2019 sorgulama sgk ssk bağkur sigorta prim emeklilik

sözleşmeli personel 4 b

4a 4b 4c nedir kimlerdir

Bugünlerde sık sık 4 a  4 b  4 c sitelerde haberlerde yer almaktadır. Bunlara bakıyorsunuz bir  yerde farklı diğer yerde tamamen farklı ve birbirlerine karışıyorlar .Peki  4 a   4 b  4 c ne demektir.

Bunlar iki kanunun maddeleri . Biri 657 sayılı Kanun diğeri 5510 sayılı Kanun .

657 sayılı kanuna göre 4 a memur demektir 4 b sözleşmeliler demektir 4 c ise geçici personel demektir . 4 A  4B  ve  4 C li olarak nitelendirilmelidir. .Dikkat ederseniz harfler büyük. Bir de 4 D li geçici işçiler vardır. 696 sayılı Kararnamenin 17. maddesi  ile 4 C kaldırılmış bu maddeye tabi olanlar 4 B li olmuştur.

5510 sayılı kanuna göre ise  4 a ssk lılar demektir  4 b bağkurlular demektir  4 c emekli sandığına tabi çalışanları temsil eder ve memurlar demektir.  5510 sayılı Kanuna göre 4 a  4 b  4 c aslında 4 1a  4 1b  41c olarak nitelendirilmektedir.Not olarak düşelim 01.10.2008 den önce emekli sandığına tabi olanlar hakkında  5434 sayılı kanuna göre işlemler yapılır.

Şimdi bu iki kanunun ilgili maddelerine bakalım

5510 sayılı Kanuna göre 4 a 4 b ve 4 c liler

5510 sayılı kanun  Madde 4 – (Değişik madde: 17/04/2008-5754 S.K./2.mad)

Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından;

a) Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar,

b) Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ise;

1) Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar,

2) Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar,

3) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları,

4) Tarımsal faaliyette bulunanlar,

c) Kamu idarelerinde;

1) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olmayanlardan, kadro ve pozisyonlarda sürekli olarak çalışıp ilgili kanunlarında (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar,

2) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi olmayanlardan, sözleşmeli olarak çalışıp ilgili kanunlarında (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesi uyarınca açıktan vekil atananlar,

sigortalı sayılırlar.

657 sayılı Kanuna göre 4a 4 b ve 4 c liler

657 sayılı Kanun madde 4 – (Değişik:30/5/1974 – KHK-12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975 – 1897/1 md.)

Kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürülür.

A) Memur:

Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmasında memur sayılır.

Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır.

B) Sözleşmeli personel:

Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Bakanlar Kurulunca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.

(Mülga ikinci paragraf: 4/4/2007-5620/4 md.)

Ancak, yabancı uyrukluların; tarihi belge ve eski harflerle yazılmış arşiv kayıtlarını değerlendirenlerin mütercimlerin; tercümanların; Millî Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenlerin; dava adedinin azlığı nedeni ile kadrolu avukat istihdamının gerekli olmadığı yerlerde avukatlarını, (….)(2) kadrolu istihdamın mümkün olamadığı hallerde tabip veya uzman tabiplerin; Adli Tıp Müessesesi uzmanlarının; Devlet Konservatuvarları sanatçı öğretim üyelerinin; İstanbul Belediyesi Konservatuvarı sanatçılarının; bu Ka­nu­na tâbi ka­mu ida­re­le­rin­de ve dış kuruluşlarda belirli bazı hizmetlerde çalıştırılacak personelin de zorunlu hallerde sözleşme ile istihdamları caizdir. (3)(4)

(Ek paragraf: 4/4/2007-5620/4 md.) Sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnaları, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler,  pozisyon unvan ve nitelikleri, sözleşme fesih halleri, pozisyonların iptali, istihdamına dair hususlar ile sözleşme esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. (Ek cümle: 25/6/2009-5917/47 md.) Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. (5)

MADDE 17- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına aşağıdaki paragraflar eklenmiş ve (C) fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılanlar da bu fıkra kapsamında istihdam edilebilir.

