26 Mays 2011 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 27945

YNETMELK

Sosyal Gvenlik Kurumundan:

SOSYAL GVENLK DENETMENL VE SOSYAL GVENLK DENETMEN YARDIMCILII SINAV, ATAMA, YETTRLME, GREV VE ALIMA

USUL VE ESASLARI HAKKINDA YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, sosyal gvenlik denetmen yardmclarnn meslee alnma, yetitirilme, yarma ve yeterlik snavlar ile sosyal gvenlik denetmenliine atanma usul ve esaslarn; sosyal gvenlik denetmen ve denetmen yardmclarnn grev, yetki ve sorumluluklar ile alma usul ve esaslarn dzenlemektir.

(2) Bu Ynetmelik, sosyal gvenlik denetmenlerini ve sosyal gvenlik denetmen yardmclarn kapsar.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayl Kanunun 31 inci ve geici 8 inci maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakan: Sosyal Gvenlik Kurumu Bakann,

b) Bakanlk: Sosyal Gvenlik Kurumu Bakanln,

c) Birim: Merkez tekilatndaki ana hizmet, danma ve yardmc hizmet birimleri ile tara tekilatn,

) Denetmen: Sosyal gvenlik denetmenini,

d) Denetmen yardmcs: Sosyal gvenlik denetmen yardmcsn,

e) Fiili tespit: Kanuna gre sigortal saylanlarn sigortallk niteliini, tescil ilemlerini, sigorta olaylarnn tespiti amacyla mahallinde yaplan denetim ve kontrolleri,

f) Giri snav: Sosyal gvenlik denetmen yardmclna giri amacyla yaplacak yazl ve/veya szl snav,

g) l mdr: Sosyal gvenlik il mdrn,

) l mdr yardmcs: Sosyal gvenlik il mdr yardmcsn,

h) Kanun: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanununu,

) Kayden tespit: yeri yasal kayt ve belgelerinin incelenmesi esnasnda Kuruma bildirilmedii halde iyeri kaytlarnda yer alan her trl belge ve bilgiden sigortalnn iyerindeki almalarnn tespitini,

i) Komisyon: Giri Snav Komisyonunu,

j) KPSS: Kamu Personel Seme Snavn,

k) Kurul: Yeterlik Snav Kurulunu,

l) Kurum: Sosyal Gvenlik Kurumunu,

m) Tarama: Sosyal gvenlik mevzuatnn uygulanmas ile ilgili olarak sektrler, iyerleri ve dier nc kiiler nezdinde belli dnemlerde ve belli srelerde yaplan planl ve programl denetim ve kontrolleri,

n) Yeterlik Snav: Sosyal gvenlik denetmenlii yeterlik snavn,

o) Ynetmelik: Sosyal Gvenlik Denetmenlii ve Sosyal Gvenlik Denetmen Yardmcl Snav, Atama, Yetitirilme, Grev ve alma Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelii,

ifade eder.

KNC BLM

Denetmen Yardmclna Giri

Giri snav

MADDE 4 (1) Denetmen yardmclar, meslee zel yarma snav ile alnr. Denetmen yardmcl giri snav, KPSS sonularna gre Bakanlk tarafndan yaplacak yazl ve/veya szl snavdan oluur.

(2) Giri snavlar, kadro ve ihtiya durumlar dikkate alnarak Bakanlk tarafndan uygun grlecek zamanlarda yaplr.

(3) Giri snav, Komisyon tarafndan yaplr. Yazl snav, 10 uncu maddede belirtilen konu gruplarndan seilmek suretiyle klasik ve/veya test usulnde yaplabilir. Bakan, uygun grd takdirde yazl snavn bir ksmn ya da tamamn niversitelere veya dier kamu kurum ve kurulularna da yaptrabilir.

Giri snav duyurusu

MADDE 5 (1) Giri snavna katlma artlar, renim dallar, snav tarihi ve yeri, snavn yapl ekli, KPSS puan tr ya da trleri ve asgar puanlar, yazl ve/veya szl snav konular, puan sralamasna gre ka adayn arlaca, atama yaplacak kadro say, snf, unvan ve dereceleri, son bavuru tarihi, gerek grlmesi halinde renim dallarna ait kontenjanlar, bavuru yeri ve snavla ilgili dier hususlar, bavuru sresinin bitiminden en az onbe gn nce Trkiye genelinde yaynlanan tiraj en yksek ilk be gazetenin en az birinde, Resm Gazetede ve Bakanln kurumsal internet sitesinde iln edilir.

Giri snavna katlma artlar

MADDE 6 (1) Giri snavna katlabilmek iin 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 48 inci maddesinin birinci fkrasnn (A) bendinde yer alan genel artlara ek olarak aadaki artlar aranr:

a) En az drt yllk eitim veren yksek retim kurumlarnn hukuk, siyasal bilgiler, iktisad ve idar bilimler, iktisat, iletme, matematik, istatistik, akterya, bankaclk, sigortaclk, iletme mhendislii, endstri mhendislii, yazlm mhendislii, elektronik mhendislii, elektrik ve elektronik mhendislii, bilgisayar mhendislii, sosyal hizmetler ve salk idaresi/ynetimi faklte, yksek okul veya blmlerinden ya da bunlara denklii Yksekretim Kurulu tarafndan onaylanm yurt dndaki yksek retim kurumlarndan mezun olmak.

b) Snavn yapld gn itibariyle 30 yandan gn almam olmak.

c) Grevini devaml olarak yapmaya engel bir durumu olmamak.

) Son bavuru tarihi itibaryla geerlilik sresi dolmam KPSSden bavuru ilannda belirtilen puan trnden yeterli puan alm olmak.

d) Kurumca alan giri snavlarnda iki defadan fazla baarsz olmamak.

(2) Bakanlk, birinci fkrann (a) bendinde saylan alanlardan olmak kaydyla ihtiya duyulan renim dallarna gre kontenjan belirleyebilir.

Bavuruda istenen belgeler

MADDE 7 (1) Giri snavna katlmak isteyenlerden aadaki belgeler istenir.

a) rnei Kurumca hazrlanan aday bavuru formu.

b) Yksek renim diplomas veya mezuniyet belgesinin veya eitimini yurt dnda tamamlam olanlar iin diploma denkliinin yetkili idarelerce kabul edildiini gsterir belgenin asl veya Kurumca onayl sureti.

c) KPSS sonu belgesinin asl veya Kurumca onayl sureti.

) Yazl zgemi.

d) 2 adet vesikalk fotoraf.

Bavuru ekli ve yeri

MADDE 8 (1) Giri snavna bavuru, ahsen, elden veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese veya ilanda belirtildii takdirde internet eriimi zerinden yaplr.

(2) stenen belgelerin Kurumun evrak birimine en ge giri snav ilannda belirtilen son bavuru tarihinin mesai bitimine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen sre ierisinde yaplmayan bavurular dikkate alnmaz.

Komisyon

MADDE 9 (1) Giri snavnn yaplmas, snav sonularnn deerlendirilmesi ve itirazlarn incelenerek karara balanmas Komisyon tarafndan yaplr.

(2) Komisyon, Bakann veya grevlendirecei Bakan yardmcsnn veya birim amirinin bakanlnda, bakan yardmclar, birim amirleri ve daire bakanlar ile niversite retim yeleri arasndan belirlenecek be asl ve yedek yeden oluur. Asl yelerin herhangi bir nedenle Komisyona katlamamalar hlinde, yedek yeler tespit srasna gre Komisyona katlrlar.

(3) lan edilen denetmen yardmcl saysna gre gerektiinde birden fazla Komisyon kurulabilir.

(4) Komisyon ye tamsaysyla toplanr ve oy okluu ile karar alr.

(5) Komisyonun sekreterlik hizmetleri nsan Kaynaklar Daire Bakanl tarafndan yrtlr.

Yazl snav ve snav konular

MADDE 10 (1) Yazl snav yaplmas hlinde snava, KPSS sonularna gre bavuran adaylardan en yksek puana sahip olandan balanarak atama yaplacak kadro saysnn en fazla yirmi katna kadar aday (son sradaki adayla eit puana sahip olanlar dhil) arlr. Belirtilen miktarda aday olmaz ise bavurular nispetinde aday arlr.

(2) Denetmen yardmcl yazl snav sorular aada belirtilen konu balklarndan hazrlanr:

a) Kamu maliyesi:

1) Maliye teorisi (kamu gelir ve giderleri, kamu borlar ve btesi).

2) Maliye politikas.

3) Vergi hukuku ve Trk vergi sistemi.

b) ktisat:

1) ktisat teorisi (Mikro iktisat, Makro iktisat ve ktisadi analiz).

2) ktisat politikas.

3) Para teorisi ve politikas.

4) Uluslararas iktisat.

5) Trkiye ekonomisi ve Gncel ekonomik sorunlar.

c) Hukuk:

1) Anayasa hukuku.

2) Medeni hukuk (aile hukuku ve miras hukuku hari).

3) Borlar hukuku.

4) Ticaret hukuku (ticari iletme hukuku, irketler hukuku ve kymetli evrak hukuku).

5) dare hukuku ve idari yarglama usul hukuku.

6) ve sosyal gvenlik hukuku.

) Muhasebe:

1) Genel muhasebe.

2) Mali tablolar analizi.

(3) Ancak, matematik, istatistik, akterya, bankaclk, sigortaclk, iletme mhendislii, endstri mhendislii, yazlm mhendislii, elektronik mhendislii, elektrik ve elektronik mhendislii, bilgisayar mhendislii, sosyal hizmetler ve salk idaresi/ynetimi blmleri mezunlarndan alnacak denetmen yardmcs adaylar iin belirlenecek sorular, mezun olunan blme ilikin alan bilgisinden olmak zere farkl olarak hazrlanr.

(4) Yazl snavn Kurum tarafndan yaplmas halinde, snav sorular Komisyon tarafndan hazrlanr. Snav sorularnn hazrlanmas iin gerektiinde retim yelerinden yararlanlabilir. Komisyonca, seilen snav sorular, snav sresi ve puanlar tutanakla tespit edilir. Soru ktlar zarflar ierisine konularak mhrlenmek suretiyle kapatlp nsan Kaynaklar Daire Bakanlna teslim edilir.

(5) Snav sorularn ieren mhrl zarflar, adaylarn huzurunda alarak durum bir tutanakla tespit edildikten sonra sorular datlr ve snava balanr. Snav sonunda adaylarn snav ktlar, isimleri kapatldktan sonra soru ktlar ile birlikte bir zarf iine konulur. Zarf kapatlp mhrlendikten sonra bir tutanakla Komisyona teslim edilir.

Yazl snavn deerlendirilmesi ve snav sonularnn ilan

MADDE 11 (1) Yazl snav, Komisyon tarafndan yz tam puan zerinden deerlendirilir. Yazl snavda baarl saylabilmek iin en az yetmi puan almak gerekir.

