belediyede çalışan sözleşmelilere kadro verilecekmi

Belediyelerde çalışan sözleşmeli personel ile il özel idarelerinde çalışan sözleşmeli personele 2012 de kadro verilecek . Çalışma Bakanı hazırlıkları yaptıklarını toplam 17 800 çalışana kadro verileceğini belirtti. Yeni haber Dolayısı ile aşağıdaki yazıların bir hükmü kalmamıştır.

Eski yazılar

Belediyede çalışan sözleşmeli personel kadroya alınacakmı ile ilgili yeni en son haber burada .Aşağıda Faruk Çelik’ in TGRT haberde roportajı var .Video yu izleyiniz. 08.04.2012

Belediyedeki sözleşmelilere kadro Bakan Faruk Çelil 17.800 Belediye çalışanına kadro müjdesi verdi.(04.02.2012)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk çelik katıldığı bir televizyon programında  Belediyeler de çalışan  sözleşmeli personel ile ilgili kendisine Başbakan’ın talimat verdiğini beyan etti .Yerel Yönetimlerde çalışan sözleşmeli personel ile ilgili bu çalışmanın sınırları henüz belli değil (27. 01.2012 )

maliye Bakanlığının Belediyelerde  ve il özel idarelerinde çalışan 16.000 personele kadro verilmesi için çalışmalar başlattığı haberleri verilmektedir. Aşağıda açıklandığı üzer4e 632 sayılı KHK ile mahalli idarelerde çalışan sözleşmelilere kadro verilmemişti (03.01.2012 )

Eski yazılar

Bilindiği üzere sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi ile ilgili kararname yayınlandı. Burada tartışma konusu 5393 sayılı Belediye Kanununa göre çalışan sözleşmeliler 2011 yılı için  kadroya atanacaklarmı bu sözleşmeliler 657 4B li sayılırmı .Not 632 sayılı Kararnameye buradan bakınız

632 sayılı KHK ile ilgili tebliğ yayınlandı. Sözleşmelilerin atanacakları memur kadroları derece ve sınıflarını gösterir tebliğ ve eki cetveline buradan bakınız

5393 sayılı Kanunun 49.maddesinde  norm kadro ve personel istihdamı yer almaktadır.Bu maddenin 5. fıkrasının son kısmında ”. Bu personel hakkında bu Kanunla düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanır. Bu personele ait sözleşme örnekleri sözleşmenin imzalanmasını izleyen 30 gün içinde İçişleri Bakanlığına* gönderilir.” hükmü yer almaktadır.49maddede sürekli 657 sayılı Yasanın 4/B maddesine atıfta bulunulmuştur.Bu atıflarda sürekli 4/B ye tabi değil fakat 4 B nin bazı hükümleri baz alınır şeklinde açıklamalar yapılmıştır.

5393 sayılı Yasanın yine 49.maddesinde ”Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, belediye başkanının talebi, kendilerinin ve kurumlarının muvafakatiyle, belediyelerin birim müdürü ve üstü yönetici kadrolarında geçici olarak görevlendirilebilirler. Bu şekilde görevlendirmelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) fıkrasında öngörülen şartlar dikkate alınır.” yer alır

5393 sayılı Kanunun 50.maddesi ise personel devrinden bahsetmektedir.Bu maddenin 2.fıkrasında ”Tüzel kişiliği kaldırılan belediyelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilen sözleşmeli personelin pozisyonları, (…)*(İptal ibare: Anayasa Mah.nin 24/01/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile.) *1*, başka bir işleme gerek kalmaksızın devredildikleri belediye veya il özel idaresi adına vize edilmiş sayılır.” denilmektedir.

49.maddeye göre Belediyede çalışan sözleşmeliler 657 sayılı Yasanın 4/B  maddesine tabi değil (kanunlarında yer almayan konularında 657 sayılı Yasanın 4/B maddesi uygulanacak).  oysa 50 maddesine göre Belediyelerde çalışan sözleşmeliler 657 sayılı Yasanın 4/B maddesine tabi olduğu görünüyor.(Eğer Kanun koyucu yukarda belirtilen müdür diğer kamu kurumlarından gelen müdür ve üst düzey kadroları kastedmiyorsa)

SONUÇ ortada bir muamma var Bu durumu Devlet Personel Başkanlığı ile Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğü çözecektir. Bizim yorumumuz maalesef Belediyede çalışan Kamu kurumlarından gelen üst düzey yöneticiler hariç diğer sözleşmelilerin 657 sayılı Yasanın 4/B maddesine göre değerlendirilemeyeceği şeklindedir.Temennimiz ise Belediyelerde çalışanlarında 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi tutularak kadro verilmesidir.

Aşağıda Belediyedeki sözleşmelilere kadro verilip verilmeyeceği hususunda video var

 

5393 sayılı Belediyeler kanunundaki sözleşmeliler ile ilgili hükme bakalım.

NORM KADRO VE PERSONEL İSTİHDAMI

Madde 49 – Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir.

Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur.

Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin, yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir. Genel hükümlere göre birinci dereceden kadro ihdas edilemeyen kadro unvanları için ise o kadro unvanından ihdası yapılmış en yüksek kadro derecesinin birinci kademesi esas alınır ve yapılacak ödemenin azami tutarı yukarıda belirtilen usûle göre tespit olunur. Bu fıkra hükümlerine göre çalıştırılacak personel için İçişleri Bakanlığı unvanlar itibarıyla sınırlama getirebilir.

Avukat, mimar, mühendis (inşaat mühendisi ve harita mühendisi olmak kaydıyla) ve veteriner kadrosu bulunmayan veya işlerin azlığı nedeniyle bu unvanlarda kadrolu personel istihdamına ihtiyaç duyulmayan belediyelerde, bu hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, haftanın ya da ayın belirli gün veya saatlerinde kısmi zamanlı olarak sözleşme ile personel çalıştırılabilir. Kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak personel sayısı yukarıda belirtilen her unvan için birden fazla olamaz ve bunlarla yapılacak sözleşme süresi takvim yılını aşamaz. Bunlara ödenecek net ücret, aynı unvanlı kadroların birinci derecesinin birinci kademesi için yapılması gereken bütün ödemeler toplamının net tutarının yarısını geçmemek ve çalıştırılacak süre ile orantılı olmak üzere belediye meclisi kararı ile tespit edilir. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli personel olarak çalıştırılanlar için iş sonu tazminatı ödenmez ve işsizlik sigortası primi yatırılmaz. Bunlardan yaptıkları başka işler sebebiyle herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tâbi olanlar için sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası primi yatırılmaz ve aynı kişi birden fazla belediye veya bağlı kuruluşta çalıştırılamaz.

Üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri uyarınca çalıştırılacak personele her ne ad altında olursa olsun sözleşme ücreti dışında herhangi bir ödeme yapılmaz ve ücret mahiyetinde aynî ya da nakdî menfaat temin edilmez. Bu personel hakkında bu Kanunla düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanır. Bu personele ait sözleşme örnekleri sözleşmenin imzalanmasını izleyen 30 gün içinde İçişleri Bakanlığına* gönderilir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, belediye başkanının talebi, kendilerinin ve kurumlarının muvafakatiyle, belediyelerin birim müdürü ve üstü yönetici kadrolarında geçici olarak görevlendirilebilirler. Bu şekilde görevlendirmelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) fıkrasında öngörülen şartlar dikkate alınır. Belediyelerde bu şekilde istihdam edilen personel kurumlarından izinli sayılırlar. Bu personelin görevlendirildikleri süre zarfındaki, görevlendirildikleri kadroya ait her türlü malî hakları ile kurumları tarafından karşılanması gereken sosyal güvenlik ve benzeri diğer hakları belediye tarafından ödenir. İzinli oldukları müddet, terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır ve terfi haklarını kazananlar başkaca bir işleme lüzum kalmaksızın terfi ettirilirler. Bu şekilde görevlendirilenler, görevlendirme süresinin sona ermesinden itibaren onbeş gün içerisinde yazılı olarak kurumlarına başvurmaları hâlinde en geç bir ay içerisinde kadrolarına veya müktesebine uygun başka bir kadroya atanırlar.

Norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın; belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000’e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001-500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir. Bu şekilde görevlendirilen meclis üyelerine belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3’ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir ve taleplerine göre bir sosyal güvenlik kurumu ile ilişkilendirilir. Bu şekilde görevlendirme, memuriyete geçiş, sözleşmeli veya işçi statüsünde çalışma dâhil ilgililer açısından herhangi bir hak teşkil etmez ve belediye meclisinin görev süresini aşamaz. Sosyal güvenlik prim ve benzeri giderlerden kurum karşılıkları belediye bütçesinden karşılanır.

Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz. Nüfusu 10.000’in altında olan belediyelerde bu oran yüzde kırk olarak uygulanır. Yıl içerisinde aylık ve ücretlerde beklenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucunda personel giderlerinin söz konusu oranları aşması durumunda, cari yıl ve izleyen yıllarda personel giderleri bu oranların altına ininceye kadar yeni personel alımı yapılamaz. Yeni personel alımı nedeniyle bu oranın aşılması sebebiyle oluşacak kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren hesaplanacak kanunî faiziyle birlikte belediye başkanından tahsil edilir. Personelin her türlü alacakları zamanında ve öncelikle ödenir.

Sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar hariç belediye memurlarına, başarı durumlarına göre toplam memur sayısının yüzde onunu ve Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayının (20.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, hastalık ve yıllık izinleri dâhil olmak üzere, çalıştıkları sürelerle orantılı olarak encümen kararıyla yılda en fazla iki kez ikramiye ödenebilir.

PERSONEL DEVRİ

Madde 50 – Bu Kanunun 8 ve 11 inci maddeleri uyarınca tüzel kişiliği kaldırılan belediyelerin kadroları ve personeli; katılma hâlinde katıldıkları belediyeye, köye dönüştürülme hâlinde ilgili il özel idaresine devredilir. Devredilen personelden kadro ve görev unvanları değişmeyenler, aynı unvanlı kadrolara atanmış sayılırlar. Devredilen personelden durumlarına uygun boş kadro olmayanların veya mevcut kadro unvanı ile atamaları yapılamayanların kadro unvanları üç ay içerisinde ilgili belediye meclisi veya il genel meclisince aynı sınıf içerisinde kalmak kaydıyla değiştirilir. Bu değişiklikten itibaren bir ay içerisinde ilgililerin durumlarına uygun kadrolara atamaları yapılır. Söz konusu personel, atama işlemleri yapılıncaya kadar devredildikleri belediye veya il özel idaresince ihtiyaç duyulan işlerde  görevlendirilebilirler. Bunlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar eski kadrolarına ait aylık, ücret, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî haklarını devredildikleri belediye veya il özel idaresinden almaya devam ederler. Devredilen personelden  memur  statüsünde  görev   yapanların, atandıkları  yeni  kadrolarının  aylık,  ekgösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî hakları toplamının net tutarının, eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî hakları toplamı net tutarından az olması hâlinde aradaki fark giderilinceye kadar atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece herhangi bir kesintiye tâbi olmaksızın tazminat olarak ödenir.

Tüzel kişiliği kaldırılan belediyelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilen sözleşmeli personelin pozisyonları, (…)*(İptal ibare: Anayasa Mah.nin 24/01/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile.) *1*, başka bir işleme gerek kalmaksızın devredildikleri belediye veya il özel idaresi adına vize edilmiş sayılır.

5393 sayılı Kanunun tam metnine buradan bakınız

belediye sözleşmelilerine kadro verilecekmi

54 thoughts on “belediyede çalışan sözleşmelilere kadro verilecekmi

 1. belediyede 8 yıldır tekniker olarak meslegimi icra etmekteyim. sözleşme kadrosunu ne kadar alakasız adam varsa aldılar yteknikerlre yok neden yok ben böle bir haksız yönetim görmedim ya herkese vresinler yada hiç vermesşnler sözleşme kadrosunuda oretadan kaldırsınlar yatıp kalkıp hidayet diliyorum

 2. Kpss de çalışmayın yatın sonrada ağlayarak dedenizin babanızın torpilleriyle belediyelere üşüşün sonra bide kadro isteyin ne güzelde ağliyorsunuz. O lokmaları nasıl yutabiliyorunuz sizin yerinizde olsam 3 gün geçmeden kafama sıkardım. diyiyorsun

  Fakat iş göründüğü gibi değil 18 19 senedir çalışıyoruz muhasebeci olarak girdik yerden yere vuruyorlar verdikleri asgari ücret bunun yanında çaycılık temizlik tahsildar postacılık her işi yapıyoruz sizler yapabilirmisiniz bunlar da yetmiyormuş gibi bizleri yerden yere vuruyorlar kpps ye de giriyoruz elimizden tutan yok ki bizler o yuttuğumuz lokmaları hakkediyoruz. yalnız biz memuruz biye masa başına hiç bir şey yapmadan oturan memurlar düşünsün

 3. Kpss de çalışmayın yatın sonrada ağlayarak dedenizin babanızın torpilleriyle belediyelere üşüşün sonra bide kadro isteyin ne güzelde ağliyorsunuz. O lokmaları nasıl yutabiliyorunuz sizin yerinizde olsam 3 gün geçmeden kafama sıkardım.

 4. Haklısın ama o işçiler yıllarca asgari ücretle çalıştırılıp resmen perişan ediliyor. Siz onların neler çektiklerini nereden bilebilirsiniz ki. Sizler üniversitelerde okuyup hayat yaşadınız tamam emek verdiniz belki ama emin olun onların bir aylık çalışma şartları iş yoğunluğu sizin 4 yıllık üniversitenize bedeldir. Onları kendi yerinize koyun empati kurun. Sizde okumuş insan sayılıyorsunuz güyya.

 5. kusura bakmayın ama taşörenlere kadroyu onaylamıyorum eğer öyle birşey olursa hakkımı helal etmiyorum ben memurum ders çalıştım yerimi yurdumu değiştirdim torpille iş bulup benimle aynı olmasını istemem

 6. Birkaç yıllık sözleşmeli çalışan mühendislere kadro verilirken 10 yılı aşkın süredir belediye kendi şirketinde çalıştırdığı deneyimli mühendislere neden kadro hakkı doğmuyor anlamış değilim.
  Bizim Belediyemizde sözleşmeli müh. mimar yok ancak belediye şirketinde 32 adet mühendis-mimar var. Bunlar 10 yılı aşkın süredir çalışmaktalar.
  Her biri bütün kamu işlerinde çalışıyorlar.Proje keşif hakediş kontrollük yapmaktadırlar.

 7. Bakın arkadaşlar 5393 49 lar.. bende bu şekilde belediyeye girdim ve torpille girdim.. sizde biliyosunuz ki.. Sözleşmelilerin heğsi böyle kpss sınavı olmadan girdik.. eğer Allah korkumuz varsa doğru söyleyeceğiz.. biz kadro haketmiyoruz

 8. sayın faruk çelik
  ben ve benim gibi binlerce insan bu haberi bekliyorduk. il özel idaresinede kadro veriyoruz demenizi beklerdik ama hep belediyelerden bahsediliyor bizler bu ülkenin insanı değil miyiz?
  lütfen bizler içinde bir sevindirici haber vermenizi bekliyoruz.Bizleri mağdur etmeyin.