Özelleştirme uygulamaları sebebiyle iş akitleri kamu veya özel sektör işverenince feshedilen ve 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunmayan personel de bu fıkra kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar istihdam edilebilir. Bu kapsamda istihdam edileceklerin sayısı, öğrenim durumlarına göre çalışma şartları ve bunlara ödenecek ücretler ile diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.”

C) Geçici personel: ( mülga )

Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir. (Bu madde 696 sayılı KHK 17. madde  ile yürürlükten kaldırılmıştır. 

D) İşçiler:

(Değişik birinci cümle: 4/4/2007-5620/4 md.) (A), (B) ve (C) fık­ra­la­rın­da be­lir­ti­len­ler dı­şın­da ka­lan ve il­gi­li mev­zu­atı ge­re­ğin­ce tah­sis edi­len sü­rek­li iş­çi kad­ro­la­rın­da be­lir­siz sü­re­li iş söz­leş­me­le­riy­le ça­lış­tı­rı­lan sü­rek­li iş­çi­ler ile mev­sim­lik ve­ya kam­pan­ya iş­le­rin­de ya da or­man yan­gı­nıy­la mü­ca­de­le hiz­met­le­rin­de il­gi­li mev­zu­atı­na gö­re ge­çi­ci iş po­zis­yon­la­rın­da al­tı ay­dan az ol­mak üze­re  be­lir­li sü­re­li iş söz­leş­me­le­riy­le ça­lış­tı­rı­lan ge­çi­ci iş­çi­ler­dir.Bunlar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz.

 

Yorumunuz

22 comments on “4a 4b 4c nedir kimlerdir

Hakan ak

Şöyle özetlemek doğru olur sanırım,
Bir belediyede taşeron sirket uzerinden calisan (temizlik,park bahce,evrak getir götür vb)kardeslerim 5510 sayılı kanunda ssk yani 4a lısınız. Sigorta priminiz ssk ya yatiyor ordan emekli olursunuz.Ama 657 yle bağlantınızı yok.yani statü olarak fabrika işçisi veya market manav çalışanı ile ayni statüdesiniz. Isterseniz takim elbiseli ozel odali masali calisin farketmez .Çünkü özel bir işverene baglisiniz.
suan çıkacak yasa diyorki
Belediyede bu tür çalışanları belediyenin kendi kurmuş olduğu sirkete alacağım.
Şu ikisini karıştırmayın,
Bakanlıklar da çalışanlar ile belediyelerde çalışan taşeron bir değil. Bakanliklarda çalışanlara 657 statüsü verirken bunu belediyelere yapmıyor. Işın kabası bu.

E.Nur

Kadrolu çalışanın eğitim seviyesi düşük. Ancak bir sürü mobing aşağılama iş yükleme yapıyorlar. İki kat maaş alıyorlar. Ne yemek parası ne yol parası var. Aldığımız askeri ücret.. bari öğretmen olarak atanamadık. Yıllarca KPSS girdik. Alım bile yok. Bari burda kadro versinler de yetim çocuğumun yüzünü güldüreyim. Her ay sonuna hesap yapmaktan bıktım. Bir sürü çabayla bu işi buldum. Özel sektörde çalışmak hiç kolay değil ki iş bulmak zor. Bulsan ortam iyi değil. Lütfen kadro verin.. sözleşme bitince ne yiycez onu da bilmiyorum…

NitterHaf

Arkadaslar karisiklik yok. Iki kanun var biri 5510 sayili sosyal sigortalar kanununa tabi olanlar digeri ise 657 sayili devlet memurlari kanunu na tabi olanlar. Kafa nerden karisiyo ikisinede ayni rakam ve harfleri vermisler. İkisi birbirinden farkli şöyleki;
5510 a tabi olanlar yani ulkede tum calisanlarin genel saglik sigortasini duzenleyen kanun.
-Eskiden ssk liyim diyenler 4A sigortali, yani bir isverenin altinda calisan.
-Eskiden Bagkurluyum diyenler 4B sigortali, yani esnaf, sanaatkar, ciftci, serbest meslek, kisaca kendi işini yapan
-Eskiden emekli sandigina bagli olanlar da 4C sigortali yani kamuda surekli ve sozlesmeli calisanlar (ogretmen, hakim, doktor, polis vb.), secimle veya atamayla kamu idarelerinde goreve gelenler( basbakan, bakanlar ve yardimcilari, belediye baskanlari ve yardimcilari, TBMM uyeleri vb.), sozlesmeli erbas ve erler.

