ücretsiz izin

Ücretsiz izin nedir ?  Ücretsiz izin şartları  süresi  mevzuatı ücretsiz izin hakkı ücretsiz izine kimler çıkabilir Nasıl alınır ücretsiz izne çıkan başka bir yerde çalışabilir mi  ? Ücretsiz izne çıkanın sigortası ödenir mi ?  Ücretsiz izin formu dilekçesi belgesi istek formu  sorularına cevap arayacağız.

Önce ücretsiz izinle ilgili 4857 sayılı İş Kanunun ilgili maddelerine bakalım .Söz konusu kanunda ücretsiz izinle ilgili genel bir düzenleme yapılmamış sadece madde 74 de  hamile bayanlarla ilgili ücretsiz izin anlatılmış  ayrıca madde 56 da işveren tarafından verilen ücretsiz izin lafzedilmiştir.22.madde ile de ücretsiz  izni kapsayacak çalışma koşullarında meydana gelen değişikliklerle ilgili bildirim ve kabul veya redden bahsedilmiştir.Bu maddelerin ilgili kısımlarına bakalım

1- 4857 sayılı İş Kanunu Madde 74  ‘’……İsteği halinde kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz…….’’

2-4857 sayılı İş Kanunu madde 56    ‘’ ….. İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez……. ‘’

3-4857 sayılı İş  Kanunu madde 22  ‘’ İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından  altı işgünü içinde yazılı olarak  kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu durumda 17 ila 21 inci madde hükümlerine göre dava açabilir…….’’

Yukardaki maddeler ve uygulamalardan ücretsiz izinle ilgili olarak aşağıdaki maddeler anlaşılmaktadır.

1-     Karşılıklı anlaşma olmadan ücretsiz izin olmaz.İşçi veya işveren tarafından gelen talebin karşı tarafca kabul edilmesi  gerekmektedir.Ücretsiz izin konusunda bir zorlama yapılamaz .

2-     İşverenin işçiyi ücretsiz izne ayırmak istemesi durumunda bunu yazılı olarak işçiye bildirmeli  işçide 6 gün içinde  cevap vermelidir.

3-     İşçi ücretsiz izne ayrılmak istemesi durumunda işverene yazılı olarak başvurması ve işverenin onaylaması gerekmektedir.

4-     İşveren işçinin muvafakatını almadan işçiyi  ücretsiz izne ayıramaz .Eğer bu şekilde ücretsiz izne ayırırsa diğer şartları taşıması halinde işçinin ihbar ve kıdem tazminatı alma hakkı doğar.Hatta işe iade davası açabilir.

5-     İşçiyi ücretsiz izne ayırmak için işçinin belirli bir süre çalışma şartı yok.

6-     Ücretsiz izinde bulunma  süresi sınırı yok.karşılıklı anlaşmaya bağlı.

7-     İşçi ücretsiz  izinli olduğu sürede ücret alamaz..İşsizlik ödeneğinden yararlanamaz.kendisi için sigorta  primi ödenmez.

8-     Ücretsiz izinli dönemde iş sözleşmesi askıda sayılır.

9-     Yargıtay kararlarında işçinin ücretsiz  izinli olduğu dönemlerde başka işyerinde çalışması işveren tarafından fesih nedeni sayılmıştır.İşçilerin bu hususu da göz önünde bulundurması gerekmektedir.

Ücretsiz izin formu  dilekçesi  belgesi ve ücretsiz izin istek formu şekle bağlı değildir. Adınız soyadınız sigorta sicil numaranız , ücretsiz izne ayrılma gerekçeniz ve ücretsiz izne ayrılmak istediğiniz süreyi yazsanız yeterlidir. Ücretsiz izne ayrılmak için  imzanızı atmanız gerekmektedir adres  telefon numaranızıda yazmayı unutmayınız. Ücretsiz izin dilekçesini İşverene hitaben yazmanız gerekmektedir.

Eğer yinede ücretsiz izin dilekçesi örneği isterseniz aşağıdaki formu kopyalayın

 Ücretsiz izin formu örneği
…………………………………………………………………………………………………….
………………………….………………………………………………………………………………. dolayı  …../…../20…. Tarihinden itibaren ……………………. süre ile   ücretsiz izne ayrılmak istiyorum.
Gereğini arz ederim.
Adı Soyadı                        :………………………………………………………
T.C Kimlik no                            :………………………………………………………
Sicil no                          :………………………………………………………
Görevi                    :………………………………………………………
Tarih – İmza
ücretsiz izin sayfası .