 9. Belediye şirketlerinde çalışan teknik elemanlar sözleşmeliler ile aynı durumdalar.
  onlarında kadro hakları vardır.
  Onlar her türlü kamu işinde çalışmaktadırlar.
  kontrollük, hakediş hazırlama, proje hazırlama, ruhsat verme…

  belediye şirketinde çalışan mühendis-mimarlar olarak kadro hakkımız vardır.

 10. ben kırıkkale beldiyesine mütayinde çaışıyorum allah bizlere sabır versin mütayitle uraşması zor bakanlarım bizlere ne zaman kadro gelcek işallah versiniz

 11. sezgin bi sınav tutturmuşun gidiyo bi kpss tutturmuşunuz gidiyor bak kardeş şimdi kpssye girdiler memur olabilmek için 3 veya 4 soru yapan kadro alacak bu doğru demi sende biliyosunki benim yiğenim veya senin yiğenin öğretmen 70 puan almış atamasını bekliyo oda doğuya bunu konuşmazsın ayrıca kpss ye girsek beraber senden fazla puan alırım buda iki küçük hesaplar yapma bizler yani belediyede çalışan 5393 sözleşmeli personel kadroyu hakettik. Bunu sende biliyosunne kadar insanları seversen o kadar sevilirsin arkana dönde bir bak seveninm varmı diye bence yok sence çoktur çünkü sen arkanı sağlama dayamışın ama şunu unutma sende bende bir kefene sarılarak namazdan yarım saat sonra mezara girip rabbimle başbaşa kalacağız
  .

 12. brafından geçici işçi olarak beledyede çalışıyrum.işkurun verdığı sıgortanın 6 ay olduğunu söylyrlar.burdaki yetkililer büyle dıyor.beledyelere kadro verılecek haberlerı nı okuyrz basından bu kadrodan bize birşey varmı.bilgisi olan varsa lütfen söylesin.

 13. Çevre Mühendisiyim. 10 yıldır belediyede belediyenin kendi şirketinin personeliyim belediyenin kendi şirketi taşeron sayılır mı onu bilmiyorum. Belediyede sözleşmeli ve kadrolu olanlar bizim üç katımız maaş alıyorlar. Bizler onlardan daha çok çalıştırılıyoruz. son beş yıldır bir kuruş zam almadım. Mesai dışı ve hafta sonu çalıştırılıyoruz ve mesai almıyoruz. Hakkımı helal etmiyorum. Bu vebal bu duruma sebep olanlara yeter..Admine sormak istiyorum belediyelerin kendi şirketlerinde çalışanların durumu nedir? Taşeron firma çalışanımıyız, sözleşmelimiyiz ….

 14. kpss ye girdim inşaat mühendisiyim ve 2 yıldır atama bekliyorum evli olduğum halde yeter ki artık bir işimiz olsun diye Türkiyenin heryerini yazıyoruz.Her kamu kuruluşunun sınavlarına evrak gönderiyorum belediyecilerden kimileri ise kpss ye girmeden siyasi kadroyla kimbilir yalakalıkla girdiler ben atanacakmıyım diye uykularım kaçarken onlar torpille maaş aldılar Başbakana Allah rızasi için kadro ver diyenler gerçekten Allahın rızasını düşünüyorsanız ona göre hareket edin kpss çalışın o sekilde atama bekleyin hak yiyerek Allahın rızasını kazanamazsiniz.Mahşer günü tüm çalışanlara hesap verirsiniz bunuda düşünün gerçekten Allahın rızasını gözetiyorsanız.Rabbim bana torpille geleceğim hak yiyeceğim bir yeri nasip etmesin Haram lokma nasip etmesin sizde bu şekilde dua edin.

 15. üniversite mezunu mimar olarak memur gibi 10 yıldır hizmet alımı yolu ile çalıştırılıyorum. ihale kontrollük ruhsat her türlü iş yaptırılıyor. ama paraya gelince kadrolu memurun yarısı kadar bile değil maaşımız. belediye şirketlerinde çalışan teknik elemanlara bir uygulama yapılması gereklidir.
  en azından sözleşmeli memur olabilmeliyiz…

 16. Dostlarım her çalışan anasının ak sütü gibi kadroyu hak ediyor .bende bir belediye çalışanı olarak allahdan dilegim hak eden hakkını alsın sözler lafta kalmasın

 17. Sayın admin konuları yakından takip ediyorsunuz. Mutlaka bilginiz vardır, belediyelerin şirketler aracılığı ile sözleşmeli çalıştırdığı işçi görünen fakat masa başı işi yapanların durumu nedir? Onlarla ilgili hükümetin bir çalışması var mıdır? Sorumu yanıtlarsanız çok memnun olurum. Şimdiden teşekkürler.

 18. Van depreminde ölenler istedikleri için mi orada görev yapıyorlardı. Herkes eşittir. Anyasaya göre.. BU uygulama eşitsizliktir. Yapılmamalı.Yapılamaz.

 19. Yazıklar olsun ki çıkıp belediyedeki sözleşmeli personeller kadro istiyor ve buna çanak tutuluyor. Yazıklar olsun bu ülkede kul hakkı yok mu? Sınava girip ülkenin dört bir yanına atanmayı göz önüne almış olanların suçu ne onların amcaları belediye başkanı değil diye sürünecekler mi? YAZIKLAR OLSUN.. Bu haksızlık ve hukuksuzluktur.

 20. Sayın Başbakanım sana güveniyor ve seni çok seviyoruzzz…Geçici işçilere ve sözleşmeli işçilere kadro verdiniz biz Belediye ye bağlı şirketlerde çalışanlara da KADRO vermenizi canı gönülden istiyor ve sabırla bekliyoruzzz..Dualarımız seninle Allah yar ve yardımcınız olsun çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.

 21. belediyede taşeron işcisiyiz arkadaşlarımız dan bazılarını işten çıkardılar tazminat dahi vermediler

  bizide sürekli işten atarız diye thdit ediyolar bizler çok mağdur oluyoruz hakımızı da arıyamıyoruz

  kadrlular kendilerini bu ülkenın öz evladı olarak görüyolar bizleri ise insan yerine bile koymuyorlar

  hal bu haliken bizlerde bir küskünlük oluşuyor bu olayda bizi kahrediyor

  bizim haklarımızı lütfen gözetin güzetinki adalet yerınde olsun herkes mutlu olsun

 22. taşören fırma calışanları denılıyor yanı benım anladım mutahıt fırma calısanları hakkında hiç birşey söz konusu degıl mutaıt calışanlar bunun dışındamı öylemı dogrumu anlamışım..biz yine üvey evladız yani.

 23. Arkadaşlar ne yazıkkı bizim işimiz çok zor.Ne özel idare üst yöneticileri nede belediye başkanları sözleşmeli personelin kadroya geçmesini istemez.kime kölelik yaptırıp her evrağı sırtına yıkıp imzalatacaklar söylermisiniz.yerel yönetimdeki kadrolu memurlar hiçbir yükün altına girmez akşama el ense yatarken biz kelle koltukta geziyoruz.hani nerde hükümetin adaleti.bu zihniyeti hala savunup bzii görmezden gelen hükümet birgün inşallah bu yanlıştan döner.temennimiz böyle

 24. taşeronlarda çalışan sözleşmelilere maalesef kadro verilmemiştir. çalışan özel sektör işvereni ile sözleşme yaptığından kadro mümkün değil.

 25. belediyelerde çalışan biz sözleşmeli personeller 2014 yapılacak olan yerel yönetimler seçimlerine kadar uzar çünki yerel seçimlere yatırım yapmak için il özel idaresi, belediyeler ve trt ayrıldı. Yani bir yarısı genel bir yarısı yerel seçimler için planlanmış olan seçim yatırımlarıdır. Ben böyle düşünüyorum. Sizlerde katılıyormusunuz bilmem ama önce siyaset planları yapılıyor. Sonra uygulama. Yerel seçimlerde kadro gelir yani iki yıl bekleyeceğiz. Allah sabırlık versin.

 26. murat sana cevabım ayırım yapan insanlar bir gün gelir ayırım yapılmaya mahkum olurlar bunu hiçbir zaman unutma aklının bir köşesinde kalsın günü geldiği zaman hatırlarsın ben ulvi benim benim haziranda yazdığım yazı yıda oku iyi şeyler yapıyo ama ayırım yaparak insanları sebebsizce mecbur bırakarak yapıyo gün gelecek oda hatasını anlayacak ama iş işten geçmiş olacak

 27. bende belediye calışanıyım acaba sözleşme veya kadro gelirmi diye bekliyorum ama işimiz zor bence bundan sonra kadro denen birşey kalmayacak..ülkemizde..

  ALLAH HAKKIMIZDA HAYIRLISINI VERSİN

 28. büyük şehir belediyesinde taşeron olarak çalışanların durumu ne olacak kadro varmı yoksa sözleşmeliyemi geçirecekler arkadaşlar bişi bilen varsa yazsın lütfen

 29. ben 2001 ve 2005 arası belediyede çalıştım akpenin iktidarı ile çıkış aldım daha sonra 2009 ve 2011 de hala geçici olarak çalışıyorum benim ve benimgibi çalışanların hali ne olacak bizlerede kadro verilecekmi

 30. Türkiye’nin lideri Sn:Başbakanımız söz verdi kimse dert etmesin ne dediyse yaptı.Birilerinin dediği gibi olmayacak hiçbirşey söylediler çark etmez.Türkiye Başbakanımızın kıymetini anlayacak inşallah.Dünya anladı lider nasıl olunur.