(2) Snavda kopya ekenler, ekmeye teebbs edenler veya kopya ektii tespit edilenler hakknda tutanak dzenlenerek snav ktlar geersiz saylr.

(3) Snav sonular, Bakanlk ilan panosunda ve Kurumun internet sayfasnda snav tarihinden itibaren en ge otuz gn ierisinde ilan edilir. Ayrca snav sonular snavda baarl olanlarn elektronik adreslerine de bildirilebilir.

(4) Yazl snavn deerlendirilmesi sonucu, bu snavdan yz zerinden yetmi ve zeri puan alan adaylardan; en yksek puan alan adaydan balamak zere, atama yaplacak kadro saysnn drt katna kadar aday szl snava arlr (son sradaki adayla eit puana sahip olanlar dhil).

(5) Yazl snavn dier kamu kurum ve kurulularna yaptrlmas hlinde de ayn esaslar uygulanr.

Szl snav

MADDE 12 (1) Giri snavnda sadece szl snav yaplmas hlinde, szl snava arlacak aday says giri snav duyurusunda belirtilen atama yaplacak kadro saysnn drt katndan (son sradaki adayla eit puana sahip olanlar hari) fazla olamaz. Szl snava girmeye hak kazananlar, szl snav tarihinden en az on be gn nce snavn yaplaca yer, gn ve saat yazl veya elektronik olarak bildirilmek suretiyle snava arlrlar.

(2) Szl snavda adaylar;

a) 10 uncu maddede belirtilen snav konularna ilikin bilgi dzeyi,

b) Bir konuyu kavrayp zetleme, ifade yetenei ve muhakeme gc,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davran ve tepkilerinin meslee uygunluu,

) zgveni, ikna kabiliyeti ve inandrcl,

d) Genel yetenek ve genel kltr,

e) Bilimsel ve teknolojik gelimelere akl,

ynlerinden ayr ayr puan verilmesi suretiyle deerlendirilir.

(3) Sorular, her bir Komisyon yesi tarafndan ikinci fkrann (a) bendi iin elli puan, dier bentler iin onar puan zerinden deerlendirilir ve verilen puanlar ayr ayr tutanaa geirilir. Szl snavda baarl saylmak iin, Komisyon bakan ve yelerinin yz tam puan zerinden verdikleri puanlarn aritmetik ortalamasnn en az yetmi olmas arttr. Snav sonularna gre baar sralamas yaplarak, puan en yksek olan adaydan balanmak suretiyle giri snav duyurusunda belirtilen atama yaplacak kadro says kadar asl adayn isimleri belirlenir ve liste hlinde Bakanln kurumsal internet sitesinde ilan edilir.

(4) Yazl snav yaplm olmas hlinde, baar sralamas, yazl snav ile szl snav notlarnn aritmetik ortalamas alnarak belirlenir.

(5) Asl ve yedek listelerde sralama yaplrken, adaylarn giri snav puannn eit olmas halinde, yazl puan yksek olan adaya; yazl puannn da eit olmas halinde, ilgili KPSS (A) puan yksek olan adaya ncelik tannr.

(6) Bakan tarafndan uygun grlmesi halinde, asl adaylarn yan sra yazl ve/veya szl snavda baarl olmak ve baar puanlar dikkate alnmak kaydyla, giri snav duyurusunda belirtilen denetmen yardmcs kadro saysn gememek zere, Komisyon tarafndan belirlenen sayda yedek aday isim listesi ilan edilir.

(7) Szl snavda baarl olamayan adaylara snav sonularnn aklanmasndan itibaren en ge iki ay ierisinde istekleri zerine bavuru belgeleri iade edilir.

(8) Komisyonca dzenlenen ve snava girenlerin aldklar notlar gsteren listeler ile tutanaklar haricinde kalan belge ve kaytlar snav sonularnn akland tarihten itibaren bir yl saklandktan sonra imha edilir.

Snav sonucuna itiraz

MADDE 13 (1) Giri snav sonucuna itirazlar, sonularn ilan edildii tarihten itibaren be i gn ierisinde dileke ile Kuruma yaplabilir. tirazlar Komisyona ulat tarihten itibaren en ge onbe gn ierisinde incelenerek sonulandrlr ve ilgiliye yazl ve/veya elektronik olarak bildirilir. Komisyonun inceleme sonular kesindir.

Denetmen yardmclarnn atanmas

MADDE 14 (1) Giri snavn kazananlar tebli tarihinden itibaren;

a) Adl sicil kaydnn bulunmadna ilikin yazl beyan,

b) Salk asndan grevini devaml yapmasna engel bir durumu olmadna ilikin yazl beyan,

c) Erkek adaylar iin askerlikle iliii olmadna dair yazl beyan,

ile birlikte on gn ierisinde yazl olarak yapacaklar bavuru zerine durumlarna uygun denetmen yardmcs kadrolarna atamalar yaplr.

(2) Atama ilemlerinin yaplmas iin kendilerine bildirilen sre ierisinde geerli bir mazereti olmad hlde bavuruda bulunmayanlarn atama ilemleri yaplmaz.

(3) Giri snavn kazananlardan bavuru belgelerinde geree aykr beyanda bulunduu tespit edilenlerin snavlar geersiz saylarak atamalar yaplmaz. Atamalar yaplm olsa dahi iptal edilir ve ilgililer hakknda Cumhuriyet savclna su duyurusunda bulunulur.

