yurt dışı tedavisi

1- TEDAVİ İÇİN YURTDIŞINA GÖNDERİLME Sigortalı veya bakmakla yükümlü olduğu kişinin Kurum mevzuatına göre tedaviye müstahak olmaları kaydıyla yurt içinde yapılamayan tedavileri, yurt dışında yaptırılabilir. Bunun aşamaları,

1.1. Sağlık Kurulu Raporunun Temini

Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen esaslar doğrultusunda tedavilerinin yurt içinde mümkün olmadığına dair ilgili sağlık kuruluşundan Sosyal Güvenlik Kurumunca Sağlık Yardımlarından Yararlandırılanların Yurtdışına Tedaviye Gönderilmelerine İlişkin Sağlık Kurulu Raporuformatına uygun olarak hazırlanan sağlık kurulu raporunu temin edilmelidir.

1.2. Sağlık Kurulu Raporunun Teyit Ettirilmesi

Usulüne uygun düzenlenmiş sağlık kurulu raporu Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesince teyit edilecek ve  daha sonra Sağlık Bakanlığınca onaylanacaktır.

Bu durumda bu işlemler ilgililer tarafından yaptırılabileceği gibi, bağlı bulundukları  ilin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne teslim edilerek Kurumumuzca da yapılmaktadır.

1.3. Sağlık Kurulu Raporlarının Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne İntikali ve Onay Süreci

Sağlık kurulu raporları, teyit ve onay işlemlerinin tamamlanmasını müteakip hasta/yakını veya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne intikal ettirilerek Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlük Makamının onayına sunulmaktadır.

1.4. Yurtdışı Tedavi Talebi ile Diğer Belgelerin İlgili Birimlere Gönderilmesi

Kurumca onaylanan rapor ve diğer belgeler, tedaviyi sağlayacak sağlık tesisi ile gerekli koordinasyonun sağlanması ve tedavi esnasında veya sonrasında tanzim olunan belgelerin onaylanması, tercüme edilmesi gibi işlemlerin yürütülebilmesi amacıyla Dışişleri Bakanlığına gönderilir. Diğer işlemlerin yürütülmesi için, sağlık kurulu raporu ve yurtdışı tedaviye ilişkin diğer belgeler ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğüne ayrıca gönderilmektedir.

 

1.5. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler

               Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlük Makamından onay alındığına ve konu hakkında Dışişleri Bakanlığına bilgi verildiğine ilişkin talimatın sosyal güvenlik il müdürlüğüne ulaşmasına müteakip;

  • 5510 sayılı Kanunun 4(a) kapsamındaki sigortalı veya bakmakla yükümlü olunan kişi için ilgili ülkeye göre formülerlerin tanzim edilmesi,
  • Yurtdışı yol, gündelik ve refakatçi giderleri için harcırah işlemleri (Avans verilmesi dahil),
  • Tedaviye ilişkin paranın ilgili ülkeye transfer işlemleri,
  • Tedavinin bitiminde sigortalı veya bakmakla yükümlü olunan kişi ile mahsuplaşma işlemleri vb. işlemler yürütülmektedir.

1.6. Sağlık Hizmeti Bedellerinin Ödenmesi

 Yurt dışında tedavi edilecek kişi, var ise yurt dışındaki sevke konu tedaviye ilişkin sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusuna sevk edilir ve sağlık hizmeti giderlerinin tümü karşılanır. Yurt dışında sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusunun olmaması hâlinde de sevk edilen sağlık hizmeti sunucusunda yapılan tedavilere ait giderlerin tamamı Kurumca ödenir.

 Yurt dışında yapılan tedavi bedelleri, Kurum tarafından yurt dışı sağlık hizmeti sunucusu banka hesabına havale edilmesi veya kişilerce ödenen tutarın belge karşılığı kendilerine ödenmesi suretiyle karşılanır.

Kurumca, yurt dışında yapılacak tedaviler için oluşacak giderlere mahsuben talep edilmesi halinde, kişilere veya sağlık hizmeti sunucusuna avans ödenebilir.

  Acil müdahaleyi gerektiren durumlar ile sevke konu hastalığın komplikasyonuna bağlı olarak gelişen durumlar hariç olmak üzere yurt dışına sevke konu hastalık dışındaki tedavi giderleri Kurumca ödenmez.

 2-YURTDIŞINDA TAHLİL-TETKİK YAPTIRMA

           Yurt içinde yapılamayan tetkik/tahlillerinin yurt dışında yaptırılması işlemleri

1-     Numunenin gönderilmesi

2-     Hastanın gönderilmesi  şeklinde tetkik işlemleri yurt dışında yaptırılabilir.

Hastaların tahlil-tetkik için yurt dışına gönderilmesinin gerekli olduğu durumlarda  işlemler “2-TEDAVİ İÇİN YURTDIŞINA GÖNDERİLMEbaşlıklı bölümde belirtildiği şekilde yürütülmektedir.

Yurtdışı tetkik bedellerinin ödenmesi

Numunenin gönderilmesi veya hastanın gönderilmesi suretiyle yurt dışında yapılan tetkik ve/ veya tahlil bedeli tetkik ve/ veya tahlili yapan sağlık hizmeti sunucusunca düzenlenen faturada/ fatura yerine geçen belgede belirtilen tutar üzerinden, Kurum tarafından yurt dışı sağlık hizmeti sunucusu banka hesabına havale edilmesi veya kişilerce ödenen tutarın belge karşılığı kendilerine ödenmesi suretiyle karşılanır.

Kurumca, yurt dışında yapılacak tetkikler/ tahliller için oluşacak giderlere mahsuben talep edilmesi halinde kişilere veya sağlık hizmeti sunucusuna avans ödenebilir.

3- YURT DIŞINDA GEÇİCİ VEYA SÜREKLİ GÖREVLE BULUNANLARIN TEDAVİLERİ

           Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.2(1)a bendinde sayılan sigortalılardan işverenleri tarafından, 1.2(1)c bendinde sayılan sigortalılar ise  özel mevzuatlarında belirtilen usûle uygun olarak;

a)  Geçici görevle yurt dışına gönderilenlere sadece acil hallerde,

b) Sürekli görevle gönderilenler ile bunların yurt dışında birlikte yaşadıkları bakmakla yükümlü olduğu kişilere, acil hal olup olmadığına bakılmaksızın,

sağlanan sağlık hizmetleri bedelleri, yurtiçinde sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularına tedavinin yapıldığı tarihte ödenen en yüksek tutarı aşmamak kaydıyla Kurumca karşılanır.

Geçici veya sürekli görevle yurtdışında bulunan sigortalıların sağlık hizmeti giderleri, öncelikle işverenler tarafından ödenir ve yurt dışında görevli olunduğuna dair belge ile birlikte (belgede geçici veya sürekli görevlendirme yapıldığının belirtilmesi gerekmektedir) mahalli konsolosluktan tasdikli rapor ve sair belgelere (fatura vb.) dayanılarak Kurumdan talep edilir.

6 aydan fazla görevle gönderilme sürekli görevle gönderilme sayılır.

                4-GEÇİCİ YADA SÜREKLİ GÖREVLE GÖNDERİLME DIŞINDA YURT DIŞINDA BULUNMA HALİ:

 Sigortalı veya bakmakla yükümlü oldukları kişilerin geçici veya sürekli görevle gönderilme dışında turistik, ziyaret ve bunun gibi diğer nedenlerle yurtdışında bulunmaları halinde, bulunulan ülkede yapmış oldukları sağlık hizmetleri giderlerinin Kurumumuzca karşılanması söz konusu değildir. Ancak, ülkemiz ile bulunulan ülke arasında sağlık yardımlarını da kapsayan ikili sosyal güvenlik sözleşmesi bulunması halinde bu sözleşme hükümleri uygulanır.

kaynak sgk