emeklilik için hangi hallerde borçlanılır

SGK lılar SSK (4-a)  Bağkur (4-b)  ve Emekli Sandığında (4-c)   aşağıda sayılan durumda iseniz borçlanabilirsiniz ve eksik günlerinizi aşağıdaki süreler dahilinde  tamamlayabilirsiniz. Sık sorulan soruya cevap olarak 6111 sayılı torba kanunda ssk lılar için boşluk doldurma  bulunmamaktadır.

Prim ödeme gün sayınızda eksiklik varsa aşağıdaki durumları kontrol ediniz .Bunlardan birisi size uyuyorsa borçlanabilirsiniz ve prim ödeme gün sayılarınızı tamamlayabilirsiniz.

(1) 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesi uyarınca;
a) Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi- nin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalı kadının, iki defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmaması ve çocuğunun yaşaması şartıyla talepte bulunulan süreler,
b) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre zorunlu sigortalılıkları devam edenler hariç olmak üzere, er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreler,
c) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanların personel mevzuatlarına  göre aylıksız izinde geçen süreleri,
d) Sigortalı olmaksızın doktora öğreniminde veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğreniminde geçen süreler,
e) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal stajda geçen süreleri,
f) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında geçen sigortalılık süreleri hariç, sigorta- lı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri,

g) Grev ve lokavtta geçen süreler,
h) Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri,
ı) Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden aybaşına kadar açıkta geçirdikleri süreler,
borçlanma kapsamındadır.
(2) Sigortalılarla hak sahipleri yukarıda belirtilen sürelerin tamamını veya bir kısmını borçlanabilirler.
kaynak sgk tebliği