Ücret Garanti Fonu

İşverenin iflas etmesi konkordato ilan etmesi ve aciz vesikası alması nedeniyle ödeme güçlüğüne düşmesi durumunda işçiler ücretlerini nasıl alır

İşverenin iflas etmesi konkordato ilan etmesi ve aciz vesikası alması  nedeniyle ödeme güçlüğüne düşmesi durumunda işçiler alamadıkları son üç ay net ücretlerini  ücret garanti fonundan alırlar.4447 sayılı kanunun Ek 1 maddesine  istinaden ödeme yapılır.Burada dikkat edilmesi gereken husus  daha önce ücret garanti fonu 4857 sayılı Kanunun 33. maddesi ile düzenlenmiştir. 15/05/2008-5763 S.K/37.ile bu madde mülgadır..Dolayısı ile İş Kanunun 33.maddesine dayanılarak çıkarılan Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği de geçersizdir.Yeni Yönetmeliğin çıkarılması gerekir.Ücret Garanti Fonuna istinaden yapılan ödemeler 4447 sayılı Kanunun Ek 1 maddesi ile yeniden düzenlenmiştir.Her ne kadar İş Kanunun 33.maddesi mülga olduğundan Yönetmelik geçersiz olsa bile uygulama yeni yönetmelik çıkıncaya kadar Kanunda yapılan değişiklikler hariç eski şekilde devam edecektir.

Sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası veya iflasın ertelenmesi nedenleri ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli olmak üzere, işçilerin iş ilişkisinden kaynaklanan üç aylık ödenmeyen ücret alacaklarını karşılamak amacı ile İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında ayrı bir Ücret Garanti Fonu oluşturulur. Bu madde kapsamında yapılacak ödemelerde işçinin, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki son bir yıl içinde aynı işyerinde çalışmış olması koşulu esas alınarak temel ücret üzerinden ödeme yapılır.Bu ödemeler prime esa kazançların üst sınırını geçemez.Ücret Garanti Fonu, işverenlerce işsizlik sigortası primi olarak yapılan ödemelerin yıllık toplamının yüzde biridir. Ücret Garanti Fonunun oluşumu ve uygulanması ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir

BAŞVURU

Ücret alacağı bulunan alacaklının, resmi kimlik belgesi ve işveren tarafından düzenlenen İşçi Alacak Belgesi veya son üç aylık ücretlerinin ödenmediğini belirten sair belge ile birlikte ikamet ettiği yere en yakın İşkur birimine aşağıdaki belgelerden enaz biri ile şahsen başvurmaları gerekmektedir.

1   -İcra Dairesinden alınan Aciz Vesikası veya Aciz Vesikası hükmündeki Haciz Tutanağı,

2   -İflas Kararının, Ticaret Sicil Gazetesi veya İflas Dairesince yurt düzeyinde trajı en yüksek beş gazeteden birinde yapılan ilanı,

3    – İcra Tetkik Merciince verien konkordato mühletine ait kararın tasdikli sureti veya yurt düzeyinde trajı en yüksek beş gazeteden birinde yapılan mühlet ilanı veya Ticaret Sicil  Memurluğundan alınacak konkordatoya ilişkin belge.

Alacaklı yukarıda sayılan evraklarla birlikte Kurum ünitesine başvurduktan sonra Kurum gerekli araştırmayı yaparak herhangi bir  (evraklarda) eksiklik yok ise 30 gün içerisinde ödemeyi gerçekleştirir.

DÜZENLENECEK BELGELER
İŞÇİ ALACAK BELGESİ

Alacaklı Borçlu
İşçinin İşverenin
TC Kimlik No : Adı Soyadı (Unvanı) :
Adı Soyadı : İşyeri SGK Sicil no.           :
Baba Adı : İşyeri Adresi/Tel No. :
SGK Sicil No. :
Doğum Yeri :
Doğum Tarihi :
İkametgahı/Tel No. :
 
Alacak takibinin hangi yola yapıldığı :
 
 
 
AYLAR İTİBARİYLE NET ÜCRET ALACAKLARI
…………Yılı
OCAK :
ŞUBAT :
MART :
NİSAN :
MAYIS :
HAZİRAN :
TEMMUZ :
AĞUSTOS :
EYLÜL :
EKİM :
KASIM :
ARALIK :
İşveren Veya Hak Sahipleri
İmza
Mühür

.