Üniversite ve meslek liseleri için Stajyer Maaşları

Stajyer maaşlarını 2019 yılı için  2 dalda hesaplayacağız.
1) Aday çırak, çırak, mesleki eğitim gören stajyerler ile  tamamlayıcı eğitim gören öğrenciler (Meslek lisesi mezunları ile mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumu öğrencileri)
AGİ hariç net asgari ücret 1.828,73
Öğrenciye ödenecek staj ücreti (Net Asgari ücret *0,30)              548,62
20 den az çalışanı olanlar için destek tutarı          365,74
20 üzerinde  çalışanı olanlar için destek tutarı     182,87
Stajer maaşları agi hariç asgari ücretin %30 udur. İşletmeler isterse daha fazla ücret ödeyebilir.
Aday çırak, çırak, mesleki eğitim gören stajyer veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere yapacakları ödemelerde bu rakamlar kullanılır
Meslek lisesi mezunları ile mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumu öğrencileri de bu ücretlerden yararlanır.
Stajyerlerin sigortası okul tarafından karşılanır.
Stajer maaşları ayın 10 unda  yatar.
İş sağlığı ve iş güvenliğine aykırı durumlardan iş kazası olursa işverenin sorumluluğu ortaya çıkar
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği madde 139 ve devamında kapsamlı bilgiler vardır.
On ve daha fazla işçisi olan  işverenler çalışan personel sayısının %5’inden az olmamak üzere stajer çalıştırmak zorundalar
20’den az personel çalıştıran işletmeler stajyere ödeyeceği ücretin 2/3’ü,işsizlik  sigortası fonundan alır
20’den fazla personel çalıştıran işletmelerin stajyere ödeyeceği ücretlerin 1/3’ü işsizlik sigortası fonundan alır
katkı miktarları ayın 25 inde yatar
Sigortalılığı okulu tarafından sağlanmayan öğrenciler için diğer işçiler gibi ücret ödenecektir,
Stajyer çalıştırma yükümlülüğü Ocak ayında bildirilen personel sayısı üzerinden hesaplanacaktır. İstisnalar Yönetmelikte yazılıdır.
İlgili Kanunlar 6764 sayılı kanun 3308 sayılı kanun
2-Uygulamalı eğitim yapan üniversite ve fakülte öğrencileri
AGİ hariç net asgari ücret 1.828,73
Öğrenciye ödenecek staj ücreti (Net Asgari ücret *0,35)              640,06  TL
7033 sayılı Kanun     Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda 19 madde ile 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde 74  eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 74 – Yükseköğretim Kurulu, 1/1/2023 tarihine kadar Devlet yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde fen ve mühendislik bilimleriyle sınırlı olmak üzere, öğrencilerin öğrenimlerinin son yılında bir yarıyılı özel sektör işletmelerinde, teknoparklarda, araştırma altyapılarında, Ar-Ge merkezlerinde ya da sanayi kuruluşlarında uygulamalı eğitimle tamamlamalarını zorunlu kılmaya, uygulamalı eğitimin zorunlu kılınacağı bölümleri belirli yükseköğretim kurumlarıyla ve/veya belirli fakülte ya da bölüm ve programlarla sınırlı tutmaya yetkilidir.
Uygulamalı eğitimleri süresince öğrencilere asgari ücretin net tutarının %35’i ücret olarak ödenir. Uygulamalı eğitim ücretlerini karşılamak üzere ihtiyaç duyulan kaynak, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi için ayrılan tutardan Yükseköğretim Kurulu hesabına ödenen ve Yükseköğretim Kurulu bütçesine gelir ve ödenek kaydedilerek ilgili yükseköğretim kurumlarına aktarılmak suretiyle karşılanır. Aktarılan bu tutar, yükseköğretim kurumları bütçesine gelir ve ödenek kaydedilmek suretiyle öğrencilerin hesabına ödenir.
Öğrencilerin uygulamalı eğitim süresince sigorta primleri, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerine göre karşılanır.
Eğitimin planlanması, öğrencilerin yerleştirilmesi, takibi, kaynağın aktarımı, bütçeleştirilmesi ve kullanımına ilişkin esaslar ile uygulamalı eğitime ilişkin diğer hususlar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.
Bu madde kapsamına giren öğrencilere aynı uygulamalı eğitim dönemi için 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun geçici 12 nci maddesi hükümleri uygulanmaz.”