657 ise sadece devlet memurlarini ilgilendiriyor. Eger Devlet memuru degilseniz burayi bosverin. Buna gore;
-Devlet kurumunda surekli (kadrolu) calisanlar yani memurlar 4A kapsaminda
-sozlesmeli personel 4B
-Ücretli personel (bir yildan az, mevsimlik) 4C
-isci olarak calisanlar (surekli veya 6 aydan az) ise 4D statusundedir. Devlet bu 4 unsurun disinda kamuda personel calistirmiyor. Bu na gore bir ogretmen kadroluysa 657 ye gore 4A kapsaminda. 5510 a gore ise 4C (emekli sandigi) kapsamindadir. Ucretli ogretmeni dusunelim 657 ye gore 4C kapsaminda. 5510 a gore ise 4A (ssk) kapsamindadir.

Ekrem Yalçın

4E emekli sandığı deseydiniz, 4 S sigortalı deseydiniz her kes anlardı, kendileri de anlamıyor, kafam öyle karıştı ki, bunu tasarlayana, kabul edene ne deyim, hem memursun, hem işçisin anlamak mümkün değil, böyle yapana kadar.
Cvp Size katılıyoruz. Fakat bunlar kanun maddesi ile anılıyor. Karışıklık bundan doğuyor.

fatih

Ücretli öğretmenler hangi grup a giriyor ki.
4 a lı yani eski ssk lı

emre

4c demek memurun kucağına oturmak demek baspascı başı demek köle demek olan herzaman işçi ye oluyor bitsin artık şu adaletsizlik…

emel

ben 4 A LI olarak yeni atandım kadroluyum benim ki emekli sandığı yani ben şimdi 4 C Lİ mi oluyormuşum anlamadım ?
Siz memursunuz 657 ye göre .

emel

ben kadrolu olarak yeni atandım 4 A lıyım ama emekli sandığı benimki yani 4 c li mi oluyomuş şimdi.
657 ye göre 4 a lı memursunuz . 5510 sayılı Kanuna göre 4c lisiniz yine memur olarak anılıyorsunuz.

adem ilikli

kadrolularla aynı işi yapıyoruz düşük maaş alıyoruz aynı zamanda birde kadrolulardan hakaret edici kelimeler işitiyoruz ben 4a çalışanıyım ALLAH tan reva mı hakkımı helal etmiyorum

kemal

Yazıda ki hatayı kimse fark etmiyor mu yahu,

“4 a memur demektir” diyor sonra bir alt satırda;
“4 c emekli sandığına tabi çalışanları temsil eder ve memurlar demektir.” diyor. halbu ki 4c için geçici personel demişti.

Kimse okumamış yazıyı, kimsede de sormuyor ki “4a mı, 4c mi memur” Ben sorayım kardeşim 4a mı 4c mi memur, memur ssk ya bağlı demişsin geçici personel emekli sandığına bağlı nasıl oluyor. İyice kafamız karıştı lütfen yazıyı düzeltin.
CEVAP Sayın Kemal bey üç ve dördüncü paragrafı okursan cevabı orada . Kısaca 657 sayılı kanuna göre 4 c (Büyük harfle 4 C) geçici personel , 5510 sayılı kanuna göre 4 c ( 4 1 c olarak kanunda geçer ) memur demektir.

