Ücret tediye bordrosunda bulunması gereken unsurlar ve bordroya bağlı idari para cezaları

Ücret tediye bordrosunda bulunması zorunlu  unsurlar

  • İşyerinin sicil numarası,
  • Bordronun ilişkin olduğu ay,
  • Sigortalının adı, soyadı,
  • Sigortalının sosyal güvenlik sicil numarası,
  • Ücret ödenen gün sayısı, sigortalının ücreti,
  • Ödenen ücret tutarı ve ücretin alındığına dair sigortalının imzası (makbuz mukabilinde veya banka kanalıyla yapılan ödemeler de imzaya gerek yoktur)

Yukardaki unsurlardan biri bulunmadığı takdirde ücret tediye  bordrosu geçersiz sayılacaktır ve  her bir geçersiz ücret tediye bordrosu için aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanacaktır.İnceleme ay olarak fazlalaştığında en fazla ibraz etmeme cezası uygulanacaktır.

Ücret bordrosu ibraz edilmediğinde

  • Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin oniki katı tutarında,
  • Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin altı katı tutarında,
  • Defter tutmakla yükümlü değil iseler, asgari ücretin üç katı tutarında,

İdari para cezası verilecektir.

Ücret tediye bordrosu ibraz etmeme veya geçersizlik halleri ile diğer kayıtların ibraz edilmemesi veya geçersizlik halleri birleştiğinde toplam olarak üst sınır cezası  yukarda yazılı ibraz etmeme cezasıdır.

Tehlike sınıfları farklı olan işyerlerinde çalışan sigortalıların aylık ücret tediye bordroları işverence ayrı ayrı düzenlenir.

Aynı işverene ait iş veya işyerleri ile ilgili defter veya kayıtların müştereken tutulmuş olması ve bu defter veya kayıtların, her iş veya işyeri için ayrı ayrı verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinde yazılı kazançlar toplamı ile uyumlu olması hâlinde, iş veya işyeri kayıtlarının verilen bu belgelerde yazılı olanları doğrulayıcı nitelikte olduğu kabul edilir.