Basamak satın almış bağkur emeklilerine para

Geçmişte basamak satın almış bağkur emeklilerine geçmişe yönelik 15 .000 ile 20.000 TL para verilecek . Tüm bağkur emeklilerine para  verilmeyecek . 24.07.2003 yılında 4956 sayılı Kanun ile,  Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda değişiklik yapılmış bağkurlulara  basamak satın alma hakkı verilmişti. Bu haktan yararlananların maaşları eksik hesaplanmıştır. Bu kişilerin sayıları 4800  civarında olduğu tahmin edilmektedir. (Başvuruyu yapan 9000 kişi yararlanan 4800 kişi )  . SGK mahkeme sonuçların göre yeniden hesaplama yapmaktadır. Yazıdan anlaşıldığı üzere bütün bağkur emeklileri yararlanamayacak .Sadece basamak satın almış olan emekliler bu hakdan yararlanacak .
4956 sayılı eski kanun maddesi şöyledir.
Basamak yükseltme hakkı
GEÇİCİ MADDE 2. — 1479 sayılı Kanuna tâbi sigortalı olanlar, bulundukları basamak dahil, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde yazılı talepte bulunmak şartıyla, bulundukları basamakları en fazla oniki basamak yükseltebilirler. Basamak yükseltme primi, sigortalının talep tarihinde bulunduğu basamaktan, yükselerek intibak etmek istediği basamağa kadar her basamak için öngörülen bekleme süresindeki prim tutarına basamak yükseltme farklarının ilave edilmesi suretiyle hesaplanır. Bu tutarın, ilk taksitinin talep tarihini takip eden ay içerisinde ödenmesi şartıyla ilk taksitin ödendiği ayı takip eden üçer aylık dönemler halinde üç eşit taksitte ödenmesi zorunludur. Basamak yükseltme tutarının tamamen veya kısmen ödenmesi halinde, sigortalı son ödemenin yapıldığı tarihi takip eden aybaşı itibariyle bu ödemenin tam olarak karşıladığı basamağa intibak ettirilir. Basamak yükseltme primleri, primi ödenmiş süreler olarak değerlendirilmez.
Basamak yükseltme hakkından yararlanan sigortalılara, basamak intibaklarının yapıldığı tarihten itibaren üç yıl sonra, bu Kanunda öngörülen diğer şartları taşımak ve talepte bulunmak kaydıyla yaşlılık aylığı bağlanır.
Basamak yükseltme talebinde bulunan sigortalının, basamak yükseltme priminin bir kısmını veya tamamını süresi içinde ödemeden ölümü halinde, hak sahipleri basamak yükseltme primlerini, bu Kanunda öngörülen ödeme süresinin dolduğu tarihten itibaren üç ay içinde ödeyebilirler. Bu tutarın tamamen veya kısmen ödenmesi halinde, birinci fıkra hükümleri uygulanır.
Malûllük veya ölüm aylığı bağlanmasında basamak yükseltme primlerinin ödenmesi şartıyla ikinci fıkrada öngörülen üç yıllık bekleme süresi aranmaz.