Önemli: 01.09.2013 den sonra tümü için %2 olarak alınacaktır.

BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2008/14173
Ekli “Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi”nin yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 22/9/2008 tarihli ve 848 sayılı yazısı üzerine, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 83 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/9/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.
KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI 
PRİM TARİFESİ
Amaç
MADDE 1– (1) Bu Tarifenin amacı, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun sosyal sigorta hükümlerine göre işkollarının ve işyerinin hangi tehlike sınıfına girdiğinin, tehlike sınıf ve derecesine ait prim oranlarının ve tehlike derecelerinin belirlenmesinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Tarife, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen sigortalıları, işverenleri ve işyerlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tarife, 5510 sayılı Kanunun 83 üncü maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tarifenin uygulanmasında; 
a) Kanun: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu,
b) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığını,
c) İşveren: Sigortalı kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları, 
ç) İşyeri: Sigortalıların maddi olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları yerler ile bu yerlerde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan, aynı yönetim altında örgütlenen yerler ile bağlı yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentiler ile araçlarını, 
d) İşkolu kodu: İşyerinde yapılan veya sigortalının yaptığı işin, prim tarifesine göre hangi işkoluna tabi olduğunu belirleyen ve bu tarife eki listenin  sınıf sütununda belirtilen kodları,
e) Tehlike sınıfı: İşkollarının, iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre belirlenen oniki tehlike sınıfını,
f) Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı: Yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre % 1 ilâ % 6,5 arasında belirlenen oranı,
g) Kaçınılmazlık ilkesi: Olayın meydana geldiği tarihte  bilimsel ve teknik kurallar ve olanaklar  gereğince alınacak tüm önlemlere rağmen zararın kısmen veya tamamen meydana gelmesi durumunu,
ifade eder.
(2) Kanunun 3 üncü maddesindeki tanımlar bu Tarife için de geçerlidir. 
Tehlike sınıfı ve prim oranı
MADDE 5 – (1) Tarife eki listede işkolları oniki tehlike sınıfına ayrılmış olup bu sınıfların normal prim oranları, en düşük haddi % 1, en yüksek haddi % 6,5 olarak belirlenmiştir.
(2) Bir işin normal yüzdelik prim oranı, dahil olduğu tehlike sınıfının 2’ye bölümü sonucunda bulunacak rakama,  0,5 değerinin eklenmesi suretiyle bulunur. 
Esas işin fer’i ve mütemmimi olan işlerde prim oranları
MADDE 6 – (1)  Bir işyerinde yürütülen ve esas işin fer’i ve mütemmimi mahiyetinde olan bütün işlerin sigorta primleri, esas işin tabi tutulduğu prim haddine göre hesaplanır. Ancak, esas işin fer’i ve mütemmimi sayılan işler, sigortalıları birbirine karışmayacak şekilde, ayrı ve bağımsız olarak yürütüldüğü ve Kurumda ayrı bir işyeri olarak tescil edilmiş olduğu takdirde her biri kendi tehlike sınıfının prim haddine tabi olur.  
Aynı işyerinde, aynı işveren tarafından yürütülen işler
MADDE 7 – (1) Aynı işveren tarafından, aynı işyerinde yürütülen ve mahiyetleri bakımından ayrı özellikler gösteren ve farklı tehlike sınıflarına dahil olan bütün işler, işyerinde en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim oranına tabi olur.
Tarife eki listede  gösterilmeyen işler
MADDE 8 – (1) Tarife eki listede gösterilmeyen işler, mahiyetleri ve iş kazası ile meslek hastalığı tehlikesinin ağırlığı gözönünde bulundurulmak suretiyle kendisine en yakın işkolunun dahil olduğu prim oranına tabi olur.
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan sigortalıların durumu
MADDE 9 – (1) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar, birden fazla işyerinin sahibi veya ortağı olması durumunda tehlike sınıfı en yüksek olan işyerinin prim oranına tabi tutulurlar.
(2) Aynı ay içerisinde faaliyetini sonlandırıp, yine aynı ay içerisinde yeniden faaliyete başlayan sigortalıların kısa vadeli sigorta kollarına ilişkin sigorta primi son faaliyet konusu işine göre hesap ve tahsil olunur. 
