Haftalık çalışma süresi

Haftalık çalışma süresi 45 saattir. Bu sözleşmede verilen ücret veya anlaşılan ücretin karşılığı çalışmadır. Günlük çalışma süresi 7,5 saat olup hiç bir şekilde 11 saati geçemez .
İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği 3.maddesine göre ;Çalışma süresi, işçinin çalıştırıldığı işte geçirdiği süredir. İş Kanununun 66 ncı maddesinin birinci fıkrasında yazılı süreler de çalışma süresinden sayılır. Aynı Kanunun 68 inci maddesi uyarınca verilen ara dinlenmeleri ise, çalışma süresinden sayılmaz.
Ara dinlenmeleri, iklim, mevsim, yöredeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde tutularak, yirmidört saat içinde kesintisiz oniki saat dinlenme süresi dikkate alınarak düzenlenir. 4857 sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesinin son fıkrası hükmü saklıdır.
Aynı yönetmeliğin 4.maddesine göre ise ;Tarafların yazılı anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerinde haftanın çalışılan günlerine günde onbir saati aşmamak koşuluyla farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, yoğunlaştırılmış iş haftası veya haftalarından sonraki dönemde işçinin daha az sürelerle çalıştırılması suretiyle, toplam çalışma süresi, çalışması gereken toplam normal süreyi geçmeyecek şekilde denkleştirilir.
Denkleştirme iki aylık süre içinde tamamlanacak, bu süre toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabilecektir.
Parça başına, akort veya götürü gibi yapılan iş tutarına göre ücret ödenen işlerde de bu Yönetmeliğin denkleştirmeye ilişkin hükümleri uygulanır.
Denkleştirme dönemi içinde günlük ve haftalık çalışma süreleri ile denkleştirme süresi uygulamasının başlangıç ve bitiş tarihleri işverence belirlenir.
Sonuç olarak 7,5 üzerindeki çalışmalar da denkleştirme olmazsa , fazla mesai ücreti verilmelidir.
İş Kanunu’a göre , haftalık kırk beş saati aşan çalışmalar fazla çalışma olarak adlandırılır.
Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelikte belirlenen çalışma sürelerine aykırı işçi çalıştırmak cezası 2013 için iş kanunu 63 ve 104.maddesine göre 1293 TL dir .
İşçilere yıllık 270 saat den çok fazla çalıştırma yaptırılmamalıdır.Fazla çalıştırma yaptırmak için işçinin onayı gerekmektedir.