6111 sayılı kanun ile getirilen teşvikler

1-TEŞVİK :

6111 sayılı yasanın 74. maddesi ile;

4447 sayılı yasaya daha önce eklenen Geçici 7 ve Geçici 9. maddeler değiştirilmiş ve Geçici 10. madde eklenmiştir.

Geçici 7 ve 9. maddelerde yer alan,  iki değişiklik yapılmıştır;

Birincisi “Bu madde ile düzenlenen destek unsurundan diğer ilgili mevzuat uyarınca ayrıca yararlanmakta olan işverenler; aynı dönem için ve mükerrer olarak bu destek unsurundan yararlanmaz, bu durumda, işverenlerin tercihleri dikkate alınmak suretiyle, uyguluma, destek unsurlarından sadece biri ile sınırlı olarak yapılır.” hükmü kaldırılmıştır.

İkincisi “ Bu maddeye göre işveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, işsizlik sigortası fonundan Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı, işverenden tahsil edilir.” hükmü kaldırılmıştır.

Geçici 7 ve geçici 9 a göre teşviklerden yararlanma süreleri de halen devam etmektedir.

Geçici 10. madde ile yeni teşvik uygulamaya konmuştur;

BU TEŞVİKİ İNCELEDİĞİMİZDE;

1-Teşvikten, 31.12.2015 tarihine kadar işe alınan sigortalılar için yararlanılır,

2-İşe alının sigortalının; işe alındığı tarihten önceki 6 ay içinde SGK verilen APHB ismi olmaması gerekir.

3-Aynı döneme ilişkin, işe alındıkları işyerinden bildirilen APHB deki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları  gerekir,

Bu durumda 5510 sayılı kanunun 81. maddesine sayılan ve 82. maddesi uyarınca belirlenen PEK üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hissesine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren aşağıda belirtilen sürelerle İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.

YARARLANMA SÜRESİ;

a) 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;

1) Mesleki yeterlik belgesi sahipleri için kırk sekiz ay süreyle,

2) Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için otuz altı ay süreyle,

3) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde sayılan belge ve niteliklere sahip olmayanlar için yirmi dört ay süreyle,

b) 29 yaşından büyük erkeklerden (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde sayılan belge ve niteliklere sahip olanlar için yirmi dört ay süreyle,

 

c) (a) ve (b) bentleri kapsamına girenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ilave olarak altı ay süreyle,

ç) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmakta iken, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirenler için on iki ay süreyle,

d) 18 yaşından büyüklerden bu fıkranın (a), (b) ve (ç) bentlerine girmeyenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde altı ay süreyle,

uygulanır.

Mesleki veya Teknik eğitim veren okullardan mezun olanlar ile T.İş Kurumunca düzenlenen işgücü  yetiştirme kurslarına ilişkin belgelerde belirtilen meslek yada alanlarda işe alınmaları veya çalışıyor olmaları gerekir.

Bu madde ile sağlanan destek unsurundan aynı sigortalı için bir kez yararlanılabilir. Sigortalı işsiz kaldıktan sonra eğitimlerini tamamlamaları veya İş Kurumu belgelerini almaları halinde değişik maddeden kalan süre kadar yararlanabilir.

 

Bu teşvikten yararlanılabilmesi için APHB nin yasal süresi içinde SGM verilmesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta primi sigortalı hissesine isabet eden tutarını yasal süresi içerisinde ödemesi ve bu işyeri için prim, Gecikme zammı, gecikme cezası ve İPC borcunun bulunmaması şarttır.

İhale konusu işler ile SGDP ye tabi çalışanlar ile yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında bu teşvik uygulanmaz.

5510 sayılı Kanunun 81(ı) maddesine göre %5 teşvik uygulandıktan sonra kalan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait oranı üzerinden bu maddede belirtilen esaslar dikkate alınarak uygulanır.

Özellikle yeni açılan işyerleri için bu teşvikin uygulanması gerekir. Çünkü yeni açılan işyerlerinde ortalama işçi hesabı olmayacağından bu teşvikin uygulanması için sadece son 6 aydır işsiz olan bir işçinin işe alınması yeterlidir.

Ali Terzioğlu

Çalışma Dünyası

 

alıntılarınızda yazar ismi ve site ismi belirterek kaynak gösteriniz yada sayfaya link veriniz