(3) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar, aynı zamanda işyerinde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştırması halinde, çalıştırdığı sigortalıların tabi olduğu tehlike sınıfı ve prim oranına tabi olurlar. Birden fazla işyerinin sahibi veya ortağı olması ve aynı zamanda her bir işyerinde sigortalı çalıştırılması halinde, tehlike sınıfı en yüksek olan işyerinin prim oranına tabi tutulurlar.
Normal prim oranlarının derecelere ayrılması
MADDE 10 – (1) Her tehlike sınıfı üst, normal ve alt derece olmak üzere üç tehlike derecesine ayrılır.
(2) Üst derece prim oranı dahil olduğu tehlike sınıfının normal yüzdelik prim oranından 0,2 puan daha yüksek, alt derece prim oranı normal yüzdelik prim oranından 0,2 puan daha düşüktür. Şu kadar ki, I inci tehlike sınıfındaki işyerleri için alt derece prim oranı, bu sınıfın normal prim oranının altına düşemez ve XII nci tehlike sınıfındaki işyerleri için ise üst derece prim oranı, bu sınıfın normal prim oranını geçemez.
Dereceleme işlemleri
MADDE 11 – (1) Kurum, her yıl yapacağı hesaplamalar ile dereceleme hesabının yapıldığı yıldan önceki 3 takvim yılı içinde aynı işkolunda kırkbin ve daha fazla gün için sigorta primi tahakkuk ettirmiş olan işyerlerini derecelemeye tabi tutar.
(2) Bu işyerlerinin girecekleri tehlike dereceleri; derecenin belirlendiği yıldan önceki 3 takvim yılı içinde meydana gelerek Kurum kayıtlarına intikal eden ve işyerlerinin özel şartları ile tehlikeyi önlemek için alınmış olan emniyet tedbirlerinin de sonucunu gösteren iş kazaları, meslek hastalıkları, sürekli iş göremezlik ve ölüm olaylarına göre işyerlerinin tehlike ağırlığı dikkate alınarak Kurum tarafından üst, normal veya alt derece olarak belirlenir.
(3) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalığı, sürekli iş göremezlik ve ölüm olaylarının, işverence işyerinde alınan işin niteliğine uygun bilimsel ve teknik tedbirlerin alınmasına rağmen veya doğal afetler sonucu meydana geldiğinin tespiti halinde kaçınılmazlık ilkesi gereği bu tür olaylar derecelendirme hesabında dikkate alınmaz. 
(4) Yukarıda belirtilen 3 yıllık devre için kırkbin gün sigorta primi tahakkuk ettirmemiş olan işyerleri, dahil bulundukları işkolunun normal prim oranı üzerinden prim öderler.
506 sayılı Kanuna ilişkin hükümler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1)  1/10/2008 tarihinden önce 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamına alınmış olan işyerleri için uygulanmakta olan iş kazası ve meslek hastalıkları sigortaları prim oranı bu tarihten geçerli olmak üzere 0,5 puan düşürülerek uygulanır.  
(2) 506 sayılı Kanuna göre tescil edilen işyerlerinin mevcut işkolu kodları, işverenlerin elektronik veya kâğıt ortamında yapacakları beyana istinaden, Kurumca gerek görülen haller hariç olmak üzere, ayrıca tebligat yapılmaksızın bu tarifedeki uygun işkolu kodlarına dönüştürülür. 
(3) 506 sayılı Kanuna göre tescil edilen işyerlerinin bu Tarifenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki işkolu kodlarından yapılmış olan prim ödeme gün sayıları, yeni işkolu kodundan yapılmış bildirim olarak kabul edilerek dereceleme hesaplamalarında dikkate alınır. 
1479 ve 2926 sayılı kanunlara ilişkin hükümler
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 1/10/2008 tarihinden önce 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa ve 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre tescil edilmiş sigortalıların meslek kodları Kurumca bu Tarifedeki uygun işkolu kodlarına dönüştürülür.
(2) Bu maddenin birinci fıkrasına göre meslek kodları bu Tarifedeki uygun işkolu kodlarına dönüştürülen sigortalılar, bu işleme karşı Tarifenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde Kuruma itirazda bulunabilirler.
