Vergi usul kanunu had ve miktarları oranları

Vergi usul kanununda yer alan ve 01/01/2012 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak  olan had ve miktarlar
Maliye Bakanlığından Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği  Sıra No: 411 resmi gazete 26.12.2011 28154 sayı
213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, “Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.
Bu hüküm göz önüne alınarak, Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2011 yılında uygulanan miktarların ve hadlerin, 2011 yılı için %10,26 (on virgül yirmi altı) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2012 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ve hadler ekli listede gösterilmiştir.
Tebliğ olunur.
 

Madde no – konusu

2012 yılında

uygulanacak miktar (tl)

Madde 104- İlanın şekli

  1- ilanın vergi dairesinde yapılması
 

1.700

  3- ilanın;
– vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla
gazetede yapılması
– türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca
yapılması

1.700-170.000

170.000 ve üzeri

Mükerrer
Madde 115-
 
Tahakkuktan vazgeçme

20

Madde 177- Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

  1- yıllık;
– alış tutarı
– satış tutarı
 

140.000

190.000

  2- yıllık gayrisafi iş hasılatı
 

77.000

  3- iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

140.000

Madde 232- Fatura kullanma mecburiyeti

770

Madde 252- Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

2

Madde 313- Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

770

Madde 343- En az ceza haddi

    – damga vergisinde
– diğer vergilerde

8,80

18

Madde 352-
 
Usulsüzlük dereceleri ve cezaları
(kanuna bağlı cetvel)

 
 
I inci derece usulsüzlükler
 
1- sermaye şirketleri
 

105

  2- sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest
meslek erbabı
 

66

  3 – ikinci sınıf tüccarlar
 

33

  4- yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi
olanlar

16

  5- kazancı basit usulde tespit edilenler
 

8,80

  6- gelir vergisinden muaf esnaf

4

  Iı nci derece usulsüzlükler                                   
 
1- sermaye şirketleri
 

58

  2- sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest
meslek erbabı
 

33

  3 – ikinci sınıf tüccarlar
 

16

  4- yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi
olanlar

8,80

  5- kazancı basit usulde tespit edilenler

4

  6- gelir vergisinden muaf esnaf
 

2,30

Madde no – konusu

2012 yılında

Uygulanacak miktar(tl)

Madde 353- Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer
Şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

  1- fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek
makbuzu verilmemesi, alınmaması
– bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek
toplam ceza
 

180

88.000

  2- perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu
taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük
müşteri listesi ile maliye bakanlığınca düzenleme zorunluluğu
getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya
bulundurulmaması
 
– her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza
 
– her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam
ceza
 

180

8.800

88.000

  4- maliye bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme
mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe
kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha
bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması
 

180

  6- belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve
mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik
bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara
uymayanlara
 

4.000

  7- kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak
işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını
kullanmaksızın işlem yapanlara
 

220

  8- belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine
getirmeyen matbaa işletmecilerine
 
–   bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel
usulsüzlük cezası
 

660

130.000

  9- 4358 sayılı kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma
zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin
bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine
getirmeyenlere
 

880

  10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca maliye bakanlığının özel
işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi
adına
 

660

Mükerrer madde 355- Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci
Madde hükmüne uymayanlar için ceza
 

  1-birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında
 

1.170

  2-ikinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde
tespit edilenler hakkında
 

580

 
 
3-yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

280

 
 
    tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

880.000

vergi usul kanunu hadleri 2012