yıllık izinli sürelerde kesilen ssk primleri

4857 sayılı yasanın 61. maddesi gereği, “Sigortalılara yıllık ücretli izin süresi için ödenecek ücretler üzerinden iş kazaları ile meslek hastalıkları primleri hariç, diğer sigorta primlerinin, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunundaki esaslar çerçevesinde işçi ve işverenler yönünden ödenmesine devam olunur.” hükmü olmasına rağmen, 5510 sayılı yasanın 4/a kapsamındakilerle ilgili c bendinde diğer kanunlardaki prime tabi tutulmaması gerektiğine dair muafiyet ve istisnalar bu Kununun uygulanmasında dikkate alınmaz.” denmektedir. Bu hükümler karşısında; Yıllık izin süresi için ödenecek ücretlerden de 1.10.2008 tarihinden itibaren kısa vadeli sigorta kolları primi kesilecektir.Bu nedenle 11.ayda vereceğiniz aylık prim hizmet belgesinde yıllık ücretli izinde  olanların prime esas kazancına kısa vadeli sigorta kolları primini eklemeyi unutmayınız