NC BLM

Denetmen Yardmclarnn Yetitirilmesi, Yeterlik Snav, Denetmenlie

Atanma ve Meslekte Kdem

Denetmen yardmclarnn yetitirilmesi

MADDE 15 (1) Denetmen yardmclar iin, nsan Kaynaklar Daire Bakanlnca dier birimlerin grleri de alnmak suretiyle yllk bir sreyi kapsayacak ekilde yetitirme plan hazrlanr ve bu plan Bakan tarafndan onaylanr.

(2) Denetmen yardmclarnn yetitirilmesindeki amalar unlardr:

a) Denetmenliin gerektirdii nitelikleri kazandrmak.

b) Grev ve yetki alanna giren mevzuat ile inceleme ve denetim konularnda bilgi, tecrbe ve ihtisas sahibi olmalarn salamak.

c) Meslein gerektirdii niteliklere gre geliimini salamak.

) Rapor yazma teknii konusundaki bilgi ve becerilerini artrmak.

d) Bilimsel aratrma ve analiz yapma tekniklerini gelitirmek.

(3) Denetmen yardmclarnn yetitirilmesinde kiisel aba ve almalar esastr.

(4) Denetmen yardmclar, denetmen yardmcl sresinin ilk alt ayndan sonra denetmenlerle birlikte inceleme ve aratrma yapabilirler.

Yetitirilme ekli ve esaslar

MADDE 16 (1) Denetmen yardmcs kadrosuna atananlar, temel ve hazrlayc eitime tabi tutulurlar. Adaylarn temel ve hazrlayc eitimde baarl olabilmeleri iin grm olduklar konulara ilikin yaplacak snavlar ile eitim sonunda yaplacak genel snavdan yz zerinden en az altm puan almalar zorunludur.

(2) Denetmen yardmclar grev yerlerine atanmalarndan itibaren ikinci yln sonuna kadar denetmenlerin refakatinde alrlar ve dzenlenecek raporlar refakatinde altklar denetmenlerle birlikte imza ederler. ki yllk sreye temel ve hazrlayc eitimde geen sreler dhildir.

(3) Denetmen yardmclar iki yllk refakat srecinde bamsz denetim, kontrol ve tespit yapamazlar. Denetmenler tarafndan, refakatlerindeki denetmen yardmclaryla ilgili olarak, ekli Bakanlka belirlenecek refakat deerlendirme formu, her refakat dnemi sonunda doldurularak sosyal gvenlik il mdrlkleri kanalyla nsan Kaynaklar Daire Bakanlna gnderilir. Denetmen yardmclarna, altklar Sosyal Gvenlik l Mdrlnn olumlu gr ve refakat almalarnda baarl olmalar artyla, ikinci yln tamamlanmasndan sonra Bakanlka resen denetim, kontrol ve tespit yetkisi verilebilecei gibi, Bakanlk denetim, kontrol ve tespit yetkisini ikinci yln tamamlanmasndan sonra ve en az iki ay nceden bildirmek suretiyle yeterlik snav konularndan yaplacak yetki snav sonucunda da verebilir. Denetim, kontrol ve tespit yetkisinin yetki snavyla verilmesi halinde, bu snavdan yz tam puan zerinden en az yetmi puan alnmas gerekir. Bu snava ilikin usul ve esaslar hakknda yeterlik snavna ilikin hkmler uygulanr.

Yeterlik snavndan nce meslekten karlma

MADDE 17 (1) Yaplan eitimler sonunda baarl olamayanlar ile baarl olup da denetmen yardmcl dneminde denetmenlik karakter ve vasflar ile badamayacak tutum ve davranlar hukuki deliller ile tespit edilenler, yeterlik snav beklenmeksizin Kurum ierisinde baka bir greve atanrlar.

Kurul

MADDE 18 (1) Kurul, Bakan veya grevlendirecei bir bakan yardmcsnn bakanlnda; bakan yardmcs, genel mdr, daire bakan, niversite retim yesi arasndan olmak zere, bakan dahil be asl ve yedek yeden oluur. Asl yelerin herhangi bir nedenle Kurula katlamamalar halinde yedek yeler tespit srasna gre Kurula katlrlar.

(2) Kararlar oy okluu ile alnr, ekimser oy kullanlmaz ve olumsuz oylar gerekelendirilir.

(3) Kurulun sekreterlik hizmetleri nsan Kaynaklar Daire Bakanlnca yrtlr.

Yeterlik snav yaplmas, artlar ve konular

MADDE 19 (1) Denetmen yardmclar, en az yl fiilen almak kaydyla denetmenlik yeterlik snavna girmeye hak kazanrlar.

(2) cretsiz izinli olarak geen sreler birinci fkrada belirtilen sreye dhil deildir.

(3) Yeterlik snav;

a) Sosyal Gvenlik Kurumu Kurulu Kanunu ve tm sosyal gvenlik mevzuat,

b) Hukuk;

1) Borlar hukuku,

2) cra iflas hukuku,

3) 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanun,

4) dare hukuku ve idari yarglama usul hukuku,

5) Medeni hukuk,

6) Harcrah Kanunu,

7) Devlet Memurlar Kanunu,

8) Vergi hukuku,

9) Ticaret hukuku,

10) hukuku,

c) Muhasebe;

1) Genel muhasebe,

2) Mali tablolar analizi,

3) Kamu Mal Ynetimi ve Kontrol Kanunu,

4) Kurum muhasebesi ve uygulamas,

konularn kapsayacak ekilde yaplr.

(4) Yeterlik snav yazl ve/veya szl olarak yaplr. Yazl snav, Kurum tarafndan yaplabilecei gibi baka kurum ve kurululara da yaptrlabilir. Yazl snavda baarl olamayanlar szl snava alnmazlar.

