Tebligatta sürelerin hesaplanması

Tebligatta sürelerin hesaplanması aşağıdaki şekilde olacaktır.

Eğer gün verilmişse tebligatın alındığı tarihi saymayarak ertesi günden itibaren verilen gün parmak hesabı sayılacaktır. Örneğin ayın beşinde (5) aldığınız tebligat 15 gün süreli ise yın 6 sından başlayarak 20 sinde mesai bitiminde bitecektir.  Son gün tatile rastlarsa ilk iş günü mesai bitimine kadar süreniz devam edecektir. Ayın 20 si cumartesi gününe rastlarsa 21 pazar sayılmayacak ayın 22 si pazartesi günü mesai bitimine kadar süreniz olacaktır .

Ay ile 30 gün farkı

Sürelerin hesaplanmasında 30 gün denildiğinde yukarıda ki gibi hesaplanacak  ilk gün hesaba katılmayarak parmak hesabı ile 30 gün sayılacaktır. Eğer 30 gün yerine 1 ay denilirse hesaplama nasıl yapılacaktır ? Burada durum değişmektedir. Bir (1) ay süre durumunda tebligatı aldığınız gün başlayarak (1 gün sonrası geçerli değil ) gelecek ayın aynı numaralı gününe denk gelen süre bitecektir. Örneğin ayın  5 inde tebligatı aldınız ve bir aylık süre verildi . Gelecek ayın aynı numaralı gün olan  5. günü mesai bitimi süre bitecektir . Yine ayın 5 i  tatil ise takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar süre devam edecektir. Önemli bir noktaya değinelim. Eğer gelecek ayda aynı numaralı gün yoksa ne olacaktır ? Örneğin mayıs 31 de tebligatı aldınız. Haziran 31 i olmadığına göre süreniz ne zaman bitecektir. Bu durumda sonraki güne uzama olur. Yani temmuz 1 de süre biter . En çok karıştırılan ayda şubat ayıdır. . Buna da örnek verelim . 31 aralık da aldığınız tebligat Şubat ayı 28 çektiğinden bir sonraki güne kayar dolayısıyla 1 martta süre biter .

Hafta 7 gün farkı

7 gün süre verilmişse tebligatın alındığı tarih sayılmayacak 7 gün parmak hesabı yapılacaktır. Süre hafta verilmişse tebligatın alındığı günü takip eden ilk aynı gün süre bitecektir. Pazartesi alındı ise gelecek pazartesi salı gün alındı ise gelecek salı gibi . Süre sonu tatile rastlarsa ilk iş günü mesai bitimi sürenin bitimi kabul edilecektir.

İki hafta 15 gün farkı

15 gün süre aynı şekilde hesaplanacak ilk gün hesaba katılmayacak sonraki 15 gün sayılacaktır. İki hafta denilirse süre tebligatın alındığı tarihi takip eden ikinci aynı gün olacaktır. Çarşamba tebligat alındı ise gelecek 1 çarşamba değil ikinci çarşamba süre bitecektir.

Tebligatın alındığı tarih derken Kanunda sayılan haller kastedilmiştir.  Posta ile memur eli ile tebligat muhtara tebligat veya öğrenilen tarih veya diğer Kanunda yazılan hallere dikkat etmek gerekir.

Hukukta süreler CMK HUMK da yer almaktadır.

 

istirahatli veya ücretsiz izinli olan işçiye yapılan ücret dışı ödemelerin bildirimi

Sigortalı işçi istirahatli veya ücretsiz izinde iken ücret dışı yapılan ödemelerin bildirimi nasıl olacaktır ? Bilindiği gibi işçi istirahatli iken ücret ödenmeyebilir ücretsiz izinli iken zaten ödeme yapılmamaktadır. Bu durumda günler 0 (sıfır) olarak görülecektir. fakat bu kişilere ücret dışında ikramiye prim yakacak yardımı gibi ücret dışında ödeme yapılırsa sgk ya bildirim nasıl yapılacaktır?  İşçi çalışmadığı için günsüz aylık prim hizmet belgesi mi verilecektir. Sistem bunu kabul etmediğine göre çözümü nasıl olacaktır ? Bu durumda işveren ay içinde yaptığı ücret dışı ödemeleri sigortalının çalıştığı sonraki aya , tavanı aşması durumunda veya çalışması olmaması durumunda yine takip eden ikinci aya malederek bildirimde bulunacaktır. Buraya kadar sorun bulunmamaktadır. Peki işçi takip eden iki ay da çalışmadı ve ücret almaya hak kazanmadı ise  ne yapılması gerekmektedir ?  Bu durumda işverenin bildirim yükümlülüğü bulunmamaktadır. 1 Eylül 2012 tarih ve 28398 sayılı Resmi gazete de yayımlanan işveren uygulama tebliğinde durum açıklanmıştır.Burada dikkat edilecek konu ücret dışı ödemelerdir. Eğer ücret ödenmeye devam edilirse istirahatli olan kişi için gün ve kazançaları gösteren aylık prim hizmet belgesi verilecektir.

Örnek verirsek sigortalı istirahatli  2015 mart nisan mayıs ayında istirahat almıştır. İşveren sözleşme gereği mart ayında tüm çalışanlara 1000 TL yakacak yardımı yapmıştır. Sigortalı nisan ve mayıs ayında çalışmadığı sürece ve ücrete hak kazanmadığı sürece bildirimde bulunulmayacaktır. Nisan ayında 1 gün çalışıp mayıs ayında 3 gün çalışırsa günlük tavan üzerinden bildirim yapılacak haziran veya devamında bildirimi yapılmayacak prime esas kazançlara dahil edilmeyecektir.

