bayram ve tatil ücreti nasıl hesaplanır

İş Kanununun Genel Tatil Ücreti” başlıklı 47. Maddesine göre; “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.” Görüldüğü gibi, işçi tatil gününde çalışırsa, bir iş karşılığı olmaksızın yasa gereği kazandığı bir günlük ücretine ek olarak o güne ait çalışmasının karşılığı olan ücrete yani toplam olarak iki günlük ücrete hak kazanacaktır.

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinden biri işçinin hafta tatili gününe rastlarsa ve işçi bu günde çalıştırılırsa, işçiye günlük ücretinin iki buçuk katı ücret ödenecektir. Örneğin işçinin gündeliği 5 TL ise, hafta tatiline denk gelen ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışması olduğu takdirde o gün için eline geçecek ücret 12,5 TL olacaktır.

4857 sayılı İş Yasası’nın 50. maddesine göre, fazla çalışma karşılığı olarak alınan ücretler, primler, işyerinin temelli işçisi olarak normal çalışma saatleri dışında hazırlama, tamamlama, temizleme işlerinde çalışan işçilerin bu işler için aldıkları ücretler ve sosyal yardımlar, ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri için verilen ücretlerin tespitinde hesaba katılmaz. Ulusal bayram ve genel tatil ücreti her tatil günü için işçinin bir günlük temel (çıplak) ücretidir [1]

Örnek Olay: A adındaki işçi X Ltd. Şti. unvanlı işyerinde 01.01.2008 tarihinde işe başlamış ve 31.12.2008 günü iş akdine son verilmiştir. A şahsı, çalıştığı süre zarfında ulusal bayram ve genel tatil günlerinde hiç izin kullanmamış devamlı surette çalışmıtır. A’ nın işyerinden almış olduğu ücret 209 yılı için aylık brüt 1.500,00 TL ’ dir.A şahsı İş Mahkemesine açmış olduğu davada X Ltd. Şti.’ ndeki çalıştığı süre boyunca kendisine ulusal bayram ve genel tatil günleri ücretlerinin ödenmediğini belirterek, bu alacaklarını işverenden talep etmiş, mahkeme de bu isteği kabul etmiştir. Bu durumda ulusal bayram ve genel tatil günlerine dair ücret alacakları aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

Dönem Aylık Ücret (TL) Günlük Ücreti Ulusal Bayram ve Genel Tatil Gün Sayısı Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti
01.01.2008-31.12.2008 1.500 50,00 14,5 725

 
Hesaplanan toplam brüt ulusal bayram ve genel tatil günleri alacağından gelir ve damga vergisi kesildikten sonra geriye kalan net tutar işçi A’ ya ödenir.
[1] Yarg. 9. HD, 03.11.1998, 1998/15053 E, 1998/16953 K.
 
Umut TOPÇU
Çalışma Dünyası