Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Ücretler

Bayram ve tatillerde çalışma ve  mesai ücretleri hakkında bilgi verelim . Tatilde çalışan ve çalışmayan işçilerin  ücretleri hakkında notlarımızı ve mevzuatı yazalım

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde  çalışmayan işçilere tam ücret ödenir.Çalışanlara ise artı olarak bir gün ücret daha ödenir.Toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmesi ile  kararlaştırılmadığı sürece bayramda ve tatilde  işçinin çalıştırılabilmesi için işçinin onayı gerekmektedir.

İşveren işçiyi bayram ve tatilde çalıştırıp bu günlere ait izinleri daha sonra kullanmayı vaad ederek zamlı ücret ödemesinden kaçınamaz.

Esnek çalışma durumunda ise çalışma süresi bayram ile tatile rastlarsa yine aynı şekilde birgünlük tam ücret ve artı bir günlük ücret daha ödenir.

Artı bir günlük ücret dediğimiz  ikinci ücretin hesabında ‘fazla çalışma karşılığı olarak alınan ücretler, primler, işyerinin temelli işçisi olarak normal çalışma saatleri dışında hazırlama, tamamlama, temizleme işlerinde çalışan işçilerin bu işler için aldıkları ücretler ve sosyal yardımlar dikkate alınmaz

Mevzuat hükümleri aşağıdaki gibidir.

4857 sayılı İş Kanunu ;

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma

Madde 44 ” Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir.

Bu günlere ait ücretler 47 nci maddeye göre ödenir. ”

Genel tatil ücreti

Madde 47 ” Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.

Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir”

Ücret şekillerine göre tatil ücreti

Madde 49 ” İşçinin tatil günü ücreti çalıştığı günlere göre bir güne düşen ücretidir.

Parça başına, akort, götürü veya yüzde usulü ile çalışan işçilerin tatil günü ücreti, ödeme döneminde kazandığı ücretin aynı süre içinde çalıştığı günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır.

Saat ücreti ile çalışan işçilerin tatil günü ücreti saat ücretinin yedibuçuk katıdır.

Hasta, izinli veya sair sebeplerle mazeretli olduğu hallerde dahi aylığı tam olarak ödenen aylık ücretli işçilere 46, 47 ve 48 inci maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanmaz. Ancak bunlardan ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışanlara ayrıca çalıştığı her gün için bir günlük ücreti ödenir. ”

Tatil ücretine girmeyen kısımlar

Madde 50 ”Fazla çalışma karşılığı olarak alınan ücretler, primler, işyerinin temelli işçisi olarak normal çalışma saatleri dışında hazırlama, tamamlama, temizleme işlerinde çalışan işçilerin bu işler için aldıkları ücretler ve sosyal yardımlar, ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri için verilen ücretlerin tespitinde hesaba katılmaz. ”