işkur para cezaları

işkur idari para cezası tablosu aşağıdadır. Gereken kanuni sınırlara erişen fakat  Özürlü işçi çalıştırmayan işveren  2012 yılında her özürlü ve her ay için 1.700 TL ceza ödeyecek

kanun kanun maddesi ceza madde ceza fiili miktarı 2012 açıklama
4857 30 101 ÖZEL SEKTÖRDE
Özürlü çalıştırmamak
1.700 TL Çalıştırılmayan her özürlü ve her ay için uygulanır.
4857 30 101 KAMUDA
Özürlü ve/veya eski hükümlü çalıştırmamak
1.700 TL Çalıştırılmayan her özürlü ve eski hükümlü ve her ay için uygulanır.
4904 17 20/a Özel istihdam bürolarınca yurt dışı iş ve işçi bulma faaliyetlerine ilişkin hizmet akitlerini Kuruma  onaylatmamak. 407 TL Onaylatılmayan her bir hizmet akdi için uygulanır.
4904 19 20/b Özel istihdam bürolarınca Kurum tarafından istenilen bilgi ve belgeler ile işgücü piyasasının izlenmesi için gerekli olan istatistiksel bilgileri talebin tebliği tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde Kuruma vermemek. 816 TL Kurumca istenilen bilgi/belgeler ile isatatistik tablolarının yapılan tebliğe rağmen bildirilen süre içinde gönderilmemesi veya geciktirilmesi halinde uygulanır.
4904 17 20/b Özel istihdam bürolarınca, ek teminatı Kuruma vermemek. 816 TL Ek teminatın banka mektubu ya da Türk Lirası olarak Kurum tarafından talebin tebliği tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde Kuruma verilmemesi halinde uygulanır.
4904 17 20/c Özel istihdam bürolarınca Kurum müfettişlerince istenilen bilgi, belge, kayıt ve defterleri onbeş gün içerisinde ibraz etmemek. 1.632 TL Müfettişlerce istenilen bilgi ve belgelerin süresi içinde gönderilmemesi veya geciktirilmesi halinde uygulanır.
4904 3/d 20/d İzinsiz olarak iş ve işçi bulmaya aracılık fiili yanı sıra aynı zamanda iş arayanlardan ücret alarak/menfaat temin etmek 13.592 TL İzinsiz iş ve işçi bulmaya aracılık fiilinin aynı zamanda iş arayanlardan ücret alınarak/menfaat temin edilerek yapılması halinde gerçek ve tüzel kişilere ayrıca İPC uygulanır.
4904 3/d 20/d Kurum izni olmaksızın kendi iş ve faaliyetlerinde çalıştıracakları işçileri yurt dışına işçi götürmek 2.718 TL Kurumdan izin almadan yurtdışına işçi götürenlere uygulanır.
4904 3/d 20/d Yurt dışı hizmet akdini Kuruma onaylatmamak. 407 TL Yurtdışına işçi götürme izni olsun olmasın hizmet akitlerini Kuruma onaylatmayanlara uygulanır.
4904 3/d 20/d Kurum izni almaksızın yurtdışına götürülecek işçilerin teminine yönelik olarak ilan vermek 2.718 TL Basın Kanununda yazılı araçlarla ya da radyo, televizyon, video, İnternet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçlarıyla ilan veren firmalara (izinli özel istihdam büroları hariç) uygulanır.
4904 3/d 20/d Kurum harici daimi işçi almak 33.981 TL Kurum harici daimi işçi alımı fiili için uygulanır.
4904 3/d 20/d Kurum harici geçici işçi almak 20.389 TL Kurum harici geçici işçi alımı fiili için uygulanır.
4904 3/d 20/d Kurumdan izin almadan veya izin yeniletmeden tarımda iş ve işçi bulma aracılık faaliyetinde bulunmak 5.938 TL İzin belgesi almadan veya geçerlilik süresi sona eren aracı belgesini yeniletmeden tarımda aracılık faaliyetinin ilk tespitinde uygulanır.
