4-b Bağkur gelir beyanı formu, 4-b bağkur prime esas kazanç beyan formu, 4-b Bağkur gelir beyanı

4-b Bağkur gelir beyanı formu, 4-b  bağkur prime esas kazanç beyan formu, 4-b  Bağkur gelir beyanı , 4-b kapsamında bağkur sigortalıların gelirlerini beyan ederken dikkat etmesi gereken hususlar, 4-b Bağkur gelir beyanında alt sınır neye göre belirlenir.

 

Dikkat edilmesi gereken  öncelikli konu 4 b kapsamında sigortalı olanların gelirleri ne kadar yüksek olursa olsun gelir beyanında alt sınır prime esas kazancın alt sınırından düşük olamaz Aynı zamanda  çalıştırdığı 4 a kapsamında (SSK kapsamında)  sigortalı varsa  en yüksek ücret verdiği sigortalıdan düşük gelir beyanında bulunulamaz,  4-b kapsamında şirket ortaklarının hepsi çalıştırdıkları 4 a kapsamında sigortalıların en yüksek ücretlisinden daha düşük gelir beyanında bulunamaz.Gelir beyanında üst sınır prime esas kazancın üst sınırıdır.

1) Prime esas kazanç beyan formu;

– 01/10/2008 tarihinden önce 1479, 2108 ve 2926 sayılı kanunlara tabi olup sigortalılığı halen devam edenler,

– 01/10/2008 tarihinden önce 506 sayılı Kanunun 85 inci 1479 sayılı Kanunun 79 uncu  maddelerine göre isteğe bağlı sigortalılığı devam edenler,

– 01/10/2008 tarihinden önce 506 sayılı Kanunun mülga 86 ncı maddesine göre topluluk sigortasına tabi avukat ve noterler,

– 01/10/2008 tarihinden sonra ilk defa Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının  (b) bendine tabi olanlar,

tarafından doldurulacaktır.

2) 4/b kapsamında sigortalı olanlar (bağkurlular) prime esas kazancın aylık alt ve üst sınırı arasında beyan edecekleri prime esas kazançları üzerinden (Bildirilen gelir) % 33,5 ile %39 oranında prim ödeyeceklerdir.Basamak sistemi kalkmıştır.

3) 4 b kapsamında olanlar ( Bağkurlular)  prime esas kazancın alt ve üst sınır arasında bir gelir beyan edecektir. Fakat bu beyan ;eğer 4-b kapsamında sigortalının isyeri varsa ve ve bu işyerinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)bendi kapsamında sigortalı çalıstırması halinde (Eski ismi ile SSK’ ya tabi işçi çalıştırması halinde) en yüksek ücret verdiği sigortalıdan daha düşük olamaz.Birden fazla işyeri ve bu işyerlerinde çalışanlar varsa bildirimin altsınırı çalıştırdığı sigortalılara verdiği en yüksek ücrettir.

4)  4/b yetabi (Eski Bağ-Kur diye adlandırılanlar ) sigortalıların prim oranları

4/b yetabi (Eski Bağ-Kur diye adlandırılanlar ) sigortalıların prim oranları
Toplam (%)
KısaVadeli Sigorta Kolları Prim Oranı(İşKazası ve Meslek Hastalıkları Prim Oranları ) 1 –6,5
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Prim Oranı 20
GenelSağlık Sigortası Prim Oranı 12,5
Toplam 33,5 -39

5) Prim oranlarında sadece değişken olan işyeri tehlike sınıf ve derecesinebelirlenen kısa vadeli sigorta kolları oranıdır.Kısa Vadeli Sigorta Kolları PrimOranı: İşyerinin tehlike sınıf ve derecesine göre belirlenen primnispeti üzerinden%1 ila 6,5arasında değişir.Zorunlulukvardır.Oranlar %1 (dahil) ile %6,5 (dahil) arasındadır.%1, %1,5, %2, %2.5…….%6;5gibi

6) Tehlike sınıf ve derecesinin belirlenmesinde uygulamada karşılaşılacak bazı durumlar aşağıda açıklığa kavuşturulmuştur

4/b kapsamında sigortalı olanlar (bağkurlular);

a)Birden fazlaisyerinin sahibi veya ortagı olması durumunda tehlike sınıfı en yüksek olanisyerinin prim oranına tabi tutulurlar.

b) Aynı ayiçerisinde faaliyetini sonlandırıp, yine aynı ay içerisinde yeniden faaliyetebaslayan sigortalıların kısa vadeli sigorta kollarına iliskin sigorta primi sonfaaliyet konusu isine göre hesap ve tahsil olunur.

c) İsyerinde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalıçalıstırması halinde (Eski ismi ile SSK’ ya tabi işçi çalıştırması halinde)çalıstırdıgı sigortalıların tabi oldugu en yüksek tehlike sınıfı ve prim oranınatabi olurlar

d) Birden fazlaisyerinin sahibi veya ortagı olması ve aynı zamanda her bir isyerinde sigortalıçalıstırılması halinde, tehlike sınıfı en yüksek olan isyerinin prim oranınatabi tutulurlar.

İşyerinin Tehlike sınıf ve derecesini

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel SaglıkSigortası Kanununun sosyal sigorta hükümlerine göre iskollarının ve isyerininhangi tehlike sınıfına girdiğinin, tehlike sınıf ve derecesine ait primoranlarının ve tehlike derecelerinin belirlenmesinde uygulanacak usul veesasları gösteren 2008/14173 Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi’ninYürürlüğe Konulması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararında bulabilirsiniz..(Karar için aşağıdaki linke tıklayınız)

2008/14173Kısa Vadeli Sigorta Kolları PrimTarifesi’nin Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

AŞAĞIDAKİ KISIM SGK PRİM TAHSİLAT DAİRESİ BAŞKANLIĞININ YAZISIDIR.

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. üncü maddesinin (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanların ödeyecekleri primler 01.10.2008 tarihinden itibaren bu kanunun 82. inci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak şartı ile kendileri tarafından beyan edilecek günlük kazancın otuz katıdır.

5510 Sayılı Kanunun 4. maddesinin (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanların prime esas kazançları ile ilgili uygulamanın başladığı 1/10/2008 tarihinden 31/12/2008 tarihine kadar olan geçiş dönemi için bu kapsamda sigortalı olanların ödemeleri gereken primler ile ilgili olarak;

Beyanda bulunan sigortalıların primleri, prime esas günlük kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak şartı ile kendileri tarafından beyan edilecek günlük kazancın 30 katı üzerinden,

Beyanda bulunmayan sigortalıların primleri (prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan prim tutarından az olmamak kaydıyla), en son prim ödedikleri gelir basamakları üzerinden,

1/1/2009 tarihinden itibaren ise;

Prime esas günlük kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında kendileri tarafından beyan edilecek günlük kazancın 30 katı üzerinden,

Beyanda bulunulmaması halinde prime esas aylık kazancın alt sınırı üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

İsteğe bağlı sigortalı olanlar; 1/10/2008 tarihinden itibaren Genel Sağlık Sigortası kapsamında alındığından anılan tarihten itibaren 82.nci maddeye göre belirlenen prime esas aylık kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında kendileri tarafından beyan edilecek prime esas kazancın % 32 si oranında prim ödeyeceklerdir. Bunun % 20 si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, % 12 si genel sağlık sigortası primidir. Beyanda bulunulmaması halinde, prime esas aylık kazancın alt sınırı üzerinden prim tahakkuk ettirilecektir.

PRİMLERİN ÖDENME SÜRESİ :

5510 Sayılı Kanunun 4/b kapsamında sigortalı olanlar, her aya ait primlerini takip eden ayın sonuna kadar ödeyeceklerdir.

BEYAN ALINMASI :

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlara yönelik beyan uygulaması ile ilgili işlemler aşağıda açıklandığı gibi uygulanacaktır.

SGK intranet sitesinden “Günlük Kazanç Beyan İşlemleri” paneline girilerek beyan girişi bölümüne beyanı alınacak sigortalının TC Kimlik No’su yazılarak gönder tuşu ile beyan girişi işlemleri başlatılır. Beyan tarihi ve dönem tarihi bölümüne sigortalının beyanda bulunacağı tarihin başlangıç ve bitişi yazılacaktır ( Beyan tarihi : 1/10/2008 Dönem tarihi : 31/10/2008).  Beyan tutarı bölümüne, YTL cinsinden prime esas günlük kazanç tutarı yazılacaktır (22.50 YTL, 50.00 YTL, 135.00 YTL gibi). Ancak bildirilen beyan tutarının asgari ücret alt sınırının altında olması halinde bu tutar asgari ücret alt sınırına yine bildirilen beyan tutarının asgari ücret üst sınırının üstünde olması halinde bu tutar asgari ücret üst sınırına sistem tarafından otomatik olarak çekilerek onaylanmaktadır. İl bölümüne sigortalının meslek ili, varide numarası, varide tarihi yazılarak 4/a kapsamında sigortalı çalıştıran bölümünün içindeki yeşil nokta boşalıncaya kadar sol click yapılarak sigortalının beyan ettiği tutarın 4/a kapsamında yanında çalıştırdığı sigortalıya ödediği en yüksek prim tutarından az olup olmadığının sorgulanması sağlandıktan sonra onay kutucuğu sol click yapılarak gönder seçeneği ile işlem tamamlanmış olacaktır.

Yapılan beyan onayının iptal edilmek istenilmesi halinde, aynı onayın iptal kutucuğuna sol click yapılarak gönder seçeneği ile yapılacaktır.

Bu hususta hazırlanan beyan formu SGK web sitesi standart formlar paneline yüklenmiştir.

Diğer sayfadan, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimizden Başkanlığımıza intikal eden sorunlarda, bazı sigortalıların brüt günlük kazançlarını belirterek aylık ödeyecekleri prim tutarlarını öğrenmek istedikleri veya aylık ödeyecekleri toplam prim tutarlarını bildirdikleri zaman beyan tablosunda bildirilen tutara kaç YTL beyan girileceği hususunda tereddütler olduğu tespit edilmiş olup, konu örneklerle aşağıda açıklanmıştır.

Örnek 1 – Günlük 25.00 YTL brüt kazancı olduğunu beyan eden (NACE kodu risk oranı 3 olan) sigortalı A’nın aylık ödeyeceği priminin hesaplanması,

25.00 x 30 = 750.00 YTL aylık brüt kazanç

750.00 x 35.5 % = 266.25 YTL ödenecek prim tutarı

Örnek 2 –  Aynı sigortalının aylık 400 YTL prim ödemek istemesi halinde günlük prime esas kazancın hesaplanması;

400 / 0,355 = 1,127 YTL aylık prime esas kazanç,

1,127 / 30 = 37,55 YTL günlük prime esas kazanç,