Turizm sektöründe çalışan yabancı işçilerden istenilen belgeler

Malum Ülkemiz Turizm ülkesi.  Bu nedenle ülkemizde fazla sayıda yabancı uyruklu kişi turizm sektöründe istihdam edilmektedir.Bu ne denle Türkiyede Turizm sektöründe çalışacak yabancı işçilerden ve bunları istihdam eden işverenlerden ilk başvuruda istenilen belgeler Çalışma Bakanlığı tarafından belirlenmiştir.

İLK BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Yabancı Çalışandan İstenen Belgeler:

• Yabancı yurt dışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine iş sözleşmesi veya şirket ortaklığını gösterir belge ibrazı ile çalışma izin ve vize başvurusu yapacaktır. Türkiye’deki işverenin bu yönetmelikte öngörülen bilgi ve belgeleri, yabancının temsilciliğe başvuru tarihinde veya takip eden on işgünü içerisinde Bakanlığımıza teslimi zorunludur. Ayrıca, temsilciliğe başvuru tarihinden önceki on işgünü içerisinde Bakanlığımıza intikal ettirilmiş bulunan çalışma izin başvuruları da değerlendirmeye alınacaktır. (Uygulama Yönetmeliği md.6). Ancak, Türkiye’de öğrenim amacıyla verilen ikamet izinleri hariç olmak üzere müracaat tarihinde geçerli en az altı ay süreli ikamet tezkeresi bulunan yabancılar yurtiçinden çalışma izin başvurusunda bulunabilirler.
• Yabancı Personel Başvuru Formu ( Form dört nüsha olarak elektronik ortamda düzenlenecek olup, işveren ve yabancı personelin orijinal imzalarını içerecektir. İşveren ve yabancı personelin her ikisinin de orijinal imzasının olmadığı durumlarda taraflar arasında yapılmış iş sözleşmesi ibraz edilecektir.)
• Yabancının son altı ay içerisinde çekilmiş altı adet vesikalık renkli fotoğrafı, (Dört adedi Yabancı Personel Başvuru Formlarına yapıştırılacaktır.)
• Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti,

İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler:

• Çalışma izni başvuru dilekçesi,
• Belgeli turizm kuruluşları için, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınmış işletme ve yatırım belgesinin sureti,
• Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya kuruluşça onaylı örneği,
• Son yıla ait vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu,

UZATMA BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER

Yabancı Çalışandan İstenen Belgeler:
• Yabancı Personel Başvuru Formu ( Form dört nüsha olarak elektronik ortamda düzenlenecek olup, işveren ve yabancı personelin orijinal imzalarını içerecektir. İşveren ve yabancı personelin her ikisinin de orijinal imzasının olmadığı durumlarda taraflar arasında yapılmış iş sözleşmesi ibraz edilecektir.)
• Yabancının son altı ay içerisinde çekilmiş altı adet vesikalık renkli fotoğrafı, (Dört adedi Yabancı Personel Başvuru Formlarına yapıştırılacaktır.)
• Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti, (değişiklik olması halinde)
• Önceki Çalışma İzin Belgesinin aslı,
• Bakanlıkça verilmiş bulunan çalışma izin sürelerini kapsayan çalışma amaçlı ikamet tezkeresi örneği,

İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler:

• Çalışma izni süre uzatımı başvuru dilekçesi,
• Vergi dairelerinden veya internet vergi dairesinden alınacak işyerinin vergi borcu olmadığına dair belge
• Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya kuruluşça onaylı örneği (değişiklik olmuş ise)