 31. belediyede sözleşmeli çalışana kadro varmı ve diğer yazılarla ilgili yorum soru görüş ve önerilerinizin bir kısmı site optimizasyonu nedeniyle yanlışlıkla silinmiştir.Özür dileriz.yeniden yazabilirsiniz

 32. levent kardeşim sonuna kadar sana katılıyorum bende belediyede çalışıyorum 6 senedir geçici işçi iken mecburen sözleşmeli oldum geçiciler kadro aldı biz 5620 ye tabi olduk ne olduysa sözleşmemiz 5620 den 5393 oldukadro alamadım ve teknisyen oldum iki yıl okudum tekniker oldum gene kadro verildi gene ben ve benim gibi madur olan birsuru arkadaşım var kaderimiz bu ayrım yapıyolar inançsa ben başbakandan daha inançlıyım ona karşı değilim ama bu yaptığını bir türlü kabullenemiyorum çocuğumun ve ailemin rızkını2002 den beri oynuyor 2003 te erdemire girdim o zamanda akp başa geldiğinde taşoron işçileri çıkardılar biz 80 kişiayırım yapılmadan çıkardıdar bir mutahitin işçilerini komple çıkardılar sonra yaptıkları yanlışı anladılar ama biz işten çıkmış olduk olan bize oldu başbakanım inşallah yanlışından dönersinde bizi ikinci defa sokağa atmazsın bu sefer affedilmeyecek bir günah işlemessin temennisiyle

 33. eski hükümlü ve özürlülerden 6 ay dan fazla çalışanların kadroya geçmesi ile ilgili bir haber duymadık. herhangi bir bilgi edinirsek buraya yazarız

 34. 3 yıl dır eski hükümlü kadrosuyla belediyede kesintisiz olarak geçici statüde çalışmaktayım.işkur kanalıyla işe başladım eski hükümlü ve özürlüler 6 ay dan fazla çalışanlar kadroya geçer diyorlar.cevabınızı bekliyorum

 35. taşeron firma çalışanları özel sektör ile sözleşme yaptıkları için kadro almalarıda maalesef sözkonusu değildir

 36. benım esım ege unıversıtesınde k.b.b. bolumunde sekreter olarak taşaron fırmaya baglı olarak calısmaktadir.esımde bu kanun hukmunden yararlanabılecek mi? cevaplarsanız sevinirim tesekkurler

 37. 5393 5302 ve 399 yasalarına tabi sözleşmeli personelin hakkı olan kadro eğer verilmese hakikaten hükümet çok yanlış yapr

 38. akın bey kararname köylere hizmet götürme birliğinde çalışan sözleşmeli personeli maalesef kapsamıyor

 39. bu khk köylere hizmet götürme birliğinde çalışan sözleşmeli personelide kapsıyormu ? lütfen cevaplarmısınız

 40. KADRO OLAYINA KADAR AKP YE SONUNA KADAR DESTEK VERİYORDUM KADRO OLAYINDA AYIRIM YAPTIKLARI İÇİN OYUMU DEĞİŞTİRDİ VE BENİMLE BİRLİŞKTE BÜTÜN AİLEMİ VE YAKINLARIMIN OYUNUNU DA DEĞİŞTİRDİM AKP OYUMUZ NİYE DÜŞTÜ DİYOR BENM GİBİ BÜTÜN BELEDİYE PERSONELİ AYNI SEBEPTEN OYLARINI GERİ ÇEKSE OY ORANI TABİKİ DÜŞER VE NİTEKİMDE ÇEKMİŞLERDİR ÇÜNKÜ BÖYLE BİR AYIRIMI KİMSE GÖRMEZDEN GELEMEZ UMARIM BAŞBAKAN BU KONUYA GEREKEN İLGİYİ GÖSTERİR VE BELEDİYELERİN DE KADRO İŞİNİ HALLEDER YOKSA BİR DAHAKİ SEÇİMDE DAHADA DÜŞECEĞİNE EMİNİM

 41. İnşallah Sayın Başbakanımız Belediye ve Özel İdarede çalışan sözleşmeli personelinde kadroya alınması için bir yanlıştan döner çünkü eşitlik ilkesine aykırı olur. Sözleşmeli personel hepside genelde aynı şekilde işe girmiş ihtiyaca binaen ee ihtiyaç varsa bunlarada var yoksa çok büyük vebal olur.

 42. bende hastanede taşeron firmada çalışıyorum 7 yıldır 4 yıllık üniversite mezunuyum asgari ücretten bıktım artık bizide ne olur kadroya alsın hiç değilse kriterleri değiştirsin eğitim çalışam şartları vs. sadece insan muamelesi görmek istiyorum insanca çalışmak hepsi önümü görmek ntv başbakanın açıklaması var 10.06.2011 akşamı bilgisi olan varsa ne olur cevap versin çok merak ediyorum iyi günler

 43. okul durumundan faydalanıp 45 puanla atanan imamlar, ebeler, hemşireler için kpss kriter sayan zihniyeti kınıyoruz. bizlerde ilkokul mezunu değiliz. hemen hemen hepimizde kpss ye girmiş ve yüksek puan almış insanlarız. (en azından 45 ten fazla aldığımıza eminim.)

