SGK da itiraz dava mahkeme yolları

SGK da itiraz şekilleri dava açılma halleri açılacak davaların görüldüğü mahkemeler ile ilgili bilgiler aşağıdadır.
1. 5510 sayılı Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak ortaya çıkan uyuşmazlıklar nerede çözümlenir?
5510 sayılı Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili ortaya çıkan uyuşmazlıklar iş mahkemelerinde görülür. Ayrıca, 6352 sayılı Kanunun 39 uncu maddesiyle 30/1/1950 tarihli ve 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: “Birden fazla iş mahkemesi bulunan yerlerde, sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanan davaların görüleceği iş mahkemeleri, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenebilir.” hükmü gereğince sosyal güvenlik mahkemeleri kurulmuştur.İdarî para cezaları hakkında, bu Kanun ve 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununda hüküm bulunmayan hallerde 2 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır.
2. İtiraz dilekçesi verme usulü nasıldır?
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde itiraz dilekçesinin nasıl olacağına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle, muhatap olan kişi itiraz dilekçesini, itirazını açık bir şekilde ifade edecek şekilde yazarak Kuruma vermelidir. Dilekçe on beş gün içerisinde elden verilebileceği gibi posta yoluyla da gönderilebilir. İtiraz dilekçesi taahhütlü posta veya APS yoluyla gönderilmişse, postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilir. Ancak, adi posta veya kargo ile Kuruma gönderilmişse, Kuruma intikal ettiği tarih esas alınır.
3. İdari aşamada itiraz komisyonları hangileridir?
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 113. maddesinde itiraz komisyonlarına ilişkin hükümlere yer verilmiştir.
a) Kurumca, sigortasız çalıştırıldığı veya eksik gün ya da kazanç üzerinden Kuruma bildirildiği tespit edilen sigortalılara ilişkin tahakkuklara yapılacak itirazlar Prim Tahakkuk İtiraz Komisyonunca,
b) Kurumca tahakkuk ettirilen idarî para cezalarına yapılacak itirazlar İdari Para Cezaları İtiraz Komisyonunca,
c) İşkolu koduna yapılan itirazlar ise İşkolu Kodu İtiraz Komisyonunca, değerlendirilerek karara bağlanır.
4. Prim borçlarına karşı idari aşamada itiraz süreci nasıl işlemektedir?
a) Kurumca tahakkuk ettirilen ve tebliğ edilen prim borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde, prim borcunu tebliğ eden üniteye dilekçe vermek veya bu dilekçeyi taahhütlü olarak göndermek suretiyle işverence itiraz edilebilir.
b) İtiraz takibi durdurur.
c) İtiraz, Ünite Prim Tahakkuk İtiraz Komisyonunda incelenerek en geç 30 gün içinde karara bağlanır.
d) İtirazın reddi hâlinde işveren, kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde yetkili iş mahkemesine başvurabilir. e) İşverenin mahkemeye dava açması Kurumun takibini durdurmaz.
5. İdari para cezalarına karşı idari aşamada itiraz süreci nasıl işlemektedir?
a) Kanunla getirilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya geç olarak yerine getirilmesi hâlinde, Kanunun 102 nci maddesine istinaden ilgililere idarî para cezası verilir. b) İdarî para cezaları ilgiliye tebliğ ile tahakkuk eder.
c) Tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Kuruma ya da Kurumun ilgili hesaplarına yatırılır veya aynı süre içinde dilekçe vermek veya bu dilekçeyi taahhütlü olarak göndermek suretiyle işverence ilgili üniteye itiraz edilebilir.
d) İtiraz, takibi durdurur.
e) İtirazlar, ilgili itiraz İdari Para Cezaları İtiraz Komisyonunda incelenerek en geç otuz gün içinde karara bağlanır.
f) Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine başvurabilirler. Mahkemeye başvurulması idari para cezasının takip ve tahsilini durdurmaz. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması hâlinde, idarî para cezası kesinleşir.
g) İdari para cezalarının Kuruma itiraz edilmeden veya mahkemeye başvurmadan önce tebliğ tarihinden itibaren onbeş içerisinde peşin ödenmesi durumunda, bu cezanın dörtte üçü tahsil edilir.
6. İdari para cezalarına karşı itiraz etmeden doğrudan mahkemeye başvurulabilir mi?
Tebliğ edilen idari para cezalarına karşı, Kuruma itiraz edilmeksizin doğrudan mahkeme yoluna gitmek mümkün değildir. 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun Doğrudan Doğruya Tam Yargı Davası Açılması başlıklı 13 üncü maddesinde; “İdari eylemlerden hakları ihlal edilmiş olanların idari dava açmadan önce, bu eylemleri yazılı bildirim üzerine veya başka suretle öğrendikleri tarihten itibaren bir yıl ve her halde eylem tarihinden itibaren beş yıl içinde ilgili idareye başvurarak haklarının yerine getirilmesini istemeleri gereklidir. Bu isteklerin kısmen veya tamamen reddi halinde, bu konudaki işlemin tebliğini izleyen günden itibaren veya istek hakkında altmış gün içinde cevap verilmediği 7 takdirde bu sürenin bittiği tarihten itibaren, dava süresi içinde dava açılabilir. Görevli olmayan adli ve askeri yargı mercilerine açılan tam yargı davasının görev yönünden reddi halinde sonradan idari yargı mercilerine açılacak davalarda, birinci fıkrada öngörülen idareye başvurma şartı aranmaz.” hükmü de açıktır.
7. İdari para cezalarına karşı itirazda zımni red uygulaması var mıdır?
İdare tarafından altmış gün içerisinde itiraza bir cevap verilmezse (zımni red) veya idarece verilen cevap kesin değilse ilgili bu cevabı, isteminin reddi sayarak dava açabileceği gibi, kesin cevabı da bekleyebilir. Bu takdirde dava açma süresi işlemez. Ancak, bekleme süresi başvuru tarihinden itibaren altı ayı geçemez.
8. İdari Para Cezaları ve Primlerde zamanaşımı süresi ne kadardır?
İdari para cezaları on yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Zamanaşımı süresi, idari para cezasıyla ilgili fiilin işlendiği tarihten itibaren başlar. Primler ise on yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Zamanaşımı süresi, Kurumun prim ve diğer alacakları ödeme süresinin dolduğu tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak on yıllık zaman aşımına tabidir.
Kaynak sgk.gov.tr  Sosyal Güvenlik Bilgisi