hangi sözleşmeliler kadroya geçirilecek

sözleşmeli öğretmenler sözleşmeli hemşireler sözleşmeli doktorlar ve sürekli çalışan sözleşmeliler , 657 sayılı Yasanın 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlar kadroya geçirilecek .

Sözleşmeli personelin atanacakları memur kadroları ile ilgili tebliğ için buraya tıklayınız

Kısmi çalışan sözleşmeliler diğer bir deyişle haftanın veya ayın belli bölümlerinde belli saatlerinde belli günlerde çalışan sözleşmeliler kadroya alınmayacak.Bunun örnek verirsek kısmi çalışan avukatlar kadroya alınmayacak. Üniversitelerde araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlarda kadroya alınmadı.Burada dikkat edilecek konu  araştırma geliştirme projelerinde çalışanlar kadroya geçirilecek fakat projeyle sınırlı kalmak üzere çalışan sözleşmeliler kadroya geçirilmeyecek .Kararnamenin çıktığı tarihte sözleşmeli olanlarla sınır getirilmiştir. Sözleşmelilerin  657 sayılı Yasanın 48.maddesindeki şartlarıtaşıması gerekiyor. 4-c lilerde kapsam dışıdır.

Her ne kadar  657 4/b ve 4924 dışındaki kanunlara tabi çalışan sözleşmeliler kapsam dışıdır denilmekte ise de Belediyelerde çalışan sözleşmeliler il özel idaresinde çalışan sözleşmeliler  ile kendi teşkilat kanunlarına göre sözleşmeli çalışanlar kadroya geçirilecekmi kadro verilecekmi bu sözleşmeliler 4/b ye tabi mi yakında çıkacak düzenlemelerde göreceğiz. Temennimiz bu sözleşmelilere de kadro verilmesi yönünde . Fakat anladığımız adı geçen sözleşmeliler kadroya atanmayacaklar şeklindedir. Çünkü Kararnamede sayılmamışlardır.Buradan akla şu soru gelebilir bu sözleşmeliler 4/B li sayılmazmı . Devlet Personel başkanlığının sitesinde sık sorulan kısmında  ”5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personel, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında değerlendirilir mi sorusuna aynen 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personel hakkında, mezkur Kanunla düzenlenmeyen hususlar bakımından vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Söz konusu sözleşmeli personele ilişkin 5393 sayılı Kanunda düzenlenmeyen hususlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümlerin uygulanması gerekmektedir cevabı verilmiştir.Mezkur Kanunla düzenlenmeyen hususlar bakımından ibaresi ile Kanunuzda boşluk varsa  657 4/B deki hükümleri uygularız kastedilmektedir.Belediye çalışan sözleşmeliler kadro verilip verilmeyeceği hususunda şuradaki yazıyı okuyunuz

Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ile ilgili kararnameyi görmek için  tıklayınız

sözleşmeli öğretmenlerin kadroya atanması ile  ilgili şu an için mevcut 4 B li sözleşmeli tüm öğretmenler kadroya atanacak. Bundan sonra  yeni sözleşmeli alınan öğretmenle olacak bunların durumu ne olacak. Maalesef bunlar yeni bir kararname çıkıncaya kadar kadroya atanamayacaklar Çünkü 632 sayılı KHK de bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte çalışmakta olan deyimi bulunmaktadır .