5510 sayılı Kanuna göre emekli aylıklarının hesaplanması

1) Güncelleme Katsayısı

Aktif sigortalılık döneminde primi alınan kazançların ekonomik değerlerinin korunması için 5510 SAYILI Kanunun 3 üncü maddesinin (29) uncu bendinde belirtilen “güncelleme katsayısı” kullanılacak ve güncelleme katsayısı; “her yılın Aralık ayına göre TÜİK tarafından açıklanan TÜFE’nin % 100’ü ile gelişme hızının (refah payı) % 30’nun toplamına (1) tam puan ilave edilmesi” ile bulunacaktır.
5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önceki (2008 yılı Eylül) prim alınan kazançlar Kanundan önceki güncelleme değerleriyle, Kanundan sonraki kazançlar ise yeni güncelleme katsayısı ile güncellenecektir.

2) Aylık Bağlama Oranı

Aylıkların hesaplanmasında dikkate alınacak diğer bir parametre olan aylık bağlama oranı, 5510 sayılı Kanuna göre her yıl (her 360 gün) için % 2 olarak hesaplanacaktır. Ancak, Kanunun yürürlüğe girmesinden önce çalışması bulunan sigortalılar için aylık bağlama oranı ilk on yıl (3600 gün prim ödeme gün sayısı) için % 3 olarak alınması hükmü getirilerek, Kanunun yürürlüğe girmesinden önce çalışmaya başlayanların kazanılmış haklarının korunması sağlanmış olacaktır.

Örneğin; Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 30 gün çalışması bulunan sigortalı için her yıl % 2 yerine, bu sigortalının ilk on yılı (3600 prim ödeme gün sayısı) için aylık bağlama oranı % 3 olarak dikkate alınacaktır.

Malullük ve ölüm aylılarının hesaplanmasında ise aylık bağlama oranı, fiili olarak çalışılan gün sayısına göre değil, hizmet akdine göre çalışmalar, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar ve kamu görevlilerinin emeklilik için aranan prim ödeme gün sayısı esas alınarak hesaplanacaktır.

3) Aynı Kamu İdaresinin Farklı Birimlerinde Çalışan Kamu Görevlilerinin Bildirimi

-Hizmet akdi ile kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan sigortalılar için; Kanunun yürürlük tarihinden önce geçen süreler SSK ve Bağ-Kur mevzuatı, Kanunun yürürlük tarihinden sonra geçen süreler ise 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre hesaplanarak, bu süreler için hesaplanan aylıkların toplam prim ödeme gün sayılarına orantılı kısımlarının toplamı şeklinde,

-Kamu görevlisi sigortalıları için ise 2008 yılı Ekim ayından önce çalışmaya başlayanların aylıkları tamamen Emekli Sandığı mevzuatı, Kanunun yürürlük tarihinden sonra ilk defa çalışmaya başlayanların aylıkları ise tamamen 5510 Kanun hükümlerine göre,
hesaplanacaktır.

4) Kanunun Yürürlük Tarihinden Sonra İlk Defa İşe Başlayan Veya Kamu Görevlisi Olarak Çalışanların Aylıklarının Hesabı

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa sigortalı veya kamu görevlisi olarak çalışanların aylıkları 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre hesaplanacaktır