(5) Yazl snavn tarihi, yeri ve saati snavdan en az iki ay nce, szl snavn tarihi, yeri ve saati ise szl snavdan en az on be gn nce Kurulca belirlenen yntemlerle ilgililere bildirilir.

(6) Yazl snavn baka kurum veya kurululara yaptrlmas halinde, yazl snava ilikin hususlar Bakanlkla ilgili kurum veya kurulu arasnda yaplacak protokolle belirlenir.

Yeterlik snavnn yaplmas, deerlendirilmesi ve sonucunun duyurulmas

MADDE 20 (1) Yeterlik snav baar puan Kurulca yz tam puan zerinden deerlendirilir ve baarl olabilmek iin en az yetmi puan alnmas zorunludur.

(2) Yazl ve szl snavn her ikisinin de yaplmas halinde, yeterlik snavnda baarl olan denetmen yardmclarnn baar sras, snav puanlar ve bunlarn aritmetik ortalamas alnarak hesaplanr ve bir tutanaa balanr.

(3) Yeterlik snav sonular denetmen yardmclarna yazl veya elektronik ortamda bildirilir. Ayrca, snav sonular Kurum internet sitesinde yaynlanr.

Yeterlik snav sonucuna itirazlar

MADDE 21 (1) Snav sonularna itirazlar, sonularn aklanmasndan itibaren en ge on i gn iinde bir dileke ile Kurula ulatrlmak zere nsan Kaynaklar Daire Bakanlna yaplr. Bu itirazlar, Kurula ulat tarihten itibaren en ge yirmi gn iinde incelenir ve sonu ilgiliye yazl olarak bildirilir.

Baarszlk hali

MADDE 22 (1) Yeterlik snavnda baarl olamayan denetmen yardmclar bir yl iinde ikinci kez snava tabi tutulurlar. Bu snavda da baar gsteremeyenler Kurum ierisinde durumlarna uygun baka kadrolara atanrlar.

Denetmenlie atanma

MADDE 23 (1) Yeterlik snavnda baarl bulunan denetmen yardmclar, baar srasna gre denetmen kadrolarna atanrlar.

DRDNC BLM

Denetmen ve Denetmen Yardmclarnn Grev, Yetki ve Sorumluluklar

Denetmen ve denetmen yardmclarnn grevleri

MADDE 24 (1) Denetmen ve denetmen yardmclar, sosyal gvenlik merkez mdrlnden intikal eden denetim gerekeleri de dhil, il mdr veya grevlendirecei il mdr yardmcs tarafndan verilen yazl emir zerine;

a) Yaplacak inceleme, denetim ve kontrol sonucunda;

1) yerinin mevcut durumunun, gerektiinde ruhsatsz yaplm olanlar da dhil olmak zere zel bina inaatlarnn yap, snf ve grubunun belirlenmesi iin inaatn niteliinin ve yzlmnn, yarm kalan inaatlarn yaplm olan ksmlarnn seviyelerinin, balama ve biti tarihlerinin,

2) yerinin faal olup olmad ile iyeri tescilinde verilen bilgilerin doruluunun,

3) yerlerinde yaplan iin nitelii ile yaplan ite deiiklik olup olmadnn,

4) Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fkrasnda belirtilen prim borlarna halef olma artlarnn gerekleip gereklemediinin,

5) Sigortallarn ve sigortal olmas gerekenlerin Kuruma bildirilip bildirilmediinin,

6) Kanunda sigortallk balang ve bitii ilgili kurum ve kurululardaki vergi mkellefiyeti, tescil ve sicil ilemlerine balanm sigortallarn sigortallk balang ve biti tarihlerinin,

7) Sigortallarn kimlik bilgilerinin, alma srelerinin, cretlerinin ve prime esas kazanlarnn,

8) ten ayrld bildirilen sigortalnn, fiilen almalarnn devam edip etmediinin tespit edilmesi ile aylk prim ve hizmet belgesi ve sigortal hesap fii bilgilerinin farkl olduunun tespit edilmesi halinde, sigortallarn iten ayrl tarihinin,

9) Sigortallarn/itirakilerin fiili hizmet veya itibari hizmet uygulamasndan yararlandrlp yararlandrlmayaca hususlarnn,

tespit edilmesi,

b) yerleri ve iverenlerin defter ve belgelerinin incelenmesi,

c) Kurumun ilgili birimlerince yaplan yazmalar sonucu iverenlerin, araclarn, sigortaly devir alan iverenlerin, sigortallarn ve dier ahs veya kurulularn adreslerinin tespit edilememesi halinde gerekli aratrmalarn yaplmas,

) Kurum alacann tahsili amacyla ilgililerin hacze kabil mal varlnn olup olmadnn aratrlmas,

d) Sigortal ie giri tarihinde, sigortalnn bildirimi ile iverenin/bildirim ykmll bulunan ilgili kurum ve kurulularn bildirimi arasnda farkllk olmas halinde, farkllk nedeninin tespit edilmesi,

e) Sicilsiz tahakkuklara ilikin bildirimlerin hak iddia eden kiiye ait olup olmadnn tespitinde denetim sonucuna gre karar verilebilme ihtimalinin bulunmas halinde, ihtiya duyulan bilgi ve belgelerin neler olduunun aka belirtilerek aratrlmas,

f) 6/8/2003 tarihinden nce len sigortalnn ana ve babasnn geimlerinin, salnda sigortal tarafndan salanp salanmad hususunda gerektiinde aratrma ileminin yaplmas,

g) Sigortallar ile Kurumdan gelir veya aylk alanlarn geindirmekle ykml bulunduklar kimselerinin olup olmadklar ile bunlarn salk yardmlarna mstehak bulunup bulunmadklarnn aratrlmas,