 44. T.C. BAŞBAKANLIK MAKAMINA

  Konu : Sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanması hk.
  07.06.2011

  Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışan personelin memur kadrolarına atanması amacıyla hazırlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK), 04 Haziran 2011 tarih ve 27954 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
  İlgili KHK uyarınca 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar,” kadroya geçirilecektir. 657 sayılı Kanunun 4/c maddesine göre geçici olarak istihdam edilenler de bu KHK’nın kapsamı dışında kalmıştır. Bunlar, 4/c’li olarak çalışmaya devam edecektir.
  Bununla birlikte, KHK’nin yalnızca 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi ve 4924 sayılı Kanuna tabi olarak çalışanları kapsama aldığı; 5393 sayılı Kanunun 49. maddesine göre belediyelerde istihdam edilen sözleşmeli personel, 5302 sayılı Kanunun 36. maddesine göre İl Özel İdarelerinde çalışan sözleşmeli personel ile dayanağını teşkilat kanunlarındaki hükümlerden alan sözleşmeli personelin kadroya geçirilip geçirilmeyeceği konusunda tereddütler oluşmuştur.
  5393 sayılı Kanunun 49. maddesi ile 5302 sayılı Kanunun 36. maddesinde “Bu personel hakkında bu Kanunla düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanır.” denilmektedir. Devlet Personel başkanlığı’nın da ilgili kanunlar kapsamında çalıştırılan personelin 657 sayılı Kanunun 4/b maddesi uyarınca çalıştırılıyormuş gibi değerlendirileceğine dair çeşitli görüşleri bulunmaktadır. Dolayısı ile bu kapsamlarda çalıştırılan personelin de 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

  Bütün bu hususlar incelendiğinde, sayıları 300 bine dayanan sözleşmeli ve geçici personelden yalnızca 657 sayılı Kanunun 4/b maddesi ve 4924 sayılı kanun uyarınca çalıştırılan yaklaşık 192 bin kişinin memur kadrolarına geçirileceğinin bizzat yetkililer tarafından açıklanmış olması, yüz binin üzerinde sözleşmeli personelin mağduriyet yaşayacağı endişesini doğurmuştur.
  TC Anayasası’nın 10. maddesi “…hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır” hükmünü amirdir. Buradan anlaşılan, eşitlik ilkesinin, sadece idare makamlarına, yani kanunun uygulayıcılarına değil, aynı zamanda kanun koyucuya, yani yasama organına da hitap ettiğidir.

  İlgili KHK’nin tüm sözleşmeli personeli kapsamaması durumunda, hukuki statüleri birbiri ile aynı olan sözleşmeli personel arasında ayrımcılık ortaya çıkacak ve benzer şartlar altında istihdam edilen personelden bir kısmının devlet memuru kadrosuna geçirilmesi, bir kısmının ise kapsam dışında tutulması nedeniyle, eşitlik ilkesi zedelenecektir.

  Bu nedenle 632 sayılı KHK’nın kapsamı ile ilgili tereddütleri giderecek detaylı bir açıklama yapılması ve gerekli görülmesi durumunda Anayasanın amir hükmüne uygun, adalet ve eşitlik ilkesine uygun, çalışma barışını bozmayan, çalışanlar arasında adaletsizlikler oluşturmayan, tüm sözleşmeli personel ile 657 sayılı Kanunun 4/c maddesi uyarınca çalıştırılan geçici personelin istisnasız olarak memur kadrolarına geçirilmesi için gereğinin yapılmasını arz ederiz.

  Yahya KAVAL
  Harita teknikeri
  Çakıllar Belediye Başkanlığı

 45. sayin basbakan bizleride madur etmesin..bizler bu devletimizin uvey evladi degiliz …hepimiz sozlesmeliyiz hepimiz memuruz….sayin sendikamiz da bu konunun takipcisi olsun ….saygilar

 46. Belediyede çalışan personeller olarak çok ümitlendik fakat bizi kadroya alma gereği bile duymadılar.. Çok üzüldük.. umarım tez zamanda sendikalar, belediyeler birliği, Belediye Başkanlarımız bu konuya yoğunluk gösterir ve 16.500 kişiyide kadroya alırlar..
  Gelecek güvencesi istiyoruz..

 47. SAYIN BAŞBAKANIM, SÖZLEŞMELİ TÜM PERSONELE KADRO VERECEĞİZ DEDİ…32.GÜNDE DE BELEDİYE VE MAHALLİ İDARELEREDE KADRO MÜJDESİ VERDİ….

  BEM BİR SEN AÇIKLAMASI AŞAĞIDADIR…

  MAHALLİ İDARELERDE ÇALIŞAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL 4/B KAPSAMINDADIR

  BÜROKRATLAR SAYIN BAŞBAKANI YANILTIYORLAR

  YEREL YÖNETİM ÇALIŞANLARININ KADROYA GEÇMELERİ MEVCUT KHK İLE MÜMKÜNDÜR,

  AYRICA BİR DÜZENLEME YAPILMASINA İHTİYAÇ YOKTUR

  4 Haziran 2001 tarihli Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlanan SÖZLEŞMELİ PERSONELİN KADROYA GEÇİRİLMESİNE YÖNELİK KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME’YE istinaden kamuoyunda mahalli idarelerde çalışanların bu kapsama girip girmeyeceği konusunda tereddüt oluşturulmaya çalışılmaktadır.

  Hukukî anlamda değerlendirildiğinde kanunda, mahalli idarelerde çalışan personelin 657/4b hükümlerinde olup olmadığına dair mahkeme kararlarında, hatta Devlet Personel Başkanlığı’nın olumlu görüşleri ortada iken aksini ifade etmek hukukî değil sadece yorumdur.

  Sayın Başbakanı bu konuda bilgilendirenler kanımızca yanıltmaktadırlar.

  Her ne kadar Sayın Başbakan 32. Gün’de yer alan konuşmasında; seçim sonrasında mahalli idarelerdeki sözleşmeli personel ile KİT’lerdeki sözleşmeli çalışanların kadroya geçirileceğini, “bu konuda söz vermişsek yapacağız elbette ” şeklindeki sözleri ile beyan etmiş olsa da, Bem Bir Sen olarak bu konuda yeni bir düzenleme yapılmasına ihtiyaç olmadan bu personelin kadroya geçirelebileceği konusunda netiz.

  Bu konuda süreci hem adli olarak hem de idari olarak yakından takip ediyoruz. Bizim inancımız konunun en kısa zamanda tüm tereddütleri ortadan kaldıracak şekilde kamuoyuna olumlu açıklamanın yapılması yönündedir.

  205 bin olduğu ifade edilen sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi kapsam içi iken mahalli idarelerde yer alan 16 bin 500 sözleşmeli personelin kapsam dışında tutulması mantık çerçevesinde kabul edilebilir değildir.

  Kadroya geçiş işleminin ekonomik olarak kamuya bir yükü de bulunmamaktadır. Aileleri ile birlikte 50 binin üzerindeki insan, bu süreci mağdur olarak algılayacak ve ona göre tavır belirleyeceklerdir.

  Başbakanın bu süreçte olumlu düşündüğünü ve çözüm için hazır olduğuna inancımız vardır. Bürokratik bakış açısını değiştirdiğimiz anda sorun kalmayacaktır.

  Kadroya geçiş işlemleri yaklaşık 60 günlük bir süreci kapsamaktadır.Kimse yarın kadroya geçecek değil, kimsenin de hakkı bu süreçte kaybolmayacaktır.

  Mahalli idarelerde çalışan sözleşmeli personelden isteğimiz Ek’te takdim edilen dilekçeleri Başbakanlığın 0 312 419 13 99 numarasına faks çekmeleri veya posta yoluyla göndermeleridir. Bu işlemin ivedilikle yapılması için kamuoyu baskısı oluşturulması açısından son derece önemlidir.

  Bu konuda Sendika olarak hukuki çalışmamız hazırdır. Olumsuz gelişmeler olması durumunda dava açılacak olup bu süreçte Başbakan ile de görüşerek de çözüm üretmek konusunda çalışmalarımız devam etmektedir.

  Sözleşmeli Personelimiz rahat olsun. Bu konu kimsenin mağduriyetine fırsat verilmeden çözümlenecektir.

  BAŞBAKANLIK MAKAMINA GÖNDERİLECEK DİLEKÇE ÖRNEĞİ

  T.C. BAŞBAKANLIK MAKAMINA

  Konu: Mahalli İdarelerde Çalışan Sözleşmeli Personelin

  Kadroya geçirilmesi talebi

  632 sayılı KHK, 04.06. 2011 tarih ve 27954 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

  Anılan bu kanun hükmündeki kararname biz mahalli idarelerde çalışan personeli de kapsamaktadır.

  Ancak gerek kamuoyunda, gerekse görev yaptığımız kurumlardaki idari personel bazında biz mahalli idarelerde çalışan sözleşmeli kamu görevlilerinin 657/ 4b kapsamında değedrlendirilmediği iddiasıyla kadroya alınmayacağı ifade edilmektedir.

  Oysa ki biz mahalli idarelerde görev yapan sözleşmeli personelin 657/4b kapsamında olduğuna ilişkin gerek kanun hükmü, gerek yargı kararları, gerekse Devlet Personel Başkanlığı’nın yazılı görüşü bulunmaktadır.

  Tüm bunlara aykırı şekilde davranmak açık bir hukuk ihlâli olacaktır.

  Kaldı ki diğer tüm bakanlıklarda ve kamu kurumlarında görev yapan sözleşmeli personel kadroya alınırken mahalli idarelerde görev yapan sözleşmeli personelin mevcut KHK’da kapsam dışı bırakıldığının iddia edilmesi, Anayasamızda güvence altına alınan “Eşitlik” ilkesine açıkça aykırıdır.

  Durumun tespiti ve mağduriyetimizin giderilmesini saygı ile arz ve talep ederim.

  ………

  GÖREV YAPILAN KURUMA VERİLECEK KADRO TALEBİ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ:

  …………BAŞKANLIĞI’NA

  632 sayılı KHK, 04.06. 2011 tarih ve 27954 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

  Anılan bu kanun hükmündeki kararname biz mahalli idarelerde çalışan personeli de kapsamaktadır.

  Açıklanan nedenlerle 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği hali hazırda sözleşmeli olarak görev yaptığım kadronun karşılığının asaleten tarafıma verilmesini talep ederim.

  ……….

 48. Kadro verilmesi ile ilgili Belediye sözleşmelilerini kapsam dışı bırakmak adil değil…

 49. kim bu devlet için çalışıyor emek veriyorsa kadroyu da hak ediyordur. umarım memurları arasında ayrım yapmazlar. cunku kpss bir krıter değildir . bu ülke için çalışmaktır asıl kriter. bu nedenle onlar hakediyorlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir