Belirli süreli iş sözleşmesi tanımı şekli süresi ve sınırları

Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Tanımı, Şekil Şartı, Sözleşme Yapma Serbestîsi ve Sınırları Ayrımı ve Sınırları Sürenin Belirlenmesi ,azami ve asgari süreler , devam eden ve zincirleme sözleşme yapılıp yapılamayacağı

Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Tanımı,

Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Şekil Şartı,

Belirli Süreli İş Sözleşmesinde Sözleşme Yapma Serbestîsi ve Sınırları nedir

Belirli Süreli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Ayrımı ve Sınırları nedir

Belirli Süreliİş Sözleşmesinde Sürenin Belirlenmesi nasıl olur

Belirli Süreli İş Sözleşmesinde Sözleşme Yapma Serbestîsi 4857 Sayılı İşK.’ndan Önceki Düzenleme

Belirli Süreli İş Sözleşmesinde Sözleşme Yapma Serbestîsi 4857 Sayılı İşK.’ndan sonraki Düzenleme

Belirli Süreli İş Sözleşmesinde Kanunda Nitelikleri Belirlenen Objektif Koşulların Varlığı nedir

Belirli Süreli İş Sözleşmesinde İşin Belirli süreli olması

Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Belli Bir İşin Tamamlanmasına Yönelik Olması

Belirli Süreli İş Sözleşmesinde Belirli Bir Olgunun Ortaya Çıkması

Belirli Süreli İş Sözleşmesinde Esaslı Bir neden Olmadıkça Zincirleme Yapılamayacağı

Belirli Süreli İş Sözleşmesinde İşçinin Niteliği Sorunu

Belirli Süreli İş Sözleşmesinde Azami ve Asgari Süreli İş Sözleşmesi

4857 Sayılı İşK. m.11’de düzenlenen belirli süreli iş sözleşmesinin yapılabilmesi için taraflarca belirli bir sürenin kararlaştırılması yeterli değildir. Belirli süreli iş sözleşmesinin kurulabilmesi için objektif bir nedenin varlığı da gereklidir. Maddede örnek olarak verilmiş olan işin belirli süreli olması, belli bir işin tamamlanmasına yönelik olması ve belli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif bir nedenin varlığı halinde taraflar süre kararlaştırarak sözleşmeyi belirli süreli olarak yapabileceklerdir.

Uygulamada sıkça karşılaşılan bir durum ise belirli süreli yapılan iş sözleşmesinin hakkın kötüye kullanılmasına neden olacak şekilde birden fazla defa yenilenerek zincirleme belirli süreli iş sözleşmelerinin yapılmasıdır. 4857 sayılı İşK. döneminden önce belirli süreli iş sözleşmesinin yapılması için özel sınırlayıcı hükümlerin Kanun’da düzenlenmemiş olması nedeniyle uygulamada kötüye kullanımı önlemek için objektif iyi niyet kurallarına müracaat edilmekteydi. 4857 sayılı İşK. döneminde ise 11. madde ile getirilen düzenleme Yargıtay’ın vermiş olduğu kararlar doğrultusunda uygulamada kötüye kullanımın önlenmesi için birden fazla yenilenen belirli süreli iş sözleşmelerinin başlangıçtan itibaren belirsiz süreli olacağını hüküm altına almıştır.

4857 sayılı İşK. m.11’de belirli süreli iş sözleşmeleri için yazılı şekil şartı getirilmiştir. Ancak getirilen bu düzenleme 8. maddedeki şekil şartını düzenleyen hüküm ile çelişir niteliktedir. Zira, 8. maddede süresi bir yıl ve daha fazla olan sözleşmelerin yazılı olması gerektiği düzenlenirken bir yandan da 11. maddede belirli süreli iş sözleşmelerinin yazılı olması gerektiği belirtilmiştir. Her iki maddeyi birlikte uygulanır şekilde ele almak gerekmektedir. Aksinin kabulü bir maddenin uygulanmasını işlevsiz bırakacağından 11. maddedeki düzenlemenin bir ispat şartı olduğunun kabulünü zorunlu kılmaktadır. Zira 8. madde daha genel bir düzenlemeyi içermektedir.

4857 sayılı İşK., belirli süreli iş sözleşmesinin yapılabilmesi için objektif nedenin var olmasını aramıştır. Dolayısıyla tarafların sözleşmeyi süreye bağlaması tek başına yeterli olmayacak, ancak objektif bir neden varsa sözleşme belirli süreli iş sözleşmesi olabilecektir. Belirsiz süreli iş sözleşmesi asıl, belirli süreli iş sözleşmesi ise istisnadır. Çünkü belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan bir işçi iş güvencesi hükümlerinden yararlanamayacaktır. Görüleceği üzere Kanunun düzenleniş biçimi ve Yargıtay’ın yerleşik uygulamaları birlikte ele alındığında belirli süreli iş sözleşmeleri bazı sınırlamalara tabi tutulmuştur. Aksi halde işçilerin Kanundan doğan haklarının ellerinden alınması söz konusu olabilecektir.

Çiğdem Yorulmazın yazısının tamamına  ve yayınlandığı siteye (calismatoplum.org) buradan ulaşabilirsiniz