) Sigortal veya dier hak sahiplerinin gelir veya aylk alma artlarn tayp tamadklar veya bu artlar tamaya devam edip etmediklerinin tespitinin yaplmas,

h) lm ve malullkle sonulananlar dndaki i kazas ve meslek hastal hallerinin incelenmesi ve/veya soruturulmas ve hastalk iddias olaylarnn incelenmesi,

) l mdr tarafndan denetimi uygun grlen eczane, hastane, tbbi malzeme ve tedavi edici rnler temin eden iyerleri, optisyenlik gibi messeseler gibi salk hizmet sunucularnn, sigortallarn sosyal gvenlik mevzuat kapsamndaki i ve ilemlerinin mevzuata, Kurumla yaplan szleme ve protokollere uygunluu konusunda inceleme, tespit, denetim ve tarama yaplmas,

i) Salk hizmet sunucularnn vermi olduu salk hizmetlerinin, sosyal gvenlik mevzuatna ilikin deme belgeleri ile eklerinin, ilgili mevzuat ve Kurum ile salk hizmet sunucular arasnda akdedilen szleme hkmleri erevesinde dzenlenip dzenlenmediinin kontrol edilmesi ve incelenmesi,

j) Salk hizmet sunucularnn denetiminde, denetim konusu ile ilgili olarak her trl bilgi, belge ve kaytlarn ibraznn istenmesi, bunlarn incelenmesi, gerektiinde tasdikli rnek ve fotokopilerinin alnmas,

k) Salk hizmet sunucularnn denetimi sonucunda tutanak veya rapor dzenlenmesi,

l) Sosyal gvenlik mevzuatnn uygulanmasyla ilgili olarak iverenlere, sigortallara ve dier nc kiilere haklar ve devleri konusunda bilgilendirme yaplmas,

m) l mdr veya grevlendirecei il mdr yardmcs tarafndan verilecek benzeri inceleme, aratrma, tespit, denetim ve tarama yaplmas,

grevlerini ve bu hususlarda ilgililerin beyanlarn alarak tutanaa kaydedilmesi ilemlerini yrtr.

(2) Birinci fkrann (a) bendinin (1) numaral alt bendinde belirtilen iler en ge onbe gn iinde sonulandrlr.

Denetmen ve denetmen yardmclarnn yetkileri

MADDE 25 (1) Denetmen ve denetmen yardmclar, Kanunun uygulanmas bakmndan 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayl Kanununda belirtilen denetim ve kontrol yetkisini haizdir.

(2) yerlerinde yaplan fiili tespitlerde altklar belirlendii halde, iyeri kayt ve belgelerinde bu almalara yer verilmeyen veya prime esas kazanlarnn Kuruma bildirilmedii anlalan veya eksik bildirildii tespit edilen sigortallarn geriye ynelik prime esas gn saylarnn veya prime esas kazanlarnn, en fazla tespitin yapld tarihten geriye ynelik bir yllk sreye ilikin ksm dikkate alnr.

(3) Denetmen ve denetmen yardmclarnn grevleri srasnda tespit ettikleri Kurum alacan douran olay ve buna benzer ilemler, yemin hari her trl delile dayandrlr. Bunlar tarafndan dzenlenen tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar geerlidir.

(4) Denetmen ve denetmen yardmclar, grevlerini yaptklar srada, Kurumca verilen kimlik belgelerini gstermek suretiyle;

a) Grevlerinin yrtlmesi srasnda iyerine serbeste girmek,

b) verenler, araclar, sigortaly geici olarak devir alan iverenler, sigortallar, ile ilgili gerek kiiler ile tzel kiilerin ve tzel kiilii olmayanlarn temsilcilerini ve konuyla ilgili bulunan kimseleri; iyerinde ya da iyeri dnda dinlemek, sorular sormak, bunlardan gerekli bilgileri istemek ve ifadelerini almak, gerekli defter, belge ve delilleri toplamak,

c) Yaplan denetim srasnda ilgililerin kimliklerini istemek ve kimlik bilgilerini tutanaa kaydetmek,

) Grevlerinin yaplmasnda zorluk karlmas halinde gvenlik kuvvetleri ile dier kamu kurum ve kurulularnn yneticilerinden kendilerine her trl kolayln salanmasn ve yardmc olunmasn istemek,

d) 24 nc maddede belirtilen tespitleri yapmak zere, ayn maddenin birinci fkrasnn (b) bendi gereince belirlenen iverenlerin iyeri kaytlarn incelemek,

e) Grevlerinin ifas iin gerekli alma ortamnn salanmasn istemek,

f) Kamu kurumu niteliindeki meslek kurulularndan, vergi dairelerinden, belediyelerden, zel idarelerden, ilgili dier kurum ve kurululardan, muhtarlklardan gerekli bilgi ve belgeleri istemek,

yetkisine sahiptirler.

(5) Denetmen ve denetmen yardmclarnca, 4857 sayl Kanununun 69 uncu maddesi gereince gece allan iyerlerinde sosyal gvenlik mevzuatnn uygulanmasna ilikin tespit, denetim ve tarama yaplabilir.

(6) Denetmen ve denetmen yardmclarnn, Kanunun uygulanmasndan doan inceleme, aratrma ve denetim grevlerini yerine getirmeleri srasnda iverenler, sigortallar, iyeri sahipleri ve bu ile ilgili dier kiiler, grevlerinin yaplmasna engel olamazlar; engel olanlar hakknda eylemleri baka su olutursa dahi, asgari cretin be kat tutarnda idari para cezas uygulanr. Ayrca, grevlerini engellemek amacyla cebir veya tehdit kullanan iveren, sigortal, iyeri sahipleri ve bu ile ilgili dier kiiler daha ar bir cezay gerektiren ayr bir su tekil etmedii taktirde 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayl Trk Ceza Kanununun 265 inci maddesinin birinci fkrasna gre cezalandrlr. Bu suu ileyenler hakknda ayrca asgari cretin on kat tutarnda idari para cezas uygulanr.

(7) Denetmen ve denetmen yardmclar, sosyal gvenlik mevzuatnn uygulanmasna ilikin konularda il mdr veya grevlendirecei il mdr yardmcsnn yazl emri zerine kamu kurum ve kurulularnn denetim ve kontrolle grevli memurlar ile ortak alma yapabilirler.

(8) Denetmen ve denetmen yardmclar tarafndan, iyeri defter, kayt ve belgelerin istenilmesi halinde iverence onbe gn iinde ibraz edilmesi zorunludur. Ayrca, yaplacak tebligat zerine defter ve belgeler, incelemeyi yapacak ilgili denetmen veya denetmen yardmcsnn tebligatta gsterdii adrese getirilir. veren, arac ya da sigortaly devir alan iveren tarafndan defter ve belgelerin iyerinde ya da belge ile kantlanmas kaydyla iletme merkezinde, iletme merkezi bulunmuyorsa kanuni ikametghnda incelenmesi yazl olarak istenir veya bu istek bir tutanak ile tespit edilir ve ilgili denetmen veya denetmen yardmcs tarafndan da incelemeye elverili bulunursa inceleme orada yaplr.

Tarama

MADDE 26 (1) l mdrlnce gerekli grlen sektrler, iyerleri, iverenler ve dier nc kiiler ile salk hizmet sunucular nezdinde tarama yaplabilir.

Denetmen ve denetmen yardmclarnn sorumluluklar

MADDE 27 (1) Denetmen ve denetmen yardmclar grevlerini yerine getirirken aadaki hususlara uyarlar:

a) Resmi ve zel ilikilerinde; iveren, sigortal ve nc ahslara kar nezaket kurallarna uygun olarak davranmak, giyim-kuam ve hareketlerinde gven ve sayg uyandrmak zorundadrlar.

b) Verilen grevleri, zorunlu hallerde izin almadka veya yazl emir verilmedike brakamaz, baka bir denetmene devredemezler.

c) verenin, aracnn ya da sigortaly geici olarak devir alan iverenin ve iyerinin meslek srlar, alma artlar, ekonomik ve ticari durumlar hakknda, inceleme, denetim, tarama ve tespitleri srasnda grdkleri ve rendikleri hususlar gizli tutarlar; bilgi aldklar, ihbar veya ikyette bulunan kiilerin isimlerini ve kimliklerini aklayamazlar.

) Kendileri ile kar birlii bulunanlar veya nc derece dhil kan veya kayn hsm olanlar yahut tarafszl hakknda kuku uyandracak ekilde uyumazlk, husumet gibi halleri olan iveren, arac ya da sigortaly geici olarak devir alan iveren, sigortal veya hak sahipleri ile ilgili ilere bakamazlar. Bu kiilerle ilgili ilerin verilmesi halinde durumu yazl olarak derhal il mdrne bildirirler.

d) Grevleri ile ilgili kiilerin, zel hizmet veya allm olmayan ikramlarn kabul edemezler. Bunlarla i ilikisi dnda bir iliki kuramaz, kar birlii salayamaz, bor alp veremezler.

e) Denetime gidecekleri yerleri aklayamaz, yaptklar grevle ilgili ilemler hakknda yetkili makamlardan bakasna bilgi veremezler.

f) Tutanaklara, "sosyal gvenlik denetmeni/sosyal gvenlik denetmen yardmcs kimlik belgesi gsterilmitir" ibaresini yazmak ve dzenleyecekleri tutanaklarn bir rneini imza karlnda iveren veya vekiline, aracya, sigortaly devir alana ve gerekli grlmesi halinde sigortalya vermek zorundadrlar.

Rapor ve tutanaklarn dzenlenme usul

MADDE 28 (1) Denetmen ve denetmen yardmclar, Ynetmelik ekinde yer alan Ek-1 Sosyal Gvenlik Kurumu yeri Durum Tespit Tutanaklarn kendi el yazlar ile okunakl olarak, iyeri kaytlarnn incelenmesine ilikin tutanaklar ise bilgisayarla, bilgisayar ile dzenlemenin mmkn olmad hallerde ise elle dzenleyerek, tanzim edecekleri rapor ekinde grevi veren il mdrne veya il mdr yardmcsna verir.

(2) Durum tespit tutanaklar, cilt ve sra numaras baslarak kendilerine zimmet karl verilir.

(3) Rapor iki nsha, tutanak ise nsha olarak dzenlenir. rnei, Ynetmelik ekinde yer alan Ek-2 yeri Kayt nceleme Tutana ve Ek-3 Sosyal Gvenlik Denetmen Raporuna her yl birden balamak ve sra takip etmek zere ayr ayr numara verilir.

(4) Tutanaklarn ilk nshas rapor ekinde ilgili servise, ikinci nshas rapor ile birlikte dosyalanmak zere sosyal gvenlik denetmenlii servisine gnderilir. nc nshas ise, tutana imzalayan ilgiliye verilir.

