trafik kazaları sağlık yardımları

6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 59 uncu maddesi ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun yeniden düzenlenen 98 inci maddesinde; “Trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmî ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri, kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır.” ifadesine yer verilmiştir.

Ayrıca aynı maddede “Sigorta şirketleri ve Güvence Hesabından Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılacak meblağın belirlenmesi ve ödenmesi ile sağlık hizmetleri için teminat sağlanan sigortaların tespiti ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığınca belirlenir.” hükmüne yer verilmiştir.

Trafik kazası nedeniyle sunulan sağlık hizmeti bedellerinin karşılanması görevi Kurumumuza, uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleme görevi ise Hazine Müsteşarlığına verilmiştir. Hazine Müsteşarlığınca konuyla ilgili ikincil mevzuat çalışmaları devam etmektedir.

Yine aynı Kanunun Geçici 1 inci maddesinde; “Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce meydana gelen trafik kazaları nedeniyle sunulan sağlık hizmet bedelleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 Kurumumuzca yukarıda belirtilen mevzuat çerçevesinde trafik kazaları sonucu oluşan sağlık giderlerinin karşılanması ile ilgili ikincil mevzuat çalışmaları devam etmektedir.

Trafik kazaları sonucu oluşan sağlık giderleri kurumumuzca karşılanacak olup söz konusu giderlerinin karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar söz konusu mevzuat çalışmaları tamamlandığında ayrıca duyurulacaktır.

kaynak sgk