genel sağlık sigortası giriş bildirgesi gss giriş bildirgesi

Genel sağlık sigortasına tabi olanların bir kısmı gss giriş bildirgesi vermek zorundadır. Aşağıda yapılan bildirge ile ilgili açıklamalarda geçen kanun maddeleri için http://www.calismadunyasi.com/gss-kanun-maddesi-kapsami yazısına bakınız .

Genel sağlık sigortası giriş bildirgesi açıklamaları aşağıdadır

1. Bu belge 5510  sayılı Sosyal Sigortalar  ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60. maddesi gereğince genel sigortalısı sayılanların Kuruma(Sosyal Güvenlik Kurumuna sgk ya ) bildirilmesi amacıyla kullanılır.
2. Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesi Kuruma internet, elektronik veya benzeri ortamda verilir. Ancak, genel sağlık sigortalılarını Kuruma bildirmekle yükümlü kurumlar ile Kurum arasında internet ve elektronik alt yapı oluşturuluncaya kadar kağıt ortamında yürütülür.
3. “Sosyal Güvenlik Sicil Numarası” hanesine, Vatandaşlık ve Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen TC kimlik numarası yazılır. Yabancı Uyruklular için ise bu alana Kurumca verilen  Sosyal Güvenlik Sicil Numarası yazılır.
4.”Belgenin Mahiyeti” bölümünde ilk defa genel sağlık sigortalısı olacak kişi için düzenlenen bildirgenin üst bölümündeki “İlk”, daha önce genel sağlık sigortalısı olanlar  ise “Tekrar” kelimesinin yanındaki kutu (X) ile işaretlenir.
5. 1 ila 14 numaralı alanlar sigortalının nüfus cüzdanı bilgileri ile uyruk, öğrenim, askerlik durumu ve adres bilgilerine göre doldurulur.
6. 16 numaralı  Sigortalının Statüsü alanında, Sigortalının durumuna uygun olan kutu (x) ile işaretlenir.
Bu sigortalılardan:
– 60/c-1 kapsamındaki alie içi geleri aylık asgarı ücretin üçte birinden az olanların  kendileri tarafından,
– 60/c-2  kapsamındaki vatansız ve sığımacıların Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından,
– 60/c-7  kapsamındaki 2828 saylı kanun gereğince SHÇEK’nca sağlanan yardımlardan ücretsiz yararlananların  SHÇEK tarafından,
– 60/c-7  kapsamındaki anasız ve babasız çocukların varsa kanuni temsilcisi yoksa yakınları tarafından,
– 60/c-9  kapsamındaki  442 sayılı kanunun 74. maddesinin 2 fıkrasına  göre görevlendirilen köy korucularının görevlendirmelerini İçişleri Bakanlığının onayına sunan Valilik tarafından,
– 60/d     kapsamındaki oturma izni almış yabancıların  kendileri tarafından,
– 60/e     kapsamındaki işşsizlik ödeneği alanların  Türkiye İş Kurumu tarafından,
– 60/g     kapsamındaki aile içi geliri aylık asgari ücretin üçte biri ile asgari ücretin iki katı arasında olanların   kendileri tarafından,
– 60/g    kapsamındaki  60.maddenin diğer bendleri kapsamı dışında kalan ve başka bir ülke sağlık sigortasından yararlanmayanların kendileri tarafından,
Genel sağlık sigortası giriş bildirgesi bir ay içinde Kuruma verilir.
7. Bildirgenin “C-Beyan ve Taahhütler” bölümünün 19 numaralı alanı, bildirgenin internet ortamı dışında verilmesi halinde sigortalı tarafından imzalanır. 20 ve 21 alan genel sağlık sigortalısını kuruma bildirmekle yükümlü kurum tarafından doldurulacaktır. Sözkonusu belge genel sigortalısı tarafından doldurulup Kuruma verilmesi halinde 20 ve 21 numaralı alanlar doldurulmayacaktır.
8.  Kanunun 60 ıncı maddesi gereğince genel sağlık sigortalılarını kuruma bildirmek zorunda olduğu halde yasal süresinde bildirmeyen kurum ve kuruluşlara her bir sigortalı için idari para cezası uygulanır.Kuruma yasal süresinde verilip verilmediğinin tespitinde adi postayla gönderilmesi halinde Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarih, iadeli taahhütlü veya acele posta ile gönderilmesi halinde postaya veriliş tarihi esas alınır.