Raporlar zerinde yaplan ilemler

MADDE 29 (1) Denetmen ve denetmen yardmclar tarafndan dzenlenen raporlar, Ynetmelikte belirtilen usul ve esaslar ile sosyal gvenlik mevzuatna uygun olarak dzenlenip dzenlenmedii ynlerinden il mdr veya grevlendirecei il mdr yardmcs tarafndan incelenir. l mdr, gerektiinde bir ya da birden fazla denetmene de rapor inceleme grevi verebilir. nceleme sonucu uygun grlen raporlar uygulanmak zere ilgili birime st yaz ekinde gnderilir. lgili birimler raporlardaki nerilerle ilgili ilemleri, raporlarn kendilerine intikal tarihinden itibaren en ge onbe i gn iinde yapmak zorundadrlar.

(2) l mdr veya grevlendirecei il mdr yardmcs veya baka bir denetmen tarafndan raporlarn incelenmesi sonucunda, raporda dzeltilmesi veya tamamlanmas gereken hususlar varsa bunlarn giderilmesi, gerekeleri de belirtilmek suretiyle, raporu dzenleyen denetmen veya denetmen yardmcsndan yazl olarak istenir. Denetmen veya denetmen yardmcsnn istee katlmamas halinde rapor, ekleri ve iade gerekeleri ile birlikte il mdrne gnderilir. l mdr, taraflardan birinin grn uygun bularak uygulanmasn isteyebilecei gibi, tereddt edilmesi halinde raporu ekleri ve iade gerekeleri ile birlikte Bakanla gnderebilir. Rapor hakknda, gerek grlmesi halinde Rehberlik ve Tefti Bakanlnn da gr alnmak suretiyle Bakanln gr dorultusunda ilem yaplr.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

Kimlik belgesi ve mhr

MADDE 30 (1) Denetmen ve denetmen yardmclarna, mteselsil sra numaras tayan resmi mhr, ayrca aratrma, inceleme, denetim, tarama ve tespit yapma grev ve yetkisi verildiini gsteren onayl ve fotorafl kimlik belgesi verilir. Grevlerinden her ne suretle olursa olsun ayrlan denetmen ve denetmen yardmclar mhr ve kimlik belgelerini ilgili birime iade etmek zorundadr. Alnan kimlik belgeleri iptal edilmek zere nsan Kaynaklar Daire Bakanlna gnderilir.

(2) Grevinden aylksz izinli saylmak suretiyle ayrlan denetmen ve denetmen yardmclarnn mhr ve kimlik belgeleri ilgili birimde muhafaza edilir ve aylksz izin sonunda kendilerine iade edilir.

Aylk alma cetveli

MADDE 31 (1) Denetmen ve yetki alm denetmen yardmclar, her ay iin yaptklar almalar gsteren ve Ynetmelik ekinde yer alan Ek-4 alma Cetvelini dzenleyerek ertesi ayn onuncu gn mesai saati sonuna kadar il mdrlne verirler. Bu cetvel, il mdr veya il mdr yardmcs tarafndan kontrol edilip onaylandktan sonra biriminde muhafaza edilir.

(2) alma cetvellerinin ve yaplan ilerin sonularn gsteren rnei Kurumca belirlenen belge elektronik veya bilgisayar ortamnda her ay dzenlenerek Bakanla gnderilir.

alma yerleri

MADDE 32 (1) Denetmen ve denetmen yardmclar, Kurum tara tekilatnda istihdam edilir ve sosyal gvenlik denetmenlii servisinde ve denetmenler arasndan nite amirinin belirleyecei bir servis sorumlusunun koordinesinde alrlar.

Yazma

MADDE 33 (1) Denetmenler, grevlerine ilikin konularda kamu kurum ve kurulular ile gerek ve tzel kiilerle dorudan yazma yapabilirler. Babakanla, bakanlklarn merkez ve yurt d kurulularna ve yabanc lkelere ynelik olarak yaplan yazmalar ise genel esaslara gre yaplr.

Hizmet ii eitim

MADDE 34 (1) Denetmen ve denetmen yardmclar Kurumca uygun grlecek zamanlarda hizmet ii eitim programlarna alnrlar.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 35 (1) 4/1/2009 tarihli ve 27100 sayl Resm Gazetede yaymlanan Sosyal Gvenlik Kontrol Memurlar Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Kurum iinden atama

GEC MADDE 1 (1) Kurum sosyal gvenlik kontrol memuru kadrolarnda alanlardan, alt ay iinde alacak olan snavda baarl olanlar denetmen kadrolarna atanrlar. Bunlarn sosyal gvenlik kontrol memurluunda geen sreleri denetmenlikte gemi saylr.

(2) Birinci fkraya gre bir defaya mahsus olmak zere yaplacak snavda, 19 uncu maddenin birinci, ikinci ve beinci fkralar dnda bu Ynetmeliin yeterlik snavna ilikin hkmleri uygulanr.

Yaplacak snavda baarsz olan sosyal gvenlik kontrol memurlarnn uyacaklar esaslar

GEC MADDE 2 (1) Yaplacak olan snavda baarsz olan sosyal gvenlik kontrol memurlar, bu Ynetmelik ile yrrlkten kaldrlan Ynetmelik esaslarna tabi olarak grev yaparlar.

Yrrlk

MADDE 36 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 37 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Sosyal Gvenlik Kurumu Bakan yrtr.

 

EK-1                      EK-2                       EK-3                      EK-4