Geçmiş dönemlere ilişkin tescil edilen işyerleri     
GEÇİCİ MADDE  3 – (1) Bu Tarifenin yürürlüğe girmesinden sonra,  Kurum ve diğer kamu idarelerinin denetim veya kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitlere, yargı kararlarına, işverenler tarafından verilen işyeri bildirgesi ve diğer tespitlere istinaden  tescil edilen işyerlerinin tescil tarihi, bu Tarifenin yürürlük tarihinden önceki bir tarih olması halinde, bu Tarifenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 18/3/1981 tarihli ve 8/2569 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşkazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortaları Prim Tarifesi hükümlerine göre, bu tarihten sonra ise bu Tarifeye göre işlem yapılır. 
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Tarife 1/10/2008 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Tarife hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
LİSTE
 
  TEHLİKE SINIFI PRİM NİSPETİ
KISIM BÖLÜM GRUP SINIF      
A       TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK    
  1     Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri    
    11   Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi    
      111 Tahılların (pirinç hariç), baklagillerin ve yağlı tohumların yetiştirilmesi III 2
      112 Çeltik (kabuklu prinç) yetiştirilmesi III 2
      113 Sebze, kavun-karpuz, kök ve yumru sebzelerin yetiştirilmesi III 2
      114 Şeker kamışı yetiştirilmesi III 2
      115 Tütün yetiştirilmesi III 2
      116 Lifli bitkilerin yetiştirilmesi III 2
      119 Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) diğer bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi III 2
    12   Çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi    
      121 Üzüm yetiştirilmesi III 2
      122 Tropikal ve subtropikal meyvelerin yetiştirilmesi III 2
      123 Turunçgillerin yetiştirilmesi III 2
      124 Yumuşak çekirdekli meyvelerin ve sert çekirdekli meyvelerin yetiştirilmesi III 2
      125 Diğer ağaç ve çalı meyvelerinin ve sert kabuklu meyvelerin yetiştirilmesi III 2
      126 Yağlı meyvelerin yetiştirilmesi III 2
      127 İçecek üretiminde kullanılan bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi III 2
      128 Baharatlık, aromatik (ıtırlı), uyuşturucu nitelikte ve eczacılıkla ilgili bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi III 2
      129 Diğer çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi III 2
    13   Dikim için bitki yetiştirilmesi     
      130 Dikim için bitki yetiştirilmesi  III 2
    14   Hayvansal üretim    
      141 Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği III 2
      142 Diğer sığır ve manda yetiştiriciliği III 2
      143 At ve at benzeri diğer hayvan yetiştiriciliği III 2
      144 Deve ve devegillerin yetiştiriciliği III 2
      145 Koyun ve keçi yetiştiriciliği III 2
      146 Domuz yetiştiriciliği III 2
      147 Kümes hayvanları yetiştiriciliği III 2
      149 Diğer hayvan yetiştiriciliği III 2
    15   Karma çiftçilik    
      150 Karma çiftçilik III 2
    16   Tarımı destekleyici faaliyetler ve hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler    
      161 Bitkisel üretimi destekleyici faaliyetler III 2
      162 Hayvan üretimini destekleyici faaliyetler III 2
      163 Hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler III 2
      164 Bitkisel üretim için tohumun işlenmesi III 2
    17   Avcılık, tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri    
      170 Avcılık, tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri III 2
  2     Ormancılık ve tomrukçuluk    
    21   Orman yetiştirme (silvikültür ) ve diğer ormancılık faaliyetleri     
      210 Orman yetiştirme (silvikültür ) ve diğer ormancılık faaliyetleri  III 2
    22   Tomrukçuluk    
      220 Tomrukçuluk III 2
    23   Ağaç dışındaki yabani olarak yetişen ürünlerin toplanması     
      230 Ağaç dışındaki yabani olarak yetişen ürünlerin toplanması  III 2
    24   Ormancılık için destekleyici faaliyetler     
      240 Ormancılık için destekleyici faaliyetler  III 2
  3     Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği    
    31   Balıkçılık      
      311 Deniz balıkçılığı V 3
      312 Tatlı su balıkçılığı  V 3
      319 Sünger avcılığı V 3
    32   Su ürünleri yetiştiriciliği     
      321 Deniz ürünleri yetiştiriciliği  V 3
      322 Tatlı su ürünleri yetiştiriciliği  V 3
B       MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI    
  5     Kömür ve Linyit Çıkartılması     
    51   Taşkömürü madenciliği     
      510 Taşkömürü madenciliği  XII 6,5
    52   Linyit madenciliği    
      520 Linyit madenciliği XII 6,5
  6     Ham Petrol ve Doğalgaz çıkarımı    
    61   Ham Petrol çıkarımı    
      610 Ham Petrol çıkarımı VII 4
    62   Doğalgaz çıkarımı     
      620 Doğalgaz çıkarımı  VII 4
  7     Metal Cevheri Madenciliği    
    71   Demir cevheri madenciliği    
      710 Demir cevheri madenciliği VI  3,5
    72   Demir dışı metal cevherlerin madenciliği    
      721 Uranyum ve toryum cevherlerinin madenciliği  VI 3,5
      729 Diğer demir dışı metal cevherlerin madenciliği  VI 3,5
  8     Diğer Madencilik ve Taşocakçılığı    
    81   Kum, kil ve taş ocakçılığı    
      811 Süsleme ve yapı taşlarının, kireç taşı, alçı taşı, tebeşir ve kayağan taşı (bileği taşı) ocakçılığı XI  6
      812 Çakıl ve kum ocaklarının faaliyetleri; kil ve kaolin (arı kil) çıkarımı III 2
    89   Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taşocakçılığı     
      891 Kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği VI 3,5
      892 Turba çıkarımı ve briketlenmesi  IV 2,5
      893 Tuz çıkarımı II 1,5
      894 Deniz ve göllerde tuz çıkarımı II 1,5
      895 Kaya tuzu ve diğer tuzların çıkarımı IV 2,5
      896 Alelümum maden arama işleri (Petrol ve tabii gaz arama işleri hariç)  VI 3,5
      897 Müstakilen yapılan maden ve curuf temizleme, ayıklama işleri.  II 1,5
      899 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taşocakcılığı  X 5,5
  9     Madenciliği destekleyici hizmet faaliyetleri     
    91   Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler    
      910 Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler VII 4
    99   Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler    
      990 Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler VII 4
C       İMALAT    
  10     Gıda ürünlerinin imalatı    
    101   Etin işlenmesi ve saklanması ile et ürünlerinin imalatı    
      1011 Etin işlenmesi ve saklanması II 1,5
      1012 Kümes hayvanları etlerinin işlenmesi ve saklanması II 1,5
      1013 Et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen ürünlerin imalatı II 1,5
    102   Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması    
      1020 Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması II 1,5
    103   Sebze ve meyvelerin işlenmesi ve saklanması    
      1031 Patatesin işlenmesi ve saklanması II 1,5
      1032 Sebze ve meyve suyu imalatı II 1,5
      1039 Başka yerde sınıflandırılmamış meyve ve sebzelerin işlenmesi ve saklanması II 1,5
    104   Bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağların imalatı    
      1041 Sıvı ve katı yağ imalatı III 2
      1042 Margarin ve benzeri yenebilir yağların imalatı III 2
    105   Süt ürünleri imalatı    
      1051 Süthane işletmeciliği ve peynir imalatı I 1
      1052 Dondurma imalatı I 1
    106   Öğütülmüş tahıl ürünleri, nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı    
      1061 Öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı III 2
      1062 Nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı IV 2,5
      1063 Bulgur, bakliyat ve sebze unları ve bunlara benzeyen diğer gıda maddeleri imalatı  II 1,5
    107   Fırın ve unlu mamuller imalatı    
      1071 Ekmek, taze pastane ürünleri ve taze kek imalatı I 1
      1072 Peksimet ve bisküvi imalatı; dayanıklı pastane ürünleri ve dayanıklı kek imalatı I 1
      1073 Makarna, şehriye, kuskus ve benzeri unlu mamullerin imalatı IV 2,5
    108   Diğer gıda maddelerinin imalatı    
      1081 Şeker imalatı II 1,5
      1082 Kakao, çikolata ve şekerleme imalatı I 1
      1083 Kahve ve çayın işlenmesi I 1
      1084 Baharat, sos, sirke ve diğer çeşni maddelerinin imalatı I 1
      1085 Hazır yemeklerin ve yiyeceklerin imalatı I 1
      1086 Hazır, homojenize gıda maddeleri ile diyet yiyecekleri imalatı I 1
      1089 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda maddelerinin imalatı I 1
    109   Hazır hayvan yemleri imalatı    
      1091 Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı II 1,5
      1092 Ev hayvanları için hazır yem imalatı II 1,5
  11     İçeceklerin imalatı    
    110   İçecek imalatı    
      1101 Alkollü içeceklerin damıtılması, arıtılması ve harmanlanması II 1,5
      1102 Üzümden şarap imalatı II 1,5
      1103 Elma şarabı ve diğer meyve şaraplarının imalatı II 1,5
      1104 Diğer damıtılmamış mayalı içeceklerin imalatı II 1,5
      1105 Bira imalatı II 1,5
      1106 Malt imalatı II 1,5
      1107 Alkolsüz içeceklerin imalatı; maden sularının ve diğer şişelenmiş suların üretimi II 1,5
  12     Tütün ürünleri imalatı    
    120   Tütün ürünleri imalatı    
      1200 Tütün ürünleri imalatı I 1
  13     Tekstil ürünlerinin imalatı    
    131   Tekstil elyafın hazırlanması ve bükülmesi    
      1310 Doğal ve sentetik pamuk elyafının hazırlanması ve eğrilmesi  I 1
      1311 Doğal ve sentetik yün elyafının hazırlanması ve eğrilmesi  I 1
      1312 Doğal ve sentetik kamgarn elyafının hazırlanması ve eğrilmesi  I 1
      1313 Doğal ve sentetik keten elyafının hazırlanması ve eğrilmesi  II 1,5
      1314 Tarak döküntüsü dahil, ipek atılması ve işlenmesi; sentetik ya da yapay iplik elyafının atılması ve işlenmesi  II 1,5
      1315 Dikiş ipliği imalatı  I 1
      1319 Diğer tekstil elyaflarının hazırlanması ve eğrilmesi  I 1
    132   Dokuma    
      1320 Pamuklu dokuma  III 2
      1321 Yünlü dokuma  III 2
      1322 Kamgarn dokuma  II 1,5
      1323 İpekli dokuma  II 1,5
      1324 Karışık iplik ve dokuma fabrikaları (herhangi bir maddeden %75 veya daha fazla nispette ihtiva eden dokumalar kendi gruplarında tasnif olunur.)  III 2
      1329 Diğer dokumalar  I 1
    133   Tekstil ürünlerinin bitirilmesi    
      1330 Tekstil ürünlerinin bitirilmesi III 2
    139   Diğer tekstil ürünlerinin imalatı     
      1391 Örgü ve tığ işi kumaşların imalatı I 1
      1392 Giyim eşyası dışındaki tamamlanmış tekstil ürünlerinin imalatı I 1
      1393 Halı ve kilim imalatı I 1
      1394 Halat, ip, sicim ve ağ imalatı II 1,5
      1395 Dokuma olmayan kumaşlar ile dokuma olmayan kumaştan yapılan ürünlerin imalatı, giyim eşyası hariç III 2
      1396 Diğer teknik ve endüstriyel tekstillerin imalatı II 1,5
      1399 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer tekstillerin imalatı II 1,5
  14     Giyim eşyalarının imalatı    
    141   Kürk hariç giyim eşyası imalatı    
      1411 Deri giyim eşyası imalatı I 1
      1412 İş giysisi imalatı II 1,5
      1413 Diğer dış giyim eşyaları imalatı I 1
      1414 İç giyim eşyası imalatı I 1
      1415 Şapka ve kaset imalatı I 1
      1416 Terziler (hususi dikişler)  I 1
      1419 Diğer giyim eşyalarının ve aksesuarlarının imalatı II 1,5
    142   Kürkten eşya imalatı    
      1420 Kürkten eşya imalatı I 1
    143   Örme (Trikotaj) ve tığ işi ürünlerinin imalatı    
      1431 Örme (Trikotaj) ve tığ işi çorap imalatı I 1
      1439 Örme (Trikotaj) ve tığ işi diğer giyim eşyası imalatı I 1
  15     Deri ve ilgili ürünlerin imalatı    
    151   Derinin tabaklanması ve işlenmesi; bavul, el çantası, saraçlık ve koşum takımı imalatı;kürkün işlenmesi ve boyanması    
      1511 Derinin tabaklanması ve işlenmesi  III 2
      1512 Bavul, el çantası ve benzerleri ile saraçlık ve koşum takımı imalatı (deri giyim eşyası hariç) I 1