yılmaz yağmur

hadi bakanım 4c leri kadro yap bu ölümlü dünyada sevinsinler garibanlar allah rızası için

mehmet

Allah rızası için alın bizi artk ya yeter artık yazık ya bu taşeron işçilere

celal

devlet buyuklerıne seslenıyorum duyun artık sesımı ve sesımızı yeter artık Allah rızası ıcın tamam gozle gorulur bır degısıklık var ama sız hıc hergun yasıyormusunuz komsunuz arabayla sepetler posetler dolusu erzakla eve gelırken,senın evıne ayda bır kere sadece az bıraz temel gıdanın gırdıgını.bızler tasoran calısanı olarak aldıgımız asgarı ucret bundan yol ve yemek parasını cıkarsak herhalde elımıze ancak cocuklara harclık verecek kadar bır mıktar kalacak.secım oncesı ya bı guzellık yapın yada bız sıze bır guzellık yapalım.

ahmet

bızlerde taseronlarda çalısan bınlerce kısılerız ama ne hıkmetse bıze hıç mı hıç kadro sozlesme dıye bırseyler geçmıyo bızlerı yok sayıyolar arkadaslar tasoronda çalısanlar sızlerde hakkınızı arayın meiller yazın hukumet buna kesın bır çozum bulmasım gerekıyor bızlerın halı ne olacak hepımız ınsanca yasanak ınsanca maas almak ıstıyoruz selamlar

ibo

5510 sayılı kanuna göre 4a ssk 4b bagkur 4c emekli sandıgıdır..657 devlet memurları kanuna göre 4a kadrolu memur (5510 un 4c si)…4b (sözleşmeli personel 5510 un 4a sı olan ssk dan yatar primleri) 4c ise gecici işcidir..

sitki

5510 a tabi 4 a lılara kadro varmı.yada herhangi bi iyileştirme durumu?

suheyla

1985 te yapılan vekil öğretmenlik (açıktan vekaleten) şimdiki deyimiyle yani 5510 a göre 4a başlangıcı sayılır mı (Doğum borçlanması için gerekli) ?
evet sayılır

EMİNE UÇGUN

4c lilere kadro verilmesini sayın basbakanımızdan cok istıyoruz istıyorum

osman

4clilere kadro verilmesini sayın başbakanımızdan istiyoruz.

hakkı ünal

4 a 4 b 4 c 4 d daha sora da 4 z ye doğru gidiyoruz memur aynı işci statüsü olabilir ama memurlara bu şekilde sınaflama kas sisteminde vardır yok kademe yok bilmem ne bunlar hep kafa karıştırıyor inasanları boş yere oyalamaktır memuurlar ı tek bir celsede toplayıp tek tip maaşa geçmesi ssk sı vergi vs devletin memuru nun bunlarla neişi olur tek tip maaş olmalı asgari ücretle çalışanların vergisi çok düşük olmalı vel hasıl insanların kimine çok para veriliyor kimi de sefillik çekiyor gelin gelir dağılımındaki bu düzensizliğe dur diyelim. Allah nimet verirken kafir müslüman ayırt etmemiş insanların asgari üçretle geçinmeleri kaderleri değil 4 veya 8 yıllık okumuşların cennet gibi bir hayat yaşamaları hakları değil 4000 bin tl den fazla maaş kimsenin hakkı değil bu dünyada herkesin normal bir yaşama hakkı var EY İNSANLIK DUYUN SESİMİ .
bi devletin asli görevi can mal din emniyeti ve dinin içinde olan adalet emniyeti sunması lazım .bu yeterli değil zengin zengin fakir fakir olmaya devam ediyor.vergiler zenginden alınır zekat sistemine devlet el atar ülkede fakir kalmaz.devletin bankaları faizle uğraşmamalı içki vs sağlığa zarar lı maddeler tekel mamülleri satarsa halkını nekadar sevebilir. Hakkı Ünal

onur

4 c liler konusunda biraz daha bilgi verebilirmisiniz

Scout

bu 4 a b c bilerk mi bu kadar çok kanunda kullanılmış sürekli karışıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kategoriler