Çeyiz parası nasıl alınır miktarı nedir

Çeyiz parası evlilik yardımı evlenme parası olarak da anılır. Çeyiz parası 2015 de ne kadar olacak. Burada tarihin önemi yoktur. Sorgulama yapacağınız ayda  yetim maaşınızın ne kadar olduğudur.

Yeni torba yasaya göre herkes bankada çeyiz hesabı açabilecek . 27 yaşından önce evlenme şartıyla açılan hesabın %20 si ödenecek . Bu rakam 5.000 Tl yi geçemeyecek . Hesap yaparsak 25.000 TL para biriktiren 5.000 Tl yi alacak . banka ayrıca yatırdığınız paranın faizini de verecek .  Verilecek tutar her yıl yeniden değerleme oranın da artırılacak . Bakanlar kurulu miktarı 3 katına kadar artırabilecek .

Ayrıca anne veya babadan maaş alanlar aşağıdaki çeyiz yardımını alabilecekler.

Bağkurdan yetim maaşı alan kız çocukları ssk dan yetim maaşı alan kız çocukları emekli sandığından yetim maaşı alan kız çocukları çeyiz yardımından yararlanır.

Çeyiz parasının şartı  evlenme tarihinizde yetim maaşı  alıyor olmanızdır.Yani yetim aylığınız kesilmemiş olmalıdır.Hakedipde yetim maaşı almayanlarda başvurabilir.  Sadece kız çocukları  yararlanır.Ne kadar çeyiz yardımı alacaksınız.SSK ve Bağkur için aldığınız yetim maaşının 24 katı .Emekli sandığı için ise 12 katı .Çeyiz parası sorgulama yapamazsınız .nereye başvuracaksınız .Eğer ssk ve  bağkurdan (4-a-veya 4-b)  yetim maaşı alıyorsanız  bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik il müdürlüğüne yada sosyal güvenlik merkez müdürlüğüne eğer emekli sandığından yetim aylığı alıyorsanız Kamu görevlileri emeklilik İşlemleri  Daire Başkanlığına müracatınızı yapmanız gerekir.Adresi Milli Müdafaa Cad. No: 24 06643 Bakanlıklar/Ankara dır Çeyiz parasında  Zamanaşımı hakkın doğduğu tarihten itibaren 5 yıldır

Çeyiz parası ile ilgili mevzuat aşağıdaki gibidir

5510 sayılı kanunun 37.maddesi nde (Değişik fıkra: 17/04/2008-5754 S.K./23.mad)

‘’Evlenmeleri nedeniyle, gelir veya aylıklarının kesilmesi gereken kız çocuklarına evlenmeleri ve talepte bulunmaları halinde almakta oldukları aylık veya gelirlerinin iki yıllık tutarı bir defaya mahsus olmak üzere evlenme ödeneği olarak peşin ödenir. Evlenme ödeneği alan hak sahibinin aylığının kesildiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde yeniden hak sahibi olması halinde, iki yıllık sürenin sonuna kadar gelir veya aylık bağlanmaz, bu durumda olanlar 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (f) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılır.

Evlenme ödeneği verilmesi halinde, diğer hak sahiplerinin aylık veya gelirleri evlenme ödeneği verilen sürenin bitimini takip eden ödeme döneminden itibaren 34 üncü maddeye göre yeniden belirlenir.’’ Denilmektedir

SGk tarafından çıkarılan  2008/96 sayılı genelgede evlenme yardımı ile ilgili aşağıdaki hükümler yer almaktadır.

Evlenme Ödeneği Verilmesi

5510 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince evlenmeleri nedeniyle gelir ve aylıkları kesilmesi gereken kız çocuklarına evlenmeleri ve talepte bulunmaları halinde, almakta oldukları gelir ve aylıklarının iki yıllık tutarı bir defaya mahsus olmak üzere evlenme ödeneği olarak peşin ödenecektir.Evlenme ödeneği verilen kız çocukların gelir ve aylıkları, evlenme tarihini izleyen ödeme dönemi başından itibaren durdurulacak, gelir ve aylıkların durdurulduğu tarihten iki sene sonra da kesilecektir. Diğer hak sahiplerinin gelir ve aylıkları, gelir ve aylığın kesildiği tarihten itibaren yükseltilecektir. Evlenme ödeneği alan hak sahibinin gelir ve aylığının kesildiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde yeniden hak sahibi olması halinde, bu süre içinde tekrar gelir ve aylık bağlanmayacak, bu gibi durumlarda kız çocuklarına bağlanacak ölüm gelir ve aylıklarının başlangıcı, iki yıllık sürenin dolduğu tarihi takip eden aybaşı olacaktır. Evlenme ödeneğinin ödenmesi için hak sahiplerinin bir dilekçe ile Kurumun ilgili ünitesine başvurması şarttır. Evlenme tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse, dilekçeyle birlikte, evlenme cüzdanının bir örneğinin de Kuruma verilmesi zorunludur.Bağ-kur sigortalılarından ölüm tarihi Kanunun yürürlük tarihinden önce olanların hak sahibi kız çocuklarının Kanunun yürürlük tarihinden sonra evlenmeleri halinde, bunlara da Kanunun 37 nci maddesi uyarınca evlenme ödeneği verilecektir.

Kısa vadeli sigorta kollarından ve ölüm sigortasından kazanılan diğer haklar (geçici iş göremezlik ödeneği, evlenme ve cenaze ödenekleri ile ölüm toptan ödemeleri), hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıl içinde istenmezse düşmektedir. Burada hak düşürücü süre işlediğinden, söz konusu haklar beş yıl içinde istenilmezse, bir daha ödenmeyecektir.