      1513 Kürkün işlenmesi ve boyanması I 1
      1519 Çiğ deri kurutma ve bağırsak işleme yerleri ( sucuk bumbar hariç) I 1
    152   Ayakkabı, terlik vb imalatı    
      1520 Ayakkabı, terlik vb imalatı I 1
  16     Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek eşyaların imalatı    
    161   Ağaçların biçilmesi ve planyalanması    
      1610 Ağaçların biçilmesi ve planyalanması V 3
    162   Ağaç, mantar, kamış ve örgü malzeme ürünü imalatı    
      1621 Ahşap plaka ve levha imalatı V 3
      1622 Birleştirilmiş parke yer döşemelerinin imalatı V 3
      1623 Diğer bina doğramacılığı ve marangozluk ürünlerinin imalatı V 3
      1624 Ahşap konteyner imalatı V 3
      1625 Ağaç mantarı ürünleri imalatı; saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan ürünlerin imalatı II 1,5
      1629 Diğer ağaç ürünleri imalatı;  IV 2,5
  17     Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı    
    171   Kağıt hamuru, kağıt ve mukavva imalatı    
      1711 Kağıt hamuru imalatı II 1,5
      1712  Kağıt ve mukavva imalatı II 1,5
    172   Kağıt ve mukavva ürünleri imalatı    
      1721 Oluklu kağıt ve oluklu mukavva imalatı ile kağıt ve mukavvadan yapılan ambalaj kutuları imalatı I 1
      1722 Kağıttan yapılan ev eşyası, sıhhi ve tuvalet malzemeleri imalatı I 1
      1723 Kağıt kırtasiye ürünleri imalatı I 1
      1724 Duvar kağıdı imalatı I 1
      1729 Kağıt ve mukavvadan diğer ürünlerin imalatı I 1
  18     Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması    
    181   Basım ve basım ile ilgili hizmet faaliyetleri     
      1811 Gazetelerin basımı II 1,5
      1812 Diğer matbaacılık II 1,5
      1813 Basım ve yayım öncesi hizmetler II 1,5
      1814 Ciltçilik ve ilgili hizmetler II 1,5
      1815 Diğer baskı ve hakkaklık işleri (tabaklar ve diğer eşya üzerine baskı, hakkaklık ve işleme yapılması gibi)  II 1,5
    182   Kayıtlı medyanın çoğaltılması    
      1820 Kayıtlı medyanın çoğaltılması (ses, görüntü ve bilgisayar kaydı)  I 1
  19     Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı    
    191   Kok fırını ürünlerinin imalatı    
      1910 Kok fırını ürünlerinin imalatı III 2
    192   Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı    
      1920 Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı III 2
  20     Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı    
    201   Temel kimyasal maddelerin, kimyasal gübre ve azot bileşikleri, birincil formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı    
      2011 Sanayi gazları imalatı II 1,5
      2012 Boya maddeleri ve pigment imalatı II 1,5
      2013 Diğer inorganik temel kimyasal maddelerin imalatı III 2
      2014 Diğer organik temel kimyasalların imalatı III 2
      2015 Kimyasal gübre ve azot bileşiklerin imalatı III 2
      2016 Birincil formda plastik hammaddelerin imalatı III 2
      2017 Birincil formda sentetik kauçuk imalatı III 2
    202   Haşere ilaçları ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı    
      2020 Haşere ilaçları ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı I 1
    203   Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı    
      2030 Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı I 1
    204   Sabun ve deterjan, temizlik ve parlatıcı maddeleri; parfüm; kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı    
      2041 Sabun ve deterjan, temizlik ve parlatıcı maddeleri imalatı  I 1
      2042 Parfüm kozmetik ve bakım malzemelerinin imalatı I 1
    205   Diğer kimyasal ürünlerin imalatı    
      2051 Patlayıcı madde imalatı VI 3,5
      2052 Tutkal imalatı I 1
      2053 Uçucu yağların imalatı III 2
      2054 Her nevi mum imali I 1
      2055 Kibrit imali  II 1,5
      2059 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünlerin imalatı IV 2,5
    206   Suni veya sentetik elyaf imalatı    
      2060 Suni veya sentetik elyaf imalatı II 1,5
  21     Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı    