4904 3/d 20/d Uygulanan idari para cezasına rağmen, izin belgesi almadan veya geçerlilik süresi sona eren aracı belgesini yeniletmeden tarımda aracılık fiilini tekrar etmek. 11.875 TL İzin belgesi almadan veya geçerlilik süresi sona eren aracı belgesini yeniletmeden tarımda aracılık faaliyetinin tekrarı halinde uygulanır.
4904 3/d 20/d Tarım işçileri ile sözleşme imzalamamak ya da Kurum dışında imzaladığı sözleşmeyi Kuruma ibraz etmemek 2.718 TL Kurumda sözleşme imzalamayan ya da Kurum dışında imzaladığı sözleşmeyi, düzenleme tarihinden itibaren on iş günü içinde Kuruma ibraz etmeyen tarım aracılarına ya da aracının olmadığı durumlarda tarım işverenine uygulanır.
4904 3/d 20/e Kurumca istenen bilgi ve belgelerle, yaptıkları çalışmalara ilişkin raporu Kuruma vermemek 2.718 TL Kurumca istenen bilgi ve belgelerle, yaptıkları çalışmalara ilişkin raporu Kuruma vermeyen tarım aracılarına uygulanır.
4904 21 20/e Kurum tarafından istenilen bilgi ve belgeleri vermemek 2.718 TL Kurum tarafından istenilen bilgi ve belgelerin verilmemesi halinde her bir fiil için özel kesim işyerlerine uygulanır.
4904 19 20/f Bürolarca, iş arayanlara ve açık işlere ilişkin bilgileri, iş ve işçi bulma faaliyeti dışında başka bir amaçla kullanmak 2.718 TL İş arayanlara ve açık işlere ilişkin bilgileri, iş ve işçi bulma faaliyeti dışında başka bir amaçla kullanan bürolara her bir fiil için uygulanır.
4904 19 20/f İş arayanlardan her ne ad altında olursa olsun menfaat temin etmek 13.592 TL iş arayanlardan her ne ad altında olursa olsun menfaat temin eden bürolara her bir fiil için uygulanır.
4904 19 20/g Kanunun 19. Maddesinde tanımlanan geçersiz anlaşma düzenlemek 2.718 TL Geçersiz anlaşma düzenleyen özel istihdam bürolarına her bir fiil için uygulanır.
a) 4904
b) 4857
a) 17
b) 90
 20/h Kurumdan izin almadan iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetinde bulunmak 13.592 TL İzinsiz iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetinin ilk tespitinde uygulanır.
a) 4904
b) 4857
a) 17
b) 90
 20/h Kurumdan izin almadan iş ve işçi bulmaya aracılık fiilini tekrar etmek 27.186 TL İzinsiz iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetinin tekrarı halinde uygulanır.
4904 20 20/ı Kurumdan izin belgesi almadan iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyeti gösteren kişiler ile Kurumdan izin almadan yurtdışına işçi götürmek isteyen kişilere ait iş ve işçi bulma ilanını yayınlamak 6.796 TL Yayın kuruluşlarına fiilin her bir tekrarında uygulanır.
4904 19 20/j Çalışma izni almayan yabancılar için aracılık faaliyetinde bulunmak 6.796 TL Çalışma izni almayanlar için aracılık faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilere (özel istihdam büroları dahil) her bir fiil için uygulanır.
4447 48 54/b 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 51 inci maddesi kapsamında iş sözleşmesinin feshedildiği anlaşılan sigortalı işsizler adına, aynı Kanunun 48 inci maddesinde yer alan İşten Ayrılma Bildirgesini 15 gün içinde düzenlenmemesi halinde aynı Kanunun 54 üncü maddesinin b bendi gereği fiilin gerçekleştiği tarihteki onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin iki katı idari para cezası uygulanmaktadır. Her bir fiil başına ve fiilin
oluştuğu tarihte geçerli olan
brüt asgari ücretin iki
katı tutarında ceza uygulanır.

işkur idari para cezaları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir