vergi kaçağını ihbar eden ne kadar alır

vergi kaçağını vergi kaçıranı ihbar eden ne kadar alır kaç para alır , alınacak para miktarı yakalanan vergiye bağlı olarak oransal anlamda değişir. Örneğin 10.000 .000 TL vergi kaçağını ihbar ettiniz. Maliye 1.500 .000 TL gelir elde etti bunun %15 ini alırsınız gibi .   Maliye Bakanlığı buna muhbir ikramiyesi adını vermektedir . İkramiye  Menkul Ve Gayrimenkul Emval İle Bunların İntifa Hakları Ve Daimi Vergilerin Mektumatı Muhbirlerine Verilecek İkramiye Hakkında Kanunhükümlerine göre verilir. vergi kaçağının yakalanmasını sağlayan muhbire verilecek ödül ve oranları aşağıda yazılmıştır.Kanuna buradan ulaşınız

ihbar edenlere ihbar edilen emvalin veya intifa hakkının Hazineye aidiyeti tahakkuk ettikten sonra bu emvalin kıymetleri veya iki senelik intifa baliğleri üzerinden aşağıdaki nispetlere göre ikramiye verilir:

 

Menkullerde Gayrimenkullerde
5 000 liraya kadar yüzde 30 yüzde 20
25 000 liraya kadar, 5 000 liradan yukarı olan kısım için yüzde 25 yüzde 15
50 000 liraya kadar, 25 000 liradan yukarı olan kısım için yüzde 15 yüzde 12
100 000 liraya kadar, 50 000 liradan yukarı olan kısım için yüzde 10 yüzde 10
100 000 liradan yukarı olan kısım için yüzde 7,5 yüzde 7,5

Bina, arazi ve arsalardan tahrir harici kalanlar ile kazanç, hayvanlar, veraset ve intikal, muamele, dahili istihlak ve damga gibi daimi vergilerden yanlış beyanname vermek veya çift defter tutmak veya sair suretlerle ketmedilmiş olanları haber verenlere tahakkuk edecek vergi ve misil cezaları mecmuu üzerinden aşağıdaki nispetler dahilinde ikramiye verilir:

500 liraya kadar yüzde 15
5 000 liraya kadar, 500 liradan yukarı olan kısım için yüzde 30
15 000 liraya kadar, 5 000 liradan yukarı olan kısım için yüzde 20
15 000 liradan yukarı olan kısım için yüzde 10

Bu nispetlere göre hesap olunacak ikramiyenin üçte biri verginin kati surette tahakkukunda ve üçte ikisi verginin tahsili akabinde verilir.

Muhbirleri mevcut olup ta tahakkuk muamelesi henüz intaç edilmemiş olan bu kabil mektumların muhbirlerine dahi işbu maddenin hükümlerine göre ikramiye verilir.