    211   Temel eczacılık ürünleri imalatı    
      2110 Temel eczacılık ürünleri imalatı I 1
    212   Eczacılığa ilişkin ilaçların imalatı     
  2120 Eczacılığa ilişkin ilaçların imalatı  I 1
  22     Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı    
    221   Kauçuk ürünlerin imalatı    
      2211 İç ve dış lastik imalatı; lastiğe sırt geçirilmesi ve yeniden işlenmesi IV 2,5
      2219 Diğer kauçuk ürünleri imalatı IV 2,5
    222   Plastik ürünlerin imalatı     
      2221 Plastik tabaka, levha, tüp ve profil imalatı IV 2,5
      2222 Plastik torba, çanta, poşet, çuval, kutu, damacana, şişe, makara vb. paketleme malzemelerinin imalatı IV 2,5
      2223 Plastik inşaat malzemesi imalatı IV 2,5
      2229 Diğer plastik ürünlerin imalatı IV 2,5
  23     Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı    
    231   Cam ve cam ürünleri imalatı    
      2311 Düz cam imalatı III 2
      2312 Düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi III 2
      2313 Çukur cam imalatı III 2
      2314 Cam elyafı imalatı III 2
      2319 Diğer camların imalatı ve işlenmesi (teknik amaçlı cam eşyalar dahil) III 2
    232   Ateşe dayanıklı ürünlerin imalatı    
      2320 Ateşe dayanıklı ürünlerin imalatı II 1,5
    233   Kilden inşaat malzemeleri imalatı    
      2331 Seramikten karo ve kaldırım taşları imalatı III 2
      2332 Fırınlanmış kilden tuğla, karo ve inşaat malzemeleri imalatı  III 2
    234   Diğer porselen ve seramik ürünlerin imalatı    
      2341 Seramik ev ve süs eşyası imalatı II 1,5
      2342 Seramikten yapılan sıhhi ürünlerin imalatı II 1,5
      2343 Seramik izolatörlerin ve izolasyon bağlantı parçalarının imalatı II 1,5
      2344 Diğer teknik seramik ürünlerin imalatı II 1,5
      2349 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer seramik ürünlerin imalatı II 1,5
    235   Çimento, kireç ve alçı imalatı    
      2351 Çimento imalatı IV 2,5
      2352 Kireç ve alçı imalatı  X 5,5
      2353 Alçı taşı istihracından ayrı olarak işletilen alçı tozu ve alçıdan eşya imali.  I 1
    236   Beton, çimento ve alçıdan yapılmış eşyaların imalatı    
      2361 İnşaat amaçlı beton ürünlerin imalatı IV 2,5
      2362 İnşaat amaçlı alçı ürünlerinin imalatı IV 2,5
      2363 Hazır karma beton imalatı IV 2,5
      2364 Toz harç imalatı IV 2,5
      2365 Lif ve çimento karışımlı ürünlerin imalatı IV 2,5
      2369 Beton, alçı ve çimentodan yapılmış diğer ürünlerin imalatı IV 2,5
    237   Taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi    
      2370 Taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi V 3
    239   Aşındırıcı ürünlerin ve başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı    
      2391 Aşındırıcı ürünlerin imalatı V 3
      2399 Başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı V 3
  24     Ana metal sanayii    
    241   Ana demir ve çelik ürünleri ile demir alaşımları imalatı    
      2410 Ana demir ve çelik ürünleri ile demir alaşımları imalatı V 3
    242   Çelikten tüpler, borular, içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı    
      2420 Çelikten tüpler, borular, içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı V 3
    243   Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünlerin imalatı    
      2431 Barların soğuk çekilmesi V 3
      2432 Dar şeritlerin soğuk haddelenmesi V 3
      2433 Soğuk şekillendirme veya katlama V 3
      2434 Tellerin soğuk çekilmesi V 3
    244   Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı    
      2441 Değerli metal üretimi V 3
      2442 Alüminyum üretilmesi V 3
      2443 Kurşun, çinko ve kalay üretimi V 3
      2444 Bakır üretilmesi V 3
      2445 Demir dışı diğer metallerin üretimi V 3
      2446 Nükleer yakıtların işlenmesi III 2
    245   Metal döküm sanayii    
      2451 Demir döküm V 3
      2452 Çelik dökümü V 3
      2453 Hafif metallerin dökümü V 3
      2454 Diğer demir dışı metallerin dökümü V 3
  25