memur hastalık raporu süreleri

Memur hastalık raporu ve memur refakat izinleri ile ilgili yönetmelik yayınlandı .Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 11/8/2011 tarihli ve 9208 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/8/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.Karar sayısı 2011/2226

Bu yönetmeliğe göre

tek hekim 10 güne kadar rapor verebilecek.Aile hekimleri ve kurum tabipleri tek hekim kapsamında değerlendirilecektir.

Bir takvim yılı içinde tek hekim den 40 günden fazla rapor alınamayacak.40 günü aşan durumlarda resmi sağlık kurullarınca rapor onaylanacak

Geçici görev kanuni izin ve acil durumlar hariç başka ilden rapor alınamayacak

hastalık raporu fenne aykırı ise bir anlamda tereddüt hasıl ise normal veya acil durum fark etmeden  hakem hastaneye sevk edilecek

rapor ertesi gün mesai bitimine kadar kuruma ulaştırılacak

usul ve esaslara rapor uygun değilse memur bilgilendirilecek takip eden gün memur görevinin başına gelecek

yıılık izinde iken rapor alınırsa ve rapor süresi yıllık iznin içinde ise  izin bitiminde rapor süresi izni aşıyorsa rapor bitiminde memur görevine başlayacak

memura kanser verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli tedaviyi gerektiren bir hastalığa yakalanması halinde özlük hakları korunarak 18 aya kadar diğer hastalık hallerinde ise 12 aya kadar izin verilecek izin sonunda hastalık devam ediyorsa aynı sürelerde tekrar izin verilecek iyileşme olmaz ise emeklilik hükümleri uygulanacak

memura refakat izni verilebilmesi için  bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarından birinin veya bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocuklarıyla kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirdiğinin veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunduğunun sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi ile 3 aya kadar izin verilecek bu izin süresi 3 ay daha artırılabilecek

Memur hastalık raporu ile ilgili yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz