SGK cezalarında indirim

17.01.2012 tarih ve 6270 sayılı Kanunun 11.maddesi ile daha önce SGK da  1/4 indirimi olan cezalar %81.25  kadar düşürülmüştür. Kendiliğinden bazı belgeleri  vermeniz durumunda cezaların 1/4 ü alınacak 3/4 ü affedilecektir. Örneğin  işe giriş bildirgesi cezası 1 asgari ücret 886 ,50 TL dir. Siz SGK tespit etmeden  kendiliğinizden  bildirgeyi verirseniz 860,50 *  1/4 = 221,63 TL ödeyeceksiniz 664,87 TL den kurtulacaksınız .Bir anlamda adı konulmamış bir şekilde  sgk da pişmanlık uygulaması  ortaya çıkmaktadır. Belgeyi verdiniz Tebligat ile 15 gün içinde de ödediniz.ikinci indirim gelecek 1/4 ü silinecek. 166,22 ye inecek . Daha anlaşılır şekilde söylersek  1000 TL borç 187,50 ye düşer .

Yukardaki kurallara uyduğunuzda normalde ödeyeceğiniz borcu 0,1875 ile çarpın katsayı budur Yani %18,75 ini ödeyeceksiniz %81,25 i silinecek

İndirim aşağıdaki cezalara uygulanacaktır.

a bendi işe giriş bildirgesi cezaları
b bendi işyeri bildirgesi cezaları
g bendi işe başlama ve işin bitişini bildirme yükümlülüğü ile ilgili cezalar
h bendi Ticaret sicil memurlukları ile bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen kurumlarla ilgili cezalar
j bendi  sigortalılığın sona erdiğini bildirmeme ile ilgili cezalar

Bu cezaların ayrıntılarını  ve tüm sgk cezaları http://www.calismadunyasi.com/sgk-cezalari.htm sayfasından görebilirsiniz.

6270 sayılı  Kanun maddesi aşağıdadır Madde  11 – 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin veya belgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (g), (h) ve (j) bentlerinde öngörülen cezalar dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır.”