hasta ve refakatciye ödenen yol giderler gündelikler

2011 yılında hasta ve refakatciye ödenen gündelikler 01.07.2011 tarihi itibariyle 2011 yılı temmuzdan itibaren ilçe merkez sevkler için  6,44 ve iller arası sevklerde 12,90 TL dir Gündelikler; il dâhilindeki sevklerde (ilçe-merkez arası) 100, iller arası sevklerde ise 200 gösterge rakamının devlet memurları aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden ödenir.

               Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin müracaat ettikleri sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusunda yapılan hekim veya diş hekiminin muayenesi veya tedavisi sonrasında, gerekli teşhis veya tedavi cihazlarının veya ilgili branş uzmanının bulunmaması gibi tıbbi ve zorunlu nedenlerle yerleşim yeri dışındaki sağlık hizmeti sunucusuna sevk yapılması durumunda:

1-    Sevkin, Kurumca belirlenen istisnalar hariç olmak üzere, sözleşmeli ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusunca yapılmış olması,

2-    Sevkin, SUT eki “Hasta sevk formu” nda (EK-4/A)  istenilen bilgi ve onayların yer aldığı belge  tanzim edilerek yapılmış olması,

3-     Sevkin yapıldığı gün dahil 3 (üç) işgünü içinde sevk edilen sağlık hizmeti sunucuna müracaat edilmiş olunması gerekmektedir.

 YOL GİDERLERİ ÖDEMELERİ

Kural olarak sevklerin teşhis ve tedavinin sağlanabildiği en yakın sağlık hizmeti sunucusuna yapılması esastır.Buna göre,

1-      Müracaat edilen sağlık hizmeti sunucusunca; tedavinin yapılabildiği en yakın üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusunun bulunduğu yerleşim yeri mesafesini aşmamak kaydıyla yapılan sevklere ilişkin yol gideri, sevk edilen yerleşim yeri esas alınarak ödenir.

2-      Kişinin, en yakın üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusunun bulunduğu mesafeden daha uzak bir yerleşim yerindeki sağlık hizmeti sunucusuna sevk edilmesi halinde yol gideri, tedavinin yapılabildiği en yakın üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusunun bulunduğu yerleşim yeri mesafesi üzerinden ödenir.

 Ancak aşağıda sayılan hallerde sevk edilen yer üzerinden yol gideri karşılanır.

a)   Üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca yapılan sevkler,

b)   Organ, doku ve kök hücre nakli tedavisi ve/veya kontrolü için yapılan sevkler,

c)   Kanser tedavisi ve/veya kontrolü için yapılan sevkler,

Ç)   Uzuv replantasyonu amacı ile yapılan sevkler,

d)   SUT’un 3.1.3 numaralı maddesinde tanımlanan acil hal nedeniyle yapılan sevkler.

 3-   Yol giderleri Kurum Fiyatlandırma Komisyonu tarafından belirlenen tutarlar esas alınarak ödenir.

4-   Sevk formunda sevk vasıtası belirtilmediği sürece mutat taşıt (otobüs) ücreti ödenir.

5-   Mutat taşıt gideri ödemelerinde fatura/ bilet ibrazı zorunlu değildir.

6-   Mücavir alan içinde yol ve gündelik ödenmez.

7-   Kişilerin özel araçları ile sağlık hizmeti sunucusuna gidiş ve dönüşlerinde mutat taşıt ücreti ödenir.

8-   Kaplıca tedavilerinde yol gideri en yakın kaplıca tesisinin bulunduğu yer esas alınarak ödenir.

9-   Yerleşim yeri dışındaki sağlık hizmeti sunucusuna sevk edilen, ancak yapılan tedavilere rağmen vefat eden Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilerin cenaze nakline ilişkin giderler mevzuat dahilinde ödenir.

                   MUTAT TAŞIT DIŞI SEVKLERDE YOL VE GÜNDELİK ÖDEME İŞLEMLERİ

              Genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tedavileri için, yerleşim yeri dışındaki sağlık hizmeti sunucusuna mutat taşıt dışındaki taşıtla nakline ilişkin bedellerin ödenebilmesi

1-     Sevkin sağlık kurulu raporu ile yapılmış olması (hastalığın ne olduğunun, mutat taşıt aracı ile seyahat edememe gerekçelerinin belirtilmiş olması gerekir.)

2-     Raporda taşıt tipinin ( taksi, uçak, ambulans vb.)  Belirtilmiş olması gerekmektedir.

               Dönüş için mutat taşıtla naklin öngörülmesi durumunda da yol gideri ödemesinde, sağlık kurulu raporu tedavinin yapıldığı sağlık kurumunca düzenlenmesi gerekmektedir.

3-     Belli bir program çerçevesinde tedavi gören (kemoterapi, radyoterapi, diyaliz vb.) Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin mutat taşıt dışı araç ile nakillerine ilişkin gidiş- dönüş yol giderinin ödenmesinde, her seferinde sağlık kurulu raporu aranmaz.  Ödeme işlemleri ilk sağlık kurulu raporuna istinaden yürütülür. Ancak mutat taşıt dışı araç ile nakile ilişkin sağlık kurulu raporları 3 (üç) ay süre ile geçerlidir.

4-     Kurumca ticari taksi için ödenecek ücret, ilgili yerleşim yerleri arası için geçerli mutat taşıt ücreti bedelinin 5 (beş) katını geçemez.

5-     Mutat taşıt dışı araçla sevklerde mutlaka fatura/bilet ibrazı zorunludur.

                HAVA AMBULANS BEDELLERİ:

               Özel hava ambulans ücretleri

1-     Uzuv replantasyonu gerektiren acil hallerde

2-     Organ/doku ve kök hücre  nakillerinde ödenmektedir.

3-     Ödeme usul ve esasları ile ödenecek tutarlar ayrıca belirlenmiştir.

Sağlık Bakanlığı tarafından kendisine ait  hava ambulansı ile yapılan nakiller bu kapsama dahil değildir.

GÜNDELİKLER:

Tedavi için sevk edilen hasta ve refakatçisine ödenen gündelikler Kurum Fiyatlandırma Komisyonu tarafından belirlene tutarlar üzerinden ödenmektedir. Gündelik ödemeleri;

 1- Sevk edildikleri sağlık hizmeti sunucusuna müracaat tarihi itibarıyla ayakta tedavi gördüğü günler için gündelik ödenir.

2- Müracaat sonrası sağlık hizmeti sunucusunda yatarak tedavi edilmesi gerekli görülmesine rağmen, yatak bulunmaması nedeniyle sağlık hizmeti sunucusuna yatırılmaksızın geçen günler için bu durumun sağlık hizmeti sunucunca belgelenmesi şartıyla beş günü geçmemek üzere gündelik ödenir.

3- Yatarak tedavilerde, hasta ile refakatçinin yemek ve yatak giderleri Kurumca karşılandığından ayrıca gündelik ödenmez.

4-  Gündelikler; il dâhilindeki sevklerde (ilçe-merkez arası) 100, iller arası sevklerde ise 200 gösterge rakamının devlet memurları aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden ödenir.

5-  Sevk edilen sağlık hizmeti sunucusuna müracaat tarihi ile tedavinin sona erdiği tarihin aynı gün olması halinde gündelik ödenmez.

6- Kaplıca tedavilerinde (ayaktan tedavide) gündelik ödenmektedir.

kaynak sgk