Çeyiz parası olan sgk devlet yardımı halk arasında nikah parası olarak da adlandırılır

Doğum parası nedir doğum parası ne kadardır şartları doğum parası nasıl hesaplanır doğum parası için gerekli evraklar

Yazımızda SGK dan ssk dan bağkurdan sigortadan Aile ve sosyal Politikalar müdürlüğünden  alınan doğum parası hakkında 2015  bilgileri bulunmaktadır. Ayrıca herkese yapılacak Torba kanun çocuk parası bilgileri açıklanmıştır. 

Sigortalı olsun veya olmasın herkese doğum sonrası  1. çocuk için 300 2.si için 400 ve 3. sü için 600 TL para verilecek . 15 mayıs 2015 tarihinden sonra çocuğu olanlar Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine Sosyal Hizmet merkezlerine ve konsolosluklara başvuru yapıp paralarını alabilirler . Bu para için çalışmaya sigortalı olmaya gerek yok . Çalışmayan bayanlara verilecek. 

Doğum parası başvuru formu buradadır .

 Memurlara doğum yardımı  Aylık katsayı x Gösterge katsayı (2500 x 0,0,079308 )= 2015 Ocak temmuz 198,27 TL dir . SSK lılara doğum yardımı yoktur. Fakat geçici işgöremezlik ödeneği verilir  Halk dilinde Doğum parası yada analık parası doğum yapan bayanlara doğumdan önce ve sonra verilen geçici işgöremezlik ödeneğidir. Doğumdan önceki ve sonraki 8 haftalık süre içinde verilir .Çoğul gebelik halinde doğumdan önceki 8 haftaya 2 hafta daha eklenerek 10 haftalık süre için verilir . Doğum parasının şartları İstirahat başladığında sigortalılık niteliğinin sona ermemiş olması doğumdan önceki bir yıllık sürede 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması istirahatli sürede  işyerinde çalışılmaması ve doğum olayının gerçekleşmesidir.Peki ne kadar doğum parasının miktarı ve tutarı nedir.

Geçici iş göremezlik ödeneklerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç doğumun olduğu tarihten, önceki on iki aydaki son üç ay içinde 80 inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına  bölünmesi suretiyle hesaplanacaktır. Sigortalılara hesaplanacak günlük kazancının yatarak tedavilerde yarısı, ayaktan tedavilerde ise 2/3’ ü üzerinden hesap edilerek geçici iş göremezlik ödeneği verilecektir.

Doğum parası hesaplama form sayfasını kullanarak  nekadar doğum parası alacağınızı hesaplayınız.

emzirme ödeneği için http://www.calismadunyasi.com/emzirme-odenegi sayfasını okuyunuz.

çocuk yardımı için http://www.calismadunyasi.com/cocuk-yardimi sayfasını okuyabilirsiniz.

doğum parası sorgulama için bu sayfayı ziyaret ediniz.e-devlet sayfasıdır.E devlet şifresi ile yatan doğum geçici işgöremezlik ödeneği ve doğum istirahati sayfasını görebilirsiniz

Aşağıda sgk dan alınan doğum parası ve analık halinde alınacak geçici işgöremezlik ödeneği ile ilgili geniş açıklama bulunmaktadır.

Analık halinde geçici işgöremezlik ödeneği (kanun deyimi 5510 sayılı Kanunu ifade eder ) :

Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası ile Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendinde belirtilen muhtarlar ile (b) bendinin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamındaki sigortalılar ile 5 inci maddesinin (a) ve (g)  bendi kapsamındaki sigortalı kadına, analık hallerine bağlı olarak günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilecektir. Geçici iş göremezlik ödeneği hekimin vereceği istirahata bağlı olarak doğumdan önceki ve sonraki 8 haftalık sürede,  çoğul gebelik halinde doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için ödenecektir. Sigortalı kadının isteği ve hekimin onayı ile doğuma 3 hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat süresine çalışılan süre eklenecektir. Bu sürelerin eklenebilmesi için doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışmasının uygun olduğuna dair sağlık raporu yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularınca düzenlenecektir.

Geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için;

a- İstirahatın başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin sona ermemesi,

b- Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması,

c- Bu süre içinde işyerinde çalışmamış olması,

ç- Doğum olayının gerçekleşmiş olması,

gerekmektedir.

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen muhtarlar ile aynı bendin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamındaki sigortalı kadına analık sigortasından geçici iş göremezlik ödeneği ödenirken genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödendiğinin kontrolleri yapılacaktır.

Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “sigortalı kadının isteği ve hekimin onayı ile doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde,” ibaresi “sigortalı kadının, erken doğum yapması halinde doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılamayacak süreler ile isteği ve hekimin onayıyla doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde,” şeklinde değiştirilmiştir.

Buna göre, doğum öncesi 8 (7×8=56 gün) veya çoğul gebelik halinde 10 (7×10=70 gün) haftalık istirahata ayrılan veya 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor alan ancak daha önce erken doğum yapan kadın sigortalıya doğum yapacağı tarihten önce (erken doğum nedeniyle) kullanamadığı günler doğum sonuna ilave edilerek geçici iş göremezlik ödeneği ödenecektir.

Örnek: Doğumuna 8 veya çoğul gebelikte 10 hafta kaldığı ya da 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor alan kadın sigortalının erken doğum nedeniyle kullanamadığı doğum öncesine ait günleri doğum sonuna ilave edilerek geçici iş göremezlik ödeneği ödenecektir.

09/03/2011 tarihinde doğum öncesi gebelik istirahatına ayrılan ve doğumuna 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor alan ancak 19/03/2011 tarihinde erken doğum yapan kadın sigortalının doğum öncesi işyerinde çalıştığı 09/03/2011-18/03/2011 tarihleri arasına ait 10 günlük süre ile erken doğum nedeniyle kullanamadığı 19/03/2011–04/05/2011 tarihleri arası 46 günlük (10+46 gün)  gebelik istirahatı doğum sonrasına ait 56 günlük doğum sonu istirahatına ilave edilerek (56+10+46=112) geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi gerekmektedir.

Ayrıca, doğumuna 8 hafta veya çoğul gebelikte 10 hafta kaldığı ve 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor almaksızın doğum öncesi 8 hafta veya çoğul gebelik halinde 10 hafta kaldığı için istirahata ayrılan ve daha önce erken doğum yapan kadın sigortalıya doğum yapacağı tarihten önce erken doğum yapması nedeniyle kullanamadığı günler doğum sonuna ilave edilerek geçici iş göremezlik ödenekleri ödenecektir.

Örnek: 10/03/2011 tarihinde doğum öncesi 8 hafta veya çoğul gebelik halinde 10 hafta kaldığı için istirahata ayrılan ve 20/03/2011 tarihinde erken doğum yapan kadın sigortalının erken doğum nedeniyle kullanamadığı 46 günün veya çoğul gebelik hali nedeniyle 60 günün doğum sonuna ilave edilerek geçici iş göremezlik ödeneklerinin ödenmesi gerekmektedir. Ancak 10/03/2011-20/03/2011 tarihleri arasında hekimden onay almaksızın analık döneminde işyerinde çalıştığı için söz konusu dönemde sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği ödenmeyecektir.

Doğuma üç hafta kalıncaya kadar işyerinde çalışabileceğine dair raporu almadan işyerinde çalışmaya devam eden, ancak doğum yaptıktan sonra erken doğum yaptığı anlaşılan kadın sigortalıya erken doğum nedeniyle kullanamadığı günlere ait geçici iş göremezlik ödeneği doğum sonrası çalışmadığı günlere  ilave edilerek geçici iş göremezlik ödeneği ödenecektir.

Örnek: Doğum öncesi gebelik iznine ayrılmadan işyerinde çalışmaya devam eden kadın sigortalının 01/03/2011 tarihinde doğum yapması halinde, doğum raporuna doğumun 30 gün erken olduğu, normal doğum tarihinin 31/03/2011 olduğunun belirtmesi durumunda, sigortalının 01/03/2011-30/3/2011 tarihleri arasında erken doğum nedeniyle kullanamadığı 30 günün doğum sonu 56 günlük istirahatına ilave edilerek geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi gerekmektedir.

25/02/2011 tarihinden itibaren, 56 gün veya çoğul gebelik halinde 70 günlük gebelik iznine ayrılan ancak, erken doğum yapan kadın sigortalıların doğum öncesi ve sonrası sürelerinin toplam 112 günü veya çoğul gebelik halinde toplam 126 günü geçmemek şartıyla erken doğum nedeniyle kullanamadıkları sürelerin doğum sonrasına ilave edilmesi gerekmektedir.

4-Örnek: 25.02.2011 tarihinde 56 günlük doğum öncesi istirahatına ayrılan ve doğum öncesi 33 günlük istirahatını kullanarak 30.03.2011 tarihinde erken doğum yapan kadın sigortalıya kullanamadığı (25.02.2011-22.04.2011 tarihleri arası)  23 günlük istirahatının 56 günlük doğum sonu istirahatına ilave edilerek geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi gerekmektedir.

Doğum öncesi istirahata ayrılan, ancak doğumu 56 veya 70 günden sonra olan sigortalılara 8 hafta (56 gün) veya 10 haftadan (70 gün) fazla gebelik geçici iş göremezlik ödeneği ödenemeyeceğinden, aşan süre hastalık sigortası kapsamında değerlendirilecektir.

Örnek: 01/03/2011 tarihinde doğum öncesi istirahatına ayrılan sigortalı 03/05/2011 tarihinde doğum yaparsa, 01/03/2011-07/0/2011 tarihleri arasındaki süre hastalık sigortası, 08/03/2011-02/05/2011 tarihleri arasındaki süre ise analık sigortası kolundan değerlendirilecektir.

Sigortalı kadının hekim raporuna istinaden çalıştığının ve doğum öncesi izninin başlama tarihinin tespiti için düzenlenecek raporda “Gebelik normal/çoğul gebeliktir. Doğuma… hafta kalmıştır. Sağlık durumu,  doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışmasına uygundur.” ifadelerine yer verilecek ve mutlaka rapora düzenlenme tarihi ile poliklinik protokol numarası yazılacaktır. Bu duruma göre, raporun düzenlenme tarihi, doğum öncesi izninin (8 veya 10 haftanın) başlama tarihi olarak kabul edilecektir.

Örnek: Doğumuna 8 veya çoğul gebelikte 10 hafta kaldığı ve 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor alan kadın sigortalıya doğumuna 3 hafta kaldığına dair alacağı rapora istinaden işyerinde çalıştığı 35 gün doğum sonuna ilave edilerek doğum sonu iş göremezlik ödeneği 91 gün olarak, çoğul gebelikte ise (ikiz vb.)  49 gün doğum sonuna ilave edilerek doğum sonrası 105 gün üzerinden geçici iş göremezlik ödeneği ödenecektir.

Doğumuna 8 hafta kaldığı ve 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor alan sigortalı kadın, üç haftadan önce doğum yaparsa işyerinde çalışmadığı süre kadar gebelik geçici iş göremezlik ödeneği ödenip rapor tarihi ile iş göremezlik ödeneğinin başladığı tarih arasındaki süre doğum sonrası istirahat süresine ilave edilir.

Örnek: 01/03/2011 tarihinde yapılan muayenesi sonucunda doğumuna 8 hafta kaldığı ve 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor alan ve 05/04/2011 tarihinden itibaren işyerinde çalışmayan sigortalı kadın 11/04/2011 tarihinde doğum yaparsa, sigortalıya 05/04/2011-10/04/2011 tarihleri arası için gebelik geçici iş göremezlik ödeneği ödenecek, hekim raporuna istinaden işyerinde çalıştığı 01/03/2011 ile 05/04/2011 (dahil) tarihleri arasındaki süre (35 gün) ile erken doğum nedeni ile kullanılamayan (15 gün) doğum sonu istirahat süresine ilave edilecektir.

Doğumuna 8 hafta kaldığı ve 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor alan sigortalı kadın üç haftadan daha uzun bir süre sonra doğum yaparsa işyerinde çalışmadığı gün kadar gebelik geçici iş göremezlik ödeneği ödenir. Sigortalı kadına 56, çoğul gebelikte 70 günden fazla gebelik geçici iş göremezlik ödeneği ödenemeyeceğinden, 56 veya 70 günden, ödenen gebelik geçici iş göremezlik süresi düşülerek kalan süre doğum sonrası istirahat süresine ilave edilir.

Örnek: 01/03/2011 tarihinde yapılan muayenesi sonucunda doğumuna 8 hafta kaldığı ve 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor alan 05/04/2011 tarihinden itibaren işyerinde çalışmayan sigortalı kadın 01/05/2011 tarihinde doğum yaparsa, kendisine 05/04/2011- 31/04/2011 tarihleri arası için 26 gün gebelik geçici iş göremezlik ödeneği ödenecek ve 56-26=30 gün çoğul gebelikte 70-26=44 gün doğum sonu istirahat süresine ilave edilecektir.

Geçici iş göremezlik ödeneği alabilmek için gerekli prim ödeme gün sayısı bulunmayan ve doğum öncesi istirahatına ayrıldığı tarih ile doğum yaptığı tarih arasında işyerinde çalışmadığı sürelerde, işverence (toplu iş sözleşmesi, işyeri yönetmeliği hükümleri vb. nedenlerle) ücretleri verilerek sigorta primleri de Kuruma ödenen kadın sigortalılar bakımından,  Kurumca geçici iş göremezlik ödeneği verilecek süre aynı zamanda sigorta primi bildirilmiş süre ile çakışamayacağından bu devredeki sigorta primi bildirilmiş günlerin, yaptığı doğum nedeniyle, geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi için gereken 90 gün hesabında dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.

Örnek: 22/03/2011 tarihinde doğum öncesi istirahatına ayrılarak 17/05/2011 tarihinde doğum yapan ve doğum yaptığı tarihten önceki bir yıl içinde (17/05/2010-16/05/2011 tarihleri arasında ) kendisi için 89 gün analık sigortası primi ödenmiş olan sigortalı kadının, doğum istirahatine ayrıldığı 22/03/2011 tarihi ile doğum yaptığı 17/05/2011 tarihi arasında işyerinde çalışmadığı süre için, toplu iş sözleşmesi gereğince işverence ücretleri, dolayısı ile sigorta primleri ödenmesi halinde, sigortalı kadına analık geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi mümkün değildir.

Doğumdan önce gebelik istirahatının başladığı tarihte sigortalılık niteliği devam etmekte olan kadının 90 günlük kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartını yerine getirdiğinin tespiti halinde, gebelik istirahat süresi içinde herhangi bir sebeple hizmet akdi sona ermiş olsa dahi kendisine doğum öncesi ve doğum sonrası geçici iş göremezlik ödeneğinin verilmesi gerekmektedir.

yazının içeriği doğum parası hamilelik parası hamilelik ödeneği doğum ödeneği  ne kadar

emzirme ödeneği

2015 yılı emzirme parası  süt yardımı  ve emzirme ödeneği 112,00 TL dir. Emzirme yardımı  için dilekçe ile başvurmak gerekir ve 1 kereye mahsus verilir. Ay bazında süt parası verilmez. Emzirme parası ve süt yardımı  için başvuruda artık belge istenilmemektedir. Çocuğunuzun ve kendinizin kimliğini götürün Form doldurun tamam. Sistem üzerinden değerlendirme yapılacak bankaya para yatacak . Emzirme yardımı almayanlar gidip alabilirler.
Aşağıda 2015 ve  önceki yıllar itibariyle emzirme parası sorgulama tablosu bulunmaktadır


01.01.2015-31.12.2015 112.00
01.01.2014-31.12.2014 103.00
01.01.2013-31.12.2013 94.00
01.01.2012-31.12.2012 89.00
01.01.2011-31.12.2011 80,00
01.01.2010-31.12.2010 75,00
01.01.2009-31.12.2009 70,00
Emzirme parası ne kadar kaç ay alınır nasıl başvurulur gerekli belgeler dilekçe örneği sorgulama
Mevzuatı şu şekildedir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, “Analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan; kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verilir.” Hükmü yer almaktadır
Dilekçe kaldırılmıştır.
 Not. sgk genelgesinde   emzirme ödeneği ile geniş açıklama yapılmıştır. Emzirme ödeneği ile daha geniş bilgi isterseniz aşağıdaki yazıyı okuyunuz.

Analık sigortasından sağlanan diğer bir hak emzirme ödeneğidir. Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan; kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakanlık Makamınca onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verilecektir.

Sigortalı erkeğin sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe emzirme yardımı ödenebilmesi için, doğum tarihinde doğum yapan kadınla Medeni Kanuna göre evlenmiş olması şartı aranacaktır.

Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının;

a) (a) bendi kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması,

b) (b) bendi kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması,şarttır.

Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan Kanunun 9 uncu maddesine göre sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten başlamak üzere üçyüz gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya karısı analık sigortası haklarından yararlanacak sigortalı erkeğe, doğum tarihinden önceki onbeş ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneği verilebilecektir.

Örnek: İşyerinden 01/08/2007 tarihinde ayrılması nedeniyle 10/08/2007 tarihinde sigortalılık niteliğini yitiren sigortalı erkeğin karısının sigortalılık niteliğinin yitirildiği tarihten itibaren 300 gün içinde, yani 10/08/2007-05/06/2008 tarihleri arasında 09/01/2008 tarihinde doğum yapması ve doğum tarihinden önceki 15 ay içinde yani 09/10/2006-08/01/2008 tarihleri arasında en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi ödendiğinin tespit edilmesi halinde emzirme ödeneğinin ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

süt emzirme parası 2012

memur aile yardımları Çocuk Eş Doğum ve Ölüm Yardımları 2015

2015 yılı devlet memuru sosyal yardımları devlet memurları eş yardımı çocuk yardımları  doğum yardımları  ölüm yardımları aile yardımı ne kadar alır

2015 yılı tüm çocuk yardımları ile çocuk zamlarından vergi istisnası ile sigorta primi istisnası için burayı tıklayınız

6111 sayılı Kanuna göre 01.01.2011 den geçerli olmak üzere  devlet memurunda iki çocuk sınırı kaldırılmıştır.Yardımlar Devlet memuru katsayılarına bağlanmıştır.

01.01.2015-30.06.2015 Ocak dönemi için 

Çalışmayan eş yardımı  169,24 TL

0-6 çocuk yardımı 39,65 TL

6 yaş üzeri çocuk yardımı 19,83 TL

doğum yardımı  198,27 TL

Eş ve çocuğun ölümünde ölüm yardımı  753,43 TL

memurun ölümünde ailesine ölüm yardımı  1506,86 TL  ödenir

01.01.2015-30.06.2015 dönemi için 2015 ocak birinci dönemden geçerli olmak üzere devlet memuru çalışmayan eş için aile yardımı 2.134 x0,079308= 169,24 TL dir

2011/2022 Bakanlar Kurulu kararı ile  devlet memuru sosyal yardımlar Aile  Çocuk Eş Doğum  ve Ölüm yardımları için aile yardımı katsayısı 1823 den 2134 e çıkarılmıştır

Hesaplamalarda kullanılacak katsayıları tablo halinde gösterelim

01.01.2015-30.06.2015   tarihleri arası Devlet Memurları Sosyal Aile  Çocuk Eş Doğum  ve Ölüm Yardımları Hesaplama tablosu

sosyal yardım adı katsayı açıklama

2014 Ocak

aile yardımı  (çalışmayan eş için ) 2143 Aylık katsayı x Gösterge katsayı

169,24

memur çocuk yrd 0 6 yaş 500 0-6 yaş grubu (72 ay dahil)  Aylık katsayı x
Gösterge katsayı

39,65

 memur çocuk yrd 6 yaşdan büyük 250 6 yaş ustü Aylık katsayı x Gösterge katsayı

19,83

memur doğum yardımı 2500 Aylık katsayı x Gösterge katsayı

198,27

memur ölüm yardımı ödeneği Memurun ölümünde, en yüksek devlet memuru
aylığının 2 katı

1.506,86

Eş ve çocuğunun ölümünde en yüksek devlet
memuru  aylığının 1 katı

753,43

6111 sayılı Kanuna göre 01.01.2011 den geçerli olmak üzere  devlet memurunda iki çocuk sınırı kaldırılmıştır.

yukarıda belirtilen çocuk yardımları sigortalı çalışanlar için  vergiden istisnadır.

sigortalılar için eş ve çocuk yardımı işveren tarafından istenildiği kadar ödenebilir. sigortalılar genelde eş ve çocuk yardımı ile asgari geçim indirimini kastetmektedirler. 2015 asgari geçim indirimine buradan ulaşabilirsiniz

memur aile yardımları 2015

evde bakım parası ne kadar 2015

Evde bakım parası memur maaş katsayısına bağlanmış olup 793,08 olarak uygulanacaktır . Daha önce Asgari ücretin netine bağlı ödeme yapılıyordu .

01.01.2015-30.06.2015 itibariyle evde bakım parası 10.000 x 0,079308 = 793,08 TL 

2015 yılı ocak haziran dönemi evde bakım parası   793,08  TL  dir. 

Evde bakım parası almak için kendisi veya bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısının geliri bu kişi sayısına bölünür .Kişi başına düşen gelir net  asgari ücretin 2/3 ünden fazla olmamalıdır. Kişi başına düşen gelir 01.01.2014 den sonra  510,44 TL  01.07.2014 tarihinden sonra ise 572,64   TL den fazla olmamalıdır.Bu hesaplamada asgari ücretin agi öncesi netine göre hesaplanmıştır.

Evde bakım parası için ağır özürlü sağlık kurulu raporu alınması gerekmektedir.

Cuma beyin bir yorumu ve yazısı geldi bunu yazıya eklemek istedim. Aynen şöyle diyor.

özürlü bakım 5579 nolu kanunda her ne ad adı atında olursa olsun özürlünün gelirine bakın diyor. fakat “Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik” ise kendisine bakamayacak kadar zor durumda olan özürlünün nerdeyse ailesenin tamamın gelirine bakılacak diyor.Aanayasamızın 124 maddesi yönetmelikler kanuna aykırı olamaz diyor bu bağlamda bu haksız uygulama için herhengi bir emsal teşkil edecek mahkeme kararı varmı.veya bu konu hakkında danıştaya dava acıldımı bilgi verirseniz sevirim teşekürler.
Cuma bey haklısınız yönetmelikler kanuna aykırı olamaz

2828 sayılı kanunun ilgili ek 7.maddesi  aşağıdadır.

adım adım inceleyelim

kimler :bakıma muhtaç özürlüler

neye göre: kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre

buradan gelirine bakılacak kişi  özürlünün kendisi veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısı anlaşılıyor.

Kanun koyucu hane halkını kendisine bakan kişiyi eklememiş .Dava açılıp açılmadığı konusunda bir bilgimiz yok

 

Ek Madde 7- (Ek: 1/7/2005-5378/30 md.; Değişik: 1/2/2007- 5579/2 md.)

             Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle; kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendilerine düşen ortalama aylık gelir tutarı bir aylık net asgarî ücret tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma muhtaç özürlülere, resmî veya özel bakım merkezlerinde ya da ikametgâhlarında bakım hizmeti verilmesi sağlanır.

Bakıma muhtaç özürlülere sunulacak bakım hizmetlerinin kapsamına, bakım hizmetinden yararlanabileceklerin başvuru şekline ve bu hizmetleri verecek olan gerçek ve tüzel kişilerin izin, çalışma, denetim, ücretlendirme ile bakım hizmeti karşılığı yapılacak ödemelere ilişkin usûl ve esaslar; Kurumun koordinatörlüğünde, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Özürlüler İdaresi Başkanlığınca müştereken çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Bakıma muhtaç özürlülere sunulacak bakım hizmetinin karşılığı olarak belirlenecek kişi başına aylık bakım ücreti tutarı, iki aylık net asgarî ücretten fazla olamaz.

Bakıma muhtaç özürlülerden Kurumca ve diğer resmî kurumlarca bakılanlar dışında kalanlara ilişkin bakım ücreti, bu amaçla Kurum bütçesine konulacak ödeneklerden karşılanır.

Bakıma muhtaç özürlülere, ücretleri Kurum bütçesinden karşılanmak suretiyle sağlanacak bakım hizmetleri 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tâbi olmaksızın temin edilir.

buda yönetmeliğin 2.maddesi

MADDE 2 – (Değişik:RG-23/10/2007-26679)

(1) Bu Yönetmelik, her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle; kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendilerine düşen ortalama aylık gelir tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma muhtaç özürlüleri, bu özürlülere verilecek bakım hizmetlerini, hizmetlerin ücretlendirilmesini ve ücretlerin ödenmesini kapsar

Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tesbiti Ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik  2012 için buraya bakınız

Sosyal Hizmetler Kanunu  2015 için buraya gidiniz

Cenaze ödeneği Cenaze ödeneği miktarı şartları kimler alır

Cenaze ödeneği 2015 yılı için 449 TL olmuştur. SGK , İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, vazife malullüğü ya da yaşlılık aylığı almakta iken ölen sigortalıların hak sahiplerine hiçbir koşul aranmadan cenaze yardımı ödüyor.

Ayrıca 360 gün malüllük yaşlılık  ve ölüm sigortası primi olanlara da bu ödenek veriliyor.

Cenazeyi kaldıran diğer  gerçek ve tüzel kişiler,  cenaze ödeneği  haksahipleri tarafından alınmadı ise yaptığı masrafları belgeleyerek cenaze ödeneği alabiliyorlar

Cenaze ödeneği miktarını belirleme  sosyal taraflardan işçi, işveren ve emekli temsilcilerinin de bulunduğu Kurum Yönetim Kurulunun aldığı  kararın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanınca onaylanması üzerine belirleniyor

Cenaze Yardımı miktarları 2014 ve diğerleri :

2015    449.00

2014    415.00 TL

2013    386.00 TL

2012     363.00 TL

2011     328.00 TL

2010      308.00 TL

Yasal dayanak Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun Evlenme ve Cenaze Ödeneği başlıklı 37.maddesidir.

devlet memurlarına ayrıca ölüm ödeneği verilir .

 Memurun ölümünde, en yüksek devlet memuru aylığının 2 katı 1506,46  Eş ve çocuğunun ölümünde en yüksek devlet memuru  aylığının 1 katı 753,43 TL verilir ki  2015 için en yüksek devlet memuru aylığı 753.43 TL dir . Emekli sandığı mensupları için geçerlidir.

çocuk yardımı 2015

Çocuk yardımı 2015 , devlet memuru sigortalılara çocuk yardımı ,  Torba Kanun çocuk parası
çocuk parası ,primden istisna çocuk yardımı, çocuk zammı 2015 yılı için çocuk zamları , vergiden istisna çocuk yardımı ,çocuk yardımı sınırı, çocuk yardımı ne kadar
Çocuğunmu var derdin var demişler . Devletimiz madem çocuğun var derdin var o zaman çocuğun için bazı yardımlarda bulunayım, bazı istisnalar belirleyim , ödediğin vergiden bazı tutarları indireyim demiş, buyrun aşağıda tüm çocuk yardımları bulunmaktadır. Şaka bir yana çocuklardan daha güzel bir şey olabilirmi bu dünyada.

1. Çocuk için 300 2.çocuk için 400 3. çocuk için 600 TL verilecek.  Bu parayı alabilmek için sigortalı olmaya gerek yok herkes yararlanabilecek (Kamu personeline verilen doğum yardımı verilmeyecektir. )

15 mayıs 2015 tarihinde çocuk sahibi olanlar yararlanabilecek

Aile ve Sosyal politikalar il müdürlüklerine Sosyal hizmet merkezlerine ve yurt dışında olanlar için konsolosluklara başvurulabilecek

Çocuk parası başvuru formuna buradan  ulaşabilirsiniz .

2- Diğer çocuk yardımlarıı aşağıdaki gibidir.

a) Devlet memurları 2015 Ocak  çocuk yardımı memur maaş katsayıları belirlenerek aşağıdaki gibi olmuştur.

0-6 çocuk yardımı 39,65 TL

6 yaş üzeri çocuk yardımı 19,83 TL

b) Şartlı nakit transferi ile çocuk yardımı

2015 Sigortası olmayan muhtaç durumda olan ailelerin çocukları  için sydv sosyal yardımlaşma dayanışma vakfı tarafından çocuk başına aylık aşağıdaki yardımlar yapılır.2015 miktarları

Doğum hastanede yapılırsa bir kereliğine 70 Tl verilir.

İlköğretime devam eden erkek öğrenci için/aylık 30 TL
İlköğretime devam eden kız öğrenci için/aylık 35 TL
Ortaöğretime devam eden erkek öğrenci için/aylık 45TL
Ortaöğretime devam eden kız öğrenci için/ aylık 55 TL

c) Sigortalılara asgari geçim indirimi adı altında verilen çocuk ve eş yardımları aşağıdaki gibidir.

Durumu AGİ çocuk ve eş yardımı
Bekar çocuksuz 90.11
Evli, eşi çalışıyor, çocuksuz 90,11
Evli, eşi çalışıyo 1 çocuklu 103,52
Evli, eşi çalışıyor 2 çocuklu 117,15
Evli, eşi çalışıyor 3 çocuk                         126,16
Evli, eşi çalışmıyor, çocuk yok 108,13
Evli, eşi çalışmıyor 1 çocuklu 121,65
Evli, eşi çalışmıyor 2 çocuklu 135,17
Evli, eşi çalışmıyor 3 ve daha fazla çocuk 144,18

 

d)Çocuk zammında sigorta prim indirimi

2015 Sigortalıya çocuk zammı adı altında yapılan ödemelerden, sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı sayılmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan çocuklarından 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitimi Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ya da işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın 5510 sayılı Kanuna göre malûl olduğu tespit edilen evli olmayanlarından en fazla iki çocuğa kadar (iki çocuk dahil) olanları için, sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın iki çocuğu geçmemek kaydıyla, çocuk başına her yıl belirlenen aylık asgari ücretin %2’si oranındaki tutarı, aylık prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.2015 yılında işveren tarafından sigortalıya verilen çocuk zammından 01.01.2015-30.06.2015 dönemi itibariyle 1 çocuk için 24,03  TL 2 çocuk için 48,06  TL  tutarındaki miktar aylık prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmaz

e) çocuk zammında gelir vergisi indirimi

2014 GVkanunun 25 maddesinin 5 . bendinde Hizmet erbabına ödenen çocuk zamlarının gelir vergisinden müstesna olması, Bu zamların, devletçe verilen miktarları aştığı takdirde, fazlasının vergiye tabi tutulması gerektiği belirtilmektedir. Devlet memuru çocuk yardımları miktarı sigortalılara ödenen çocuk zamları içinde vergiden müstesnadır. 0-6 yaş grubu çocuk için verilen çocuk zammından 2014 ocak için 39,65 TL , 6 yaş üstü çocuk için verilen çocuk zammından 2013 ocak için 19,83 TL gelir vergisinden müstesnadır.

2015 çocuk yardımı

asgari geçim indirimi 2015 AGİ

asgari geçim indirimi tablosu özet olarak 2015  miktarları çocuk ve çalışmayan eş indirim miktarları 1 2 3 4 5 çocuk indirimi  miktarlarını kapsamaktadır. 01.01.2015 tarihinden itibaren 2015 yılı agi için  hesaplama yapılmıştır.

Durumu AGİ den önce asgari ücret AGİ AGİ ile ele geçen
Bekâr 858,96 90,11 949,07
Evli eşi çalışan 858,96 90,11 949,07
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 858,96 103,52 962,59
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 858,96 117,15 976,11
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 858,96 126,16 985,12
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 858,96 135,17 994,13
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 858,96 144,18 1003,14
Evli eşi çalışan 6 çocuklu 858,96 153,19 1012,15
Evli eşi çalışmayan 858,96 108,13 967,09
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 858,96 121,65 980,61
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 858,96 135,17 994,13
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 858,96 144,18 1003,14
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 858,96 153,19 1012,15
Bekâr dul 1 çocuk 858,96 103,52 962,59
Bekâr dul 2 çocuk 858,96 117,15 976,11
Bekâr dul 3 çocuk 858,96 126,16 985,12
Bekâr dul 4 çocuk 858,96 135,17 994,13
Bekâr dul 5 çocuk 858,96 144,18 1003,14
Bekâr dul 6 çocuk 858,96 153,19 1012,15

aaa