sgk tecil ve taksitlendirmede istenilen belgeler

1-Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu
2-İlk taksitin ödendiğine dair makbuz veya dekont
3-Teminat
4-Teminat olarak taşınır ve taşınmaz mallar gösterilmiş ise, bu malların değer tespitlerinin yapılmasında Kurum teknik elemanlarınca ve hukuk mahkemelerince tayin edilmiş bilirkişilerce düzenlenmiş raporlar hariç rapor düzenleyen ekspertiz veya bilirkişilerin yetki veya ruhsat belgeleri
4-Borç miktarı 100.000-TL ve altında bulunan özel sektör borçluları ile borç miktarına bakılmaksızın kamu kurum
ve kuruluşlar ve belediyelere ait Mali Durum Belgesi
5-Borç miktarı 100.000-TL üstünde olan özel sektör borçlularına ait Serbest Meslek veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler veya Yeminli Mali Müşavirler tarafından Düzenlenen Çok Zor Durum Halinin Tespitine İlişkin Rapor
6-Borç miktarı 100.000-TL üzerinde olan halka açık şirketlerin en son bilanço bilgileri