogum parası vs alabılırmıyım

 69. yeliz

  merhaba benim üç aylık sigortam var ama geriye dönük 1 sene 2007 var bir sorun olurmu acaba lütfen yardımcı olurmusunuzz

 70. demet

  merhaba suanda 25 haftalık gebeliğim var. ssklıyım. sigorta gunum koşullar için yeterli. doğum izinine ayrıldığım zaman işverenimde ücretsiz izinime kadar maaşımı yatıtarcak bu durumda geçici iş görememezlik parası alabilirmiyim.

 71. ibrahim

  Eşim 1 ay önce doğum yaptı ama kanun değişmiş hemen alınamıyormuş;

  Bilgi lütfen.

 72. sevinç

  meraba size sorum dogumparam neden az bi miktarı yatmış hesabıma neden hepsi birden yatmıyo nütfen cevap

 73. LALEZAR

  ben asgari ücretle çalışan ssklıyım.34 haftalık hamileyim.(27 şubat 2012 ) yani 32.haftada çalışabilirlik raporu aldım.ne zaman bırakmam gerekiyor işi.36.haftadamı 37.yi dolduruncamı.net bir tarih yazarsanız sevinirim.

 74. meryem

  slm ben şu anda 5 haftalık hamıleyim ve sigortamda bu ay başladı
  eğer böyle devam ederse ben sigortadan doğum parası almaktan yararlana bilecekmiyim inşallah 8 kasımda doğum yapacağım
  benim şuanda bişey yapmam gereklımı bilgilendirirseniz çok memnun olurum şididen tşk

 75. semaayan

  merhabalar ben 3 temmuz 2011 de evlendim
  20 martta doğum öncesi 8 haftalık izne ayrılacağım doğumdan sonra da(haziran sonu)evlilik nedeniyle istifa edeceğim bu şartta doğum nedeniyle aldığım işgöremezlik ödeneğinin tamamını alabilirmiyim? işbaşı yapmadan yani

 76. muhammet

  ben ınsaatta calısıyorrum 2 tane cocugum var ben onlara cocuk parası ala bılırmıyım

 77. serkan

  eşim havaalanında part time çalışıyor.doğum iznine ayrıldı doğum yaptı bu süre zarfında şirket maaş yatırdı 432 lira 4 ay boyunca sskdan paranı alınca dekontla bize getirecen dedi parayı.şimdi postaneye gittik baktık para yatmış 4090 tı yüksek geldi bana sonuçta parttime ve 4 ay boyunca şirketin yatırdığı para 432*4=1728 tl ediyor fazladan 2362 tl var ben bu parayı komple şirkete mi verecem diyor şimdi?acaba devletin ekstra bi yardımı mı var bu para içinde?bilgilendirirseniz sevinirim?bu paranın tamamı şirketinmi olması gerekiyor?neden fazladan oo para şirkete gitsin?madem bukadar para yatacaktı bana raporlu olduğum sürece para 432 tl yatırmasalardı ben idare ederdim ve bu 4090 tl benim olurdu ve aylık maaşım 1022,5 tlye gelirdi yoksa şirketin devleti dolandırma politikasımı bu lütfen acilen yardımcı olurmusunuz çünki şirket acilen parayı istiyor bizde emin olmadan parayı vermek istemiyoruz :))

 78. seher

  merhaba..benim istiratım 15 martta bitiyor..doğum paramı ne zaman alabirim..Birde sgk asgariden ödeniyor..maaşım farklı..aradaki farkı işveren vermek zorunda mı..

 79. saniye

  slm.ben şuan 4 aylık hamileyim ve 6.ayda izne ayrılmayı düşünüyorum sgk lıyım 6.ayda doğum iznine ayrılırsam işsizlik ödeneği alabilirmiyim hamileliyim sorumlu geçiyor cevaplandırırsanız sevinirim

 80. Esma

  slm, ben 3 aylık hamile iken sigortalı işe girdim. 38 haftalıkken doğum iznine ayrıldım. 9 ağustosta doğum yaptım. hala doğum parası alamadım. doğum parası alabilirmiyim. yalnız doğumdan sonra işten ayrılmak zorunda kaldım. cevabınız için şimdiden teşekkürler.

 81. murat demir

  eşim 02/12/2012 tarihande doğum yaptı.hamileliğinin 32. haftasında ssk günü olarak 74 gün doluyor ama biz doktor raporu ile 5 hafta daha çalışabilir raporu aldık yani doğuma 3 hafta kala calışabilir ropru.doğuma 3 hafta kala doğum iznine ayrıldığı tarihte ssk günü 104 oldu.
  evrakları ssk verdiğimizde müfettiş inceleyecek dedi bu durumda iş görememezlik ücreti alabilir miyiz.

  tşk

 82. esen

  merhaba benim sorum şu: doğum istirahatine ayrılmak istenen kişinin istirahat tarihinden hemen önceki 90 günlük sigortalılık halinemi bakılıyor. yani doğum istirahatinden 50-60 gün önce işe başlasak ama daha öncesinde sigortalılık durumu varsa… yada şöyle söyleyeyim hamilelik başlangıcında iş çıkışı yapılmış 6.yada 7. ayda tekrar dönüş yapılmışsa bu istirahat ve doğum parası hakkı olurmu…

 83. veysi

  slm eşim halk eğitimde öğretmen yanlız kadrolu değil ve hamile 3 senedir ssk sı var izin alırsa maşını alırmı 3 ay alacak iznini nasıl alacak bir bilgi alırsa memnun oluruz.
  yazıdaki sürelere göre istirahat raporu alsın maaş alamasada işgöremezlik ödeneği alır.

 84. irfan çatalkaya

  slm eşim hamile doğum yapacak şu ana kadar ssk devam ediyor doğum yaptıktan sonra çalışmak istemiyor doğum rapor parasını alabilirmiyiz rapor bittikten sonra çalışmasa
  irfan bey yazıyı okuyunuz .Çok açık .sonra çalışıp çalışmaması önemli değil. alabilirsiniz tabiki

 85. rüstem

  sgk lı çalışanım eşim bir ay önce özel bir hastahanede sezeryanla doğum yaptı 750 tl ödeme yaptım sgk ödeme yaparmı

 86. AYSU

  tesekürler demek istiyorum ilk olarak kolay bi sekilde dogum sonrası ücret hesaplamamı yaptım yalnız tek sorum olacak üreti 2 parca seklinde mi aliyoruz yarım yarım? tekrardan tesekkürlerr

 87. sibel

  ben doğum sonrası iş yerimden 6 ay ücretsiz izin aldım mart ayında iznim bitiyor ancak çalışamam çünkü bebeğimde süt alerjisi var(değerler yüksek) özel mamayla besleniyor(raporlu) mamasını ssk karşılıyor yani bebeğimin beslenme sorunu var bu gibi durumlarda iş yerinden tazminat alabilirmiyim?
  maalesef alamazsınız

 88. bebek

  özel okulöncesi kurumda idareciyim doğum raporu süremin bitiminde kendi isteğimle istifa edersem işyerimden tazminat alabilir miyim
  maalesef alamazsınız

 89. Tolga

  Doğum öncesi 1 yıl içerisinde 90 gün prim ödediyseniz hem doğum parası alabilirsiniz, hem de işyerinizden tazminatlarınızın tamamını… Ayrıca işe iade davası açarak (aldığınız tazminatı geri vermek koşulu ile) işinizi de geri alabilirsiniz. İşveren sizi geri almak istemezse brüt maaşınızın 6 ile 10 katına kadar tazminat ödemek zorunda kalır.

 90. sadegül

  mrb 4,5 aydan beri çalışıyorum ve 128 günlük sigortalıyım ben bugun doğum iznine ayrıldım dogum parasını alabilirmiyim
  90 gününüz var yararlanabilirsiniz

 91. dilekceren

  merhaba,
  ben suan calıstıgım isyerinde halen 14aydır sigortalıyım ve 7 aylık hamileyim. 17subatta 32 haftamı dolduracagım. isin sartlarından ötürü isten cıkarılmam icin ibranamemi imzaladım, son is günüm 20subat. analık sigortası primi diye ayrı bir prim mi ödemem gerekiyor? dogum parası alabilmem icin nasıl ve nereye basvurmam gerekli?
  işten çıkarıldıktan sonra 10 gün ekleyin .Bu tarih sigortalılık niteliğinin bittiği tarihtir.Bu tarih içinde doğum istirahati alırsanız ödenekten yararlanabilirsiniz.

