işkur para cezaları

İşkur idari para cezası tablosu aşağıdadır. Gereken kanuni sınırlara erişen fakat  özürlü işçi çalıştırmayan işveren  2018 yılında her özürlü ve her ay için 2,627,08  TL ceza ödeyecek. Kurumdan izin almadan iş ve işçi bulmaya aracılık yapan gerçek veya tüzel kişilerde ceza ödemek zorundadırlar.
işkur idari para cezaları ile ilgili tablo aşağıdaki gibidir.
 

sıra no kanun no madde no açıklama 2018 ceza tutarı
1 4857 101 Özel Sektörde Özürlü çalıştırmamak 2.627,08
2 4857 101 Kamuda Özürlü ve/veya eski hükümlü çalıştırmamak (Çalıştırılmayan her özürlü ve her ay için uygulanır.) 2.627,08
3 4904 20/a-1 Kurumdan izin almadan iş ve işçi bulmaya aracılık yapan gerçek veya tüzel kişilere 23.770,84
4 4904 20/a-2  fiilin tekrarı hâlinde 47.541,68
5 4904 20/a-3 bu kapsamda hizmet alan işverenlere 11.885,42
6 4904 20/b-1 Kurumdan izin almamasına veya yetkisi iptal edilmesine rağmen geçici iş ilişkisi düzenleyen gerçek veya tüzel kişilere 59.427,10
12 4904 20/b-2  fiilin tekrarı hâlinde 118.854,20
13 4904 20/b-3 bu kapsamda hizmet alan işverenlere 23.736,49
14 4904 20/c İş arayanlardan ücret alan veya menfaat sağlayan gerçek veya tüzel kişilere 23.736,49
15 4904 20/d 19 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan geçersiz anlaşmaların herhangi birini düzenleyen özel istihdam bürosu ve geçici işçi çalıştıran işverene ayrı ayrı 5.943,28

 

16 4904 20/e  Ek teminat vermeyen özel istihdam bürolarına 1.189,34
17 4904 20/f Kurumdan izin almadan aracılık faaliyeti gösteren gerçek veya tüzel kişiler ile Kurumdan izin almadan yurt dışına işçi götürmek isteyen gerçek veya tüzel kişilere ait reklam veya iş ve işçi bulma ilanını yayınlayan gerçek ve tüzel kişilere ayrı ayrı 3.565,74
18 4904 20/g-1 Kurumdan izin almadan kendi iş ve faaliyetlerinde çalıştıracakları işçileri yurt dışına götüren gerçek ve tüzel kişilere 59.427,10
19 4904 20/g-2 Kuruma onaylatılmayan her bir yurt dışı hizmet akdi için işverenlere ve özel istihdam bürolarına 1.189,34
20 4904 20/h Kurumdan izin almadan yurt dışına işçi götürmek için ilan veren gerçek veya tüzel kişilere 5.943,28
21 4904 20/i Kurum tarafından istenilen rapor, bilgi ve belgeler ile işgücü piyasasının izlenmesi için gerekli olan istatistiksel bilgileri Kurumca belirlenen süre içerisinde ibraz etmeyenlere 3.565,74
22 4904 20/j Müfettişlerce istenen bilgi, belge, kayıt ve defterleri on beş gün içerisinde ibraz etmeyen özel istihdam bürolarına 23.770,84
23 4904 20/k İş arayanlara ve açık işlere ilişkin bilgileri, iş ve işçi bulma faaliyeti dışında başka bir amaçla kullanan özel istihdam bürolarına 59.427,10
24 4904 20/l Kurumdan izin almadan veya izin yeniletmeden tarımda iş ve işçi bulma aracılık faaliyetinde bulunanlara 11.885,42
25 4904 20/m Tarım işçileri ile sözleşme imzalamayan veya imzaladığı sözleşmeyi Kuruma ibraz etmeyen tarım aracılarına her bir işçi için 595,24
26 4904 20/n-1 Kurum aracılığı olmaksızın sürekli işçi istihdam eden kamu kurum ve kuruluşlarına her bir işçi için 23.770,84
27 4904 20/n-2 geçici işçi istihdam eden kamu kurum ve kuruluşlarına ise her bir işçi için 11.885,42
28 4904 20/o Kurum aracılığı olmaksızın işçi istihdam edebilen kamu kurum ve kuruluşlarından işçi alım ilanını Kuruma göndermeyenlere her bir işçi için 1.189,34
29 4904 20/p Kurumca yayımlanan açık iş ilanlarını Kurumdan izin almadan yayımlayanlara her bir ilan için 5.943,28
30 4904 20/r Kurum adını veya kısaltmasını kamuoyunu yanıltacak biçimde kullanan veya Kurumdan yetki almış gibi faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilere 59.427,10
31 4904 20/s Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına işçi yerleştirilmesine aracılık faaliyetleri yasağına aykırı hareket edenlere her bir işçi için 23.770,84

İşkur İdari para cezaları tablosu 2018 .