sözleşmeliler kadroya geçirildi kararname

Sözleşmelilere kadro.Sözleşmeliler kadroya geçirilecekmi geçirilmeyecekmi derken sözleşmeliler kadroya geçirildi Sözleşmeli 4 B lilerin kadroya geçirilmesi ile ilgili 632 sayılı kanun hükmünde kararname yayınlandı.Sözleşmeliler dikkat edin 30 gün içinde başvurmanız gerekiyor. Kararnamede kimler hangi sözleşmeliler kadroya geçirildi sözleşmelilerin  memur kadrolarına ataması nasıl olacak   istisnaları kimler gibi bilgiler  yer alıyor.

sözleşmelilerin hangi memur kadrolarına atanacakları ekli cetvel ve liste ile tebliğe buradan bakınız

Kadroya geçirilmeyen sözleşmeliler ile ilgili yazıyı buradan okuyunuz . Belediyede çalışan sözleşmelilerin Kadroya atanması ile ilgili yazıyı buradan okuyunuz . Kadroya geçen sözleşmelilere iş sonu tazminatı ödenmeyecek fakat memur olarak emeklilik ikramiyesinde çalıştıkları süreler hesaba katılacak . sözleşemeli öğretmene de kadro verilecek  yani kadroya alınacak .Sözleşmeli personele kadro verilmesi bir süredir gündemdeydi.Müjde bugün geldi. İşte sözleşmelilere kadro verilmesi ile ilgili  kararname sayısı tarihi resmi gazete tarih  sayısı ve maddeleri

4 Haziran 2011 cumartesi  tarihli Resmî Gazete Sayı : 27954 (Mükerrer) yayınlanan  632 sayılı Kanun Hükmünde kararname  KHK

Devlet Memurları Kanununun 4 Üncü Maddesinin (B) Fıkrası İle 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

Karar Sayısı : KHK/632

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanların memur kadrolarına atanması amacıyla Devlet Memurları Kanununda değişiklik yapılması; 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 2/6/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MADDE 1 – 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 37- Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere, 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan memur kadrolarına, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması halinde, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak ve sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin vize cetvellerindeki nitelikler dikkate alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kurumlarınca atanırlar.

4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca çalışmakta iken bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce askerlik, doğum, milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimleri ile ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinden ayrılanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlar.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca çalışmakta iken 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun hükümlerine göre aile hekimliği uygulamasında görev alanlar hakkında görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın bu madde hükümleri uygulanır.

Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz.

Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır.

Bu madde kapsamında sözleşmeli personelin atanacağı memur kadroları, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan sınıf, unvan ve derecelerine uygun olmak şartıyla, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek kurumların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş ve memur kadrolarına atananların pozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar ile iptal edilen pozisyonlar; unvanı, sınıfı, adedi, derecesi, teşkilatı ve birimi belirtilmek suretiyle birinci fıkrada belirtilen altmış günlük sürenin bitiminden itibaren iki ay içinde Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Bu maddenin uygulamasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.”

MADDE 2 – Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

20 thoughts on “sözleşmeliler kadroya geçirildi kararname

 1. 2004 yılından beri 4B kadrosunda eski hükümlü olarak koü Tıp Fakültesinde çalişmaktayim bize neden 4A kadrosu verilmiyor mahgemeye verdik red geldi bize ya 4a veya işçi kadrosu verilmesini istiyoruz

 2. Ya arkadaşlar ben 19 yıldır ögretmen evinde ssk lı olarak çalışıyorum hemde sigortam 12 ay yatıyor 9. madde de persönelin tüm giderleri iş yeri tarafında ödeniyorsa kadroyu hak ediyor diyorla ama nedense bizleri kapsamıyor ( bu ne perhiz bu ne lahana turşusu ) anlamadım anlayan yazsın boşuna beklemeyin kadro madro yoooook ikikere iki 4 ama biz TÜRK VATANDAŞI deyiliz galiba….

 3. merhaba ben 18 yıllık halk eğitim usta öğreticisiyim ve üniv mezunuyum yıılardır hep kadro alma hayaliyle çalıştık ve biz usta öğreticilerde kadro istiyoruz. kadro almak bizimde hakkımız.. şayet bizleri insan yerine koymayacaksanız yani kadro vermeyecekseniz ..usta öğreticilik sistemini kaldırın..hiç kimse usta öğretici olarak çalışmasın

 4. ben de öğretmenevinde 10 yıldır çalışıyorum.bizde kadro istiyoruz bizide madur etmeyin

 5. ben öğretmenevinde 3 yıldır sürekli çalışıyorum.bizede kadro gelecekmi?

 6. Tarım Bakanlığında sözleşmeli çalışan mühendisler ve veteriner hekimlerde kadroya geçmek istiyor.

 7. şimdilik bir çalışma yok fakat sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi ile ilgili bir genişletme den bahsediliyor belki bununla birlikte kadroya geçirilmeyenlerde kapsama dahil edilir.

 8. bizde tarım bnakanlığının 25 mayıs atamalarında atandık işe başlamak için de 17 hazirana kadar zamanımız vardı ama 04 haziranda çıkan khk dan dolayı 04 hazirana kadar başlayanlar kadrolu 04 hazirandan sonra başlayanlar sözleşmeli kaldık aynı atamayla atnmamaıza rağmen. üstelik bazı arkadaşlarımız erken gitmelerine rağmen toplu olarak sözleşme imzalatılılacaktır denilip işe başlatılmamışlar. bu adaletsizlik giderilmesi için bir çalışma var mı?

 9. ben belediye ye eski hükümlü geçici işçi kadrosuyla hiç kesintisiz 3 yıldır çalışıyorum.diyorlarki :eski hükümlü ve özürlü işe başladığı anda daimi kadrolu olur diyorlar.bana yardımcı olurmusunuz bu konuyla ilgili:

 10. Yalnızca bu konu için değil aslında bir çok konuda yararlı ve kullanışlı kaynakları bu adreste bulmak mümkün. Web sitenizdeki tüm yayınları yakından takip ediyoruz kaliteli bir site emeği geçen ekibinize teşekkür ederiz.

 11. merhaba iyi günler. Eşim 12/06/2011 tarihinde şözlmeli zabıt katibi olarak atandı. Eşim şözleşmeli memurluktan kadrolu memurluğa geçiş yapabilcekmi,?

 12. Eşim 13 haziran itibariyle iş zabıt katibi olarak iş başı yaptı. Şimdi 04/06/2011 tarihinde çalışmıyordu. Şimdi kadrolu memur statüsünden yararlanabilecek mi ?

 13. esnaf ve sanatkarlar odasında ssk lı çalışan personeller kadro alma imkanları olabilirmi

 14. esnaf ve sanatkarlar odasında çalışan personeller kadro alma imkanları olabilirmi

 15. merhabalar..

  belediyelerdeki sözleşmeli personeli kapsıyor mu bu yasa?

  bilgilendirirseniz sevinirim.Teşekkürler!

 16. maalesef taşeron firma elemanları özel sektör çalışanı olarak değerlendiriliyor.Kadro verilme şansınız şimdiki mevzuata göre yok

 17. Sosyal hizmetler kurumunda eğitici annelik yapmaktayım sözleşmeli taşoron firma elamanı olarak gözüküyoruz bizlerinde kadroya geçme şansımız varmı?

  SAYGILARIMLA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir