işyeri tescilinde istenilen belgeler

İşyeri tescili için sgk tarafından istenilen belgeler aşağıya dökülmüştür. Skg da işveren ve işyeri için bir sigortalının çalışması gerekiyor. Sigortalı çalışan yoksa işyeri ve işverenlik sıfatıda doğmamış oluyor.Tescil için işyeri bildirgesi gerekiyor.Bu belgeye ek olarak verilmesi gereken kayıt bilgi ve belgeler aşağıya çıkartılmıştır.

1- Yerleşim belgesi ile imza sirkülerini,
2- Varsa işveren vekiline ait noterden onaylı vekaletname ve imza sirkülerini,
3- Diğer kanunlar uyarınca tutmak zorunda oldukları defterin türünü gösteren resmî nitelikteki belgelerini,
4- Tüzel kişilerde tescile ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişiliği temsile ve ilzama yetkili kimselerin imza
sirkülerini,
5- Adi ortaklıklarda noter onaylı ortaklık sözleşmesini,
6- Kapıcılık işyerinde, kat maliklerinin ad-soyadlarını, adreslerini ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını
gösterir listesini,
7- İhale konusu işlerde, işin sözleşmesinin veya işin üstlenildiğini gösterir idarenin yazısının aslı ya da idarece onaylı fotokopilerini,
8- İnşaat işyerlerinde, yapı ruhsatının onaylı fotokopisi, varsa arsa sahibi ile müteahhit arasındaki noter onaylı
inşaat yapım sözleşmesini,
işyerinin tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içinde işyerini çevresine alan Kurumun ilgili ünitesine vereceklerdir. İşverenden iş alan alt işverenler, Kanundan doğan yükümlülükleri başlamadan önce, işyeri bildirgesi hariç
yukarıda sayılan belgeleri ve asıl işverenle yapmış olduğu sözleşmenin bir örneğini, SGK ya elden veya posta
yoluyla ya da elektronik ortamda gönderirler