sgk aylık prim hizmet belge asma yükümlülüğü kaldırıldı

sgk aylık prim hizmet belgesi asma zorunluluğu 25.02.2011 tarihinden itibaren  kaldırılmıştır.Uygulanan eski cezalar tahsil edilmemişse iptal edilecektir. Cezaya itiraz edilmeye gerek yoktur.  SGK müdürlükleri tarafından kendiliğinden kaldırılacaktır.konu hakkında bilgisi olmayanlar için Aylık prim hizmet belgesi asılması ne demektir diye sorulursa işvereninin çalıştırdığı sigortalıların isimleri  çalışma gün sayıları ve prime esas kazançlarını sgk ya bildirdiği belgedir. 25.02.2011 tarihinden önce bu belgeyi sigortalıların görebileceği bir yere asma zorunluluğu vardı. İşte bu zorunluluk kaldırılmıştır.

Aşağıda sgk nın APHB nin  asma zorunluluğunun kaldırılması ile ilgili yazısı bulunmaktadır

6111 sayılı Kanunun – 40 ıncı maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 86 ıncı maddesinin altıncı fıkrasında yer alan           “Sigortalıyı çalıştıran işveren ile alt işveren ve iş görme edimini yerini getirmek üzere sigortalıyı geçici olarak devralan işveren; aylık prim ve hizmet belgesinin Kurumca onaylanan bir nüshanı sigortalının çalıştığı işyerinde, birden ziyade işyerinin olması halinde ise sigortalının çalıştığı her işyerinde ayrı ayrı olmak üzere, Kuruma verilmesi gereken sürenin son gününü takip eden günden başlanarak, müteakip belgenin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar, sigortalılar tarafından görülebilecek bir yere asmak zorundadır.” ibaresi,

– 45 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “ve 86 ncı maddesinin altıncı fıkrasında” ibaresi,

yürürlükten kaldırılmıştır.

5510 sayılı Kanunun 86 ncı ve 102 nci maddelerinde yapılan bu değişiklikler 25/2/2011 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiğinden, 25/2/2011 tarihinden itibaren işverenlerce aylık prim ve hizmet belgesi asma zorunluluğu bulunmamakta, haliyle bu belgelerin asılmamış olduğunun tespiti halinde idari para cezası uygulanması da mümkün bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrası, “Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur.” hükmüne amirdir.

Kanunun bu hükmüne istinaden, 24/2/2011 ve öncesinde, Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan denetimler sırasında aylık prim ve hizmet belgesinin asılmadığının tespit edilmiş olması halinde, 6111 sayılı Kanunla yapılan düzenlemelerin ilgililerin lehine durum meydana getirmiş olduğu dikkate alınarak, 24/2/2011 tarihinden önce işlenen söz konusu fiiller nedeniyle de idari para cezası uygulanmayacaktır.

Buna göre, Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca 24/2/2011 ve öncesinde yapılan tespitlere istinaden aylık prim ve hizmet belgesi asmama fiili nedeniyle uygulanan ve ilgililere tebliğ edilen idari para cezalarının tahsil edilmemiş olması halinde, söz konusu cezalar kesinleşip kesinleşmediği veya ilgililerce itirazda bulunulup bulunulmadığı üzerinde durulmaksızın Ünite İtiraz Komisyonunca karar alınmak suretiyle iptal edilecektir.

Buna karşın, 24/2/2011 ve öncesinde işlenen bahse konu cezalar dolayısıyla uygulanan idari para cezalarının tahsil edilmiş olması halinde, bu cezalar iptal ve iade edilmeyecektir.