Türkiyedeki yabancıların Gss si

Türkiye de bulunan yabancı ülke vatandaşlarının genel sağlık sigortası nasıl olacak gss ödeyeceklermi gelir testi yapacaklarmı prim ödeyeceklermi . Bu hususda sgk genelgesi yayınlandı .Yabancı ülke vatandaşları ile ilgili 6.2 bölümü şöyledir.
Yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayanlar, ülkemizde kesintisiz yerleşim süresinin bir yılı geçtiği tarihten itibaren bir ay içinde genel sağlık sigortası giriş bildirgesi ile Kurumumuza başvurmaları halinde, Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine (60/d) göre ülkemizde kesintisiz yerleşim süresinin bir yılı geçtiği tarih itibariyle genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilecektir.
Kurumumuza müracaat eden yabancı uyruklu vatandaşlardan, ikamet izin belgesi ile ilgili yabancı ülke sosyal güvenlik kurumundan ya da çalışma ataşeliğinden alınan genel sağlık sigortası uygulaması açısından sosyal güvenlik durumlarını gösteren yazının aslı veya fotokopisi ile yeminli mütercim tarafından yapılan tercümesinin aslının veya onaylı suretinin ibraz edilmesi istenecektir. Bu kişilerin ikametgâh izin belgesinde yer alan ikamet sürelerinin kesintisiz bir yılı doldurup doldurmadığının kontrol edilmesi sonucunda, kesintisiz bir yılı dolduranların ikamet izin belgesinin fotokopisi, yeminli mütercim tercümesinin aslı veya onaylı sureti ile sigortalılığına ilişkin yazısının birer örneği dosyasında saklanacaktır.
Bu kişilerden kesintisiz bir yılı doldurduğu tarihten itibaren bir ay içinde genel sağlık sigortası giriş bildirgesi ile Kurumumuza müracaat etmeyenler hakkında Kanunun 102 nci maddesine göre idari para cezası uygulanacaktır.
Diğer taraftan, bu kapsamdakilerin ikamet izni bitiş tarihlerinin sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi tarafından takiplerinin yapılarak ikamet izni bitiş tarihi itibariyle genel sağlık sigortalılığı sonlandırılacaktır. İkamet izinlerinin bittiği tarihi takip eden günden itibaren başlayan yeni bir ikamet izin belgesi ibraz etmeleri halinde, Kanunun (60/d) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalılığı devam ettirilecektir.
Bu kişilerin genel sağlık sigortalılığı; ikametin sona erdiği, yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olduğu, 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının diğer bentleri ya da fıkraları kapsamında genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi sayıldığı, ikametinin başka bir ülkeye nakledildiği tarih ya da ölümü halinde ölüm tarihi itibariyle sona erecektir.
sgk bilgi notu
TÜRKİYE’DE YAŞAYAN YABANCILARIN GSS si
 Türkiye’de  bir  yıldan  uzun  süredir  yaşayan ancak  kendi  ülkelerinde  sağlık yardımlarından yararlanma hakkı bulunmayan yabancılar ne yapacaktır?
Türkiye‟de kesintisiz bir yıllık ikamet süresini dolduran yabancılar, ilgili ülke kapsamında genel sağlık sigortası uygulaması  yönünden sigortalı değilse  bu sürenin dolduğu tarihten itibaren Kanunun (60/d) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılmışlardır. Dolayısıyla  bu kişilerin genel sağlık sigortası kapsamında tescil işleminin  yapılması  için kesintisiz bir yıllık ikamet süresinin dolduğu  tarihten itibaren bir ay içinde kendilerine en yakın sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine başvurmaları gerekmektedir.
Gelirleri  brüt asgari ücretin iki katı kabul edilerek bu tutar üzerinden hesaplanacak genel sağlık  sigortası primi tahakkuk ettirilecektir.
Ülkemizde bir yıldan fazla süre ile ikamet eden ve kendi ülkesinden sigortalı veya emekli olan İngiltere vatandaşları, Türkiye’de sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanacaktır?
İngiltere vatandaşlarının  Türkiye‟de  bir  yıldan  fazla  ikamet  etmeleri  halinde,  kendi ülkelerinden  sigortalı/emekli  olmalarına  karşın  Türkiye‟de  bulundukları  sürede  kendi mevzuatları kapsamında  sağlık hizmetlerinden yararlanamamaları nedeniyle, 5510  sayılı Kanunun  (60/d)  bendi  kapsamında  müracaatlarına  bağlı  olarak  genel  sağlık  sigortalısı sayılabileceklerdir.
Bir Türk ile evlenmiş ancak 3 yılını doldurmadığı için T.C. vatandaşı olamamış bir kadın, Türk eşinin sosyal güvencesinden yararlanabilir mi?
Kanuna  göre  bu  kişiler,  ikamet  izni  almaları  durumunda  genel  sağlık  sigortasından
faydalanabilecektir.
Türkiye’de  oturma  izni  almış,  sigortası  olmayıp  özel  sağlık  sigortası  bulunan yabancıların durumu ne olacak?
Kesintisiz  bir  yıllık ikamet  süresini dolduran  yabancılar,  ilgili ülke  kapsamında sağlık hizmetlerinden  yararlanması  açısından  sigorta  kapsamında  değilse  bu  sürenin  dolduğu tarihten itibaren bir ay içinde sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine genel sağlık sigortası giriş bildirgesi ile başvurabilirler. Bu süre içerisinde başvuruda  bulunmayanlara, brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacaktır. Bu kişilerin özel  sağlık sigortası kapsamında bulunması genel sağlık sigortası kapsamında sigortalı olmalarına engel teşkil etmemektedir.
Türkiye’de  bir  yıldan  uzun  süredir  yaşayan  ancak  kendi  ülkelerinde  sigortası bulunmayan  yabancılar gelir testi için sosyal yardımlaşma  ve dayanışma vakıflarına başvuracaklar mı?
Gelir testine müracaat hakkı, Kanunun (60/g) bendi kapsamında  genel sağlık sigortalısı sayılan  Türk vatandaşlarına tanındığından, yabancı uyruklu olup ülkemizde  ikamet edenlerin  gelir testine müracaat hakları bulunmamaktadır.