5838 sayılı Kanun ile Çalışma Hayatına getirilen yenilikler

 1. Kısa çalışma ödeneği miktarları %50 artırıldı. 01.01.2009-30.06.2009 için kısa çalışma ödeneği miktarı alt sınırı 400 TL üst sınırı 800 TL, 01.07.2009-31.12.2009 için kısa çalışma ödeneği miktarı alt sınırı 416 TL üst sınırı 831 TL oldu.Kısa çalışma ödeneği verilme süresi 3 aydan 6 aya çıktı (Mart 2009 tarihinde yürürlüğe girer)
 2. 30.06.2009 tarihine kadar 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olan erkekler  ile yaş şartı aranmaksızın 18 yaşından büyük kadınlar için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin a)Birinci yıl için yüzde yüzü, b) İkinci yıl için yüzde sekseni,c) Üçüncü yıl için yüzde altmışı,d) Dördüncü yıl için yüzde kırkı, e) Beşinci yıl için yüzde yirmisi,İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanıyordu.Ayrıca bu teşvikte çalıştırılacak kişiler 01.07.2008 den önceki 6 aylık dönemde aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmama şartı vardı.30.06.2009 tarihi 30.06.2010 tarihine uzatılmıştır. 01.07.2008 den önce aylık prim hizmet belgelerinde kayıtlı olmamaya  2008 Aralık ve 2009 Ocak ayı eklenmiştir.(28 Şubat 2009 tarihinde yürürlüğe girer)
 3. Gelir  aylık ve ödenekler borçlunun muvafakatı olmadan haczedilemeyecek (28 Şubat 2009 tarihinde yürürlüğe girer)
 4. Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa göre yaşlılık aylığı almakta iken çalışmaya başlayanların aylıkları kesilmeyecek (1/10/2008 tarihinden geçerli olmak üzere 28 Şubat 2009 tarihinde yürürlüğe girer)
 5. 4-a ya tabi sigortalıların sigortalılığının bittiğini bildirmeyenler 1 asgari ücret idari para cezası ödeyecek(01/08/2009 tarihindeyürürlüğe girer)
 6. Geçici 20 nci maddede belirtilen sandıklar, Kuruma devir tarihine kadar iştirakçilerinin sandıkla ilgilerinin başlama ve sona ermesine ilişkin bildirimlerini en geç on gün içinde SGK ya yapılacak(01/08/2009 tarihindeyürürlüğe girer)
 7. SGK ya yapılan işe giriş ve çıkış bildirimleri İşkur ve Çalışma Bölge Müdürlüklerine de yapılmış sayılacak(01/08/2009 tarihindeyürürlüğe girer)
 8. Yetkili sendikanın belirlenmesinde ve istatistiklerin düzenlenmesinde, sendikaya  gönderilen üyelik ve istifa bildirimleri ile Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan işçi bildirimlerini esas alınacak(01/08/2009 tarihindeyürürlüğe girer)
 9. 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi çerçevesinde özürlülerin ve eski hükümlülerin mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyonu, kendi işlerini kurmaları, özürlülerin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine ilişkin projeler ile benzeri projelerde oran aranmayacak (28 Şubat 2009 tarihinde yürürlüğe girer)
 10. 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunua göre teşvik süreleri uzatılmış olup adı geçen Kanunun  3 üncü, 4 üncü ve 6 ncı maddelerinin birinci fıkralarında yer alan 31.12.2008 ibareleri 31/12/2009 şeklinde değiştirilmiş, 7 nci maddesinin (h) bendinde yer alan 31/12/2007 ibaresinden önce gelmek üzere 31/12/2004 tarihine kadar tamamlananlar için 31/12/2009 tarihine kadar, ibaresi eklenmiştir.( 01/01/2009 tarihinden geçerli olmak üzere 28 Şubat 2009 tarihinde yürürlüğe girer)
 11. Üniversitelerde kısmi süreli çalışan öğrenciler için uzun vadeli sigorta kolları primi ödenmeyecek (1/10/2008 tarihinden geçerli olmak üzere 28 Şubat 2009 tarihinde yürürlüğe girer)