 92. hatice muhammed

  hesaplama yaptım fakat hangısını baz alacagımı çözemedm ayaktan olan mı ? benım için hesaplama yaparmısınız
  bürüt 2970 122 gün izn

 93. derya

  çalışan sigortalıyım doğumdan önce 3 ay sigortam başladı ben doğum parası alabilirmiyim
  doğumdan öncemi rapordan öncemi.

 94. selma

  slm.son iki ay içinde en az 9 gün çalışmak olmak gerekliymiş bu doğru mu.sırf bu yüzden paramı alamadım
  son bir yıl içinde doksan gün ve rapor alım sırasında sigortalılık niteliğinin yitirilmemiş olması gerekiyor

 95. onur

  eşim şuanda 3 aylık hamile şuanda sigortası başlasa 4 ay sigortalı çalışsa doğum parasından yararlanabilir mi ? acaba yardımcı olabilir nmisiniz ?
  rapor öncesi 90 gün yeterli

 96. berrin şeker

  ben doğum iznine ayrildiktan sonra muhasebeci ben sikortadan düşürmüş ben dom parasi alamiyomuyüm
  doğum parası alabilirsiniz.

 97. zorlu

  30 haftalık hamileyim ve resmi nikahım yok.32. haftada işten ayrılıcam.merak ettiğim bu doğum parasını almak için resmi nikah şartı aranıyor mu.açıklarsanız çok sevinirim

 98. gülşen

  merhaba
  doğum öncesi(8 hafta)rapora ayrıldım fakat doğum 15 gün önce gerçekleşti kullanamadığım 15 günü nasıl doğum sonrasına geçirebilirim?

 99. aysel sarıayvaz

  iyi akşamlar bilginize ihtiyacım var yardımcı olursanız sevinirim benim bagkura borcum var şuanda sigortam yatıyor dogum parası alabilmem için borcumun bulunmamasımı gerekiyor taksitlendirsem bu parayı alabilirmiyim bilgi verirseniz çok sevinirim

 100. öğretmen

  öğretmenler doğum parası(geçici iş göremezlik parası alabilir mi) 3 yıllık öğretmenim ve 23 haftalık hamileyim
  kamuda öğretmenseniz zaten maaşınızı alıyorsunuz. Özel sektörde öğretmenseniz alabilirsiniz.

 101. bebekkkk

  selam eşim 6 ay önce işe başladı şu anda 1 aylık hamile bi sorun olmazsa hamilelik döneminde 7 veya 8 aylara kadar çalışmayı düşünüyor daha sonrada işten ayrılmayı işten ayrıldıktan sonra sigortası kesilcek doğum parası alabilirmiyiz teşekkürler

  doğum istirahatinde sigortalılık niteliğini yitirmesin yeter.

 102. salih

  mrb 5 mayıs 2011 yılında ssk mufettıs raporu ıcın basvuru yaptım 1 aralık oldu halen mufettıs gelmedı sskya gıttıgımde basvurun eskı ankaradn mufettısın gelecegını soyluyorlar hızlandırmak ıcın ne yapmalıyım tskkrlr

  ne için başvurdunuz.

 103. emine^^

  05.08.2011 de evlilik tazminatımı alıp işten ayrıldım. 17.09.2011 de doğum yaptım. Doğum parası alabilir miyim?

  05.08.2011 de istirahatli olmanız gerekiyordu.Doğumdan 6 hafta önce. Doğum işgöremezlik ödeneği alıyorsanız devam eder .

 104. ayşe

  memur olarak çalışıyorum.01.08.2011 tarihinde doğum yaptım.doğum öncesi 8 haftalık iznimi aldım. doğum sonrası 8 haftalık iznimde 30 ekimde bitti bebeğim şuan 4 aylık doğum parasını alabilir miyim ? alabileceksem eğer hangi evraklar gerekli?cevaplarsanız çok sevinirim teşekkürler

 105. nora

  bu doğum parası ne zaman çıktı bende yeni ögrendim arti en hanimlara bunlardan yararlanabilirler mi?

  ilginiz için şimdden tşkLer

 106. cevdet ekinci

  Doğum parası hesaplama form sayfasnıı örnek olarak eklerseniz daha yararlı olur düşüncesindeyim.

 107. beyhan

  Analık Geçici İşgörmezlik Ödeneği sadece SSK ve Emekli Sandığı çalışanlarına mı ödeniyor? Ben özel bir sandığa bağlıyım(Tekaüt Sandığı) bu ödenekten alabiliyor muyum?

 108. aylin

  2011ocak da işverence sigortaya başladım.hamile oldugumu muhasebe öğrenince 2012 ocak da çıkışımı yapacaklar şu an 7haftalık hamileyim.yani temmuzda dogumum olacak nasip olursa.doğum parası alabilirmiyim?nekadar alırım?

  2012 temmuzda geriye doğru 1 yıl içinde 90 gününüz olmalı bu tamam. ama doğum istirahatinin başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin yitmemesi gerekir.(nitelik işten ayrıldıktan sonra 10 gün içinde biter.) yani istirahatten önce sigortalı olmanız gerekir.şimdi işten ayrılırsanız ve herhangi bir işe girmezseniz doğum ödeneği alamazsınız.

 109. ahmet

  eşim 4 yıldır özel bir şirkette çalışıyor ağustos 2011 de evlilik dolayısıyla isten ayrıldı.kasım 01 de başka bir iş yerinde işe başladı şubat ayı içerisinde de doğum yapacak.eşim doğum yardımı alabilirmi.

 110. aysun

  Mrb yeni doğum yaptım sıgortadan ne kadar alıcagımı nasıl hesaplıyabılırım.örnekle açıklarsanız sevınırım yada şöyle diyelım sigorta hizmet dökümümde aylık 1.242 tl yatıyor sigortada primine göremi yatırılır para, yoksa aylık aldığım maaş tutarına göremi.aylık 1.000 tl maaş alıyorum ne kadar doğum parası(analık)alırım…ilginize şimdiden teşekkür ederim.ayrıca siteniz çok güzel kaç gündür aradığım sıgorta numarasını bu sıte sayesınde rahatca buldum 🙂
  aysun hanım http://www.calismadunyasi.com/dogum-parasi-ne-kadar-alirim.html sayfasından hesaplayabilirsiniz

 111. nurcan

  Ben su an fabrıkada calıyorum ama Aralık ayında tazmınatımı almak ıcın nıkah cıkısı yapıcam ve sehır ıcınde bır lokantada calısıcam sıgortam hemen baslıycak.Dogumum Hazıran ayında olucak benım.120 gunluk calısmıslık gerekıyormus bu sartlar altında ben dogum parası alabılırmıyım ve kıme bas vurmam gerekıyor dogumdan once nasıl bır prosedür gereklı

 112. ezgi

  doğum parası almak için hangi belgeler gerekli nereden alabılırız ve tam olarak ne kadr oldugunu yazarsanız sevınırım

 113. sedat

  17.06.2011 tarihli genelgeden alıntıdır.
  umarım istediğiniz bilgiler vardır

  6. ANALIK SİGORTASI
  6.1. Analık halinin tanımı
  Kanunun 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında, analık hali, sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadının ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşinin gebeliğinin başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık süreye kadar olan gebelik ve analık hali ile ilgili rahatsızlık ve özürlülük halleri olarak tanımlanmıştır.
  6.2. Kapsam, sağlanan haklar ve yararlanma şartları
  6.2.1. Geçici iş göremezlik ödeneği
  Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası ile Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendinde belirtilen muhtarlar ile (b) bendinin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamındaki sigortalılar ile 5 inci maddesinin (a) ve (g) bendi kapsamındaki sigortalı kadına, analık hallerine bağlı olarak günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilecektir. Geçici iş göremezlik ödeneği hekimin vereceği istirahata bağlı olarak doğumdan önceki ve sonraki 8 haftalık sürede, çoğul gebelik halinde doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için ödenecektir. Sigortalı kadının isteği ve hekimin onayı ile doğuma 3 hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat süresine çalışılan süre eklenecektir. Bu sürelerin eklenebilmesi için doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışmasının uygun olduğuna dair sağlık raporu yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularınca düzenlenecektir.
  Geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için;
  a- İstirahatın başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin sona ermemesi,
  b- Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması,
  c- Bu süre içinde işyerinde çalışmamış olması,
  ç- Doğum olayının gerçekleşmiş olması,
  gerekmektedir.
  Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen muhtarlar ile aynı bendin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamındaki sigortalı kadına analık sigortasından geçici iş göremezlik ödeneği ödenirken genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödendiğinin kontrolleri yapılacaktır.
  Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “sigortalı kadının isteği ve hekimin onayı ile doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde,” ibaresi “sigortalı kadının, erken doğum yapması halinde doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılamayacak süreler ile isteği ve hekimin onayıyla doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde,” şeklinde değiştirilmiştir.
  Buna göre, doğum öncesi 8 (7×8=56 gün) veya çoğul gebelik halinde 10 (7×10=70 gün) haftalık istirahata ayrılan veya 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor alan ancak daha önce erken doğum yapan kadın sigortalıya doğum yapacağı tarihten önce (erken doğum nedeniyle) kullanamadığı günler doğum sonuna ilave edilerek geçici iş göremezlik ödeneği ödenecektir.

 114. esraünal

  merhabalar
  doğum parası almakiçin gerekli olan pirim sayısı bir yıl içerisinde 90 gün mü yoksa 120 günmü….

  90 gün

 115. Evren

  Kızım 3 yaşını doldurdu bugün ve ben doğum parası ve emzirme ödeneği olduğunu yeni öğrendim kimse bana söylememişti. Hala alabilir miyim?

 116. özlem

  Ben 18 nisan 2011 tarihinde 26 haftalık hamile iken erken doğum(prematüre) yaptım.. yeni kanuna göre ve yukarıda verilen bilgilere göre benim doğum öncesi iznimi kullanmam ve parasını da alabilmem gerekirdi. SGK Yalova İl Müdürlüğü erken doğum iznini hak etmediğimi kanunun 26 haftalık doğum yapanları kapsamadığını söylüyor oysa ki bu kanunun özellikle erken doğum yapanlar için çıkartıldığını biliyorum ben.. Yalova SGK ya haklılığımı nasıl ispatlayabilirm. Kanun maddelerini göstersem de onlar anlamak istemiyorlar.. Ben 26 haftalık doğum yaptığım için gerçekten faydalanamaz mıyım? yardımınızı rica ediyorum..sevgiler.

 117. admin

  çalışana verilecek işgöremezlik ödeneği doğum parası olarak algılanıyor.süt parası ve asgari geçim indiriminde artış olur.

 118. ebru

  banada asgari ücretle ssk lı olduğum için 1700 kadar doğum parası ve doğum sonrası her ay 20 tl ala bıleceğim soylendi

 119. Gülkız

  Merhaba Ben hamileliğimiz 28 Haftasında kızımı dünyaya getirdim.

  Doğum 17 Mart tarihinde gerçekleşti.Torba yasasına istinaden 17 Mart 12 Mayıs arası Doğum sonu raporuna ek olarak 12 Mayıs 7 Temmuz arasınada Doğum öncesi için ikinci bir rapor aldım.

  Ancak SGK bana Kanunda 32 Hafta itibari ile gerçekleşen doğumları içermesi gibi bir sebeble Doğum öncesi raporumu ödeyemeyeceğini belirtti.

  Konu ile ilgili ne yapabilirm.

  yazıyı okuyunuz http://www.calismadunyasi.com/dogum-parasi-nedir-dogum-parasi-ne-kadardir-sartlari-dogum-parasi-nasil-hesaplanir-dogum-parasi-icin-gerekli-evraklar

  Teşekkürler.

 120. barış

  merhaba,

  Eşim doğum izni için 06.06.2011 tarihinde ayrıldı.27.06.2011 tarihinde doktor kontrolune gittiğimizde rapor 07.07.2011 tarihine uzatıldı ve 05.07.2011 tarihinde dağum gerçekleştive 05.07.2011 tarihi itibsriyle rapor yazıldı.İşyerinden muhasebeci arkadaş önceki rapor tarihinden önce doğm yapmış ve dolayısıyla rapor cakışması olabilir diye bişeyler anlattı fakat anlamadım .izin sonrası rapor parası alırken sorun cıkarmı???

  İlginize teşekkürler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir