emzirme ödeneği

2015 yılı emzirme parası  süt yardımı  ve emzirme ödeneği 112,00 TL dir. Emzirme yardımı  için dilekçe ile başvurmak gerekir ve 1 kereye mahsus verilir. Ay bazında süt parası verilmez. Emzirme parası ve süt yardımı  için başvuruda artık belge istenilmemektedir. Çocuğunuzun ve kendinizin kimliğini götürün Form doldurun tamam. Sistem üzerinden değerlendirme yapılacak bankaya para yatacak . Emzirme yardımı almayanlar gidip alabilirler.
Aşağıda 2015 ve  önceki yıllar itibariyle emzirme parası sorgulama tablosu bulunmaktadır


01.01.2015-31.12.2015 112.00
01.01.2014-31.12.2014 103.00
01.01.2013-31.12.2013 94.00
01.01.2012-31.12.2012 89.00
01.01.2011-31.12.2011 80,00
01.01.2010-31.12.2010 75,00
01.01.2009-31.12.2009 70,00
Emzirme parası ne kadar kaç ay alınır nasıl başvurulur gerekli belgeler dilekçe örneği sorgulama
Mevzuatı şu şekildedir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, “Analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan; kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verilir.” Hükmü yer almaktadır
Dilekçe kaldırılmıştır.
 Not. sgk genelgesinde   emzirme ödeneği ile geniş açıklama yapılmıştır. Emzirme ödeneği ile daha geniş bilgi isterseniz aşağıdaki yazıyı okuyunuz.

Analık sigortasından sağlanan diğer bir hak emzirme ödeneğidir. Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan; kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakanlık Makamınca onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verilecektir.

Sigortalı erkeğin sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe emzirme yardımı ödenebilmesi için, doğum tarihinde doğum yapan kadınla Medeni Kanuna göre evlenmiş olması şartı aranacaktır.

Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının;

a) (a) bendi kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması,

b) (b) bendi kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması,şarttır.

Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan Kanunun 9 uncu maddesine göre sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten başlamak üzere üçyüz gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya karısı analık sigortası haklarından yararlanacak sigortalı erkeğe, doğum tarihinden önceki onbeş ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneği verilebilecektir.

Örnek: İşyerinden 01/08/2007 tarihinde ayrılması nedeniyle 10/08/2007 tarihinde sigortalılık niteliğini yitiren sigortalı erkeğin karısının sigortalılık niteliğinin yitirildiği tarihten itibaren 300 gün içinde, yani 10/08/2007-05/06/2008 tarihleri arasında 09/01/2008 tarihinde doğum yapması ve doğum tarihinden önceki 15 ay içinde yani 09/10/2006-08/01/2008 tarihleri arasında en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi ödendiğinin tespit edilmesi halinde emzirme ödeneğinin ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

süt emzirme parası 2012

memur aile yardımları Çocuk Eş Doğum ve Ölüm Yardımları 2015

2015 yılı devlet memuru sosyal yardımları devlet memurları eş yardımı çocuk yardımları  doğum yardımları  ölüm yardımları aile yardımı ne kadar alır

2015 yılı tüm çocuk yardımları ile çocuk zamlarından vergi istisnası ile sigorta primi istisnası için burayı tıklayınız

6111 sayılı Kanuna göre 01.01.2011 den geçerli olmak üzere  devlet memurunda iki çocuk sınırı kaldırılmıştır.Yardımlar Devlet memuru katsayılarına bağlanmıştır.

01.01.2015-30.06.2015 Ocak dönemi için 

Çalışmayan eş yardımı  169,24 TL

0-6 çocuk yardımı 39,65 TL

6 yaş üzeri çocuk yardımı 19,83 TL

doğum yardımı  198,27 TL

Eş ve çocuğun ölümünde ölüm yardımı  753,43 TL

memurun ölümünde ailesine ölüm yardımı  1506,86 TL  ödenir

01.01.2015-30.06.2015 dönemi için 2015 ocak birinci dönemden geçerli olmak üzere devlet memuru çalışmayan eş için aile yardımı 2.134 x0,079308= 169,24 TL dir

2011/2022 Bakanlar Kurulu kararı ile  devlet memuru sosyal yardımlar Aile  Çocuk Eş Doğum  ve Ölüm yardımları için aile yardımı katsayısı 1823 den 2134 e çıkarılmıştır

Hesaplamalarda kullanılacak katsayıları tablo halinde gösterelim

01.01.2015-30.06.2015   tarihleri arası Devlet Memurları Sosyal Aile  Çocuk Eş Doğum  ve Ölüm Yardımları Hesaplama tablosu

sosyal yardım adı katsayı açıklama

2014 Ocak

aile yardımı  (çalışmayan eş için ) 2143 Aylık katsayı x Gösterge katsayı

169,24

memur çocuk yrd 0 6 yaş 500 0-6 yaş grubu (72 ay dahil)  Aylık katsayı x
Gösterge katsayı

39,65

 memur çocuk yrd 6 yaşdan büyük 250 6 yaş ustü Aylık katsayı x Gösterge katsayı

19,83

memur doğum yardımı 2500 Aylık katsayı x Gösterge katsayı

198,27

memur ölüm yardımı ödeneği Memurun ölümünde, en yüksek devlet memuru
aylığının 2 katı

1.506,86

Eş ve çocuğunun ölümünde en yüksek devlet
memuru  aylığının 1 katı

753,43

6111 sayılı Kanuna göre 01.01.2011 den geçerli olmak üzere  devlet memurunda iki çocuk sınırı kaldırılmıştır.

yukarıda belirtilen çocuk yardımları sigortalı çalışanlar için  vergiden istisnadır.

sigortalılar için eş ve çocuk yardımı işveren tarafından istenildiği kadar ödenebilir. sigortalılar genelde eş ve çocuk yardımı ile asgari geçim indirimini kastetmektedirler. 2015 asgari geçim indirimine buradan ulaşabilirsiniz

memur aile yardımları 2015

evde bakım parası ne kadar 2015

Evde bakım parası memur maaş katsayısına bağlanmış olup 793,08 olarak uygulanacaktır . Daha önce Asgari ücretin netine bağlı ödeme yapılıyordu .

01.01.2015-30.06.2015 itibariyle evde bakım parası 10.000 x 0,079308 = 793,08 TL 

2015 yılı ocak haziran dönemi evde bakım parası   793,08  TL  dir. 

Evde bakım parası almak için kendisi veya bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısının geliri bu kişi sayısına bölünür .Kişi başına düşen gelir net  asgari ücretin 2/3 ünden fazla olmamalıdır. Kişi başına düşen gelir 01.01.2014 den sonra  510,44 TL  01.07.2014 tarihinden sonra ise 572,64   TL den fazla olmamalıdır.Bu hesaplamada asgari ücretin agi öncesi netine göre hesaplanmıştır.

Evde bakım parası için ağır özürlü sağlık kurulu raporu alınması gerekmektedir.

Cuma beyin bir yorumu ve yazısı geldi bunu yazıya eklemek istedim. Aynen şöyle diyor.

özürlü bakım 5579 nolu kanunda her ne ad adı atında olursa olsun özürlünün gelirine bakın diyor. fakat “Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik” ise kendisine bakamayacak kadar zor durumda olan özürlünün nerdeyse ailesenin tamamın gelirine bakılacak diyor.Aanayasamızın 124 maddesi yönetmelikler kanuna aykırı olamaz diyor bu bağlamda bu haksız uygulama için herhengi bir emsal teşkil edecek mahkeme kararı varmı.veya bu konu hakkında danıştaya dava acıldımı bilgi verirseniz sevirim teşekürler.
Cuma bey haklısınız yönetmelikler kanuna aykırı olamaz

2828 sayılı kanunun ilgili ek 7.maddesi  aşağıdadır.

adım adım inceleyelim

kimler :bakıma muhtaç özürlüler

neye göre: kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre

buradan gelirine bakılacak kişi  özürlünün kendisi veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısı anlaşılıyor.

Kanun koyucu hane halkını kendisine bakan kişiyi eklememiş .Dava açılıp açılmadığı konusunda bir bilgimiz yok

 

Ek Madde 7- (Ek: 1/7/2005-5378/30 md.; Değişik: 1/2/2007- 5579/2 md.)

             Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle; kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendilerine düşen ortalama aylık gelir tutarı bir aylık net asgarî ücret tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma muhtaç özürlülere, resmî veya özel bakım merkezlerinde ya da ikametgâhlarında bakım hizmeti verilmesi sağlanır.

Bakıma muhtaç özürlülere sunulacak bakım hizmetlerinin kapsamına, bakım hizmetinden yararlanabileceklerin başvuru şekline ve bu hizmetleri verecek olan gerçek ve tüzel kişilerin izin, çalışma, denetim, ücretlendirme ile bakım hizmeti karşılığı yapılacak ödemelere ilişkin usûl ve esaslar; Kurumun koordinatörlüğünde, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Özürlüler İdaresi Başkanlığınca müştereken çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Bakıma muhtaç özürlülere sunulacak bakım hizmetinin karşılığı olarak belirlenecek kişi başına aylık bakım ücreti tutarı, iki aylık net asgarî ücretten fazla olamaz.

Bakıma muhtaç özürlülerden Kurumca ve diğer resmî kurumlarca bakılanlar dışında kalanlara ilişkin bakım ücreti, bu amaçla Kurum bütçesine konulacak ödeneklerden karşılanır.

Bakıma muhtaç özürlülere, ücretleri Kurum bütçesinden karşılanmak suretiyle sağlanacak bakım hizmetleri 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tâbi olmaksızın temin edilir.

buda yönetmeliğin 2.maddesi

MADDE 2 – (Değişik:RG-23/10/2007-26679)

(1) Bu Yönetmelik, her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle; kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendilerine düşen ortalama aylık gelir tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma muhtaç özürlüleri, bu özürlülere verilecek bakım hizmetlerini, hizmetlerin ücretlendirilmesini ve ücretlerin ödenmesini kapsar

Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tesbiti Ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik  2012 için buraya bakınız

Sosyal Hizmetler Kanunu  2015 için buraya gidiniz

Cenaze ödeneği Cenaze ödeneği miktarı şartları kimler alır

Cenaze ödeneği 2015 yılı için 449 TL olmuştur. SGK , İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, vazife malullüğü ya da yaşlılık aylığı almakta iken ölen sigortalıların hak sahiplerine hiçbir koşul aranmadan cenaze yardımı ödüyor.

Ayrıca 360 gün malüllük yaşlılık  ve ölüm sigortası primi olanlara da bu ödenek veriliyor.

Cenazeyi kaldıran diğer  gerçek ve tüzel kişiler,  cenaze ödeneği  haksahipleri tarafından alınmadı ise yaptığı masrafları belgeleyerek cenaze ödeneği alabiliyorlar

Cenaze ödeneği miktarını belirleme  sosyal taraflardan işçi, işveren ve emekli temsilcilerinin de bulunduğu Kurum Yönetim Kurulunun aldığı  kararın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanınca onaylanması üzerine belirleniyor

Cenaze Yardımı miktarları 2014 ve diğerleri :

2015    449.00

2014    415.00 TL

2013    386.00 TL

2012     363.00 TL

2011     328.00 TL

2010      308.00 TL

Yasal dayanak Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun Evlenme ve Cenaze Ödeneği başlıklı 37.maddesidir.

devlet memurlarına ayrıca ölüm ödeneği verilir .

 Memurun ölümünde, en yüksek devlet memuru aylığının 2 katı 1506,46  Eş ve çocuğunun ölümünde en yüksek devlet memuru  aylığının 1 katı 753,43 TL verilir ki  2015 için en yüksek devlet memuru aylığı 753.43 TL dir . Emekli sandığı mensupları için geçerlidir.

çocuk yardımı 2015

Çocuk yardımı 2015 , devlet memuru çocuk yardımı , sigortalılara çocuk yardımı , memur çocuk yardımı 2015, asgari geçim indiriminde çocuk yardımı , vergiden istisna müstesna çocuk yardımı ,
çocuk parası ,primden istisna çocuk yardımı, çocuk zammı 2015 yılı için çocuk zamları , vergiden istisna çocuk yardımı ,çocuk yardımı sınırı, çocuk yardımı ne kadar
Çocuğunmu var derdin var demişler . Devletimiz madem çocuğun var derdin var o zaman çocuğun için bazı yardımlarda bulunayım, bazı istisnalar belirleyim , ödediğin vergiden bazı tutarları indireyim demiş, buyrun aşağıda tüm çocuk yardımları bulunmaktadır. Şaka bir yana çocuklardan daha güzel bir şey olabilirmi bu dünyada.

1. çocuk için 300 2.çocuk için 400 3. çocuk için 600 TL verileceği açıklandı. kanunlaştığı zaman ayrıntılar burada paylaşılacaktır. Şimdilik mevcut durum aşağıdaki gibidir.

a) Devlet memurları 2015 Ocak  çocuk yardımı memur maaş katsayıları belirlenerek aşağıdaki gibi olmuştur.

0-6 çocuk yardımı 39,65 TL

6 yaş üzeri çocuk yardımı 19,83 TL

b) Şartlı nakit transferi ile çocuk yardımı

2015 Sigortası olmayan muhtaç durumda olan ailelerin çocukları  için sydv sosyal yardımlaşma dayanışma vakfı tarafından çocuk başına aylık aşağıdaki yardımlar yapılır.2015 miktarları

Doğum hastanede yapılırsa bir kereliğine 70 Tl verilir.

İlköğretime devam eden erkek öğrenci için/aylık 30 TL
İlköğretime devam eden kız öğrenci için/aylık 35 TL
Ortaöğretime devam eden erkek öğrenci için/aylık 45TL
Ortaöğretime devam eden kız öğrenci için/ aylık 55 TL

c) Sigortalılara asgari geçim indirimi adı altında verilen çocuk ve eş yardımları aşağıdaki gibidir.

Durumu AGİ çocuk ve eş yardımı
Bekar çocuksuz 90.11
Evli, eşi çalışıyor, çocuksuz 90,11
Evli, eşi çalışıyo 1 çocuklu 103,52
Evli, eşi çalışıyor 2 çocuklu 117,15
Evli, eşi çalışıyor 3 çocuk                         126,16
Evli, eşi çalışmıyor, çocuk yok 108,13
Evli, eşi çalışmıyor 1 çocuklu 121,65
Evli, eşi çalışmıyor 2 çocuklu 135,17
Evli, eşi çalışmıyor 3 ve daha fazla çocuk 144,18

 

d)Çocuk zammında sigorta prim indirimi

2015 Sigortalıya çocuk zammı adı altında yapılan ödemelerden, sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı sayılmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan çocuklarından 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitimi Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ya da işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın 5510 sayılı Kanuna göre malûl olduğu tespit edilen evli olmayanlarından en fazla iki çocuğa kadar (iki çocuk dahil) olanları için, sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın iki çocuğu geçmemek kaydıyla, çocuk başına her yıl belirlenen aylık asgari ücretin %2’si oranındaki tutarı, aylık prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.2015 yılında işveren tarafından sigortalıya verilen çocuk zammından 01.01.2015-30.06.2015 dönemi itibariyle 1 çocuk için 24,03  TL 2 çocuk için 48,06  TL  tutarındaki miktar aylık prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmaz

e) çocuk zammında gelir vergisi indirimi

2014 GVkanunun 25 maddesinin 5 . bendinde Hizmet erbabına ödenen çocuk zamlarının gelir vergisinden müstesna olması, Bu zamların, devletçe verilen miktarları aştığı takdirde, fazlasının vergiye tabi tutulması gerektiği belirtilmektedir. Devlet memuru çocuk yardımları miktarı sigortalılara ödenen çocuk zamları içinde vergiden müstesnadır. 0-6 yaş grubu çocuk için verilen çocuk zammından 2014 ocak için 39,65 TL , 6 yaş üstü çocuk için verilen çocuk zammından 2013 ocak için 19,83 TL gelir vergisinden müstesnadır.

2015 çocuk yardımı

asgari geçim indirimi 2015 AGİ

asgari geçim indirimi tablosu özet olarak 2015  miktarları çocuk ve çalışmayan eş indirim miktarları 1 2 3 4 5 çocuk indirimi  miktarlarını kapsamaktadır. 01.01.2015 tarihinden itibaren 2015 yılı agi için  hesaplama yapılmıştır.

Durumu AGİ den önce asgari ücret AGİ AGİ ile ele geçen
Bekâr 858,96 90,11 949,07
Evli eşi çalışan 858,96 90,11 949,07
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 858,96 103,52 962,59
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 858,96 117,15 976,11
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 858,96 126,16 985,12
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 858,96 135,17 994,13
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 858,96 144,18 1003,14
Evli eşi çalışan 6 çocuklu 858,96 153,19 1012,15
Evli eşi çalışmayan 858,96 108,13 967,09
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 858,96 121,65 980,61
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 858,96 135,17 994,13
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 858,96 144,18 1003,14
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 858,96 153,19 1012,15
Bekâr dul 1 çocuk 858,96 103,52 962,59
Bekâr dul 2 çocuk 858,96 117,15 976,11
Bekâr dul 3 çocuk 858,96 126,16 985,12
Bekâr dul 4 çocuk 858,96 135,17 994,13
Bekâr dul 5 çocuk 858,96 144,18 1003,14
Bekâr dul 6 çocuk 858,96 153,19 1012,15

aaa

2015 asgari ücret net ne kadar asgari ücret brüt hesaplama

Asgari ücret net 2015 ne kadar oldu rakamları  brüt net hesaplamaları işverene maliyeti  ele geçen miktarları aşağıdaki gibidir.

Asgari ücrete 2015 yılı birinci altı ay için %6 ikinci alı ay için %6 zam geldi .

01.01.2015-30-06.2015 için Brüt 1.201,50 TL oldu .İkinci 6 ay 01.07.2015-331.12.2015 için brüt 1237,50 TL  dir.

3 çocuktan gelir vergisi alınmayacak (Henüz Kanunlaşmadı ve yürürlüğe girmedi)  16.yaş altı asgari ücret kaldırıldı.

Ocak ayı net 949,07

temmuz ayı net 1,000,55 TL olarak gerçekleşti .

Brüt 2015 ocak                    1.201,50
ssk primi                       168,21
işsizlik sigorta fonu                         12,02
primden sonra                    1.021,28
Gelir vergisi                       153,19
Damga vergisi                          9,12
AGİ den  önce                       858,96
Bekar AGİ                         90,11
Ele geçen                       949,07
Brüt 2015 temmuz                    1.273,50
ssk primi                       178,29
işsizlik sigorta fonu                         12,74
primden sonra                    1.082,48
Gelir vergisi                       162,37
Damga vergisi                          9,67
AGİ den  önce                       910,44
Bekar AGİ                         90,11
Ele geçen                    1.000,55

askerlik borçlanması hesaplama 2015

Askerlik borçlanması hesaplamada aşağıdaki formu kullanın askerlik borçlanması sorgulama yapabilirsiniz.. Askerlik gün sayısını yada borçlanacağınız askerlik gün sayısını kutuya girin borçlanabileceğiniz askerlik miktarının alt sınırı ve üst sınırını hesaplayın . Askerlik borcu hesabı için çıkacak iki sonuç arasında istediğiniz ödemeyi yapabilirsiniz.

SGK ssk bağkur ve emekli sandığı için Askerlik borçlanma tutarı her altı ayda bir değişmektedir. Hesaplamalar asgari ücrete bağlıdır. Askerlik yaptığınız sürenin tamamını borçlanabileceğiniz gibi  askerlik sürenizin altında ihtiyaç duyduğunuz bir gün sayısı kadar bir süreyide borçlanabilirsiniz. Örneğin 18 ay askerlik yaptınız isterseniz 18 ay borçlanabilirsiniz isterseniz 1 gün borçlanabilirsiniz.

01.01.2015-30.06.2015 için günlük askerlik borçlanma 12,82 taban 78,62 tavan olmuştur.

Alt limit 2015 Ocak-Mayıs arası
1 günlük borçlanma 12,816
30 gün 1 aylık borçlanma 384,48
360 günlük 1 senelik borçlanma 4613,76
450 günlük 15 ay borçlanma 5767,2
540 gün  18 aylık  borçlanma 6920,64

6 ay 180 gün borçlanma ise (kısa dönem askerlik için ) 2306.88 TL dir

Aşağıdaki askerlik borç hesaplama programını kullanarak forma borçlanmak istediğiniz gün sayısını girin askerlik borçlanma tutarlarının tavan ve tabanını hesaplayınız.

askerlik borçlanması sorgulama için  sgk askerlik borcu hesaplama modülü sayfamızı ziyaret ediniz

20 ay askerlik yapan 600 gün askerlik yapmış sayılır .

18 ay askerlik yapan 540 gün askerlik yapmış sayılır.

 

yabancı dil tazminatı ne kadar memur YDS 2015

2015 yabancı dil tazminatı memur maaş katsayılarına göre hesaplanmıştır. 2015  Ocaktan geçerli olmak üzere  memur maaş katsayısı  0,079308  dir

2015 döneminde yabancı dil bilgisinden kurumlarınca yararlanılan personele bildiği her bir dil için YDS den aldığı puana göre hesaplama yapılacaktır. 

kpds A B C D düzeyleri aşağıdakş puanlara tekabül eder

KPDS seviyeleri karşılıkları
90 – 100 arası puanlar A seviyesi
80 – 89 arası puanlar B seviyesi
70 – 79 arası  puanlar C seviyesi
60 – 69 arası  puanlar D seviyesi
50 – 59 arası puanlar E seviyesi

Yabancı dil tazminatı için KPDS ye girmeniz gerekiyordu. ÜDS sınav sonuçları geçersizdir. 2013 nisan ayından itibaren sınavın ismi YDS yabancı dil sınavı olmuştur. Peki nasıl hesaplanır .Aşağıda tabloda belirttiğimiz oranlar ile memur katsayılarının çarpımı ile hasaplama yapılacaktır. 2014 yılı ocak haziran için için yabancı dil tazminatı hesaplama tabloları aşağıdaki gibidir.

01.01.2015-30.06.2015 tarihler arası yabancı dil tazminat miktarları brüt

1-yabancı dil bilgisinden kurumlarınca yararlanılan personele bildiği her bir dil için A Düzeyi 96-100 puan 1200 90-95 puan 900 B Düzeyi 600 C Düzeyi 300 katsayı

 

A GRUBU 96-100

A GRUBU 90-95 PUAN

B GRUBU

C GRUBU

katsayı

1200

900

600

300

alınacak miktar

95,17

71,38

47,58

23,80

 

2-diğer personele bildiği her bir dil için A Düzeyi 96-100 puan 750  90-95 puan 750  B Düzeyi 500  C Düzeyi 250 katsayı

 

 

A GRUBU 96-100

A GRUBU 90-95 PUAN

B GRUBU

C GRUBU

katsayı

750

750

500

250

alınacak miktar

59,49

59,49

39,65

19,82

D ve E seviyesindekilere dil tazminatı verilmeyecektir.

Yabancı dil tazminatı göstergeleri oranları  alınacak puanlar (Değişik: 19/11/2008 tarihli Başbakan Onayı )

Amaç

Madde 1- Bu Esaslar 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi uyarınca kamu personeline ödenecek yabancı dil tazminatı miktarlarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2- Bu Esaslar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre aylık almakta olan personeli (kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan personel dahil) kapsar.

Ödenecek Yabancı Dil Tazminatı

Madde 3- Kapsam dahilindeki personele ekli tabloda belirtilen gösterge rakamlarının (…)memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda her ay aylıklar ile birlikte peşin olarak yabancı dil tazminatı ödenir.

Personelin yabancı dil bilgisinden görevinde yararlanıp yararlanılmadığı ita amirlerinden alınacak bir onayla belirlenir. Alınacak onaylarda yararlanma gerekçeleri açık olarak belirtilir. Bu onaylar ita amirlerince her zaman değiştirilebilir, ancak yenisi alınıncaya kadar eski onaylar geçerlidir.

Ancak, hakim ve savcılar, mülki idare amirleri, Dışişleri Bakanlığı meslek memurları, Daire Başkanı ve daha üst yönetim görevlerinde bulunanlar (Türk Silahlı Kuvvetleri için yarbay ve daha üst rütbelerde bulunanlar), üniversite öğretim elemanları, öğretmen kadrosuna atanmış olanlar ile mütercim ve tercümanlar için ayrıca bir onay alınmadan yabancı dil bilgisinden yararlanıldığı kabul edilir.

Yabancı dil sınavları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde sınava girmeyenlerin yabancı dil seviyeleri bir alt düzeye inmiş sayılır, (C) düzeyinde olanların yabancı dil tazminatları kesilir.

Aynı dil için birden fazla sınava katılanlara, en yüksek seviye esas alınarak yabancı dil tazminatı ödenir.

Yabancı dil tazminatından damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz. Hakedilmesinde ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. İlk ödeme sınavın yapıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren yapılır.

 

En Yüksek Devlet Memuru Aylığı 2015

En Yüksek Devlet Memuru Aylığı nedir nerelerde kullanılır ? Hesaplama şekli ve yıllara göre miktarları nedir.

Hesaplanışı : Aylık katsayı X 9500 şeklindedir.

Kullanım yerleri. Tazminat üst sınırı , memur ölüm yardımları ,  bazı tazminatlar  ek ödemeler

En yüksek devlet memuru kimdir diye sorulacak olursa başbakanlık müsteşarı olduğunu söylemek gerekir

2015 Yılı için 9500 *0,079308= 753,43 TL dir

Yıllara göre En Yüksek Devlet Memuru Aylığı

 

tarihi aylık katsayı gösterge ek gösterge en yüksek devlet memuru aylığı
1 Ocak 2015 0,079308 1.500 8.000 753,43
1 Ocak 2014 0,076998 1.500 8.000 731,48
1 Temmuz 2013 0,076791 1.500 8.000 729,51
1 Ocak 2013 0,073837 1.500 8.000 701,45
1 Temmuz 2012 0,071589 1.500 8.000 680,10
1 Ocak 2012 0,068835 1.500 8.000 653,93
1 Ocak 2012 0,066187 1.500 8.000 628,78
1 Temmuz 2011 0,064460 1.500 8.000 612,37
1 Ocak 2011 0,061954 1.500 8.000 588,56
1 Temmuz 2010 0,059445 1.500 8.000 564,73
1 Ocak 2010 0,057383 1.500 8.000 545,14
1 Temmuz 2009 0,055920 1.500 8.000 531,24
1 Ocak 2009 0,053505 1.500 8.000 508,30
1 Temmuz 2008 0,051448 1.500 8.000 488,76
1 Ocak 2008 0,049486 1.500 8.000 470,12
1 Temmuz 2007 0,04835 1.500 8.000 459,33
1 Ocak 2007 0,046985 1.500 8.000 446,36
1 Temmuz 2006 0,044745 1.500 8.000 425,08
1 Ocak 2006 0,04265 1.500 8.000 405,18
1 Temmuz 2005 0,0416 1.500 8.000 395,20
1 Ocak 2005 0,0401 1.500 8.000 380,95
1 Temmuz 2004 38.610 1.500 8.000 366.795.000
1 Ocak 2004 36.420 1.500 8.000 345.990.000
1 Ocak 2003 34.300 1.500 8.000 325.850.000
1 Temmuz 2002 32.650 1.500 8.000 310.175.000
15 Mayıs 2002 31.060 1.500 8.000 295.070.000
1 Ocak 2002 30.300 1.500 8.000 287.850.000
15 Aralık 2001 27.530 1.500 8.000 261.535.000
15 Kasım 2001 26.420 1.500 8.000 250.990.000
15 Ekim 2001 24.920 1.500 8.000 236.740.000
15 Eylül 2001 23.550 1.500 8.000 223.725.000
1 Temmuz 2001 22.750 1.500 8.000 216.125.000
15 Haziran 2001 21.650 1.500 8.000 205.675.000
15 Mayıs 2001 20.600 1.500 8.000 195.700.000
15 Nisan 2001 18.700 1.500 8.000 177.650.000
1 Ocak 2001 18.240 1.500 8.000 173.280.000
15 Aralık 2000 16.580 1.500 8.000 157.510.000
1 Temmuz 2000 15.760 1.500 8.000 149.720.000
15 Haziran 2000 14.310 1.500 8.000 135.945.000
1 Ocak 2000 13.810 1.500 8.000 131.195.000
1 Temmuz 1999 12.000 1.500 8.000 114.000.000
1 Ocak 1999 9.975 1.500 8.000 94.762.500
1 Ekim 1998 7.750 1.500 8.000 73.625.000
1 Temmuz 1998 7.030 1.500 8.000 66.785.000
1 Ocak 1998 5.820 1.500 8.000 55.290.000
1 Temmuz 1997 4.475 1.500 8.000 42.512.500
1 Ocak 1997 3.315 1.500 8.000 31.492.500
1 Temmuz 1996 2.550 1.500 8.000 24.225.000
15 Kasım 1995 1.695 1.500 8.000 16.102.500
1 Nisan 1995 1.225 1.500 8.000 11.637.500
1 Ocak 1995 1.140 1.500 8.000 10.830.000
1 Nisan 1994 1.100 1.500 7.000 9.350.000
1 Ocak 1994 980 1.500 7.000 8.330.000
1 Ekim 1993 940 1.500 6.100 7.144.000
1 Temmuz 1993 835 1.500 6.100 6.346.000
1 Ocak 1993 740 1.500 6.100 5.624.000
1 Temmuz 1992 651 1.500 5.200 4.361.700
1 Ocak 1992 523 1.500 5.200 3.504.100
1 Temmuz 1991 470 1.500 4.400 2.773.000
1 Ocak 1991 352 1.500 4.400 2.076.800
1 Temmuz 1990 320 1.500 4.000 1.760.000
1 Ocak 1990 255 1.500 4.000 1.402.500
15 Temmuz 1989 205 1500 4.000 1.127.500
1 Temmuz 1989 205 1500 3.300 984.000
15 Nisan 1989 128 1500 3.300 614.400
1 Ocak 1989 128 1400 3.300 601.600
1 Temmuz 1988 100 1400 3.300 470.000
1 Ocak 1988 84 1400 3.300 394.800
1 Temmuz 1987 70 1400 3.300 329.000
1 Ocak 1987 66 1400 3.300 310.200
1 Temmuz 1986 62 1400 2.200 223.200
1 Ocak 1986 56 1400 2.200 201.600
1 Temmuz 1985 49 1400 1.650 149.450
1 Ocak 1985 46 1400 1.650 140.300
1 Temmuz 1984 41 1400 1.100 102.500
1 Ocak 1984 40 1400 600 80.000
1 Ocak 1983 34 1400 600 68.000
1 Mart 1982 30 1400 600 60.000
1 Mart 1981 25 1200 600 45.000
1 Mart 1980 25 1200 600 45.000
1 Mart 1979 16 1200 600 28.800
1 Kasım 1978 14 1200 200 19.600
1 Mart 1978 14 1000 200 16.800
1 Mart 1977 12 1000 200 14.400
1 Mart 1976 9 1000 200 10.800
1 Mart 1975 9 1000 200 10.800
1 Mart 1974 8 1000 200 9.600
1 Mart 1973 7 1000 200 8.400
1 Mart 1972 7 1000 200 8.400
1 Aralık 1971 7 1000 200 8.400
1 Mart 1970 7 1000 0 7.000