İş Kanunu İdari Para cezaları

iş kanunu iş hukuku ve iş yasası idari para cezaları 2018 yılı için tabloda gösterilmiştir. İş kanunundaki cezalar her yıl yeniden değerleme oranında artırılır.2018 yılı cezaları çalışma bakanlığının resmi sitesinde  gösterilmiştir.

Kanun Maddesi Ceza Maddesi Fiil 2018 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL)                                                                               (Yeniden Değerleme Oranı % 14,47)
3 98 İşyerini muvazaalı olarak bildirmek 21.036 İşyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren vekillerine ayrı ayrı.
5 99/1-a İşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak 177 Bu durumdaki her işçi için
7 99/1-b Madde de öngörülen ilke ve yükümlülüklere aykırı olarak geçici işçi çalıştırmak 296 Bu durumdaki her işçi için
7/2 (f) bendi 99/2 7. maddenin 2 fıkrasının f bendine aykırı davranmak 1.188  
8 99/1-c İş sözleşmesinin içeriğini belirtir yazılı belgeyi vermemek 177 Bu durumdaki her işçi için
14 99/1-c Çağrı üzerine ve uzaktan çalışma hükümlerine aykırı davranmak 177 Bu durumdaki her işçi için
28 99/1-d İşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak 177 Bu durumdaki her işçi için
29 100 Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma) 693 Bu durumdaki her işçi için
30 101 Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmamak 2.627 Çalıştırılmayan her engelli ve eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için
32 102/a Ücret ile bu kanundan doğan veya TİS’den yada iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek 191 Bu durumda olan her işçi ve her ay için
32 102/a Ücret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek 191 Bu durumda olan her işçi ve her ay için
37 102/b Ücret hesap pusulası düzenlememek 693  
38 102/b Yasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek 693  
39 102/a Asgari ücreti ödememek veya eksik ödemek 191 Bu durumdaki her işçi ve her ay için
41 102/c Fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememek, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmamak, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almamak. 337 Bu durumdaki her işçi için
52 102/b Yüzde ile ilgili belgeyi  temsilciye vermemek 693  
56 103 Yıllık ücretli izni yasaya aykırı şekilde bölmek, 337 Bu durumdaki her işçi için
57 103 İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek 337 Bu durumdaki her işçi için
59 103 Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek 337 Bu durumdaki her işçi için
60 103 Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak 337 Bu durumdaki her işçi için
63 104 Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak 1.853  
64 104 Telafi çalışması usullerine uymamak 337 Bu durumdaki her işçi İçin
68 104 Ara dinlenmesini uygulamamak 1.853  
69 104 İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek 1.853  
71 104 Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak 1.853  
72 104 Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak 1.853  
73 104 Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek 1.853  
74 104 Doğum öncesi – sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek 1.853  
75 104 İşçi Özlük dosyasını düzenlememek 1.853  
76 104 Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek 1.853  
92/2 107/1-a Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş Müfettişlerinin 92/1.fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı  göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek. 16.829  
96/1 107/1-b İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak 16.829  
107/2 İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek. 16.829  

 
 
İş kanunu cezaları tablosu 2018